Asseco dla Zdrowia - Healthcare IT Trends 2013

Report
Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna
EDM
Asseco Poland S.A.
Listopad 2012 r.
Agenda
 Wymagania stawiane EDM
 prawne (ustawy i rozporządzenia)
 pozaprawne (normy, standardy, doświadczenia)
 Definicje podstawowych pojęć
 Koncepcja realizacji EDM
 Przygotowania świadczeniodawców do obsługi EDM
1
Warunki niezbędne do sukcesu EDM
Otoczenie
• Legislacja
• Standardy
interoperacyjności
• Informatyzacja
Świadczeniodawca • Procedury
• Zaplecze techniczne
Asseco Poland
• Oprogramowanie EDM
• Implementacja
S.A. interoperacyjności
• Zalecenia
2
Wymagania prawne (wybrane akty prawne 1/2)
 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010
nr 252 poz. 1697)
 Oraz rozporządzenia „branżowe” – MS, MSWiA i MON
 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. 2011 nr 277 poz.1634)
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach - teksy ujednolicony(Dz.U. 2006 nr 97 poz. 673)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów
elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517)
 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
(Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450) – z późniejszymi zmianami
3
Wymagania prawne (wybrane akty prawne 2/2)
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz.
565)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17
kwietnia 2009 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów
dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U. 2009 nr 67 poz. 567)
 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657)
 Projekt rozporządzenia MZ (z 03.01.2012) w sprawie sposobu
identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców
oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o
pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej…
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 nr
164 poz. 1027)
 Projekt rozporządzenia MZ (z 17.01.2012) w sprawie minimalnej
funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających
świadczeniobiorcy umawianie się na wizyty, możliwość monitorowania
statusu na liście oczekujących oraz powiadamiania o terminie udzielenia
świadczenia
4
Normy, standardy i doświadczenia w EDM
 Norma PN-EN 13606 dotyczy: Informatyki w ochronie
zdrowia
Przesyłanie
elektronicznej
dokumentacji
zdrowotnej.
Norma ta jest cyt. "Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian –
anglojęzycznej wersji Normy Europejskiej EN 13606-1:2007„
 HL7 (CDA - Clinical Document Architecture),
 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach
medycznych (projekt - P1)
Rekomendacje
dokumentacji)
dotyczące
EDM
(klasyfikacja
dokumentacji,
format
5
Definicje podstawowych pojęć związanych EDM
(cz. 1/2)
 Dane źródłowe - Dane rejestrowane w systemie i przechowywane
w bazie danych
 Wpisy w dokumentacji - Autoryzowane dane źródłowe
 Dokument medyczny - Dokument zawierający dane medyczne
pozwalający na jednoznaczne wskazanie pacjenta, którego dotyczą
 Elektroniczny dokument medyczny - Dokument medyczny w
postaci elektronicznej (np. XML).
 Autoryzacja medycznego dokumentu elektronicznego Jednoznaczne powiązanie dokumentu z jego autorem poprzez
złożenie podpisu elektronicznego.
6
Definicje podstawowych pojęć związanych EDM
(cz. 2/2)
 Integralność - pewność, że podpisany dokument od momentu
złożenia podpisu elektronicznego nie został zmodyfikowany. Każda
ingerencja w treść dokumentu zostanie wykryta podczas weryfikacji
podpisu.
 Wiarygodność - pewność, że dokument pochodzi od osoby, która
go podpisała.
 Niezaprzeczalność - czyli brak możliwości zaprzeczenie faktu
złożenia podpisu.
Wiarygodność i niezaprzeczalność zapewniają techniki
kryptograficzne, wykorzystywane do składania podpisu - jedynie
właściciel odpowiedniego narzędzia (np. certyfikatu
kwalifikowanego na karcie kryptograficznej) może złożyć podpis.
7
Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 1/4)
 Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w
postaci elektronicznej począwszy od dnia 01-08-2014
roku.
 Wsparcie obsługi dokumentacji prowadzonej w postaci
papierowej.
 Wpis w dokumentacji medycznej:
 Zawiera informację o autorze,
 Nie może zostać usunięty,
 W przypadku modyfikacji zawiera dane autora i powód zmiany.
 Autoryzacja dokumentu elektronicznego
 Podpis
 Kontrasygnata
 Gwarancja integralności, wiarygodność i niezaprzeczalności
tworzonej dokumentacji elektronicznej.
8
Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 2/4)
 Możliwość dołączania dokumentów „obcych”
 Umożliwienie przenoszenia dokumentacji
(eksport/import)
 Zabezpieczenie dokumentacji
 Przed dostępem osób nieuprawnionych
 Przed przypadkową modyfikacją
 Przed przypadkowym zniszczeniem
 Udostępnienie dokumentacji
 Indywidualnej
 Zbiorczej
9
Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 3/4)
 Formy udostępniania medycznej dokumentacji
elektronicznej
 Zapis dokumentacji na nośniku informatycznym w celu
udostępnienia (PDF lub XML);
 Wydruk dokumentacji elektronicznej w celu
przekazania papierowych wydruków — na żądanie
pacjenta, uprawnionych podmiotów lub organów;
 Dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji
 Dostęp do baz danych
10
Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 4/4)
 Planowe niszczenie dokumentacji
 Ochrona dokumentacji przed przypadkowym zniszczeniem
w okresie jej przechowywania
 Sygnalizacja upływu okresu przechowywania dokumentacji
w celu zakwalifikowania jej do zniszczenia
 Niszczenie dokumentacji elektronicznej po upływie okresu
jej przechowywania poprzez:
 Fizyczne usunięcie dokumentów i danych źródłowych
 Depersonalizację
11
Zasięg projektu EDM
INFOMEDICA
HIPOKRATES
SOLMED
12
Sposób obsługi EDM
EDM
System klasy HIS
Ewidencja danych źródłowych
(Baza danych)
Repozytorium EDM
Archiwum dokumentacji
medycznej
Przechowywanie dokumentów
elektronicznych
Zarządzanie dokumentacją
Autoryzacja danych
(Wpisy w dokumentacji)
Generacja dokumentu
(postać papierowa lub
elektroniczna)
Autoryzacja dokumentów
(podpis elektroniczny, znacznik czasu)
•Woluminy, dokumenty źródłowe,
•Miejsce przechowywania,
•Wewnętrzny obieg dokumentacji.
•Elektroniczna kopia dokumentu
papierowego
Dostępność dokumentów
(uprawnienia, bezpieczeństwo)
Udostępnianie dokumentów
(organom uprawnionym)
Niszczenie dokumentacji
(po upływie okresu
przechowywania)
13
Cykl życia dokumentacji medycznej
 Gromadzenie danych źródłowych
 Autoryzacja danych źródłowych
 Tworzenie i autoryzacja dokumentacji
 Przechowywanie dokumentacji
 Udostępnianie dokumentacji
 Drukowanie
(w postaci papierowej)
 Wydruk dokumentu
 Wydruk metryki podpisu
 Wydruk historii zmian
 Eksport lub transmisja
(w postacie elektronicznej)
 Planowe niszczenie dokumentacji
14
Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz. 1/2)
- Dokumentacja „własna”
15
Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz. 2/2)
- Dokumentacja „obca”
16
Dokumentacja w systemie AMMS
17
Repozytorium dokumentów elektronicznych (iDok)
18
Przygotowanie Świadczeniodawcy do EDM
 Przygotowanie infrastruktury sprzętowej
 Repozytorium dokumentacji elektronicznej
(duże macierze dyskowe itd.)
 Sposób ochrony danych
 Polityka bezpieczeństwa
 Procedury techniczne i organizacyjne
 Wybór sposobu autoryzacji dokumentacji
 Wewnątrz placówki i udostępnianej na zewnątrz
 Określonych typów dokumentacji
 Wybór dostawcy usług certyfikacyjnych
 Kwalifikowane centrum certyfikacji
 Lokalne centrum certyfikacji
(na potrzeby wewnętrznej autoryzacji dokumentów)
19
Dziękuję za uwagę
Asseco Poland S.A.
[email protected]
Wyzwania placówek medycznych
Przejście na
dokumentację
elektroniczną
Wymagania
zgodności
i ochrony
Integracja
i skalowalność
infrastruktury
Udostępnianie,
przepływ danych
21
Wyzwania placówek medycznych
Liczba plików w cyfrowym
świecie
300
Quadrillion
Aplikacje “Big Data”
5+ TB
Source : 2011 IDC Digital Universe Study, EMC Customers
22
Jakie są wymagania
wobec platformy
składującej
newralgiczne dane
medyczne?
23
NIEZAWODNOŚĆ
Bezpieczeństwo na poziomie
sprzętowym
Brak pojedynczego punktu awarii
Zapewnienie integralności danych
Serwis producenta
24
NIEZAWODNOŚĆ
Centrum produkcyjne
Centrum zapasowe
Budowa środowiska wysoko
dostępnego
Network
Network
FS/
LUN
VDM
FS/
LUN
VDM
Snaps
Snaps
Automatyzacja procesu replikacji
Najwyższy poziom bezpieczeństwa
i dostępności danych
produkcyjnych
25
SKALOWALNOŚĆ
Możliwość łatwej i szybkiej rozbudowy przestrzeni
26
26
INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ
Systemy plików/
repozytorium
Gabinety lekarskie
Aplikacje dla
obrazów
Dokumentacja
HIS
Aplikacje kliniczne
27
INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ
Systemy plików/
repozytorium
Gromadzenie
Klasyfikowanie
Aplikacje dla
obrazów
Migrowanie
Wyszukiwanie
Zarządzanie
Dokumentacja
HIS
Aplikacje kliniczne
Gabinety lekarskie
28
OPTYMALIZACJA SKŁADOWANIA
DANYCH
wydajność?
Czy odpowiednie dane są w
odpowiednim miejscu?
Czy wymagające aplikacje
mogą działać szybko?
pojemność?
Jakimi danymi zapełnione
są drogie, szybkie dyski?
29
OPTYMALIZACJA SKŁADOWANIA
DANYCH
Optymalizacja ze względu na:
- Najlepszą wydajność
- Największą pojemność
- Najniższy koszt
Wysoka
wydajność
Wydajność
Optymalizacja poziomu usług dla
różnych działów i placówek
Pojemność
Maksymalizacja zwrotu z
inwestycji
30
ZACHOWANIE ZGODNOŚCI ARCHIWIZACJA
Ochrona i retencja oparta na politykach
 Ochrona krytycznych danych
medycznych
Utrzymanie danych w niezmienionej
postaci, ochrona przed przypadkową lub
celową ingerencją
 Gwarantowana retencja
Utrzymanie ustalonego okres retencji dla
plików z długoterminowym wymogiem
przechowywania
 Efektywność & optymalizacja
kosztów
Miks danych typu WORM i non-WORM na
jednej, uniwersalnej platformie.
31
Systemy składowania danych EMC VNX –
wielofunkcyjne macierze dla danych medycznych.
EMC
Unisphere
VNXe3150
VNXe3300
VNX5100
VNX5300
VNX5500
VNX5700
VNX7500
Proste. Efektywne. Wydajne.
32
Systemy plikowe EMC ISILON –
pojemne platformy do składowania i archiwizacji danych
medycznych
S-Series
X-Series
Dane
transakcyjne
Zapis sekwancyjny
Isilon IQ SAS
(16-518 TB)
NLSeries
Pojemność
Isilon IQ X Series SATA
(6TB – 10.4PB)
Isilon IQ Nearline SATA
(100TB – 10.4PB)
33
Przykład wdrożenia
34
Sieć komputerowa – kampusowa:
teleinformatyczny krwiobieg szpitala
20 lokalizacji
26 węzłów
sieciowych
E
C
B
D
A
A
A
B
Wrzesień 2012
35
Struktura logiczna sieci
szkieletowej i dostępowej
16
3
14 14a
7
1
10
5
11
9
12
2
15
12a
6
100 Mb
1 Gb
10 Gb
4
Szafa w planowanym budynku
Wrzesień 2012
13
8
17
36
Struktura logiczna sieci Fiber Channel
16
3
7
1
10
5
VNX5100 - planowane
CX4 - migrowane
Potencjalne miejsce
na dodatkowe jednostki
macierzowe
11
9
12
2
15
12a
VNX5100
CX3 - migrowane
6
13
4
8
17
Wrzesień 2012
37
Solidna podstawa sieci FC
Przełączniki CISCO oraz
QLogic
CX3
-Redundancja – 2
ZONE
-Planowane
ujednolicenie
infrastruktury
AX4
TSM
Cisco
Cisco
BLADE HP
Serwery
wirtualne
QLogic
VNX5100
CX4
Różne serwisy
VNX5100
38
Użytkowane macierze
- VNX5100 (84TB brutto) to podstawowa macierz Szpitala
- CX3 to stara , migrowana i wygaszana macierz
- CX4 to stara, wygaszana macierz MIRROR
- AX4 (16TB brutto) to macierz dla systemu backupu (TSM)
- HP AIO 1200 (8TB brutto) to pomocnicza macierz dla
danych backupu
Planowane macierze
- VNX5100 planowany MIRROR 100% dla danych
medycznych
- zwiększenie objętości AX4 – ulepszenie polityk backupu
39
Jakie parametry są ważne?
• Niezawodność
• Pewny serwis
• Skalowalność
• Integracja z infrastrukturą
• Łatwość obsługi
40
Dziękuję za uwagę
Ewelina Kurzeja
Product Manager, S4E
[email protected]
41

similar documents