leczenie stomatologiczne

Report
Organizacja podstawowej
opieki zdrowotnej, medycyny
szkolnej oraz opieki
stomatologicznej.
R yt r o , w r z e s i e ń 2 0 1 3 r.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
3,547,815
1,660,371
4,260,059
5,301,676
8,788,251
1,578,162
3,328,089
1,918,181
3,623,614
7,590,652
2,131,241
2,252,858
5,538,956
2,786,282
Lubuski
Łódzki
Małopolski
Mazowiecki
Opolski
Podkarpacki
Podlaski
Pomorski
Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
2
0
Lubelski
1,000,000
3,414,407
2,000,000
Kujawsko-Pomorski
4,000,000
3,000,000
103.35%
103.29%
103.77%
102.79%
103.21%
104.04%
103.15%
103.54%
103.01%
103.47%
103.63%
102.47%
6,000,000
104.16%
103.01%
103.34%
103.21%
5,000,000
4,764,948
10,000,000
Dolnośląski
NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W
POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU
W 2013 ROKU
[tys. zł]
110.00%
9,000,000
8,000,000
108.00%
7,000,000
106.00%
104.00%
102.00%
100.00%
Nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych
oddziałach Wojewódzkich NFZ w przeliczeniu na jednego
ubezpieczonego
Plan 2013 rok
1,714
1,705
1,704
1,692
1,691
1,678
1,671
1,666
1,665
1,665
1,660
1,649
1,640
1,630
1,614
1,591
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Środki na kontrakty Środki na kontrakty
2013
2014 plan
643 600 000 zł
656 480 000 zł
Różnica
Wzrost
12 880 000 zł 2,00 %
A
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Kontraktowanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna („POZ
dzienny”) prowadzone jest w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2008. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), to jest w trybie wnioskowym tzn., że
wnioskodawcy mogą składać wnioski o zawarcie umów w poszczególnych
zakresach świadczeń POZ w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Złożone
prawidłowo wnioski są rozpatrywane w czasie umożliwiającym zawarcie umowy
od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca).
Warunkiem zawarcia umowy między NFZ a świadczeniodawcą w zakresie
medycyny szkolnej jest przedłożenie Oddziałowi Funduszu (oprócz wymaganych
dokumentów formalno-prawnych) aktualnej informacji o szkołach, z którymi
zawarł porozumienie/umowę o współpracy i o charakterystyce populacji uczniów.
A
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Zakres umowy
Przedmiot umowy
porady lekarskie, wizyty domowe, porady patronażowe, badania
świadczenia lekarza bilansowe, badania diagnostyczne z listy POZ, profilaktyka chorób
POZ
układu krążenia, szczepienia ochronne; wydawanie skierowań do AOS,
SZP, REH;
świadczenia
pielęgniarki POZ
świadczenia domowe, wizyty patronażowe, badania
świadczenia w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy;
bilansowe,
świadczenia domowe, wizyty patronażowe, porady związane
z edukacją, poradnictwem, profilaktyką, monitorowaniem rozwoju ciąży,
przebiegu połogu oraz rozwoju noworodka;
badania bilansowe (testy przesiewowe), świadczenia w ramach
świadczenia
pielęgniarki szkolnej grupowej profilaktyki fluorkowej, edukacja uczniów;
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia MZ, w tym transport
transport sanitarny
„daleki”;
świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00
nocna i świąteczna do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo
opieka zdrowotna
wolne od pracy, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom
(również spoza obszaru zabezpieczenia)
świadczenia
położnej POZ
A
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
stawki kapitacyjne
Zakres
Stawka
świadczeń bazowa
Współczynniki korygujące
Lekarz poz
3,0 - porada/y w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia
2,0 – od 0 do 6 r.ż.
1,2 – od 7 do 19 r.ż.
96,00 zł 1,0 – od 20 do 65 r.ż.
2,0 - powyżej 65 r.ż.
2,5 - podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej
0,1 – wzmożona zachorowalność na ostre choroby układu oddechowego
Pielęgniarka
poz
2,0 - od 0 do 6 r.ż.
1,0 - od 7 r.ż. do 65 r.ż.
26,64 zł
2,0 - powyżej 65 r.ż.
3,5 - podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej
Medycyna
szkolna
1,0 - uczeń klasy ogólnej w szkole typu I
1,7 - uczeń klasy integracyjnej i sportowej w szkole typu I
5,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu A w klasie ogólnej szkoły typu I
9,4 - uczeń z niepełnosprawnością typu B w klasie ogólnej szkoły typu I
42,00 zł 25,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu C w klasie ogólnej szkoły typu I
1,7 - uczeń szkoły typu II
5,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkole typu III
9,4 - uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkole typu III
25,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu C
A
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Zakres
świadczeń
Lekarz poz
Wartość porady/ryczałtu (poza kapitacją)
48 zł - Świadczenia w profilaktyce ChUK
45 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom spoza OW; na podstawie ,,Karty
Polaka” oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)
20 zł - Świadczenia w ramach kwalifikacji do realizacji transportu ,,dalekiego” w POZ
4 zł - Świadczenia w profilaktyce gruźlicy
12 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW; na podstawie
Pielęgniarka poz
,,Karty Polaka” oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ,
Certyfikat)
Położna poz
31 zł - Edukacja przedporodowa
26 zł - Wizyta patronażowa
15 zł – Wizyta i opieka nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych
12 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW; na
podstawie ,,Karty Polaka” oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji
(EKUZ, Certyfikat)
Transport
sanitarny
210 zł (ryczałt) - Świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego” w poz – przewozy na odległość (tam
i z powrotem) 121 - 400 km
0,84 (ryczałt za każdy km przewozu ponad 400 km) - Świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego”
w poz – przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km
Nocna i
Świąteczna
Opieka
Zdrowotna
Wysokość ryczałtu miesięcznego w zależności od obszaru zabezpieczenia:
do 50 000 osób – cena w przedziale 50 400 zł - 56 000 zł
do 100 000 osób – cena w przedziale 95 760 zł - 106 400 zł
do 150 000 osób – cena w przedziale 141 120 zł - 156 800 zł
Liczba świadczeniodawców POZ
w podziale na zakresy
świadczeń
A
SP ZOZ
NZOZ
Grupowa
praktyka
Indywidualna
praktyka
Lekarz poz
87
369
0
5
Pielęgniarka poz
78
315
46
26
Położna poz
71
213
14
14
Medycyna szkolna
78
198
20
13
Transport sanitarny
17
43
-
-
Nocna i Świąteczna Opieka
Zdrowotna
18
16
-
-
MEDYCYNA SZKOLNA
MEDYCYNA SZKOLNA
Profilaktyka w szkole
• Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.
2009 Nr 139, poz. 1139 z późn.zm.);
• Rozporządzenie MZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009
Nr 139, poz. 1133);
• Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. (ze zm.) w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
A
Medycyna szkolna w Małopolsce w liczbach:
Liczba szkół w Małopolsce wykazanych i aktualnie zweryfikowanych wynosi
2 670.
Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką
weryfikacji na dzień 1 lipca 2013) wynosi 449 792.
zdrowotną (według stanu
Liczba uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową (według stanu
weryfikacji na dzień 1 lipca 2013) wynosi 190 113 (42,2 % uczniów)
Liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie pielęgniarki
szkolnej – 309.
MEDYCYNA SZKOLNA
Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
1. Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych,
2. Kierowanie postępowaniem po-przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z
dodatnimi wynikami testów;
3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
4. Sprawowanie
opieki
nad
uczniami
z
chorobami
przewlekłymi
i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz (wyłącznie na
podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń), zabiegów i
procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów,
organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na
obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l,
grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów
preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Testom przesiewowym podlegają uczniowie od klasy „0” (6 lub 7 lat) do ostatniej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej (do ukończenia 19 r.ż.)
Rodzaje testów przesiewowych oraz terminy ich wykonywania określone są w zał. nr 4
rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej.
Testy przesiewowe mają na celu wykrywanie następujących zaburzeń:
•
•
•
•
•
rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała, ocena wyników pomiaru przy użyciu
siatek centylowych wysokości i masy ciała, ocena BMI);
narządu wzroku (zeza, nieprawidłowej ostrości wzroku, zaburzeń widzenia barwnego);
narządu słuchu (uszkodzenia słuchu);
narządu ruchu (bocznego skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej,
zniekształceń statycznych kończyn dolnych);
podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.
A
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Pielęgniarka, higienistka szkolna, sprawujące w gabinetach profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad uczniami, współpracują w szczególności z:
• lekarzem, sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie
deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• lekarzem dentystą;
• pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
• opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
• dyrektorem szkoły;
• radą pedagogiczną;
• organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży.
A
MEDYCYNA SZKOLNA
Cel
i
zakres
profilaktycznych
badań
lekarskich
populacji
dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym są zróżnicowane pod kątem fazy rozwoju dziecka oraz
zadań edukacyjnych związanych z realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego:
• klasa 0 (6 albo 7 lat);
• klasa III szkoły podstawowej (10 lat);
• klasa I gimnazjum (13 lat);
• klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (16 lat);
• ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.
Profilaktyczne badania lekarskie (badania bilansowe) przeprowadzane są w zakresie:
a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
• podmiotowe: m.in. wywiad od rodziców i dziecka, analiza dokumentacji medycznej
• przedmiotowe: m.in. ocena rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała (BMI),
rozwój psychomotoryczny, rozwój mowy, wykrywanie zaburzeń układu moczowopłciowego, zaburzeń ostrości wzroku, słuchu, ocena czynników ryzyka, pomiar
ciśnienia tętniczego, badanie tarczycy , badanie skóry.
b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;
A
MEDYCYNA SZKOLNA
Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej odbywa się na
podstawie rocznej stawki kapitacyjnej:
• dla świadczeń udzielanych w ramach gotowości pielęgniarki szkolnej
- stawka wynosi obecnie 42 zł
• dla świadczeń udzielanych w ramach
fluorkowej – stawka wynosi obecnie 5,40 zł.
grupowej
profilaktyki
Nakłady na świadczenia pielęgniarki szkolnej w I półroczu 2013 r.
wyniosły 11 686 846,70 zł.
A
MEDYCYNA SZKOLNA
Obowiązki świadczeniodawcy (medycyna szkolna):
• przypisanie ucznia do typu niepełnosprawności (A, B lub C),
z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży
niedostosowanej społecznie, na podstawie wydanego orzeczenia o
niepełnosprawności, które znajduje się w dokumentacji szkoły lub jest w
posiadaniu ucznia;
• pisemne potwierdzenie listy uczniów w terminach do dnia 7 marca i do dnia
7 października zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy;
• przekazanie listy uczniów w formie elektronicznej uczniów celem weryfikacji
i rozliczenia do 7 dnia każdego miesiąca (za m-c wrzesień przedłużono
przekazanie danych do 20 września br.);
MEDYCYNA SZKOLNA
Organizacja opieki medycznej w szkołach:
 Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o
której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych
ośrodkach
szkolno-wychowawczych
oraz
specjalnych
ośrodkach
wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki.
MEDYCYNA SZKOLNA
 Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od
klasy„0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń
w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką
oraz planu godzin lekcyjnych.
 Liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną ustalana jest
odpowiednio do typów szkół, stopnia i rodzaju niepełnosprawności
podopiecznych – część III załącznika Nr 4 do w/w Rozporządzenia MZ.
Zalecana liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną
wynosi od 880 do 1100.
MEDYCYNA SZKOLNA
W ramach współpracy z samorządem terytorialnym Narodowy Fundusz Zdrowia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
(Dz. U. 2009 Nr 139 poz. 1133) po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, przekazuje do właściwego
wojewody następujące dane:
• nazwę i adres świadczeniodawcy;
• miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej;
• liczbę
uczniów
świadczeniodawców.
objętych
profilaktyczną
opieką
zdrowotną
przez
Leczenie stomatologiczne
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Środki na kontrakty
2013
Środki na kontrakty
2014 PLAN
Różnica
Wzrost
183 500 000 zł
185 710 709 zł
2 210 709 zł
1,20 %
Umowy stomatologiczne w liczbie 458 zawarte do 31.12.2013 r.
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
SP ZOZ
62
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Kontraktowane zakresy świadczeń:
1) Świadczenia ogólnostomatologiczne
2) Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia
18 r. ż.
3) Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
4) Świadczenia protetyki stomatologicznej
5) Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców
po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
6) Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
7) Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
8) Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego
ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
9) Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części
twarzowej czaszki
10)Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Procentowy udział kosztów wg zakresów w planie 2013 r.
1%
1%
5%
0% 0% 0%
67%_świadczenia ogólnostomatologiczne
15%_świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i
młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
3%
8 %_świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18 r. ż.
8%
5%_świadczenia chirurgii stomatologicznej i
periodontologii
3,3%_świadczenia protetyki stomatologicznej
15%
67% - leczenie
ogólnostomatolog.
1,2%_świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w
znieczuleniu ogólnym
0,46%_program ortodontycznej opieki nad dziećmi z
wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
0,23%_świadczenia stomatologiczne dla
świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób
zakaźnych, w tym chorych na aids
0,15%_świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
(ryczałt 12 godzin)
0,1%_świadczenia protetyki stomatologicznej dla
świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu
nowotworów w obrębie twarzoczaszki
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Cena 2013
ogólnopolska
średnie ceny
Cena 2013
MOW NFZ - max.
ceny
świadczenia w dz. protetyki stom. dla osób po chir. leczeniu
nowotworów twarzoczaszki
1,20
1,16
1,78
1,35
1,35
2,00
świadczenia ogólnostomatologiczne
1,04
1,07
świadczenia ogólnostomatologiczne ze znieczuleniem ogólnym
4,16
4,50
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1,18
1,35
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18
roku życia
1,04
1,07
świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego
ryzyka chorób zakaźnych
2,93
4,00
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt /12 godz.)
293,88
600,00
program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami
części twarzowej czaszki
533,23
313,00
zakres - nazwa
świadczenia ortodoncji
świadczenia protetyki stomatologicznej
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Założenia planu zakupu świadczeń stomatologicznych w roku 2013.
 w zależności od zakresu kontraktowanie wg obszaru:
- powiat (świadczenia ogólnostomatologiczne i dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.
- grupa powiatów (świadczenia specjalistyczne np. ortodoncja)
- województwo ( świadczenia wysokospecjalistyczne np. program rozszczepowy)

zastosowanie tzw. wskaźnika wyrównawczego w obszarach o dostępności
poniżej średniej wojewódzkiej (średni wskaźnik liczby etatów
przeliczeniowych na 10 tys. populacji);

ETAT PRZELICZENIOWY stanowi przyjętą w planie zakupu liczbę jednostek
rozliczeniowych, która w skali miesiąca wynosi odpowiednio w zakresach:
- świadczenia ogólnostomat. dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. = 3 tys. pkt./m-c;
- świadczenia ogólnostomatologiczne = 12 tys. pkt./m-c
- zakresy specjalistyczne (ortodoncja, chirurgia stom., protetyka) = 15 tys. pkt./m-c.
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Plan 2013 w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci
i młodzieży do 18 r.ż - liczba jednostek na 10 000 ubezpieczonych
100,000
86,174
90,000
80,697
80,000
65,220
70,000
59,345
60,000
50,000
38,922
40,000
30,000
20,000
10,000
0
23,556
15,166
38,645
34,142
33,287
32,244
28,475
26,245
19,016
4,824
2,764
33,798
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Plan 2013 w zakresie: leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży do 18 r.ż.- liczba
jednostek na 10 000 ubezpieczonych
45,000
41,368
39,650
40,000
35,000
34,594 35,511
34,554 33,515 35,417
33,435
30,000
23,281
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
18,310
31,158
30,198
29,526
21,005
16,999
17,704
29,483
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Założenia i cele na 2014 r.:
 konkurs ofert w całym rodzaju świadczeń, we wszystkich zakresach;
 utrzymanie dostępności do świadczeń w zakresach i obszarach na
poziomie co najmniej roku 2013;
 zgodnie z wytycznymi Centrali utrzymanie dotychczasowych zasad
kontraktowania, w tym utrzymanie wymiaru etatu na poziomie 15 tys.
pkt/m-c;
 zabezpieczenie dostępności do świadczeń w obszarach tzw. białych plam
(obecnie bez realizatora);
 zastosowanie tzw. wskaźnika wyrównawczego w obszarach o dostępności
poniżej średniej wojewódzkiej;
 przyjęcie obszarów kontraktowania umożliwiających zabezpieczenie
świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta (zmiana obszarów
kontraktowania do poziomu gmin, dzielnic, grup osiedli).
Leczenie stomatologiczne - dzieci
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ETAT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY w latach 2011-2013
oraz w planie 2014 r.
07.0000.218.02
ŚWIADCZENIA
OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
80 %
= 1 etat
przeliczeniowy
ŚWIADCZENIA
OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
07.0000.221.02 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO
18 r. ż.
20%
100 %
.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Obowiązujące akty prawne:
•
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U.
z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 140 poz. 1144) z późn. zm. (wykaz
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 19 r.ż., załącznik Nr 11)
•
Zarządzenie nr 55/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 września 2010 r. w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie stomatologiczne z późn. zm.
•
Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z
dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne
(Załącznik nr 1 – katalog procedur z wyceną punktową)
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Obowiązki świadczeniodawcy:
Wszystkie zobowiązania ustalone w toku konkursu muszą być dotrzymane
do końca trwania umowy.
1 ETAT PRZELICZENIOWY:
- liczba punktów stomatologicznych na miesiąc na 1 lekarza = 15 tys. pkt;
- minimalna liczba dni pracy w tygodniu lekarza w poradni w przypadku całego etatu
przeliczeniowego 5 dni, po 6 godzin dziennie;
- liczba dni pracy w poradni do godziny 18.00: 2 dni na każdy etat przeliczeniowy;
- czas pracy lekarza w poradni proporcjonalny do liczby etatów przeliczeniowych;
- minimalny czas pracy komórki org. – gabinetu: 15 godz./ tydz.;
- zadeklarowana w ofercie dostępność np. w soboty etc.
WYMIENIONE WYMAGANIA MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE
W KAŻDYM MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
UWAGA!!!
Żaden z obowiązujących aktów prawnych odnoszących się do
świadczeń stomatologicznych w systemie ochrony zdrowia –
nie wyodrębnia gabinetów stomatologicznych usytuowanych na
terenie szkół jako jednostek klasyfikowanych na innych zasadach.
Wszystkie gabinety stomatologiczne (zlokalizowane także w szkołach)
muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i realizować procedury profilaktyczne
zawarte w tych przepisach.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Opieka stomatologiczna w gabinetach szkolnych:
W związku z niepomyślnym dla szkolnych gabinetów stomatologicznych
rozstrzygnięciem postępowań konkursowych w 2011 r. MOW NFZ
w Krakowie przedstawił stanowisko w/s możliwości zakontraktowania
tychże gabinetów jako dodatkowych miejsc udzielania świadczeń
z zastrzeżeniem, że spełnią one wszystkie wymagane warunki w efekcie tej propozycji do końca 2012 r. wpłynęły 4 wnioski
(zrealizowano 3 w Krakowie; 1 Świadczeniodawca wycofał się), a w
bieżącym roku wpłynęły 2 wnioski z Myślenic (oba zrealizowane)
dotyczące gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Oddział Wojewódzki NFZ
Populacja
WOJEWÓDZTWO
(GUS-2012)
STM - liczba
umów w 2013OGÓŁEM
gabinety w
szkołachstan na 1.01.2013
Małopolski
3 354 077
458
22
Podkarpacki
2 103 505
615
48
Śląski
4 635 882
1022
10
Świętokrzyski
1 266 014
294
10
Zachodniopomorski
1 693 072
405
12
Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży do ukończenia 19. roku życia realizowanych w ramach umowy
z NFZ w gabinetach stomatologicznych (załącznik Nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego )
Do ukończenia 7 i 10 roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i PUW
dla zębów mlecznych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych i wskaźnika PUW
dla zębów mlecznych.
3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.
4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
Do ukończenia 12 i 13 roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW.
3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.
4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
Do ukończenia 16 i 19 roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW.
3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.
4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Bilanse zdrowia dzieci w POZ
Cele
 zwiększenie liczby oraz poprawa jakości badań bilansowych
i patronażowych realizowanych w ramach POZ,
 podkreślenie wagi bilansu zdrowia dzieci poprzez dodatkowe
wynagrodzenie.
Metoda
Wprowadzenie większego zakresu finansowania „mieszanego”:
 porada patronażowa lekarza POZ,
 bilans zdrowia realizowany przez lekarza POZ,
 wizyty patronażowe pielęgniarki POZ w 3., 4. i 9. miesiącu życia
dziecka,
 zwiększenie wynagrodzenia dla położnych.
Dziękuję za uwagę

similar documents