Snímka 1 - Škola SM – IV. ročník

Report
Eleonóra KLÍMOVÁ, Gabriela ŠIMANSKÁ
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
PRAKTICKÉ POZNÁMKY K MANAŽMENTU
IMUNOMODULAČNEJ LIEČBY SM
ČO BY SME MALI VEDIEŤ?
SM je heterogénne ochorenie - doteraz objasnené
4.typy vzorcov patogenézy SM
 SM má variabilný klinický priebeh - každý pacient
je iný ....
 Liečba SM je komplexná, vrátane liečby
symptómov, rehabilitácie atď.
 Aj pacient bez DMD je liečený !! – ale iným typom
liečiv, ktoré potrebuje
 Kritériá na zahájenie/ukončenie DMT podľa
Vestníka MZ SR

CIEĽ DMT




Spomaliť progresiu ochorenia – modifikovať prirodzený
priebeh ochorenia...
SM zatiaľ úplne vyliečiť nevieme, ale ochorenie je
liečiteľné !
Často sa stretávame s konštatovaním pacienta – už mi
liek ( imunomodulátor) nepomáha ...
Možných príčin viacero.... ale aj zmena klinického
vzorca ochorenia (u 65 % RRSM pacientov bez DMT sa
v priebehu 5 -10 rokov vyvinie SPSM) - môže byť
príčinou tzv. „neúspechu liečby“ a nespokojnosti
pacienta
PRIRODZENÝ PRIEBEH CHOROBY
Relapsing forms
Subclinical
Monosymptomatic
Relapsing-Remitting
Secondary Progressive
Noseworthy et al. N Engl J Med. 2000;343:938; Weinshenker et al. Brain. 1989;112:133; Trapp et al.
Curr Opin Neurol. 1999;12:295.
POHĽAD DO HISTÓRIE IMUNOMODULÁTOROV
1.IFNß-1b, Betaferon® - zavedený do praxe po
schválení FDA v r.1993
 Následne pribudli IFNß-1a,Avonex®, IFNß-1a
Rebif® 22 a 44 μg, IFNß-1b, Extávia®
 Glatirameracetát – Copaxone®, schválený FDA v r.
1994, pre našich pacientov dostupný až od r.2006
 Mitoxantrone /rescue therapy/ francúzska škola
 Natalizumab- Tysabri-® 1. monoklonová
humanizovaná protilátka proti α4-beta-1-integrínu
– od r.2007

ČÍM SA TIETO LIEKY LÍŠIA ?





Predovšetkým mechanizmom účinku
IFNß / natalizumab – BIOLOGICKÁ LIEČBA. Tieto prípravky sa
vyrábajú rekombinantnou biotechnológiou ( prvý IFNß sa
vyrábal zo sér darcov)
IFNß-1a/ 1b : iný „biologický zdroj“ a glykozylácia
GA , syntetický prípravok – kombinácia 4 aminokyselín blízkych
MBP
Iný dávkovací režim,veľkosť dávky, spôsob podávania,
nežiaduce účinky
INDIKÁCIE
CIS – Avonex®, Betaferon®, Copaxone®
 RRSM – Avonex®, Betaferon®, Copaxone®,
Rebif® 22/44 μg, Tysabri®
 SPSM - Betaferon®, Rebif® - 44 μg

VÝBER LIEKU / DMD
Indikuje jedine lekár! – vždy po dôkladnom
zhodnotení neurologického stavu pacienta,
výsledkov pomocných vyšetrení i jeho
schopností liečbu prijať / aplikovať
 Ako dlho pacienta liečiť? - markery účinnosti
liečiva : NABs, MxA proteín
 Adherencia liečby - Čo to znamená ?

ADHERENCIA
Adherence- dodržiavanie, zachovávanie,
podpora, lipnutie na niečom...
 SR - plná úhrada DMD ZP vo všetkých
schválených indikáciách
 Vysoká cena lieku ?
 SM je ochorením, za ktoré pacient naozaj „
nemôže“...

ADHERENCIA -II










Negatívny dopad na adherenciu liečby má:
1) nedostatočné informácie o liečbe , neprimerané očakávanie jej
úspešnosti
2) kognitívny deficit (problémy s pamäťou, tvorbou správneho úsudku)
3) depresia
4) únava
5) dočasné zhoršenie symptómov SM po zahájení liečby
6) objavenie sa vedľajších reakcií po injekciách / nadmerný tlak na
autoinjektor pri podaní, nešetrné zaobchádzanie, nedostatočná hygiena,
alergia na alkoholový dezinfekčný roztok, etc...)
Zlý manažment flu-like syndrómu
Rozdielne a rozporné informácie od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
/ ale aj medzi pacientmi samotnými....
Časté zmeny ošetrujúceho neurológa
ADHERENCIA - III






Pozitívny dopad na adherenciu liečby má:
1) Plná informovanosť pacienta o svojom ochorení a
navrhovanej liečbe
2) Jeho dôvera v ošetrujúci tím / možnosť telefonického
kontaktu
3) Pacient je veľmi dobre informovaný o možných
nežiaducich účinkoch liečby, o manažmente ich
zvládnutia - od lekára a sestry
4) Jeho problémom venujeme dostatok času
5) Pacient žije v harmonickej rodine, so stabilizovaným
sociálno-ekonomickým prostredím
MÁME NA TO MOŽNOSTI?
SM centrum ? – personálne vybavenie
 ...hradená liečba sa môže indikovať na
pracoviskách s osobitným zmluvným vzťahom so
ZP....., po súhlase hlavného odborníka pre
neurológiu, etc...
 Centrálny nákup liekov – nie vždy je možné zladiť
termín kontrolného vyšetrenia s výdajom liekov /
presná evidencia dátumu a počtu vydaných balení,
objednávanie/výkazníctvo

MÁME NA TO MOŽNOSTI ? - II





Podpora a Nádej – sestra nie je zamestnancom jednotlivých
zdravotníckych zariadení
Mobil - sponzorujú farmaceutické spoločnosti, v pracovnej dobe
niet veľa času na rozhovor
Doplnkový servis pre pacientov – autoinjektory etc...sponzorujú
farmaceutické spoločnosti
V prevencii NÚ – termo boxy, nedodržanie teploty pri transporte
lieku, zlé uskladnenie
Kontajner na použité injekcie – spaľovanie biologického
materiálu, iba sklenené liekovky do smätia
M X A PROTEÍN
Poplach medzi pacientmi /berieme im liečbu !
 Komunikácia – lekár vysvetlí o aké vyšetrenie
ide, jeho význam v ďalšom manažmente liečby
 harmonogram odberov A / B, zásady
dodržiavania správneho podania lieku a odberu
krvi /sestra

MR
Pokiaľ je žiadané MR vyšetrenie s podaním k. l.
, pacient by mal mať minimálne vyšetrený S –
kreatinín (ideálne všetky funkcie ľadvín), KI,
NSF
 Nezabúdajme sa pýtať na ALERGIE / špeciálna
protialergická príprava pacienta
 MR - monitoring – identické pracovisko

TYSABRI





NÚ - profylaktické podávanie HCT i.v., Loratadinu
p.os)
Dôsledná kontrola bezpečnostnej karty pacienta
Nesmie byť podcenený akýkoľvek nový príznak SM,
resp. inej choroby – aj keď sa vám to zdá
nepodstatné, banálne – okamžite informovať lekára
Dodržovať zásady správneho podávania / pumpou !!
Informovaný súhlas pacienta : zahájenie/po 2.roku
liečby
CESTOVANIE / VAKCINÁCIA/GRAVIDITA
Medzinárodný „Liekový pas“ – súčasťou
cestovného dokladu, lieky vždy ako príručná
batožina
 Vakcinácia (najčastejší dotaz proti chrípke, TAT) –
rozhodne lekár
 Gravidita pacientky so SM - áno alebo nie? A kedy?
– individuálny prístup k pacientke, dogmy o KI
gravidity už dnes neplatia
 počas DMT nie je tehotenstvo žiaduce / chýbajú
štúdie teratogénneho účinku imunomodulátorov/

ZÁVER
Manažment SM a jej liečby vyžaduje tím
zdravotníckych pracovníkov
 Lekár a sestra – „ruka v ruke“
 SM sestra – špeciálne vzdelanie s
certifikátom.....


similar documents