Impreza Integracyjna Ślesin 2014

Report
Słów kilka dla
„Młodych Lekarzy”
Od Komisja
ds. Młodych Lekarzy WIL
Dyplom Lekarza
„w kieszeni mam”
I co dalej?
STAŻ
PODYPLOMOWY
Słów tylko kilka
Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się do
nowego miejsca pracy szpitala, aby:
 podpisać umowę o pracę
 uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu
 zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego
 donieść książeczkę sanepidowską
 dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale
robią je już we wrześniu
 podać numer konta, na które ma być wpłacana pensja
Należy zawsze zabrać ze sobą:
 dowód osobisty
 ograniczone prawo wykonywania zawodu
 dyplom ukończenia studiów
 zdjęcie
 uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego
Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu można wyrobić
sobie pieczątkę:
 OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone:
- imię i nazwisko
- tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ:
* lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek. med.)
* lekarz dentysta (lek. dent.)
- numer (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu
 MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze:
- np. telefon komórkowy
- umieszczanie adresu jest bez sensu
Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu
nie zmienia się po stażu i jest identyczny
z normalnym „pełnym” prawem wykonywania
zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu
Początek 1 października – i ta data powinna być na
umowie o pracę
Następny termin rozpoczęcia stażu:
1 marca
Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu)
Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych
urlopu)
Umowa o pracę na czas określony
 uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży
 „chorobowe”
KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA
LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!!
STAŻ LEKARZA OBEJMUJE
 choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. Krwiodawstwo)
 pediatrię w tym neonatologię
 chirurgię ogólną, w tym chirurgię urazową
 położnictwo i ginekologię
 psychiatrię
 intensywną terapię, anestezjologię
 medycynę ratunkową
 medycynę rodzinną
11 tyg.
6+2 tyg.
6+2 tyg.
7 tyg.
4 tyg.
2+1 tyg.
3 tyg.
6 tyg.
STAŻ LEKARZA DENTYSTY
OBEJMUJE
 stomatologię ogólną, z uwzględnieniem
• stomatologii zachowawczej
• stomatologii dziecięcej
• chirurgii stomatologicznej
• periodontologii
• ortodoncji
• protetyki stomatologicznej
10 tyg.
10 tyg.
8 tyg.
4 tyg.
5 tyg.
8 tyg.
 medycynę ratunkową
2 tyg.
Za zgodą Dyrektora można odbyć staż
cząstkowy w innej jednostce nawet jeśli
dany staż można odbyć w Jednostce
Macierzystej.
KURSY
 Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego obejmuje
także:
– z dziedziny chorób wewnętrznych
• szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej
• oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia
choroby AIDS
– a w dziedzinie medycyny ratunkowej również
• kurs ratownictwa medycznego
KURSY
 Staż lekarza dentysty, w ramach stażu cząstkowego
obejmuje także:
– z dziedziny stomatologii ogólnej, obejmuje również
• szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia
choroby AIDS
– a w dziedzinie medycyny ratunkowej
• kurs ratownictwa medycznego
KURSY
 Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również:
– szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego
– bioetyki
– prawa medycznego
KURSY
Kurs prawa medycznego oraz bioetyki odbywa się
w siedzibie WIL, kurs z orzecznictwa medycznego
odbywa się w ZUSie.
Informacje o terminie tych kursów znajdują się na
stronie WILu oraz informowani są o nich koordynatorzy
stażu.
KURSY
Dwudniowy kurs podsumowujący dla lekarzy oraz
dwutygodniowy kurs dla lekarzy dentystów z ratownictwa
medycznego organizowany jest przez Podyplomowe Studium
Medycyny Ratunkowej (Poznań, ul . Marii Magdaleny 14).
Terminy kursów znajdują się na
www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy
stronie
KURSY
Kurs z krwiodawstwa dla lekarzy organizowany
jest przez RCKiK (Poznań, ul. Marcelińska).
Na kurs należy zapisać się indywidualnie. Terminy
oraz mail na który należy wysłać zgłoszenie na stronie
RCKiK.
Jednak w niektórych szpitalach koordynator stażu
zapisuje stażystów.
KURSY
Kurs z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki
i leczenia choroby AIDS dla lekarzy dentystów
organizowany jest przez RCKiK (Poznań, ul. Marcelińska).
Terminy kursów znajdują się na
www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy
stronie
LEK I LDEK
Czyli o egzaminach
słów kilka
LEK I LDEK
 Terminy LEKu: 15-30 września i 15-28 luty
 Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty
 Zamierzając przystąpić do egzaminu należy
złożyć wniosek w terminie do 30 czerwca i do 30
grudnia
–
formularz
dostępny
na
www.cem.edu.pl
LEK I LDEK
 200 zadań:
– 5 możliwych odpowiedzi do wyboru
– test jednokrotnego wyboru
 Należy mieć 56% aby zdać
 Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony przez
Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu
Państwowego (www.cem.edu.pl)
 Treść zadań wynika z programu stażu
LEK
Tematyka pytań testowych obejmuje:
–
–
–
–
–
–
–
Choroby wewnętrzne
39 zadań
Pediatrię
29 zadań
Chirurgię
27 zadań
Położnictwo i ginekologię
26 zadań
Psychiatrię
14 zadań
Medycynę rodzinną
20 zadań
Medycynę ratunkową, intensywną terapię
i anestezjologię
20 zadań
– Bioetykę i prawo medyczne
10 zadań
– Orzecznictwo
7 zadań
– Zdrowie publiczne
8 zadań
LDEK
Tematyka pytań testowych obejmuje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stomatologię zachowawczą
Stomatologię dziecięca
Chirurgię stomatologiczną
Protetykę stomatologiczną
Peridontologię
Ortodoncję
Medycynę ratunkową
Bioetykę i prawo medyczne
Orzecznictwo
Zdrowie publiczne
46 zadań
35 zadań
25 zadań
25 zadań
14 zadań
20 zadań
10 zadań
10 zadań
7 zadań
8 zadań
LEK i LDEK
Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy
okazać:
 Dokument tożsamości
 Dyplom lekarza lub lekarza dentysty
 W przypadku osób które ukończyły studia, a nie
otrzymały dyplomu zaświadczenie potwierdzające
ukończenie studiów
Staż i co dalej?
Komisja
ds. Młodych Lekarzy WIL
PO STAŻU
1.
2.
3.
4.
Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów
kilka
Działalność gospodarcza i rejestr praktyk
Czas wolny, czyli może KML WIL
PO STAŻU
1.
2.
3.
4.
Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów
kilka
Działalność gospodarcza i rejestr praktyk
Czas wolny, czyli może KML WIL
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
Po zakończeniu stażu podyplomowego należy do WILu dostarczyć:
 Wniosek o przyznanie PWZ (W-2), który znajduje się na stronie
wil.poznan.ibip.pl w zakładce rejestr lekarzy  wnioski
 Wypełnioną kartę stażu podyplomowego
 OPWZ
 Kopię dowodu osobistego
 Kopia decyzji o nadaniu NIP
 Świadectwo złożenia LEKu
 Orzeczenie o stanie zdrowia
SPECJALIZACJA
Specjalizację, niezależenie od tego
w jakim trybie, można robić tylko
w miejscach akredytowanych.
Lista miejsc www.cmkp.edu.pl  kształcenie podyplomowe
 studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji
PO STAŻU
1.
2.
3.
4.
Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów
kilka
Działalność gospodarcza i rejestr praktyk
Czas wolny, czyli może KML WIL
FORMY REALIZACJI
SPECJALIZACJI
1.
2.
Rezydentura
Tryb pozarezydencki:
A. Etat
B. Oddelegowanie
C. Studia doktoranckie
D. Umowa cywilno-prawna
REZYDENTURA
Miejsca przyznawane i opłacane przez Ministra
Zdrowia.
Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc
w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna
pojawić się na stronie www.mz.gov.pl na 21 dni przed
rozpoczęciem postępowania.
TRYB POZAREZYDENCKI
Miejsca przyznawane przez wojewodę.
Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc
w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna
pojawić się na stronie właściwego urzędu
wojewódzkiego na 14 dni przed rozpoczęciem
postępowania.
ETAT
Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli
miejsc pozarezydenckich na podstawie
umowy o pracę w zakładzie, który posiada
miejsce akredytowane.
ODDELEGOWANIE
Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli
miejsc pozarezydenckich w miejscu, które
posiada miejsce akredytowane na zasadzie
oddelegowania z miejsca, które jest
podstawowym
miejscem
pracy
(na
podstawie umowy o pracę).
STUDIA DOKTORANCKIE
Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli
miejsc pozarezydenckich dla osób, które są
studentami studiów doktoranckich.
(płaca tylko stypendium doktoranckie)
Możliwe jest jednak łączenie rezydentury ze
studiami doktoranckimi.
(płaca stypendium doktoranckie + rezydentura)
UMOWA CYWILNO-PRAWNA
Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli
miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy
cywilno-prawnej (kontrakt – świadczenie usług
świadczeniobiorcy, bez opłacania dni podczas
których jest się na oddelegowaniu) lub umowy
o wolontariat.
REKRUTACJA

Należy wypełnić wniosek elektroniczny na stronie
http://wors.cmkp.edu.pl do 28 lutego w postępowaniu
1-31 marca oraz do 30 września w postępowaniu 1-31
października.
 Można złożyć dokumenty jednocześnie na tryb
rezydencki jak i pozarezydencki
 Dostarczyć do UW wraz z wymaganymi załącznikami
wydrukowany wniosek do 3 dni od zakończenia terminu
składania wniosku w formie elektronicznej.
Kancelaria Główna
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
al. Niepodległości 16/18
Budynek B, pok 025 i 026
ZAŁĄCZNIKI REZYDENTURA
 oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się
w dwóch trybach
 oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I
lub II stopnia lub tytułu specjalisty
 kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo
wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”  poświadczoną przez WIL
 kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia
(LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK)  poświadczoną przez notariusza
ZAŁĄCZNIKI TRYB
POZAREZYDENCKI
 oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach
 oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie
szkolenia specjalizacyjnego,
 Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”  poświadczoną
przez WIL
 kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo
(LEK/LDEK)  poświadczoną przez notariusza
 zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji
odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
 zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia
specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów
doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce
 zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta
umowa o pracę.
UWAGA
INFORMACJA ZE STRONY WORS.CMPK.EDU.PL
Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać
wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak
zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania
zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do
procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania
zawodu.
JEDNAK….
Jeżeli lekarz posiada OPWZ i składa wniosek o rekrutacje w trybie
pozarezydenckim może zaznaczyć tylko, że będzie ubiegał się
o specjalizację na podstawie umowy cywilno-prawnej. Po dopełnieniu
formalności w zakładzie pracy (np. umowa o pracę) informuje UW
o zmianie z umowy cywilno-prawnej na np. umowę o pracę
I CO DALEJ?
UW zamieszcza informację na temat osób
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
I CO DALEJ?
Osoby zakwalifikowane otrzymują w terminie do
15 dni od ogłoszenia listy od UW skierowanie na
odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Następnie
należy udać się do odpowiedniej jednostki. Po
zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę oraz
kierownika specjalizacji należy udać się do UW
w celu otrzymania karty szkolenia specjalizacyjnego
oraz indeksu wykonanych zabiegów i procedur
medycznych.
wyniki
Skierowanie
UW
Miejsce
pracy
UW
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu
Oddział Zdrowia
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
I CO DALEJ?
Odwołanie musi spełniać poniższe warunki:
są wolne miejsce szkoleniowe w danej
dziedzinie medycyny oraz lekarz składający
odwołanie uzyskał pozytywną opinię
Konsultanta Wojewódzkiego.
OSOBIŚCIE:
Kancelaria Główna
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
al. Niepodległości 16/18
Budynek B, pok 025 i 026
LISTOWNIE:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
PO STAŻU
1.
2.
3.
4.
Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów
kilka
Rejestr praktyk lekarskich i praca na umowę zlecenie
Czas wolny, czyli może KML WIL
PRAKTYKA LEKARSKA
1.
2.
3.
4.
Działalność gospodarcza
Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie
Profil zaufany
PRAKTYKA LEKARSKA
1.
2.
3.
4.
Działalność gospodarcza
Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie
Profil zaufany
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
www.ceidg.gov.pl
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zarejestrować działalność gospodarczą można wybierając jedną
z trzech możliwości:
 Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć
(podpisać) go elektronicznie.
 Bez logowania się do CEIDG, można przygotować wniosek
on-line i podpisać go w dowolnej gminie.
 Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca
go na wniosek elektroniczny.
 Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis
musi być notarialnie potwierdzony
CEIDG
Wypełniając formularz należy m.in. podać informacje tj.
 imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, konto bankowe, NIP
(jeżeli ma się nadany, jeśli nie to zostanie on nadany), rodzaj
prowadzonej
dokumentów,
księgowości,
miejsce
miejsce
głównego
przechowywania
wypełniania
czynności,
datę rozpoczęcia działalności.
Działalność można
zarejestrować
wcześniej!
KOD PKD
86.21.Z – praktyka lekarska
ogólna
86.23.Z – praktyka lekarska
dentystyczna
ZUS
Do 7 dni o dnia rozpoczęcia działalności
należy złożyć do ZUSu zgłoszenie na druku
ZUS ZUA lub ZUS ZZA
Jeśli działalność
gospodarcza to jedyna
forma zatrudnia
Jeśli działalność
gospodarcza to dodatkowa
forma zatrudnia
PIECZĄTKA
I KONTO BANKOWE
Można, ale nie trzeba wyrobić pieczątkę
firmową na której znajdą się informacje
tj. nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon
kontaktowy.
Mając jednoosobową działalność konto
bankowe może być tożsame z osobistym
kontem bankowym.
Prowadząc działalność
gospodarczą trzeba samemu
płacić podatek do US oraz
ubezpieczenie do ZUS
PRAKTYKA LEKARSKA
1.
2.
3.
4.
Działalność gospodarcza
Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie
Profil zaufany
REJESTR PRAKTYK
www.wil.org.pl
http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
REJESTR PRAKTYK
 Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet)
 Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
 Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego
 Grupowa praktyka lekarska
REJESTR PRAKTYK
 Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet)
 Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
 Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego
 Grupowa praktyka lekarska
POTRZEBNE DOKUMENTY
Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
oraz indywidualna praktyka wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
 wniosek
 PWZ
 wpis do CEIDG
 umowa o ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
 dowód wpłaty (79zł wpis do rejestru; 39zł zmiana wpisu)
Każdą zmianę miejsca
wykonywania działalności należy
zgłosić do rejestru praktyk
PRAKTYKA LEKARSKA
1.
2.
3.
4.
Działalność gospodarcza
Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie
Profil zaufany
UBEZPIECZENIE OC
Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi
wykupić osoba, która ma działalność
gospodarczą, osoby które pracują na
podstawie umowy zlecenie mogą wykupić
ubezpieczenie dobrowolne.
PRAKTYKA LEKARSKA
1.
2.
3.
4.
Działalność gospodarcza
Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie
Profil zaufany
PROFIL ZAUFANY
Darmowy narzędzie służące m.in. do
załatwiania spraw urzędowych przez
Internet bez konieczności posiadania
podpisu elektronicznego.
ePUAP.gov.pl
Na tej stronie Internetowej można założyć
sobie Profil Zaufany
Znajduje się tutaj również bardzo dokładna
instrukcja jak należy założyć Profil Zaufany.
PO STAŻU
1.
2.
3.
4.
Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów
kilka
Rejestr praktyk lekarskich i praca na umowę zlecenie
Czas wolny, czyli może KML WIL
KOMISJA DS. MŁODYCH
LEKARZY WIL
Grupa ludzi młodych i tych…. nadal młodych zajmujących się
sprawami Młodych Lekarzy.
Czym się zajmujemy?
 Spotkania ze studentami ostatnich lat studiów lekarskich
i lekarsko-dentystycznych
 Spotkania dla stażystów w sprawie specjalizacji i pracy z PWZ
 Spotkania integracyjne dla Młodych Lekarzy
 Przyznawanie Statuetki Mentora dla najbardziej zasłużonych
nauczycieli w opinii Młodych Lekarzy
Zapraszamy do współpracy!!!
KOMISJA DS. MŁODYCH
LEKARZY WIL
Czym się zajmujemy?
 Opiniowanie nowych aktów prawnych wpływających na losy
Młodych Lekarzy
 Udzielanie porad, interwencje prawne w losowych przypadkach
 Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy
(najbliższa odbędzie się w maju/czerwcu 2015 roku z udziałem
Komisji Kształcenia oraz środowisk studenckich)
 Udział w pracach KML przy Naczelnej Izbie Lekarskiej (Bartosz
Urbański i Anna Zajączkowska)
Zapraszamy do współpracy!!!
S TATUETKA M ENTORA
KOMISJA DS. MŁODYCH
LEKARZY WIL
Bartosz Urbański
mail: [email protected]
tel: 692 660 261
Anna Zajączkowska
mail: [email protected]
Tel: 602696776
Zapraszamy do współpracy!!!
WIELKOPOLSKA
IZBA LEKARSKA
Bo KML to też WIL
IZBA LEKARSKA
 Samorząd lekarski zrzeszający lekarzy i lekarzy dentystów.
 Wielkopolska Izba Lekarska to jedna z 24 Okręgowych Izb
Lekarskich.
 Swoim zasięgiem obejmuje województwo Wielkopolskie
Ma 5 delegatur:
Kaliska, Konińska, Pilska, Leszczyńska, OstrowskoKrotoszyńska
IZBA LEKARSKA
LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY
LEKARSKIEJ
DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
PREZES ORL
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
DELEGACI NA NZL
OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOSCI
ZAWODOWEJ
OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA
IZBA LEKARSKA
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
PREZYDIUM ORL
SKARBNIK
SEKRETARZ
KOMISJE PROBLEMOWE
ZASTĘPCY PREZESA
Dziękuję za
uwagę
Pytania?

similar documents