ASD LRFD

Report
‫آشنایی با مفاهیم طراحی سازه های فوالدی‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫جلسه ششم‬
‫اعضای تحت خمش‬
‫ت ال ش ه ا ی خ م ش ی‬
‫رفتار اعضا تحت خمش‬
‫طراحی به روش های ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫رفتار عضو سازه ای تحت خمش‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫رفتار خمشی در عضو سازه ای‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪Euler–Bernoulli beam theory‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪Timoshenko beam theory‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫رفتار خمشی‬
‫‪σ =E ε = E r / R‬‬
‫‪M=κEI‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برمبنای نسبت های‪ b/t‬و‪ h/tw‬فشردگی مقطع تعیین می شود‬
‫طبقه بندی اعضای خمشی به صورت فشرده ‪ ،‬غیر فشرده و الغر‬
‫تنش مجاز‪ Fb‬مقطع غیرفشرده در ‪ ASD‬برمبنای نسبت ‪ l/rt‬محاسبه می شود‪l .‬‬
‫طول مهار نشده جانبی بال فشاری است و همین طور ‪ Cb‬محاسبه میشود‪.‬‬
‫درمقاطع غیرفشرده یا الغر در ‪ LRFD‬حالت های حدی کمانش پیچشی‬
‫جانبی‪ ،LTB‬کمانش موضعی جان ‪FLB‬و کمانش موضعی بال کنترل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬کمانش پیچشی جانبی برای مقاطع غیرفشرده و الغر با ‪ Lb‬و ‪ Cb‬محاسبه می شود‪.‬‬
‫‪ Lb‬طول مهارنشده جانبی بال فشاری است‪.‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‬
‫‪ASD‬‬
‫‪fb = MZ/SZ ≤ Fb‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪ϕb = 0.9‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪Mu = MZ ≤ ϕb Mn‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫نسبت های محدود کننده عرض به ضخامت برای‬
‫اجزای فشاری‬
‫‪ASD‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪d / t w  640 /‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪b / t  65 /‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪h / t w  3.76 E / F y‬‬
‫‪b / t  0.38 E / F y‬‬
‫‪ E = 29000 ksi‬با فرض‬
‫‪Fy‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪h / t w  640.3 /‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪b / t  64 .7 /‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫)‪(ASD F1-1‬‬
‫‪Fb = 0.66Fy‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫)‪(LRFD A-F1-1‬‬
‫‪ϕb Mn = ϕb Mp = ϕb Fy ZZ ≤ 1.5Fy SZ‬‬
‫‪ϕb = 0.9‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫‪-15.00‬‬
‫‪o‬‬
‫‪FIXED JOINT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪-15.00‬‬
‫‪Braced at 1/3 Points‬‬
‫‪o‬‬
‫‪FIXED JOINT‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طول عضو برابر ‪ 12‬فوت‬
‫شرایط تکیه گاهی در دو انتها گیردار‬
‫بارگذاری‬
‫‪‬وزن عضو‬
‫‪‬بار گسترده ‪15 kips/ft‬‬
‫‪‬ترکیب بار بر مبنای آیین نامه های ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫مصالح فوالد ‪A992‬‬
‫مهار در نقاط ‪ 1/3‬میانی‬
‫طراحی بر مبنای آیین نامه های ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪= 0.959‬نسبت تنش موجود ‪ /‬مجاز‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪= 0.982‬نسبت نیروی موجود ‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪Sz = 68.4 in.3‬‬
‫‪Ratio = 0.959‬‬
‫‪ASD‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪MZ = 2165.777 inch-kips‬‬
‫‪Zz = 78.4 in.3‬‬
‫‪Ratio = 0.982‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪MZ = 3462.933 inch-kips‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫تفاوت ضریب بار بین ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪3462.933 / 2165.777 = 1.5989‬‬
‫تفاوت ضریب های رابطه ‪ ASD‬و‪LRFD‬‬
‫‪LRFD = (0.66Sz)(1.5989) / (0.9Zz) × ASD‬‬
‫‪ 78 .3‬‬
‫‪0 .959‬‬
‫‪0 .982‬‬
‫‪‬‬
‫‪0 .66‬‬
‫‪0 .9‬‬
‫‪Zz = 78.4 in.3‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪‬‬
‫‪3462 .933‬‬
‫‪for LR F D  68 .4 ‬‬
‫‪2165.777‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪Zz‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫ مقطع فشرده‬-‫اعضای فشاری‬
Code Check based on the ASD9, Profile W18x40
MZ = 2165.777 inch-kips
Ratio = 0.959
LRFD ‫ و‬ASD‫تفاوت ضرایب نیرو در‬
3462.933 / 2165.777 = 1.5989
LR F D R atio computed from AS D  0 .959 
3462 .933
2165.777
LRFD
W18x40
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬

0 .66
0 .9

68 .4
 0 .981
78 .4
Ratio = 0.982
6/6/1391
‫اعضای فشاری‪ -‬مقطع فشرده‬
‫‪= 0.959‬نسبت تنش موجود‪/‬تنش مجاز‬
‫‪= 0.982‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪ = 0.859‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫کنترل مقطع ‪W18x40‬بر مبنای ‪ASD9‬‬
‫‪ = 0.959‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪ASD‬‬
‫‪Example # 1‬‬
‫‪= 15 kips/ft‬بار زنده‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪Example # 1‬‬
‫‪= 15 kips/ft‬بار زنده‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪Example # 2‬‬
‫‪= 7.5 kips/ft‬بار مرده‬
‫‪= 7.5 kips/ft‬بار زنده‬
‫‪W18x40‬‬
‫‪W18x40‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪ ‬بر مبنای نسبت های ‪b/t, d/tw‬و ‪ h/tw‬تعیین فشردگی مقطع تعیین می شود‬
‫‪ ‬محاسبه ‪Cb‬‬
‫‪ ‬محاسبه ‪Qs‬‬
‫‪ ‬بر مبنای نسبت ‪ l/rt‬محاسبه تنش مجاز ‪Fb‬‬
‫‪ ‬طول مهار جانبی بال فشاری)‪ (l‬اثر مستقیمی بر روابط مقطع غیر فشرده‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪fb = MZ/SZ ≤ Fb‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪Where ϕb = 0.9‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪Mu = MZ ≤ ϕb Mn‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫نسبت های محدود کننده عرض به ضخامت درقسمت های‬
‫فشاری‬
‫‪ASD‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪Fb‬‬
‫‪h t w  760‬‬
‫‪F y  b t  95‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪65‬‬
‫‪d t w  640‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪0.38 E F y  b / t  0.83 E F L‬‬
‫‪3.76 E F y  h t w  5.7 E F y‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫نسبت های محدود کننده عرض به ضخامت درقسمت های فشاری‬
‫‪ E = 29000 ksi‬با فرض‬
‫‪ASD‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪Fb‬‬
‫‪h t w  760‬‬
‫‪F y  b t  95‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪65‬‬
‫‪d t w  640‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪FL‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪F y  b / t  141.3 /‬‬
‫‪64 .7 /‬‬
‫‪F y  h t w  970.7 /‬‬
‫‪640.3 /‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی – مقاطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪‬‬
‫‪Fy ‬‬
‫‪‬‬
‫)‪(ASD F1-3‬‬
‫)‪(ASD F1-2‬‬
‫معادالت‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪F y ‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪‬‬
‫‪Af‬‬
‫‪d‬‬
‫‪‬‬
‫‪bf‬‬
‫‪Fb  F y  0.79  0.002‬‬
‫‪2t f‬‬
‫‪‬‬
‫‪or‬‬
‫‪ 76b‬‬
‫‪f‬‬
‫‪L b  L c  minimum ‬‬
‫‪ F‬‬
‫‪y‬‬
‫‪‬‬
‫‪If‬‬
‫‪ F1-8‬و ‪ ASD F1-6, F1-7‬کنترل شوند‪.‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪510  10 C b‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Fy‬‬
‫)‪(ASD F1-6‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪‬‬
‫‪ F y  0.6 F y Q s‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪l‬‬
‫‪rT‬‬
‫‪102  10 C b‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫اگر‬
‫‪Fy‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪F y  l / rT ‬‬
‫‪Fb   ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3 1530  10 C b‬‬
‫‪‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪510  10 C b‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Fy‬‬
‫‪170  10 C b‬‬
‫‪‬‬
‫‪l‬‬
‫اگر‬
‫‪rT‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(ASD F1-7‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪ 0 .6 F y Q s‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ l / rT ‬‬
‫‪Fb ‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫برای هر مقدار ‪l/rT‬‬
‫‪12  10 C b‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(ASD F1-8‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪ 0.6 F y Q s‬‬
‫‪ld / A f‬‬
‫‪Fb ‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪LRFD‬‬
‫کمانش پیچشی جانبی ‪LTB,‬‬
‫کمانش موضعی بال ‪FLB,‬‬
‫کمانش موضعی ‪WLB,‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪‬‬
‫‪LTB‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪FLB‬‬
‫محاسبه‪Cb‬‬
‫بر مبنای ‪ Lb‬ظرفیت ممان حالت حدی محاسبه می شود‪ Lb .‬طول مهارنشده‬
‫‪λ = Lb/ry‬‬
‫جانبی بال فشاری است‪.‬‬
‫‪ Lb‬اثر مستقیمی بر معادله حالت حدی در مقاطع غیر فشرده و الغر دارد‪.‬‬
‫‪ ‬بر مبناب نسبت‪ b/t‬بال فشاری ظرفیت ممان حالت حدی محاسبه می شود‪.‬‬
‫‪λ = b/t‬‬
‫‪‬‬
‫‪WLB‬‬
‫‪ ‬بر مبنای نسبت‪ h/tw‬بال فشاری ظرفیت ممان حالت حدی محاسبه می شود‪.‬‬
‫‪λ = h/tw‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫ مقطع غیرفشرده‬-‫اعضای خمشی‬
LRFD
LTB
For λp < λ ≤ λr
Mn

 Cb  M

p
(Table A-F1.1)

 M
p
 Mr

   p

  
 r
p
Mp = Fy Zz ≤ 1.5Fy Sz
Mr = FLSz
λ = Lb/ry

  M

 
(LRFD A-F1-2)
p
FL = Smaller of (Fyf − Fr) or Fyw
λp = 1.76 E F yf
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
6/6/1391
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪LTB‬‬
‫)‪(Table A-F1.1‬‬
‫‪1  X 2 FL‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪1‬‬
‫‪X1‬‬
‫‪FL‬‬
‫‪E G JA‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Sz‬‬
‫‪Cw  Sz ‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪I y  GJ ‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫= ‪λr‬‬
‫= ‪X1‬‬
‫= ‪X2‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫ مقطع غیرفشرده‬-‫اعضای خمشی‬
LRFD
FLB
For λp < λ ≤ λr
Mn

 M

(Table A-F1.1)
p

 M
p
 Mr

   p

  
 r
p



 
(LRFD A-F1-3)
Where:
Mp
Mr
λ
λp
λr
=
=
=
=
=
Fy Zz ≤ 1.5Fy Sz
FLSz
b/t
FL = Smaller of (Fyf − Fr) or Fyw
0.38 E F y
0.83 E F L
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
6/6/1391
‫ مقطع غیرفشرده‬-‫اعضای خمشی‬
LRFD
WLB
For λp < λ ≤ λr
Mn
Where:

 M

p
(Table A-F1.1)

 M
p
 Mr

Mp = Fy Zz ≤ 1.5Fy Sz
Mr = Re Fy Sz
Re = 1.0
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
   p

  
 r
p



 
(LRFD A-F1-3)
for non-hybrid girder
6/6/1391
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪WLB‬‬
‫)‪(Table A-F1.1‬‬
‫‪= h/tw‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪λ‬‬
‫‪3.76 E F y‬‬
‫= ‪λp‬‬
‫‪5.7 E F y‬‬
‫= ‪λr‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫ مقطع غیرفشرده‬-‫اعضای خمشی‬
ASD
C b  1.75  1.05 M 1 M 2   0 .3 M 1 M 2   2 .3
2
M1  M2
If M max betw een M 1 and M 2 ,
C b  1.0
LRFD
Cb 
12 .5 M max
2 .5 M max  3 M
A
 4M
B
 3M C
M
A
 absolute value of mo ment at quarter point
M
B
 absolute value of mo ment at centerline
M C  absolute value of mo ment at three  quarter po int
‫ وحیده طباخها‬: ‫ مدرس‬/ 808 ‫اولین دوره آموزشگاه مجازی‬
6/6/1391
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪-12.00‬‬
‫‪o‬‬
‫‪Pin‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪-12.00‬‬
‫‪o‬‬
‫‪Roller‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طول عضو برابر ‪ 12‬فوت‬
‫اتصال مفصلی در انتهای عضو‬
‫اتصال غلطکی در انتهای عضو‬
‫مقطع برابر ‪W12x65‬‬
‫بار گذاری ‪:‬‬
‫‪ ‬وزن عضو‬
‫‪ ‬بار گسترده ‪12 kips/ft‬‬
‫‪ ‬ترکیبات بارگذاری بر اساس آیین نامه های مربوط به ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪ ‬مصالح فوالدی ‪A992‬‬
‫‪ ‬کنترل مقطع بر مبنای آیین نامه های ‪ ASD‬و ‪LRFD‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪W12x65‬‬
‫‪Cb = 1.0‬‬
‫‪= 0.988‬نسبت تنش موجود ‪ /‬تنش مجاز‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪W12x65‬‬
‫‪Cb = 1.136‬‬
‫‪= 0.971‬نسبت نیروی موجود ‪ /‬نیروی حدی‬
‫حالت حدی کمانش موضعی بال (‪ )FLB‬کنترل کننده خواهد بود‪.‬‬
‫‪ = 0.973‬نسبت نیروی موجود ‪ /‬نیروی حدی ‪Cb = 1.0‬‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬
‫اعضای خمشی‪ -‬مقطع غیرفشرده‬
‫‪ASD‬‬
‫‪Example # 1‬‬
‫‪= 12 kips/ft‬بار زنده‬
‫‪W12x65‬‬
‫‪= 0.988‬نسبت تنش موجود‪ /‬مجاز‬
‫‪LRFD‬‬
‫‪Example # 1‬‬
‫‪= 12 kips/ft‬بار زنده‬
‫‪W12x65‬‬
‫‪ = 0.971‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪Example # 2‬‬
‫‪= 6 kips/ft‬بار مرده‬
‫‪ = 6 kips/ft‬بار زنده‬
‫‪W12x65‬‬
‫‪ = 0.85‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪Code check W12x65 based on the ASD9‬‬
‫‪W12x65‬‬
‫‪ = 0.988‬نسبت نیروی موجود‪ /‬نیروی حدی‬
‫‪6/6/1391‬‬
‫اولین دوره آموزشگاه مجازی ‪ / 808‬مدرس ‪ :‬وحیده طباخها‬

similar documents