PowerPointova predstavitev

Report
PRAVNA KLINIKA ZA VARSTVO OKOLJA 2013/2014
Kakovost zraka v Sloveniji – onesnaženost zraka s PM delci
Uvodni pregled:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mednarodni normativni okvir
Evropski normativi okvir
Nacionalni normativni okvir
Dejansko stanje
Pismo MZ
Meritve
Pravna sredstva
Ugotovitve in zaključek
Konvencija o onesnaževanju zraka na velike
razdalje preko meja iz leta 1979
• Sprememba Göteborškega protokola,
Sklep 2012/2
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
Smernice WHO iz leta 2005
• dnevne mejne koncentracije: 10μg/mᶟ za PM2,5 in 20 μg/mᶟ za PM10
• letne mejne koncentracije: 25μg/mᶟ za PM2,5 in 50 μg/mᶟ za PM10
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
Evropski normativni okvir
Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem
zraku za Evropo
Nadomestila prejšnjo krovno in tri hčerinske direktive s področja
onesnaževanja zraka.
•
Direktiva Sveta 96/62/ES o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega
zraka
•
Direktiva 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega
dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku
•
Direktiva 2000/69/ES o mejnih vrednostih benzena in ogljikovega dioksida
•
Direktiva 2002/3/ES o ozonu v zunanjem zraku.
Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem
zraku za Evropo
Ukrepi:
•
•
•
•
•
•
opredelitev in določitev ciljev glede kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili
škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje kot celoto, jih preprečili ali zmanjšali;
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v državah članicah na podlagi skupnih
metod in meril;
pridobivanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka, ki bi bili v pomoč pri
zmanjševanju onesnaževanja zraka in motečih vplivov ter podlaga za spremljanje
dolgoročnih gibanj in izboljšanj, ki so posledica nacionalnih ukrepov in ukrepov
Skupnosti;
zagotavljanje, da so taki podatki o kakovosti zunanjega zraka na voljo javnosti;
ohranjanje kakovosti zunanjega zraka, kjer je ta dobra, in njeno zboljšanje v
drugih primerih;
spodbujanje večjega sodelovanja med državami članicami pri zmanjševanju
onesnaževanja zraka.
Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem
zraku za Evropo
Prenesena v slovenski pravni red z:
1. Uredbo o kakovosti zunanjega zraka,
2. Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka,
3. Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in
podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka,
4. Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo
zunanjega zraka in operativnim programom varstva zunanjega zraka pred
onesnaževanjem s PM10.
Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij
za nekatera onesnaževala
Namen: Omejitev emisij glavnih onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje
in evtrofikacijo, ter predhodnikov ozona.
Prenesena v slovenski pravni red z:
1. Uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal
zunanjega zraka (Uredba NEC),
2. Operativnim programom doseganja nacionalnih zgornjih
mej onesnaževal zunanjega zraka in njegovo revizijo.
Praksa ECJ
Postopek C-365/10 Komisija proti Republiki Sloveniji
Očitana kršitev člena 5(1) direktive 1999/30/ES:
5(1) člen: Države članice izvedejo ustrezne ukrepe s katerimi zagotovijo, da
koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku,/…/, ne presegajo mejnih
vrednosti/…/
Očitana kršitev člena 13(1) direktive 2008/50/ES.
Ugotovitvena sodba sodišča, kršitev pogodbenih obveznosti med 2005 in 2007.
Slovenija mora izvesti ustrezne ukrepe (priprava akcijskega načrta) za
zagotovitev skladnosti z direktivo 1999/30/ES in 2008/50/ES.
Značilnost postopka: ponavljajoče se zavlačevanje postopka in zamujanje rokov.
Postopek C 237/07 Dieter Janecek proti Freistaat Bayern
Postopek predhodnega odločanja glede razlage člena 7(3) Direktive Sveta
96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti
zunanjega zraka.
Vprašanje aktivne legitimacije pred nacionalnim sodiščem za sprejem ustreznih
ukrepov, naloženih s strani EU.
Postopek pred EK
•
•
•
•
•
Že od leta 2005 preseganje mejnih vrednosti PM10.
Marca 2010 Slovenija že obsojena pred Sodiščem EU.
Decembra 2011 nova pilotna preiskava.
25. januar 2013 pisni opomin EK.
Neskladnost s 13. in 23. členom Direktive 2008/50/ES.
Nacionalni normativni okvir
Ustava Republike Slovenije
72. člen
(zdravo življenjsko okolje)
(1) Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
(2) Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine
za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
(3) Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v
življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
- Normativni okviri mejnih vrednosti za industrijske obrate
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sežiganju odpadkov
Tabela 1: Mejne vrednosti za industrijske obrate
Slovenska sodna praksa
Drugi nacionalni dokumenti
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred
onesnaženjem s PM10
- Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2012-2020 in Akcijski načrt za izvajanje
Dejansko stanje v Sloveniji
•Različne študije kažejo na povezavo med povišanimi koncentracijami delcev,
manjših od 10 µm, in porastom bolezni respiratornega in kardiovaskularnega
sistema
•Manjši kot so delci, globlje prodrejo v dihalne poti
•Delci večji od 10 µm se ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos, obnosne
votline), manjši od 10 µm pa potujejo v spodnje dihalne poti
Zasavje
•Eno izmed najbolj degradiranih območij v Sloveniji
•Toplotna inverzija
•Največja onesnaževalca: Termoelektrarna Trbovlje (TET) in Cementarna Lafarge
•Odstotek bolniškega staleža je nad slovenskim povprečjem
•Kronične bolezni dihal pri otrocih so pogostejše
•Večje tveganje za katerokoli vrsto raka
•Višja stopnja splošne in prezgodnje umrljivosti
Celjska kotlina
•Zrak je močno onesnažen s težkimi kovinami ter kontaminiranimi prašnimi delci
PM10 in PM2,5
•243 kilogramov PM10 na dan iz industrije, 80 kilogramov na dan iz prometa in še
200 kilogramov na dan pozimi iz kurišč
•Poleg Cinkarne Celje je velik onesnaževalec zraka tudi sežigalnica komunalnih
odpadkov in blata iz komunalne čistilne naprave
•V vseh starostnih skupinah prebivalstva so bolezni dihal na prvem mestu
•Umrljivost zaradi raka je bila v obdobju od leta 1997 do 2008 na drugem mestu
med vzroki smrti
•Vsi trenutni ukrepi so v večini usmerjeni k sanaciji tal
PROBLEMSKO OZADJE MERITEV
Ali zadosti poznamo kakovost zraka v Sloveniji?
• kakovostne meritve so ključnega pomena
• potek meritev
• reprezentativnost merilnih mest
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
PROBLEMSKO OZADJE MERITEV
• analize težkih kovin v delcih PM10, analiza ogljikovodikov (benzen)
• obveščanje o vsebini meritev
• zunanji izvajalci meritev
• Celje, Zasavje - onesnažena območja
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
PISMO MZ
• Kako država skrbi za zdravo življenjsko okolje?
Pravno varstvo
• Prepovedni zahtevek po 14. členu ZVO-1
• Stvarnopravni zakonik – imisijsko varstvo v okviru sosedskega sobivanja
• Obligacijski zakonik
• 133. člen: zahteva, da se odstrani škodna nevarnost
• 134. člen: zahteva za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic
• Odškodninska odgovornost
• Kazenski zakonik – kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine
• Ustavna pritožba
• Pobuda za začetek postopka ustavnosti in zakonitosti
• Postopek pred Sodiščem EU
• Postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
ZAKLJUČKI
• kakovost zraka v Sloveniji
- načelo previdnosti, načelo dolžne skrbnosti ter pojem javnega
interesa; pomoč pri vsebinski razlagi in kritični analizi okoljske
zakonodaje
• temeljni problemi kakovosti zraka v Sloveniji
- Slovenija že dlje časa krši pravo EU
- Problem: prepočasno sprejemanje in neučinkovito izvajanje
konkretnih ukrepov oz. načrtov kakovosti zraka
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
Pomanjkljive meritve kakovosti zraka?
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
Presoja vpliva kakovosti zraka na zdravje prebivalcev in vloga MZ pri
CPVO
• CPVO: mnenja MZ na okoljsko poročilo, dodatni ukrepi za zaščito zdravja
• pomanjkanje konkretnih ukrepov MZ za zagotovitev pravice do zdravega
življenjskega okolja
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
Degradirana območja
• problem: Institut degradiranih območij ne
zaživi v praksi ( Vlada še ni sprejela
Odloka glede onesnaženosti zraka v Celju
in Zasavju)
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
Strukturna neučinkovitost pravnega varstva pravice do zdravega življenjskega
okolja?
• problemi: neenak položaj strank v postopku, preveliki stroški postopka,
oteženo pridobivanje dokazov in dokazovanje, izkazovanje pravnega interesa…
• sklep: rešitev mogoče v strukturnem preoblikovanju pravnega varstva, ki
omogoča lažji dostop strank ter večji poudarek na dolžnosti in odgovornosti
države, da izvaja učinkovite ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka
•
•
•
•
mednarodna raven
EU
nacionalna raven
ugotovitve
RAZPRAVA

similar documents