Od Evropských fondů k Operačním programům

Report
Od Evropských fondů k
Operačním programům
Struktura financí EU
• Státy každoročně přispívají do Rozpočtu EU (příjmová stránka je
tvořena příspěvky členských států) – bude samostatná přednáška
• Výdaje jsou rozvrstveny do Fondů. Nejvýznamnější jsou tzv.
Strukturální a investiční fondy které spotřebovávají cca 90%
rozpočtu. V tom představují Strukturální fondy a fond
soudržnosti/kohezní fond 50%, Zemědělský, Námořní a
Rybářský cca 40% rozpočtu EU).
• Z nich se převádí finance jednotlivým zemím do tzv. Operačních
programů a Zemědělského fondu, které si země spravují samy.
Operační programy se člení na Prioritní osy a ty na jednotlivé
Oblasti podpory – na něž jsou vypisovány výzvy k předkládání
projektů.
• Část peněz přímo vyčleněna do tzv. Komunitárních programů
financovaných přímo Evropskou Komisí. Projekty řeší minimálně 5
řešitelů z různých členských států. (ENESCOM)
Programovací období EU je sedmileté. Nyní se
nacházíme na přelomu období – struktura rozčleněných
výdajů.
Struktur fondy.a fond soudrž.
Zeměděl. a rozvoj venk.
Námořní a rybářský
│
3
„Evropské strukturální a investiční
fondy“ (ESIF) je jich 5 – 50% rozpočtu EU
První dva se označují jako strukturální fondy.
Náplň těchto fondů v období 2014-2020:
1) EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) - Cílem je posílení
ekonomické, sociální a územní soudržnosti vyrovnáváním rozdílů
mezi regiony. Určen na financování tzv. Hard projektů.
2) ESF (Evropský sociální fond) - podpora zaměstnanosti a
kvalitního zaměstnání, mobilita pracovních sil, dosažení vyšší
úrovně vzdělávání, podpora rovnosti pohlaví, rovné příležitosti a
nediskriminace a podpora sociálního začleňování a boj
s chudobou, tzv. Soft projekty;
3) FS (Fond soudržnosti) zacílen na investice do infrastruktury
v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury
evropského významu a efektivního využívání energie;
„Evropské strukturální a investiční
fondy“ (ESIF) pokračování
4) EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova) - podpora konkurenceschopnosti
zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji
a vyvážený rozvoj venkovských území;
5) ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) – v ČR
zaměřen na podporu akvakultury (cílevědomé a
plánované obhospodařování vodních ploch.
V součtu (4+5) představují 40 % EU rozpočtu.
Dále se budeme věnovat pouze prvním třem
fondům.
1. Evropský fond pro regionální rozvoj
podporuje regionální a místní rozvoj, podpora převážně pro malé a střední podniky,
budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do
výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů, tzv. Hard projekty
a zeměruje se na:
• výzkum, vývoj a inovace;
• zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvýšení jejich kvality;
• změnu klimatu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice;
• podporu podnikání malých a středně velkých podniků;
• služby obecného hospodářského zájmu;
• telekomunikační, energetickou a dopravní infrastrukturu;
• rozšiřování institucionálních kapacit a efektivní práci orgánů veřejné správy;
• zdraví, vzdělání a sociální infrastruktury;
• udržitelný rozvoj měst.
│
6
Rozdělení regionů EU s ohledem
na míru podpory
< 75 %
HDP na obyvatele*
průměru v EU
75-90 %
> 90 %
*index EU27=100
3 kategorie
regionů
Méně rozvinuté regiony
Přechodové regiony
Více rozvinuté regiony
© EuroGeographics Sdružení pro správní hranice
Praha je více rozvinutý region ……







Kanárské ostrovy
Francouzská
Guyana
Réunion
Guadeloupe/
Martinik
Madeira
Azory
Malta
14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) –
vyspělost regionů – viz předchozí přednáška Regionální
politika
8
2. Evropský sociální fond (ESF)
Je hlavním prostředkem EU, který investuje do lidí. Pomáhá nabízet více možností
zaměstnání pro Evropany, podporuje kvalitu vzdělání a zlepšuje situaci nejvíce
zranitelných lidí na hranici chudoby.
Tzv. soft projekty (cca 40 % strukturálních fondů)
Zaměření ESF na čtyři tematické cíle v rámci Unie:
• propagace zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil;
• propagace sociálního začlenění a boje proti chudobě;
• investování do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání;
• posilování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy.
Přesto by se ESF měl věnovat i dalším tematickým cílům, jako je podpora přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku odolnou vůči klimatu a účinně využívající zdroje; podpora
využívání informačních a komunikačních technologií;
podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací a podpora konkurenceschopnosti
malých a středně velkých podniků.
│
9
3. Fond soudržnosti/Kohezní fond (CF)
Fond se zaměřuje na podporu rozvoje chudších států (jejichž HDP je nižší než
90 % průměru EU27), nikoli regionů. Financuje investiční (infrastrukturní)
projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího
rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční,
železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při
dodržování zásad udržitelného rozvoje) a ochranu životního prostředí.
Investice do oblasti životního prostředí:
• Sektor vody a odpadů
• Biologická rozmanitost včetně zelené infrastruktury
• Městské životní prostředí
• Nízkouhlíková ekonomika
Investice do dopravy:
• Transevropská dopravní síť (TEN-T Trans-European Transport Networks –
železniční a silniční koridory, letiště a vodní cesty)
• Systémy nízkouhlíkové dopravy a městská doprava
│
10
Míra spolufinancování projektů
Maximální míra příspěvku EU na jednotlivé akce (projekty):
• Nepřesáhne 50 % celkových nákladů na konkrétní akci.
• Ale! V členských státech s HDP méně než 90 % EU průměru - tj.
týká se i ČR), se příspěvek Unie zvyšuje na 75 %.
Přitom:
• 5 % musí vždy přispět státní rozpočet
• U některých projektů (výzkum, vzdělávání, ….) dotace pro
příjemce může činit až 100 %
•znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů
│
11
Bude v nejbližší době podepsaná Dohoda o
partnerství pro programové období 2014–2020
• „Dohoda o partnerství“ je dokument vypracovaný
členským státem Evropské unie, který
• stanoví cíle a priority pro efektivní využívání
Evropských strukturálních a investičních fondů
(ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa
2020 na základě vydefinovaných národních
priorit.
• Obsahuje návrh operačních programů a
rozdělení financí ve výši cca 24 mld. EUR
STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ v
programovacím období 2007-2013
● http://www.strukturalni-fondy.cz/
Schválená nová struktura 8 tématických operačních
programů včetně řídících orgánů (v minulosti 25) na
období 2014-2020 (zmizely ROPy):
•
•
•
•
•
•
•
•
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT
OP Doprava (EFRR+FS) – MD
OP Životní prostředí (EFRR+FS) – MŽP
OP Zaměstnanost (ESF) – MPSV
Integrovaný operační program (EFRR) – MMR
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR+ESF) – Praha
OP Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) – MMR
V gesci MZ zůstávají nadále programy financované z prostředků
zemědělského fondu:
• Program rozvoje venkova (EZFRV)
• OP Rybářství (ENRF)
Nadále pokračují programy v rámci
územní spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
OP Česká republika – Polsko
OP Svobodný stát Sasko – Česká republika
OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika
OP Rakousko – Česká republika
OP Slovensko – Česká republika
OP Nadnárodní spolupráce
OP Meziregionální spolupráce
Institucionální zabezpečení operačních
programů v ČR
V rámci decentralizovaného systému řízení strukturálních a
investičních fondů EU spočívá celková odpovědnost za
implementaci a monitorování na jednotlivých členských
státech.
V České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj centrálním
koordinátorem pro využívání fondů EU.
Pro každý operační program je určen:
- Řídící orgán/zprostředkující subjekt
- Monitorovací výbor
Platební a certifikační orgán zajišťuje profinancování prostředků z
fondů EU
18
Operační programy řídí tzv. Řídící orgán (ministerstvo)
nebo zastupující orgán (např. Czechinvest)
Úkolem řídícího orgánu je zajistit provádění
programů:
•
Vyhlásit výzvu k předkládání projektů
Projekty ohodnotit
Vybrat kvalitní projekty
Uzavřít smlouvy s realizátory vybraných projektů
a profinancovat
Kontrolovat realizaci projektů
•
Veškerou tuto práci provádějí tzv. „řídící orgány“.
•
•
•
•
19
Komunitárlní programy – jsou přímo financovány z
odpovídajících GŘ z Bruselu, jsou to např.:
• Horizon financuje Výzkum a inovace nově (2014 – 2020), dříve 7.
rámcový program (skončil v r. 2013),
• Celoživotní učení – např.
Erasmus – program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů
a pedagogů nebo
Leonardo da Vinci – program zaměřený na podporu odborného
vzdělávání a přípravy
Jean Monnet - program podpory vzdělávání v oblasti evropské
integrace
• Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému
Galileo.
• COST – fond na koordinaci výzkumu a vzájemnou spolupráci na tomto poli
• IEE (Intelligent Energy Europe Programme) – podpora udržitelné Energie
• Life + podpora životní prostředí
• CIP-EIP končí v r. 2013, nově program CESME na podporu MSP
Komunitární programy jsou vždy
víceleté
• Cílem komunitárních programů je podpora a
prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v
různých specifických oblastech přímo souvisejících s
politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání
podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z
různých států
• projekty podané v rámci komunitárních programů musí
mít několik spoluřešitelů z různých zemí (i mimo EU).
Projekty úspěšných žadatelů musí v případě
komunitárních programů obstát v mezinárodní
konkurenci, zatímco v případě operačních programů
mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské
země.
Podrobněji o IEE – určen pro tzv.
měkké projekty
•
Funding areas: Funding is available for different types of actions furthering the EU's efforts
towards clean and sustainable energy. The main areas covered are energy efficiency, new
and renewable resources and energy in transport as well as integrated initiatives

similar documents