Prezentacja prof. Bolesława Samolińskiego

Report
Bolesław Samoliński
Polityka senioralna
- aspekty zdrowotne
Znaczenie demografii,
rządowy projekt,
zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Definicja zdrowia publicznego
„zdrowie publiczne, to nauka i sztuka
zapobiegania chorobie, przedłużania życia i
promowania zdrowia poprzez zorganizowany
wysiłek społeczeństwa”
(Acheson Committee Report, 1988).
Główne cechy działań zdrowia publicznego:
I.
mają wymiar populacyjny
II.
koncentrują się głównie wokół problemów związanych z
zapobieganiem przedwczesnym zachorowaniom i zgonom, a nie
ich leczeniem.
System nadzoru nad zdrowiem i chorobą
Zdrowie Publiczne
Epidemiologia
Wpływ czynników
Rozpowszechnianie
występowanie
genetycznych
środowiskowych
rozmieszczenie
rodzinnych
domowych
GLOBANYCH
Rozpoznanie uwarunkowań
zdrowia i choroby
Planowanie polityki zdrowotnej
Zdrowie
publiczne
Profilaktyka
pierwotna
wtórna
Zabezpieczenie organizacyjnego
i finansowania świadczeń
zdrowotnych
Zapobieganie
zaostrzeniom

Wydłużenie życia

Wydłużenie życia w zdrowiu

Poprawa QoL
Medycyna
naprawcza
Trwanie życia w podziale na płeć w latach 1985-2035
(prognozy GUS dla Polski)
Dzietność w Polsce
Total
Urban
Rural
Demographic changes
Population structure according to sex (w %)
http://esa.un.org/unpd/wpp/population-pyramids/populationpyramids_percentage.htm
Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludzie starzy
http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-child-dep-ratio_0.htm
9
Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w
Polsce
1946 -2030 r.
B. Wojtyniak, P. Goryński, SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008
Prognoza tempa wzrostu PKB Polski
oraz zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego
Komisja Europejska
Struktura ogólna chorobowości w populacji Polski według częstości
występowania mierzonej
wskaźnikiem chorobowości na 1000 mieszkańców
450
Choroby kręgosłupa lub dyskopatia
Nadciśnienie tętnicze
400
Przew lekłe zapalenie staw ów
Chorobowość na 1000 os.
350
Migrena i bóle głow y
Nerw ica lub depresja, lęki
300
Inne choroby serca
250
Choroba w rzodow a żołądka i dw unastnicy
Choroba w ieńcow a bez przebytego zaw ału
200
Inne choroby zw yrodnieniow e staw ów
150
Choroby tarczycy
Alergia (bez astmy alergicznej)
100
Miażdżyca
50
Cukrzyca
Kamica żółciow a
0
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Grupa w iekow a
60-69
Źródło: Oprac. G. Juszczyk na podst. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa, 2006
70 i w ięcej
Choroba w ieńcow a z przebytym zaw ałem
Po 70 roku życia
na 1 Polaka przypadają średnio
3-4 przewlekłe schorzenia
hospitalizacje
Wojtyniak B., Goryński P. – Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski, NIZP – PZH, Warszawa 2008
Warianty trwania życia w zależności od
stanu zdrowia
Zdrowa starość
jest konsekwencją wielu działań i czynników
wpływających na nas przez całe życie
Polish Presidency
in EU Council
7 lipiec 2012 założenie Koalicji
Forum Ekonomiczne 2012
Bruksela, sesja poświęcona Polskiej
Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej podczas obrad sesji
w Parlamencie Europejskim listopad
2012 roku
27 luty 2013 roku Sejm RP
Forum Ekonomiczne 2013
Forum Ekonomiczne 2013
Rada ds. Polityki Senioralnej
Założenia Długofalowej
Polityki Senioralnej w
Polsce na lata 2014-2020
Założenia Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
Priorytet 1
Stworzenie systemowych rozwiązań,
które pozwolą na rozwój usług
medycznych dla osób starszych
24 grudnia 2013 rok
przyjęcie przez Rząd założeń polityki senioralnej
12 grudzień 2013 r. Fundacja
30-31 styczeń 2014 r.
Kongres Zdrowego Starzenia się
Po 70 roku życia
na 1 Polaka przypadają średnio
3-4 przewlekłe schorzenia
30-31 styczeń 2014 r.
Kongres Zdrowego Starzenia się
WNIOSKI





Zmiany demograficzne wpływają negatywnie na wiele aspektów rzeczywistości społecznej
i gospodarczej w Polsce. Bez podjęcia zdecydowanych działań dalszy rozwój ekonomiczny
i cywilizacyjny nie będzie możliwy;
W polityce państwa problem aktywnej, zdrowej starości winien stanowić priorytet na
najbliższe dziesięciolecia;
Podstawą polityki senioralnej należy uczynić Narodowy Program Zdrowia w którym polityka
seniorpana będzie isotnie reprezentowana i którego realizacja powinna być oceniana i
nadzorowana przez polski parlament minimum dwukrotnie w czasie każdej kadencji. Program
ten powinien dotyczyć m.in. dbałości o zdrowie, sprawność fizyczną, sferę żywieniową;
Stała Komisja ds. Polityki Senioralnej w Sejmie RP powinna raz w roku przedkładać
sprawozdanie z realizacji narodowego programu w aspekcie osiąganych wskaźników
mierzalnych oraz współpracy wieloresortowej w realizacji polityki senioralnej w Polsce;
Należy uwzględnić wieloresortowy (wielosektorowy) charakter polityki senioralnej i włączyć
do niej wszystkie resorty, a szczególnie zdrowia, pracy i polityki społecznej, sportu i turystyki,
edukacji oraz nauki („every ministry is the health ministry”);
Kluczową rolę w realizacji polityki senioralnej powinny odgrywać samorządy terytorialne.
30-31 styczeń 2014 r.
Kongres Zdrowego Starzenia się
WNIOSKI


Należy rozważyć wprowadzenie oceny wdrażanych aktów legislacyjnych pod kątem ich
znaczenia dla realizacji polityki zdrowotnej, w tym senioralnej w Polsce;
Wskazane jest stworzenie mapy drogowej polityki senioralnej w Polsce;

System opieki zdrowotnej powinien być przygotowywany oraz transformowany do rozwiązań
niezbędnych dla wzrastającej w grupie osób starszych wielochorobowości, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rolę geriatrii w kształceniu pracowników sektora ochrony zdrowia oraz
partycypację wszystkich specjalizacji medycznych. Na tej podstawie Ministerstwo Zdrowia
i NFZ winny dążyć do zbudowania zintegrowanej opieki nad osobami w wieku podeszłym,
szczególnie charakteryzujących się wielochorobowością;

Dla osób w wieku starszym, konieczne jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań opieki
zdrowotnej poprzez szerszy dostęp do innowacji w medycynie, m.in. w zakresie diagnostyki
i leczenia;
Potrzebne jest również wsparcie dla realizacji programów badań przesiewowych, a także
popularyzacja wczesnej diagnostyki, telemedycyny i cyfryzacji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na rolę nowoczesnej farmakoterapii, zarówno w aspekcie
badań klinicznych i informacji o leku, jak również w dostępie do optymalnej farmakoterapii;


Konieczne jest budowanie skonsolidowanego nadzoru nad seniorami, opartego na współpracy opieki
społecznej i ochrony zdrowia
Założenia Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
Priorytet 1
Stworzenie systemowych rozwiązań,
które pozwolą na rozwój usług
medycznych dla osób starszych
W 2010 roku populacja 65+ - 5.1 mln
(13% populacji)
W 2035 roku populacja 65+ - 8.35 mln
(23% populacji)
W 2035 roku populacja w wieku produkcyjnym
Wyniesie o 2 mln mniej niż obecnie
myślmy o seniorach tak,
jak w przyszłości będziemy chcieli,
aby o nas myślano
Znaczenie zatkanego nosa
Uciążliwe objawy
Zaburzenia snu,
Chrapanie,
Zmęczenie senność
Niekorzystny
wpływ na naukę
1. Nadciśnienie
2. Choroba wieńcowa
3 Zawał
Stuck et al. J Allergy Clin Immunol.
2004;113:663.
Vuurman et al. Ann Allergy.
1993;71:121.
Przewlekłe niezakaźne choroby
są przyczyną 50 mln. Zgonów
rocznie na świecie, 86% zgonów
w Europie
Czynniki ryzyka
• Palenie tytoniu
• Nadużywanie alkoholu
• Brak wysiłku fizycznego
• Niewłaściwa dieta
• Otyłość
•
•
•
•
Hałas
Zanieczyszczenie środowiska
Chemizacja życia
Niewłaściwe zachowania higieniczne
W dawnych Chinach i w medycynie chińskiej
pacjent płacił swojemu lekarzowi za bycie
zdrowym
… jeśli zachorował - przestawał mu płacić.

similar documents