Fuad MƏRDANOV - Dr. Elşən BAĞIRZADƏ

Report
Beynəlxalq ərzaq və
istehlak malları bazarı
Fuad Mərdanov
Müəl. Elşən BAĞIRZADƏ
LOGO
Plan:
1
QİDA MƏHSULLARI
2
ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
3
ƏRZAQ İSTEHSALI VƏ SATIŞI
4
ÖLKƏLƏR ÜZRƏ ƏSAS ƏRZAQ İSTEHSALÇILARI
5
DÜNYA ƏRZAQ BAZARINDA SON MEYLLƏR
6
BMT-nın ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏŞKİLATI
Qida məhsulları:
Qida məhsulları orqanizmin ətraf mühitdən
əldə etdiyi üzvi və qeyri-üzvi maddələr
yığımıdır. Qidalar, adətən, bitki və ya heyvan
mənşəli olur.
Tarixən insanlar ərzağı ovçuluq, yığıcılıq və
kənd təsərrüfatı vasitəsilə əldə etmişlər.
ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
•Dünyada ərzaq təhlükəsizliyi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən təmin olunur. Qida hüququ İqtisadi, Sosial
və Mədəni Hüquqlara dair Beynəlxalq Paktda (ICESCR) öz
əksini tapmışdır.
Ərzaq istehsalında artım dendensiyası
•Müasir dövrdə müxtəlif TMK-ların aqrobiznes sahəsinə
maraqları getdikcə daha çox artmaqdadır. Onlar genetik
cəhətdən modifikasiya olunmuş qida məhsullarına olan
patentlər vasitəsilə artıq dünya ərzaq təklifinin əksər
hissəsinə nəzarət edirlər.
•Bundan başqa, bir sıra qərb ölkələrində ətraf mühitin
mühafizəsi məsələlərinin gündəmə gəlməsi ilə əlaqədar
əhalinin bitki mənşəli qidalar və xüsusi pəhrizlərə meyli
nəzərə çarpır.
Yeyinti sənayesi
•Yeyinti sənayesi – dünya əhalisi tərəfindən
istehlak olunan ərzağın əksər hissəsini təklif
edən müxtəlif bizneslərin qlobal kollektivi,
kompeksidir. Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatı
(FAO) tərəfindən əsas ərzaq məhsullarının
siyahısı hazırlanmışdır ki, buraya taxıl, süd
məhsulları, ət məhsulları, tərəvəzlər, meyvələr,
qərzəkli meyvələr və s. aiddir.
Ərzaq məhsullarının istehsalçıları
•Əsas taxıl istehsalçıları – Çin, Hindistan, ABŞ, Fransa, Rusiya;
Ərzaq məhsullarının istehsalçıları
•Əsas süd məhsulları istehsalçıları – ABŞ, Hindistan, Çin, Braziliya, Almaniya;
Ərzaq məhsullarının istehsalçıları
•Əsas ət istehsalçıları – ABŞ, Braziliya, Çin, Argentina, Avstraliya,
Yeni Zelandiya, Sudan, İran;
Ərzaq məhsullarının istehsalçıları
•Əsas tərəvəz istehsalçıları – Çin, Hindistan, Vyetnam, Nigeriya,
Filippin, Yaponiya, Koreya.
Ərzaq məhsullarının satışı
•Dünya üzrə emal olunmuş ərzaq məhsullarının satışı
təxminən 3,2 trilyon dollar (2004-cu il) təşkil edir. ABŞ-da
istehlakçılar ildə təxminən 1 trilyon dollar və ya ÜDM-in
10%-ni ərzağa xərcləyirlər. Birləmiş Krallığın yeyinti
sənayesi isə ekstensiv xarakter daşıyır. Bu sahədə yarım
milyondan artıq insan işləyir, dövriyyəsi isə 70 mlrd funt
sterliqdən artıqdır. Burada istehsal sahəsində çalışanların
13%-i məhz yeyinti sənayesindədir.
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BBMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (Food and
Agricultural Organization of the United Nations, FAO) əhalinin
kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq
məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin
kənd təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası
təşkilatların
işlərini
əlaqələndirmək
üçün
BMT-nin
ixtisaslaşdırılmış təşkilatıdır.
Yaradılıb -1945-ci ildə
Baş qərargahı yerləşir – Romada
Ərzaq məhsullarının dinamikası
Kənd təsərrüfatı istehsalının dinamikası
Azərbaycanın əsas ərzaq istehsalı məhsulları
1.inək südü; 2.yerli mal əti; 3.yerli qoyun əti; 4.pomidor; 5.kartof; 6.buğda.
LOGO

similar documents