BVMP 8 september 2012 presentatie

Report
Tijdelijke medezeggenschap bij
fusies en overnames
ONTMOETEN & VERSTERKEN
Zaterdag 8 september
BVMP
2007 - 2012
Kredietcrisis; verzwakte bankensector.
Lid van de OR van Fortis Bank Nederland.
Overnames ABNAMRO (TCH 1%)
Redding door de Nederlandse Staat (30 miljard)
Fusies komen in golven
En een teloorgang kan je zien aankomen….
2
De Amerikanen deden verstoppertje…
Publicatie
stop FED
M1 nw geld
door
financiering
3
En wat roept de Ondernemingsraad?
• Ondernemingsraad ABN AMRO achter bod Barclays, 24 juli 2007.
De COR steunt unaniem de voorgenomen fusie met
Barclays. De raad schrijft er uitdrukkelijk bij dat aan haar
niet is gevraagd te kiezen voor één van de biedende
partijen. De COR ziet voldoende groeimogelijkheden bij
een samengaan met Barclays. “Deze combinatie heeft
sterke gezamenlijke punten wat betreft het beleid ten
aanzien van duurzaamheid en diversivicatie” Daarnaast
ziet de COR ook gezamenlijke zwakke punten ten aanzien
van leiderschap, klantgerichtheid en kostenbewustzijn.
(Betten Beursmedia News juli 2007).
Doen als COR een persbericht uitzenden?
4
Fusies komen in golven – Golbe & White
Eerst en vooral in de VS:
1e golf 1900
2e golf 1920
4e golf 1980
5e golf 1990
3e golf 1960
Vanaf ‘90 Europa ook : ‘83 – ’89: 9.980 fusies
6e golf in Europa piekt : ‘93 – ’01: 87.804 fusies
Globalisatie  kredietcrisis  val banken
5
Koersontwikkeling Fortis 2001 - 2008
Grootheidswaanzin
Prof Int Econ Paul de Grauwe
Consortium
RBS, BS, FBN
Te hoog bod
Bod op ABN
Kredietcrisis
Ping An erin
Redding NL Staat
6
Lid van de Ondernemingsraad van FBN
•
•
•
•
•
•
•
•
Lijkt leuk toch? vertegenwoordigen collega’s.
TCI brief – salomonsoordeel (dreigen te delen)
Consortium – splitsen in 3-en
ABN ‘kiest’ defensief voor Barclays (inclu COR)
Fortis zoekt kapitaal (Chinezen, geen dividend)
Kredietcrisis, klanten vertrekken
Rol in OR: strategisch, fusie, OR-en samen…
En er lag nog een Master Bedrijfskunde…….
7
• De doelstelling van mijn onderzoek:
Het formuleren van aanbevelingen aan
ondernemingsraden in Nederland, om de
overgang van medezeggenschap in een fusie of
overname, beter onderbouwd en meer
gestructureerd uit te kunnen voeren.
8
Literatuur-onderzoek
•
•
•
•
Het Fusiehandboek
Het recept voor succesvolle fusies
OR en fusies
Kabinetsstandpunt – nota 2009 mz
• Opbrengst: 15 OR-hypothesen
9
Gelijkwaardige fusies bestaan niet!
Stop met ‘overbedeling’……
Zijn beide organisaties effectief?
JA
NEE
NEE
Zijn de
processen en
functionaliteit
gelijk?
FBN x ABN 
Preservatie
Symbiose
‘samen apart blijven’
‘communicerende vaten’
Eenzijdig invoegen
Gelijkwaardige integratie
´in je opnemen en afbouwen´
‘volledig in elkaar opgaan’
JA
10
Procedurele > Distributieve
rechtvaardigheid
In onderzoek is aangetoond dat de procedurele
rechtvaardigheid een betere voorspeller is van binding aan de
organisatie dan de distributieve. In een veranderingsperiode
waarin nog veel dingen onuitgewerkt en onzeker zijn zullen
strakke eenduidige procedures over de lijnen waarlangs de
besluiten genomen gaan worden, in sterke mate bijdragen aan
de binding met de fusieorganisatie.
Voor OR-en is het dus zaak snel een duidelijk werkmodel te
presenteren waarlangs de (tijdelijke) vertegenwoordiging
ingevuld gaat worden. Dus als eerste een BOR/GOR/tCOR!
*1) Folger & Konovsky, 1989, Effects on Procedural and Distributive Justice on
Reactions to Payrise Decisions. Academy of Management Journal, p32.
11
Het advies over de fusie
• WOR 25.1 – 4 Het stellen van de WAAROM
vragen afsplitsen van het stellen van de HOEuit te voeren- vragen art 25.5 – 6.
• Achterhaal de reden/de oorzaak om te
fuseren, over te nemen, te reorganiseren.
• Daarna pas kijken naar de hoe de verandering
uitgevoerd gaat worden.
Handig om 2 aparte adviestrajecten te volgen?
12
Praktijk onderzoek onder alle rollen
Raad van
Bestuur
OR Informatie sept ‘12
Caroline
Princen
I
N
F
O
R
M
A
N
T
E
N
Transitie COR
7 FBN + 18 ABN
Tim op ten
Noort
Mily
Walet
OR FBN
COR ABN
Secr OR
Jelle
Bouma
Jos van de
Meerendonk
OR
1
Pauline Burger
Adviseur OR 2010
Winfried Bouts
Strategisch adviseur
OR
2
OR
3
OR
4
E
X
P
E
R
T
13
Zeg het maar………..tijdelijke mz
•
•
•
•
•
•
Pariteit (50/50) of evenredigheid in zetels?
Pariteit of evenredigheid in stemverhouding?
BOR/GOR of tCOR vervangen COR per direct?
Mandaat Advieswerk snel naar Tijdelijke MZ?
Convenant mee laten tekenen door RvB?
Nieuwe verkiezingen binnen 6 maanden of
wachten op afronding operationele fusie?
14
De EG richtlijn 2001/23 artikel 6,
lid 1, vierde alinea (1/2)
• Die overnames waarin de organisatorische eenheid
niet meer eenduidig herkenbaar is per de juridische
fusie c.q. overname datum: ook dan schrijft de richtlijn
voor, dat een tijdelijke medezeggenschapsvorm moet
worden ingericht totdat de inrichting van de nieuwe
medezeggenschapsstructuur voltooid is.
• Hier is geen koppeling met de termijn van 6 maanden
gemaakt als maximum of minimum. In de WOR staat
niets over een termijn van 6 maanden waarbinnen er
nieuwe verkiezingen zouden moeten plaatsvinden.
15
De EG richtlijn 2001/23 artikel 6,
lid 1, vierde alinea
(2/2)
• De WOR regelt slechts dat de OR-en in hun eigen
reglement een termijn vaststellen waarbinnen door
middel van verkiezingen lege zetels van individueel
vertrokken OR-leden gevuld zouden moeten worden.
• Er is geen sprake van een artikel uit de WOR of uit de
Richtlijn die een OR verplicht meer of minder haast te
maken met verkiezingen na een fusie of overname.
• Enkel de geldende zittingstermijn is daarin leidend en
dan die van de OR, die als eerste van de twee
gefuseerde medezeggenschapsorganen, de einddatum
binnen de 3 jaar bereikt.
• Eerder mag, later niet.
16
Zijn d’r nog mazen………?
• WOR (artikel 6 lid 6) biedt geen ruimte in de overgangsfase
om het aantal zetels in de verkrijgende OR uit te breiden.
Argument: het is niet toegestaan om het aantal leden tijdens
een zittingsperiode in de OR te laten stijgen.
• Het royeren van een aantal leden in de verkrijgende OR om
zetels voor de overgenomen OR te creëren mag niet.
• WOR (artikel 3 lid 3) is de enige optie: de instelling van een
gemeenschappelijke ondernemingsraad. Maar geldt alleen als
het gaat om 2 ondernemingen met in totaal meer dan 50
werknemers waarvan de kleinste geen OR had.
17
Wetenschappelijke aanpak vereist
1. Literatuur
analyse.
(Zo doe je dat)
CONCLUSIES
Aanbevelingen
aan de medezeggenschap in
de ‘Overgang’
2. Interviews
met de
praktijk.
(Gaat dat zo?)
Hypo
thesen
Hypo
thesen
3. Confrontatie
met wet- en
regel-geving en
de jurisprudentie.
(Mag dat zo?)
18
Organisatorische aanbevelingen 1
• Richt direct na de bekendmaking van de voorgenomen
fusie als betrokken OR-en een gezamenlijke
overlegorgaan in (een Fusiecommissie of Stuurgroep).
• Spreek samen af, zonder inmenging van de bestuurder,
dat de ‘zetelverdeling’ (en of stemverhouding) in de
Fusiecommissie op basis van pariteit (50/50) wordt
uitgevoerd. (er vindt geen overdracht van
bevoegdheden door OR-en plaats!).
• Organiseer het zo – bijvoorbeeld met de instelling van
AdviesWerkGroepen en samenvoeging van het
secretariaat - dat de advisering gezamenlijk tot stand
komt vanaf de eerste adviesaanvraag.
19
Organisatorische aanbevelingen 2
• Betrek van intern en extern mensen die ervaring
hebben met het beoordelen van fusies en overnames.
Voeg hen (tijdelijk) toe of stel een extra commissie in.
• Richt kort na het definitieve besluit van de
zeggenschap om te fuseren een tijdelijke OR-structuur
in (de tCOR/BOR/GOR), die met de nieuwe bestuurder
overeenkomt om alle rechten en bevoegdheden uit te
oefenen cf. de WOR. Vastlegging bij ondertekent
convenant door beide OR-en en de nieuwe bestuurder.
• Leg bij convenant vast dat de zetelverdeling in de tCOR
is op basis van pariteit.
20
Aanbevelingen voor Advieswerk 1
• Splits de advisering over de reden van de fusie (WOR
25.1-4) en de manier waarop die uitgevoerd wordt
(WOR 25.5/6). Maak dit onderscheid zichtbaar in het
advies aan de bestuurder onder ‘gemaakte afspraken’.
• Communiceer separaat - en bij voorkeur voorafgaand
aan de advisering - als medezeggenschap je visie over
de (voorgenomen) fusie aan de medewerkers.
• Benoem als medezeggenschap welke kenmerkende
onderdelen vanuit beide fuserende bedrijven bij
voorkeur in het nieuwe bedrijf moeten terugkeren.
21
Aanbevelingen voor Advieswerk 2
• Maak onderscheid tussen de subjectieve en
objectieve cultuurelementen en zorg voor een
spreiding van de subjectieve cultuurelementen bij de
implementatie ervan.
(Subjectieve zijn: merknaam, systeemkeuze, sfeer,
managementbenoemingen.
Objectieve zijn: urenregeling, parkeerfaciliteiten,
opleidingsaanbod)
• Breng kennis en kunde vanuit beide OR-en vanaf de
eerste Adviesaanvraag samen en bied hen de
gelegenheid geleidelijk te harmoniseren qua aanpak
en stijl. (Advieswerkgroepen)
22
Juridische aanbevelingen 1
• ‘De overgang van de medezeggenschap’ niet 1 op 1
koppelen aan de datum van de overgang van de
zeggenschap’.
• Laat altijd een representatieve vertegenwoordiging
bestaan (al of niet met mandaat), zo lang er nog
sprake is van een organisatorische eenheid binnen
(een deel van) het bedrijf.
• Ontkoppel de ‘organisatorische verandering van de
medezeggenschap’ van ‘de toekenning van de
bevoegdheden’. Het mandaat tot adviseren kan tot
aan de nieuwe verkiezingen – ondanks de tijdelijke
medezeggenschapsstructuur – bij de oude OR-en
blijven.
23
Juridische aanbevelingen 2
• Kom als het mogelijk is overeen om de
bevoegdheden over te dragen vanuit de
bestaande OR-en aan een tijdelijk
medezeggenschapsorgaan (tCOR). Ratificatie.
• Organiseer niet eerder verkiezingen voor een
nieuwe medezeggenschap dan dat voor alle
bedrijfsonderdelen en hun medewerkers helder is
hoe en wanneer de personele inrichting tot
uitvoering komt. Er zijn geen artikelen en
richtlijnen over de ‘houdbaarheidsdatum’ van
een Transitie-COR!
24
Overige aanbevelingen
• Maak onderscheid in de interne en externe
informatievoorziening bij de bekendmaking en
uitvoering van een (strategische) fusie of
overname.
• Communiceer aan cliënten alleen die zaken die
impact hebben op hun dienstverlening of
verandering van producten, en doe dat zodra dat
duidelijk is.
• Informeer medewerkers stapsgewijs over de
reden en daarna over de uitvoering en inrichting
van de fusie.
25
En hoe ging het bij ABN x FBN?
• COR ABN (25 zetels waarvan 7 lege plaatsen)
werd samengevoegd met OR Fortis (25 zetels
waarvan 3 lege plaatsen) in een TransitieCOR
waarin ABN 18 leden inbracht en Fortis 7 leden:
Alle ABN-ers bleven zitten en 7 van Fortis schoven
aan (evenredigheid).
• Stemverhouding was wel 50/50, dus mening van
1 Fortis = 3 ABN….
• DB: 2 voorzitters, 2 vice vz en 2 AS-en.
• OR AdviesWerkgroepen (van onderaf) werkte wel
26
•
•
•
•
•
•
•
JOhan Berends
Metamorfase
M: 06 – 83 56 18 29
Tw: @metamorfase
[email protected]
www.metamorfase.nl
Be so kind……….werk met bronvermelding!
27

similar documents