Organizační struktura českého sportu

Report
Organizační struktura českého
sportu a sportovního prostředí v ČR
6. října 2014, FTVS UK Praha
doc.PhDr. František DVOŘÁK, CSc. – sportovní úsek ČOV
PŘEDNÁŠKY – „Organizace TV a sportu v ČR“
6 .10. – úvodní přednáška
13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12.,
5.1.2014 – závěrečná přednáška (tematické okruhy otázek ke
zkoušce)
Zápočet a zkouška – v období 12.1. – 15.2.2015, termíny zkoušek
budou vypsány do 5.1.2015
POZNÁNÍ :
• Historické prameny a tradice spolkové tělovýchovy a sportu
• Vliv státu na sportovní prostředí v čase (legislativa, organizace,
finance – „Koncepce státní podpory sportu v ČR“)
• Současná organizační struktura sportovního prostředí v ČR
•
Aktuální situace organizace a financování českého
sportu, výhled od roku 2015
KLÍČOVÉ POJMY
SPORT
SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
SPORT A STÁT
• Evropská charta sportu (1992)
• Bílá kniha o sportu (2007)
• Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
(Definice sportu)
1992
2007
Evropská charta sportu sjednocuje
přístup k základním otázkám, které
podmiňují podporu a rozvoj sportu ve
všech jejich formách.
Evropská komise 11. července 2007 přijala svoji
první ucelenou iniciativu v oblasti sportu.
Účelem bílé knihy je poskytnout strategickou
orientaci týkající se role sportu v EU.
Vyzdvihuje se zde společenský
a hospodářský význam sportu s důrazem na
dodržování požadavků právních předpisů EU.
Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací
vedených s organizacemi působícími v oblasti
sportu, jako jsou např. olympijské výbory a sportovní
federace, jakož i s členskými státy a dalšími
zúčastněnými stranami.
Význam a postavení sportu
v Evropské unii
Od roku 2014 projekty EU na sport
SPORT
• význačný společenský fenomén
• ve všech historických obdobích lidstva
• součást výchovy a výchovných systémů
ANTIKA
„Kalokaghatia“ – řecký ideál harmonicky rozvinutého
občana, ideál tělesně a duševně kultivované osobnosti
STŘEDOVĚK
Tělesná zdatnost a výkonnost součástí rytířských ctností
ANGLIE
Zrození pojmu „sport“, důraz na hru, soutěživost a
spolupráci (team work)
OLYMPIJSKÉ HNUTÍ
Pierre de Coubertin, novodobé olympijské hry, výchova
mladé generace prostřednictvím sportu
HODNOTY SPORTU
FORMATIVNÍ, VZDĚLÁVACÍ, VÝCHOVNÝ
• Komplexní formování osobnosti
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ
• Kompenzace pracovní činnosti, relaxace
SOCIALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ SPORTU
• Získávání specifických dovedností, postojů, hodnot
a chování
KONDICE- tělesný a duševní stav organizmu
ZDATNOST
Schopnost organizmu optimálně reagovat na
různé podněty prostředí
VÝKONNOST
Schopnost jedince podávat výkon v určité
konkrétní činnosti
Vlastnosti formované sportem
Vlastnosti osobnosti – samostatnost, iniciativnost, cílevědomost,
sebedůvěra, sebekázeň, sebeovládání (stabilita v jednání), odvaha,
četnost (konání dle pravidel, fair play), odolnost proti
neúspěchu,rozhodnost, vytrvalost, houževnatost, smysl pro spolupráci
Tendence osobnosti – vůdcovství, odpovědnost, emoční stabilita,
sounáležitost ke skupině, ctižádostivost, vůle k vítězství
Schopnosti - režisérské, kreativní, manažerské, řečnické,
organizátorské
SPORT (definice)
„Sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které
prostřednictvím organizované i neorganizované účasti
si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické
kondice, upevňování zdraví a dosahování výkonů
v soutěžích všech úrovní“
Zákon č. 115/2001 Sb., Evropská charta sportu 1992
TĚLESNÁ VÝCHOVA
(školní tělesná výchova a sport)
Tělesná výchova je součástí vzdělávání, tj. pohybového
vzdělávání a rozvoje tělesné kondice v rámci povinných a
výběrových učebních programů (osnov) základního,
středního a vysokého školství.
Sport
Tělesná
výchova
Pohybová
rekreace
SPORT
(Tělesná kultura)
ŠKOLNÍ SPORT
REKREAČNÍ SPORT
(Tělesná výchova)
(Pohybová rekreace)
ZÁVODNÍ (SOUTĚŽNÍ)
SPORT
(Sport)
SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
„Organizace,
instituce, spolky a sdružení, kde se
realizuje předmětná činnost, nebo se sportovní
činností bezprostředně souvisí, navazuje na ní, či jí
vytváří podmínky“
Sport v České republice reprezentuje:
2,5 mil. registrovaných sportovců,
20 tisíc sportovních organizací,
majetek v účetní hodnotě 58 miliard Kč.
Zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů
Sportovní prostředí
atd.
ČOV
ČSTV
Orel
Sdružení
sportovních
svazů
Autoklub
Sokol
STÁT A SPORT
„Jedná se o vliv státu na sport, o podporu sportu jako
významného společenského fenoménu a prostředku
reprezentace státu, jako prostředku výchovy,
vzdělávání a upevňování zdraví“
•
reprezentace, prezentace ČR prostřednictvím sportu
Sportovní prostředí - stát
Sportovní
prostředí
SPORT
Stát
KINANTROPOLOGIE
KIN = pohyb
ANTROPOS = člověk
LOGOS = věda
Vědní obor pro oblast sportu
I. ETAPA
Počátky organizované spolkové činnosti
v českých zemích až do vzniku Československé
republiky v roce 1918
Založení tělovýchovných sdružení a sportovních svazů
• SOKOL (1862)
• Cyklistika (1883), Veslování (1884), Atletika (1897)
• Fotbal (1901),Tenis (1906), Hokej (1908)
• Klub českých turistů (1888)
• Český olympijský výbor (1899)
• Svaz lyžařů v království Českém (1903)
• Sdružení dělnických tělocvičných jednot (1903)
• OREL (1908)
• Český vysokoškolský sport (1910)
Pluralitní, demokratické sportovní prostředí
v českých zemích (1862 – 1918)
TENIS
Samostatné, nezávislé sportovní
kluby, spolky, sdružení
SLČR
FOTBAL
KČT
OREL
DTJ
SOKOL
SOKOL
OREL
VŠ
SPORT
II. ETAPA
Období tzv. první Československé republiky,
demokratického a pluralitního tělovýchovného
a sportovního prostředí
(1918 – 1948)
1918 - vznik Československé republiky
Nárůst členstva:
• SOKOL
820 000 členů
• OREL
159 000 členů
• SD TJ
139 000 členů
• KČT
110 000 členů
+ 40 sportů
(1937)
(1935)
(1934)
(1935)
cca 2 miliony členů, 130 000 spolků a jednot
Československá republika 1918 - 1948
Péče státu :
• Ministerstvo pro správu veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy
• Ministerstvo školství, obrany, vnitra, zahraničí
MINISTERSKÁ RADA (koordinace)
1937
„Ústřední úřad pro tělesnou výchovu“
Okupace Československa (1939 – 1945)
Protektorát Čechy a Morava
1941–1942 zakázány tělovýchovné organizace
„Kuratorium pro výchovu české mládeže“
(pronacistická organizace)
1945 osvobození Československa
Tendence vytvořit jednotnou tělovýchovnou
organizaci jako federaci samostatných subjektů
1946 –1947
„Československý tělovýchovný
svaz“
III. ETAPA
Období totalitního režimu KSČ, direktivního
řízení tělovýchovy a sportu a monopolní
jednotné tělovýchovné a sportovní organizace
(1948 – 1989)
Únor 1948 – k moci KSČ
31. března 1948 vyhlášeno sjednocení československé
tělesné výchovy do dobrovolné tělovýchovné organizace
SOKOL
I. Zákon č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport
Zrušení TV a sportovních organizací, zánik pluralitního
systému, převedení majetku do SOKOLA
„Státní výbor (úřad) pro tělesnou výchovu a sport“
Utužení centrálního řízení státem
II. Zákon č. 71/1952 Sb., o organizaci tělesné výchovy
a sportu
Zánik SOKOLA
„Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport“
6 složek - tělovýchovných úseků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ministerstvo školství, věd a umění (povinná TV na školách)
Ministerstvo pracovních záloh (učňovské školství)
Ministerstvo národní obrany (TV a sport v armádě – DUKLA)
Ministerstvo národní bezpečnosti (TV a sport sboru národní bezpečnosti
a Pohraniční stráže – RUDÁ HVĚZDA)
Revoluční odborové hnutí /ROH/ - (dobrovolná TV a sport podle
pracoviště), 9 sportovních organizací :
BANÍK, DYNAMO, JISKRA, LOKOMOTIVA, SLÁVIE, SLAVOJ,
SLOVAN, SPARTAK, TATRAN
SOKOL – tělesná výchova a sport na vesnici
VRCHOLOVÝ SPORT
(reprezentace socialistického státu)
Věda a výzkum ve sportu (trénink, technika,
plánování, metodika)
• Institut tělesné výchovy a sportu Praha
• Výzkumný ústav tělovýchovný
• Vědecká rada Státního výboru TV a sportu
• Státní muzeum tělesné výchovy a sportu
• Sportovní a tělovýchovné nakladatelství
• Katedry tělesné výchovy při vysokých školách
Sport součástí politické propagace komunistické ideologie
Doping ve sportu, státně řízený doping
III. Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci
tělesné výchovy
březen 1957
vznik jednotné tělovýchovné organizace
„Československý svaz tělesné výchovy“
(ČSTV)
„Svaz pro spolupráci s armádou“
(SVAZARM)
ROK 1968 – „pražské jaro“
• Dočasná transformace na pluralitní systém
tělovýchovného a sportovního prostředí
• Okupace států Varšavské smlouvy
• Normalizace, utužení totality KSČ
1989 - změna politického režimu
(„ sametová revoluce“)
Rozpad ČSTV – sjezd 25.-26.1990 zánik ČSTV
• Obnovení činnosti organizací zrušených v roce
1948/1968 (SOKOL, OREL, KČT atd.)
• Osamostatnění Českého olympijského výboru
• Asociace TV jednot (ATJ)
• Vznik „Konfederace sportovních a TV svazů“
• Asociace sportu pro všechny
Zánik SVAZARMU
• Obnovení činnosti – AUTOKLUB ČR, Český střelecký svaz
• Vznik „Sdružení technických sportů a činností“
IV. ETAPA
Transformace tělesné výchovy a sportu po
změně politického režimu v pluralitní
a demokratické společnosti
(1989 – 1993)
STÁT – státní správa po roce 1989
Federální uspořádání Československa
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- náměstek ministra pro tělesnou výchovu a sport
- odbor tělesné výchovy a sportu MŠMT
V. ETAPA
Organizační struktura sportovního prostředí
v samostatné ČR
(1993 – po současnost)
1. leden 1993 – rozdělení Československa
Vznik samostatné České republiky a Slovenské
republiky
• Transformace federálních sdružení a svazů na
národní organizace
• Rozdělení sportovní reprezentace
• Rozdělení finančních prostředků, podniku
SAZKA, společného majetku sportovních
zařízení
• Obnovení Českého olympijského výboru,
návaznost na původní ČOV z roku 1899
České sportovní prostředí v ČR
Obnovení pluralitního systému sportovního prostředí
– sportovních sdružení, tělovýchovných jednot,
sportovních klubů
„Všesportovní kolegium“
(1994)
Všesportovní kolegium České republiky
Zájmové sdružení právnických osob,
(10 zakladatelů)
- Zastupování společných zájmů
- Iniciační orgán k Senátu, Poslanecké sněmovně, vládě,
ústředním a regionálním orgánům stání správy a
samosprávy
Činnost ukončena k 1.1.2013
SPORTOVNÍ
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Český svaz
tělesné
výchovy
(střešní)
Všesportovní kolegium (1994 2013)
Český
olympijský
výbor
Česká
obec
sokolská
Autoklub
ČR
Orel
Všesportovní
kolegium
- koordinační sdružení
sportovních občanských
Sdružení
Sportovních
svazů
ČR
Česká
asociace
sportu pro
všechny
sdružení ČR
OSTATNÍ
Asociace
školních
sportovních
klubů
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO ČESKÉHO SPOLKOVÉHO
SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Samostatné kluby, TJ, sportovní svazy, sportovní sdružení, unie, asociace,
organizace:
• založeny dle zákona o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)
• právní subjektivita a rozhodovací samostatnost
• návaznost na mezinárodní sportovní struktury
• různé formy občanských sportovních sdružení



jednotlivé samostatné (Český střelecký svaz)
sdružení více sportů do „střešní organizace“ (Česká unie sportu, Sdružení sportovních
svazů, Autoklub ČR)
sdružení se specifickým postavením (Český olympijský výbor, Česká asociace univerzitního
sportu, Asociace školních sportovních klubů, Česká obec sokolská)
SPORTOVNÍ SVAZY
základ českého sportu
•
•
•
•
•
•
•
Rozhodující článek sportovní přípravy a tréninkového procesu, ve spolupráci s
RSC
Koncepce a tréninkový systém
Výběr a péče o sportovně talentovanou mládež
Spolupráce s rezortními sportovními centry (RSC)
Formování reprezentačních družstev ČR
Zodpovědnost za výkonnost a sportovní výsledky
Spolupráce s Českým olympijským výborem při přípravě na OH
118 sportovních svazů jsou příjemci státních dotací na podporu sportu (diferenciace
sportů)
SPORTOVNÍ KLUB, TĚLOVÝCHVNÁ JEDNOTA
základní článek činnosti
•
•
•
•
•
•
Tréninkový proces, tréninkové jednotky
Cvičební hodiny
Starty na závodech, účast na sportovních soutěžích
Tělovýchovná vystoupení
Lékařská kontrola
……….
Diferenciace sportů 2014
TOP 1 - 12
13 - 60
61 - 80
81 - 106
107 – 110 Sportovní organizace, tzv. předzávorky
111 – 118 Zdravotně postižení sportovci
119 – 143
Nové sporty nebo ty,
které nepodaly žádosti
na dotace
Celkem 143 svazů
TOP pro rok 2015 – diferenciace sportů
(příspěvek na státní sportovní reprezentaci)
I.
skupina
II. skupina
III. skupina
1 – 12
12 sportů
55,2%
13 – 44
32 sportů
43,0%
20 sportů
1,8%
Celkem 64 sportů
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY (MŠMT)
Náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže – skupina V. MŠMT
Odbor 50 skupiny V. – odbor sportu a tělovýchovy
Ředitel odboru
• Oddělení administrace dotací a kontroly
• Oddělení metodiky
Úkoly MŠMT pro oblast podpory sportu v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koncepce státní politiky v TV a sportu
Finanční dotace ze státního rozpočtu a institucionální opatření
Právní normy pro zabezpečení sportu
Společenská objednávka na propagaci a prezentaci ČR prostřednictvím sportu
Podpora sportu pro všechny
Podpora sportu zdravotně postižených
Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů (sportovní
třídy, sportovní gymnázia, sportovní centra mládeže) a přípravy na OH, YOG a
EYOF
Koordinace rezortních sportovních center (RSC)
Akreditace vzdělávacích zařízení
Antidopingový výbor ČR - antidopingový program ve sportu
Poradní orgány: Rada pro TVS, Komise, pracovní skupiny
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu
Vymezuje postavení SPORTU ve společnosti
jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly
ministerstev (MŠMT, MO, MV, MZ), jiných
správních úřadů a působnost územních
samosprávných celků (kraje, obce) při podpoře
sportu
Definice sportu:
„Sport představuje všechny formy tělesné
činnosti, které si prostřednictvím organizované i
neorganizované účasti kladou za cíl harmonický
rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování
zdraví a dosahování sportovních výkonů v
soutěžích všech úrovní“
Zákony a vládní usnesení vztahující se k podpoře státní
sportovní reprezentace ČR
• Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
•
•
•

Usnesení vlády č. 2/1999 Koncepce státní politiky v TV a sportu v ČR
Usnesení vlády č. 718/1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní
sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů
Usnesení vlády č. 673/2003 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta
2004-2006
Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik
Konference :
„Postavení, organizace a financování sportu v ČR „
Praha, 24. listopad 2006
Další ministerstva zabezpečující státní
sportovní reprezentaci
(Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu)
•
Ministerstvo obrany
Skupina řízení sportovní reprezentace ČR
Armádní sportovní centrum – DUKLA (RSC)
• Ministerstvo vnitra
Odbor sportu Ministerstva vnitra ČR (RSC)
Rezortní sportovní centrum MV
• Ministerstvo zdravotnictví
Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
Laboratoř dopingové kontroly
Struktura sportu v politickém systému
(princip partnerství)
SPORT
PARLAMENT
STÁT
SAMOSPRÁVA
obce
kraje
SPORTOVNÍ
OBČANSKÁ
SDRUŽENÍ
PARLAMENT ČR
Zákony, vč. státního rozpočtu
Poslanecká sněmovna ČR
Výbory:
- Rozpočtový
- Školství, věda, mládež, sport: (Podvýbor pro sport)
Senát ČR
Podvýbor pro sport
SAMOSPRÁVA - obce, kraje
Finanční podpora sportu, vlastní politika a priority
•
•
•
•
Rozvoj sportu pro všechny,
podpora přípravy talentované mládeže (SpS., SG),
podpora sportu zdravotně postižených občanů,
výstavba, rekonstrukce, údržba, provoz tělovýchovných a sportovních
zařízení
==================
Koncepční i nekoncepční přístup,
zákon 129/2000 Sb., o krajích , zákon 128/2000 o obcích
poradní orgány: výbory, komise
STÁT
Zastupitelská sféra
PARLAMENT ČR
•
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Výbor pro vědu , vzdělání,
kulturu, mládež a
tělovýchovu
Exekutivní sféra
VLÁDA ČR
MŠMT
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
(MŠMT)
Skupina pro podporu sportu
Ministerstvo obrany (MO)
Podvýbor pro mládež
a sport
Ministerstvo vnitra (MV)
•
Ministerstvo zdravotnictví
(MZ)
SENÁT
Výbor pro TV a sport
Komunální sféra
Samosprávy krajů a obcí
Krajské a obecní úřady
státní správy
a mládeže
•
Náměstek ministra pro
rozvoj sportu a mládeže
Odbor 50 – odbor sportu
- Oddělení administrace a
kontroly
- Oddělení metodiky
Odbor 51 – odbor pro
mládež
ČESKÉ SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
STÁT
Spolkové sportovní
prostředí
Občanská sportovní
sdružení (ústřední org.)
Sdružení, asociace, organizace, unie,
svazy, kluby, TV jednoty
• Organizace se speciálním
postavením (ČOV, ČAUS)
• Střešní organizace a sdružení
(ČUS, SSpS, Sokol, Orel, ČASPV)
• Samostatné sportovní svazy,
kluby, organizace (Český střelecký
svaz, ČST)
Státní správa
Exekutivní sféra
– Zastupitelská sféra
Zastupitelská sféra
Vláda ČR
•
•
•
•
MŠMT
MO
MV
MZ
Rezortní sportovní
centra (RSC)
Antidopingový výbor
Parlament ČR
•
Poslanecká
sněmovna
Podvýbor pro mládež a
sport
• Senát ČR
Výbor pro sport
Ostatní instituce v
oblasti TV a sportu
Instituce, organizace, obchodní
společnosti, jejichž činnost
souvisí či navazuje na činnost
sportovní, či pro ní vytváří
podmínky, poskytuje služby
nebo organizačně zajišťuje
sportovní proces (obvykle na
komerční bázi).
Zákon č. 83/1993 Sb. o sdružování občanů
Krajská sdružení, župy
Kraje, obce
Okresní orgány, kluby, TJ
• Loterijní společnosti
• Nadace sportovní reprezentace
• Centrum zdravotního zabezpečení
sportovní reprezentace
• Centrum pohybové medicíny
• Tělovýchovná knihovna
• atd.
STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2015
Program I.
Program II.
Program III.
Program IV.
Program V.
Program VI.
Program VII.
- Sportovní reprezentace ČR
- Sportovně talentovaná mládež
- Činnost sportovních organizací
- Údržba a provoz sportovních zařízení
- Činnost sportovních svazů
- Významné sportovní akce
- Zdravotně postižení sportovci
STÁTNÍ PODPORA SPORTU 2014
Celkem: 2 982 784 tis. Kč
Přehled veřejně vyhlašovaných programů Státní podpory sportu na rok 2014:
a) Neinvestiční dotace:
Výdajový okruh: Sportovní reprezentace
Program I Sportovní reprezentace České republiky
Program II Sportovně talentovaná mládež
Podpora činnosti Resortních sportovních center MŠMT, MO a MV
Rozvojový program podpory Sportovních gymnázií obor vzdělávání
sportovní příprava - čerpáno ze státního rozpočtu určeného pro regionální
školství.
Výdajový okruh: Všeobecná činnost
Program III Všeobecná sportovní činnost
Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení
Program V Organizace sportu
b) Investiční dotace:
Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu z toho:
Subtitul 133512: Materiálně technická základna sportovních organizací
Subtitul 133513: Materiálně technická základna sportovní reprezentace
ZAJIŠTĚNÍ PROCESU PŘÍPRAVY STÁTNÍ SPORTOVNÍ
REPREZENTACE
REZORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRA
Struktura dotací MŠMT pro zajištění státní sportovní
reprezentace v ČR
SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČR
Sportovní svazy,
příprava reprezentačních
družstev ČR
Rezortní sportovní centrum
Ministerstva obrany
Sportovní centra mládeže
Rezortní sportovní centrum
Ministerstva vnitra
Sportovní gymnázia
Rezortní sportovní centrum
MŠMT
Sportovní střediska
Český olympijský výbor
Český paralympijský výbor
Sportovní talent
Rezortní sportovní centra (RSC)
(MV, MNO, MŠMT – státní sportovní reprezentace)
Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM)
(19 – 23 let – sportovní svazy)
Sportovní gymnázia (SG)
(Sportovní svazy x gymnázia)
Sportovní centra mládeže (SCM)
(15 – 19 let – sportovní svazy)
Sportovní střediska (SpS)
(10 – 15 let - sportovní kluby, ZŠ)
Sportovně talentovaná mládež
Zabezpečení státní sportovní reprezentace,
včetně systému výchovy sportovních
talentů v ČR
Sportovní gymnázia 2014
SPORTOVNĚ TALENTOVANÁ MLÁDEŽ (II.)
Sportovní střediska (třídy) - 45 sportů
Sportovní centra mládeže (SCM) - 149 center
Celkem v roce 2014
249 mil. Kč
Zdravotnické zabezpečení sportovní reprezentace a
vrcholového sportu
•
MUDr. Jaroslav Větvička
•
•
•
Lékařská komise ČOV
Centrum zdravotnického zabezpečení sport. reprezentace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Systém zdravotnického zabezpečení státní sportovní
reprezentace
Lékařská komise ČOV
Koordinující a částečně i řídící orgán.
Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR)
Koordinující a administrativní pracoviště, management zdravotnické péče
Centrum pohybové medicíny
Rezortní pracoviště:
Odd. zdrav. zajištění VS MV ČR a Odd. zdrav. zajištění VS MO ČR, Rehabilitační centrum MŠMT na Strahově
„vědecký servis“: CASRI (MO ČR), FTVS, FSpS Brno a FTK Olomouc
Zdravotnická pracoviště:
FN Motol (RHB klinika a Ortopedická klinika), ÚVN Praha (OISM a další kliniky), Klinika RHB a TVL ve FN
Brno, klinika TVL ve FN v Hradci Králové, Klinika TVL v Olomouci, Ústav TVL Plzeň, ÚSM BRNO,
Medsport Hradec Králové, Chironax Brno.
Úrazy a akutní stavy:
Oddělení akutního příjmu velkých nemocnic v krajích, v Praze ÚVN a FN Motol
CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY
Pavla Koláře
Pyšelská 2361/4
Praha 4
CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY
Péče a systém jsou primárně určeny:
•
Sportovním reprezentantům
•
Seniorské i juniorské kategorie
•
Nejvyšší důležitost –
olympijské sporty
•
Rozsah sportů dle www.msmt.cz
•
V jednotlivých případech i pro další osoby z
oblasti tělovýchovy a sportu na základě indikace
lékaře.
VĚDA, VÝZKUM, VĚDECKÝ SERVIS VE SPORTU
V ČR
Současný stav:
• Obecná absence vědeckého bádání, výzkumu
• Nulová státní dotace na vědu, výzkum a vědecký servis
• Chybí systém a metodika financování, výběru témat, řešitelských pracovišť
a přenosu do praxe
• Nedostatek výzkumných pracovníků a finančního zabezpečení bádání
• Na oborových fakultách je patrný odklon od výzkumu pro vrcholový sport
Vědní akreditovaný obor KINANTROPOLOGIE
PUBLIKAČNÍ ČINNOST,
OBORNÁ LITERATURA
Ústřední tělovýchovná knihovna
Olympijská knihovnička
Studijní a informační centrum ČOV
Ediční centrum FTVS UK Praha
Sportovní nakladatelství (OLYMPIA, GRADA)
• Rešerše, nákup, studium odborné literatury
• Vydávání metodických materiálů, sborníků
VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLENÍ, KVALIFIKACE
Oborové fakulty:
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Fakulta sportovních studií MU Brno
Vyšší odborné školy :
Palestra, VOŠ ČSTV
Sportovní svazy:
Školení a doškolování trenérů a specialistů servisu
CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO SPOLKOVÉHO
SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Pluralitní, demokratické spolkové sportovní prostředí
Samostatné kluby, TJ, sportovní svazy, sportovní sdružení, unie,
asociace, organizace:
• založeny dle zákona o sdružování občanů (zákon 4. 83/1990 Sb.)
• právní subjektivita a rozhodovací samostatnost
• návaznost na mezinárodní sportovní struktury
SPORT V ČESKÉ
REPUBLICE
OD ROKU 2012
KONCEPCE
státní podpory sportu
v České republice
Koncepce sportu v ČR na další období
(zpracována 17. září 2009)
CÍLE STÁTNÍ POLITIKY
- Přínos sportu jako celku
- Ucelený systém talentované mládeže a státní sportovní
reprezentace
- Sport pro všechny a dobrovolnictví ve sportu
- Sportovní infrastruktura, systémová údržba, provoz a investiční
podpora
- Financování sportovního prostředí a legislativně právní prostředí
1.
2.
Popis současného stavu
Cíle státní politiky ve sportu ČR
- Legislativně právní rámec sportu
- Podpora sportu pro všechny
- Výběr a péče o talentovanou mládež
- Státní sportovní reprezentace
- Financování sportu
- Vzdělání, věda a výzkum
- Sportovní etika a Fair play
- Boj proti dopingu
- Pořádání sportovních akcí mezinárodního
významu
Nový návrh zákona
o podpoře sportu
Věcný záměr Zákona o sportu
Usnesením vlády ze dne 9. 3. 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory
sportu v ČR bylo uloženo ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, aby vládě
předložil návrh zákona o podpoře sportu do 31.12.2011.
Ve věcném záměru zákona jsou tyto kapitoly: Sport handicapovaných; Státní
sportovní reprezentace; Financování sportu; Střešní sportovní organizace; Vzdělání,
věda a výzkum; Sportovní lékařství; Pořádání sportovních akcí mezinárodního
významu; Podpora sportu pro všechny; Talentovaná mládež; Sportovní etika a
fair play a Boj proti dopingu.
5.srpna 2014
SYSTÉMOVÉ ZMĚNY ČESKÉHO
SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ
OD ROKU 2013
•
•
•
Nová role Českého olympijského výboru
Transformace ČSTV na Českou unii sportu (ČUS)
Změny ve financování českého sportu
Transformace
Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV)
na
ČESKÁ UNIE SPORTU
ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
nejvyšší sportovní autorita českého sportu
Téma přednášek v semestrální výuce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Historie českého sportovního prostředí
Současná organizační struktura českého sportu
Státní podpora sportu – státní správa, zastupitelská sféra, programové financování
Financování českého sportu
Systém podpory státní sportovní reprezentace, rezortní sportovní centra
Česká unie sportu
Česká obec sokolská, Orel, Sdružení sportovních svazů
Sport zdravotně postižených sportovců v ČR, paralympijské hnutí
Sport a právo
Sport a média
Olympijský marketing
Český olympijský výbor
Český univerzitní sport
Systém zdravotního zabezpečení českého sportu

similar documents