Izvajanje CUS v SB Murska Sobota

Report
Prim.Asist. Daniel Grabar, dr.med.,spec.
Brdo pri Kranju, 7.5.2014
URGENTNI CENTER MURSKA SOBOTA
12 LETNA POT
SNOVANJ,
PRIZADEVANJ,
DOGOVARJANJ
- DO URESNIČITVE
Kratka kronologija nastajanja UC MS
SB MS že leta 2000 ugotavlja neprimerno prostorsko in
organizacijsko urejenost oskrbe urgentnih pacientov na
sekundarnem nivoju
Vključitev usmeritev Sveta za reanimacijo, pri Združenju za
urgentno medicino, september 2002 – vključitev zdravnika
primarnega nivoja
Uvrstitev investicije Urgentni center med prednostne projekte
MZ za leto 2003
Priprava načrtov, dogovori s projektantom, naročila načrta po
idejnem osnutku iz leta 2001
Leta 2002 smo začeli s pripravo dokumentacije, vendar takrat ni
prišlo do realizacije, zaradi odločitve ministrstva, da to še ni
prioriteta
Usmeritve, povzete po
priporočilih Sveta za
reanimacijo v letu 2002
V letu 2003 izdelani načrti,
pridobljena vsa dovoljenja
in po razpisu izvedena
izbira izvajalca
Spremenjena usmeritev
MZ – gradnja odpovedana
Kratka kronologija nastajanja
23.5.2007 SB MS
skliče 1.
sestanek
skupine za
Urgentni center
(predstavniki
SB in ZD MS)
Dogovorjeni
pristopi k
skupni dodelavi
izdelanih
načrtov
Organizacijska
shema
delovanja UC
ob pripravi
načrtov leta
2007
Kronologija nastajanja UC MS
11.6.2007 drugi sestanek skupine:
Kronologija nastajanja UC MS
Avgust 2007
SB MS znova
oživi
projekt
Urgentni
center
Kronologija
nastajanja UC MS
Avgust 2007
- Pričetek postopkov za spremembo
splošnega dogovora z ZZZS
- Izdelava novih načrtov in začetek
psotopkov za omogočanje začetka
gradnje (dovoljenja, soglasja)
Kronologija
nastajanja UC MS
November 2007
SB MS izdela projektno nalogo:
Urgentni center:
Kronologija nastajanja UC MS
– projektna naloga 2007
IZHODIŠČA IN USMERITVE ZA PRENOVO PROJEKTOV
•
•
•
•
•
•
•
•
ORIENTIRANOST OSKRBE NA URGENTNEGA BOLNIKA ALI POŠKODOVANCA
RACIONALIZACIJA KADRA Z USMERJENIM ZNANJEM VEŠČIN URGENTNE OSKRBE
BOLNIKOV
NAMESTITEV NAJNUJŠE DIAGNOSTIČNE OPREME NEPOSREDNO OB BOLNIKU
HITER ODVZEM, TRANSPORT IN ANALIZA MATERIALOV ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO
MOŽNOST PRILAGAJANJA INTENZIVNOSTI OSKRBE POTREBAM BOLNIKA ALI
POŠKODOVANCA
BOLNIKU PRIJAZNEJŠA IN ENOSTAVNEJŠA POT DO NADALJNJE OSKRBE
POENOTENA IN RACIONALIZIRANA ADMINISTRATIVNA OBRAVNVA URGENTNIH BOLNIKOV
VKLJUČITEV ZDRAVNIKA PRIMARNEGA NIVOJA
Kronologija nastajanja UC MS
– investicijska dokumentacija
V letu 2008 smo za potrebe izdelave investicijske dokumentacije
opravili pregled in analizo procesov ter izvajalcev urgentne
oskrbe v bolnišnici
Zbrali smo podatke o opravljenih intervencah po zdravstvenih
domovih v regiji
Leta 2008 pripravljeni novi idejni načrti – poudarek na priključitvi
primarnega nivoja
Kronologija nastajanja UC MS
December 2010: oživitev ideje o izgradnji UC SB MS v
novem kontekstu dogajanja
Leta 2010 poskusi združevanje urgentne službe
primarnega in sekundarnega nivoja v primorski regiji
18.1.2011 vodstvi SB MS in ZD MS obiskali koroško regijo
in se dogovorili o začetnih postopkih združevanje
urgentne službe primarnega in sekundarnega nivoja v
regiji
Dogovor med SB MS in ZD MS o skupnem razvijanju
projekta opravljanja urgentne službe na enotni lokaciji
v SB MS
Kronologija
nastajanja UC MS
Februar 2011: podpis
Pisma o nameri:
Zdravstveni dom Murska
Sobota
Splošna bolnišnica Murska
Sobota
Kronologija
nastajanja UC MS
Februar 2011:
imenovanje
skupne strokovne
komisije za
delovanje skupne
urgentne službe
na lokaciji Splošne
bolnišnice Murska
Sobota
Kronologija
nastajanja UC MS
7.3.2011: Poročilo
Skupne strokovne
komisije za pripravo
strokovnih in
kadrovskih podlag
za delovanje skupne
urgentne službe na
lokaciji Splošne
bolnišnice Murska
Sobota
Kronologija nastajanja UC MS
1.4.2011: Pričetek delovanja skupne urgentne službe na lokaciji SB MS
Na podlagi zakonskih določil (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 7. člen in Pravilnik o organizaciji
neprekinjenega zdravstvenega varstva, 8. člen) smo na pobudo Ministrstva za zdravje v
Pomurski regiji s 1.4.2011 pričeli z izvajanjem sprejemanja pacientov potrebnih nujne
medicinske pomoči, na eni lokaciji. Na podlagi pravilnika je taka oskrba pacientov zaenkrat
zagotovljena le za iskalce nujne medicinske pomoči murskosoboške upravne enote.
Začetna dogovarjanja za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji Splošne bolnišnice
Murska Sobota smo v regiji konkretizirali s podpisom pisma o nameri med Zdravstvenim
dom Murska Sobota in Splošno bolnišnico Murska Sobota, dne 14.2.2011 ob obisku
ministra za zdravje v bolnišnici. V pismu o nameri je ob terminskih opredelitvah bil
postavljen dogovor o imenovanju Skupne strokovne komisije za pripravo strokovnih in
kadrovskih podlag za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji Splošne bolnišnice
Murska Sobota.
Na podlagi 2. točke Pisma o nameri za ureditev in delovanje skupnega urgentnega centra za
primarni in sekundarni nivo na lokaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota sta ZD MS in SB
MS imenovala skupno strokovno komisijo, v sestavi dva predstavnika Zdravstvenega doma
Murska Sobota, dva predstavnika Splošne bolnišnice Murska Sobota in predstavnik
Ministrstva za zdravje
Kronologija nastajanja UC MS
V letu 2011 MZ izdalo Enotno
metodologijo oblikovanja
Urgentnih centrov v RS
SB MS ponovno pristopi k izdelavi
celotne dokumentacije za UC,
skupni za primarni in sekundarni
nivo v regiji
V letu 2012 izdelana dokumentacija
in načrti v sodelovanju z MZ
Iz usmeritev MZ:
Urgentni centri so namenjeni službi za nujno
medicinsko pomoč – urgentna medicina,
združena v skupnem urgentnem oddelku.
Namenjeni so oskrbi in sprejemu urgentnih
pacientov.
Urgentni center je organiziran kot oddelek v sklopu
bolnišnične dejavnosti. V urgentnem centru so
predvideni prostori za pregled in oskrbo
urgentnih pacientov ter prostori za 24 urno
opazovanje pacientov.
Vsebuje vse dejavnosti, ki so predvidene za prvo
urgentno obravnavo in diagnostiko pacientov, za
nadaljnjo usmeritev in določitev potrebnih
postopkov ter ustrezne terapije na
specialističnem nivoju strok.
Iz usmeritev MZ:
Cilj je oblikovati enako tehnološko zasnovo organizacije
službe NMP v bolnišnicah in sicer ob upoštevanju
osnovnega, prvega kriterija - števila bolnikov, ki za
posamezen urgentni center opredeli prostorske
potrebe in poti pacientov in s tem velikost urgentnega
centra.
• Prostore morajo imeti opredeljene ločeno na:
• medicinske prostore;
• pomožne prostore.
Gradnja UC MS
15.3.2013 Svet zavoda
potrdi dokumente in
postopke gradnje UC
MS
V letu 2013 MZ izvede
razpis in izbere izvajalca
11.12.2013 podpis
pogodbe z MZ o gradnji
Urgentnega centra MS
Gradnja UC MS
Urgentni center MS bo
zajemal 1.492 kv.m
površine na deloma
rekonstruiranih obstoječih
prostorih, preostanek pa v
dograjenem prizidku, ki bo
zgrajen v treh etažah.
Urgentni center bo
deloval v srednji etaži, v
nivoju pritličja sedanje
bolnišnice. Gradbeno
dovoljenje je bolnišnica
pridobila že julija 2012.
Investicijska vrednost
Ocenjena vrednost celotne investicije skupaj z DDV po stalnih cenah znaša
6.581.412,00 EUR. V okviru te vrednosti znaša za celotno investicijo
vrednost GOI del in opreme (»izvedbena dela«) brez DDV 5.259.510,00 EUR,
vrednost projektiranja 120.000,00 EUR, vrednost nadzora nad izvedbo
105.000,00 EUR in vrednost DDV skupaj 1.096.902,00 EUR.
Samo za urgentni center Murska Sobota znaša vrednost investicije skupaj z DDV
po stalnih cenah 4.777.870,80 EUR. V okviru te vrednosti znaša GOI del in
opreme (»izvedbena dela«) brez DDV 3.818.559,00 EUR, vrednost
projektiranja 87.000,00 EUR, vrednost nadzora nad izvedbo 76.000,00 EUR in
vrednost DDV skupaj 796.311,80 EUR.
19.2.2014: Začetek gradnje UC MS
do 7.5.2014 opravljenih 10 koordinacijskih sestankov
- dela potekajo po planu
Izzivi
Izvedba razpisa opreme
Organizacija delovanja
Kadri
… do 31.3.2015 !

similar documents