Nové předpisy o informacích na obalech potravin, informace o

Report
Nové předpisy o informacích na
obalech potravin, informace
o alergenech v pokrmech ŠJ
Ing. Lucie Janotová, Ph.D., UniConsulting
Konference Školní stravování 2014, Praha 22.5.2014
Alergeny – způsoby informování
o alergenech ve stravovacích
provozech
Legislativa

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
 povinnost stravovacích provozů informovat strávníky (zákazníky)
o alergenech přítomných v nabízených pokrmech již od roku 2005
§9
Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných
výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby
výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož
i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na
povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit,aby tyto
informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
Legislativa

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.
října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených
pokrmech od 13.12.2014 (účinnost nařízení)
Článek 44
1. Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením
společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost
spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej,
a) je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné;
2. Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů
nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování
a uvádění. (platí pro nebalené potraviny)
Bude vydán (v dohledné době) Metodický pokyn informování o alergenech
v provozech společného stravování (MZ ČR)
Legislativa
Článek 21
1. Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9
odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky:
b) název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl
jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či
stylem písma nebo barvou pozadí.
Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c)
slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II.
Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které,
dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný
výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech.
Legislativa
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda,
kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši a výrobky nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
Sójové boby a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy
(Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium
occidentale), pekanové ořechy (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para
ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia
ternifolia) a výrobky z nich
Legislativa
Alergeny se rozumí (potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011):
9)
10)
11)
12)
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamová semena a výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l,
vyjádřeno jako celkový SO2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé
spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce
13)
14)
Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
Měkkýši a výrobky z nich
Způsoby informování v praxi
Písemná informace o alergenech může být zákazníkovi předána:
a)
vyvěšením, umístěním na viditelném místě (písemná informace
udávající alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech)
b)
uvedením přímo v jídelníčku
c)
informace předaná na osobní vyžádání
 POZOR – strávníkovi musí být prokazatelně, viditelně a zřetelně
sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání se
např. viditelný text: „Informace o alergenech obsažených v pokrmech
jsou k dispozici u vedoucí provozu“ / „Informace o obsažených
alergenech poskytne kuchařka u výdejního okénka na vyžádání“
=) na dotaz je sdělena informace o alergenu obsaženém v daném pokrmu
(formou předložení „v papírové podobě“)
Způsoby informování v praxi
Písemná informace o alergenech může být zákazníkovi předána:
d)
při objednávce pokrmu „na dálku“ (např. objednávka stravy přes
internet) prostřednictvím komunikačních prostředků

strávník musí být o obsažených alergenech informován již v průběhu
objednávání pokrmu na dálku (prostřednictvím webových stránek)
a

informace o obsažených alergenech musí být k dispozici i v okamžiku
odběru pokrmu - viz za a), b), c)
Způsoby informování v praxi
informace = písemné sdělení o všech alergenech přítomných v každém
konkrétním pokrmu a nápoji

alergeny obsažené v pokrmu / nápoji = souhrn všech alergenních
složek vnesených do pokrmu (nápoje) během jeho přípravy
POZOR
 informace = písemné sdělení =) v případě poskytnutí informací o
obsažených alergenech na osobní vyžádání, je třeba mít k dispozici
již vytvořený seznam (soupis) všech nabízených pokrmů s výčtem
alergenů, který je strávníkovi předán
Způsoby informování v praxi
POZOR
 nezapomenout na potraviny (nápoje), které strávník nedostává v
původním obalu, např.:
- pečivo jako součást pokrmu – Čočka na kyselo s chlebem
- dochucovadla (kečup, hořčice apod.) – jako součást pokrmu (např.
Čevabčiči), nebo v případě poskytnutí dospělým strávníkům na stole
bez původního obalu (např. učitelskému sboru)
POZOR
 alergeny přítomné v pokrmu jsou uvedeny slovem „obsahuje“ (po něm
následuje samotný výčet názvů alergenních složek) – např.: Obsahuje
lepek, sóju, vejce, celer
Informace o alergenech – příklady
Svíčková omáčka s houskovým knedlíkem
- informace o alergenech:
a) Svíčková omáčka s houskovým knedlíkem: obsahuje celer, mléko, lepek,
vejce
b) Svíčková omáčka s houskovým knedlíkem: Svíčková omáčka obsahuje celer,
mléko; houskový knedlík obsahuje lepek, vejce
Mléčná čočková polévka, Celerová pomazánka
- informace o alergenech je již uvedena – název pokrmu alergen jasně sděluje
Obecně:
- informace o alergenech by měla odkazovat na konkrétní potravinu (např.
lískové ořechy), ne pouze na obecnou kategorii (např. sušené skořápkové
plody)
Informace o alergenech – příklady z SK
POZOR
 výčet alergenů bez uvození slovem „obsahuje“
Informace o alergenech – příklady z SK
-
odkaz na alergeny formou čísla (symbolu)
POZOR
 alergeny pod jednotlivými čísly bez uvození slovem „obsahuje“
Zdroje informací o alergenech
Kompletní receptura pokrmu
Identifikace alergenů ve
všech použitých surovinách
Uvedení obsažených alergenů
do seznamu ( např. jídelníčku)
Zdroje informací o alergenech
K vytvoření seznamu alergenů v konkrétním pokrmu musí být k dispozici
kompletní údaje o zpracovávaných potravinách a surovinách:
•
výrobci potravin musí na obaly (v případě nebalených potravin do průvodní
dokumentace) uvádět veškeré povinné údaje, včetně alergenů
•
v rámci receptury je nutné sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který
alergen (možná pomoc – SW)
•
alergeny mohou být uvedeny přímo v receptuře pokrmu, nebo je lze sepsat
při přípravě konkrétního pokrmu
•
výsledná informace pro strávníka je souhrnem všech alergenů, které byly
do pokrmu v rámci přípravy vneseny
POZOR na „nestandardní“ operace při přípravě (např. zaprášení pokrmu
moukou po regeneraci ze zchlazeného stavu – přídavek mouky z důvodu
zřídnutí po regeneraci)
Zákon o potravinách - novela
Zákon o potravinách - prošlo 3. čtením
•
účinnost od 1. ledna 2015
•
vztahuje se i na pokrmy (nevztahuje se na pitnou vodu)
•
dozor nad dodržováním potravinového práva ve stravovacích službách:
 i nadále vykonává hygiena (povinnost informace z dozoru neprodleně
předávat ostatním dozorovým orgánům)
 Státní veterinární správa: uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl
živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při
poskytování stravovacích služeb
 Státní zemědělská a potravinářská inspekce: výroba a uvádění na trh
potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb
Děkuji za pozornost
Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
odborný poradce
UniConsulting, s.r.o.
Informace v této prezentaci jsou platné ke dni 20.5.2014

similar documents