Lekárska mikrobiológia

Report
TRNAVSKÁ UNIVERZITA
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Organizácia a výkon zdravotnej starostlivosti 2.
Lekárska mikrobiológia
Bc. Dominika Bučková
Bc. Denisa Suchánková
Lekárska mikrobiológia
Lekárska mikrobiológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý vo svojej
činnosti vychádza z vedeckých poznatkov mikrobiológie a študuje
štruktúru, metabolizmus, biochemické procesy, patogenézu, nástroje
patogenity a virulencie, citlivosť na antibiotiká (ATB) a mechanizmy
spôsobujúce rezistenciu medicínsky významných mikroorganizmov na
ATB, ako aj mechanizmy obranných reakcií ľudského organizmu voči
mikroorganizmom.
Odbor lekárskej mikrobiológie zabezpečuje najmä
tieto činnosti
 vykonáva nadstavbovú mikrobiologickú diagnostiku vybraných nákaz,
zavádza a aplikuje nové progresívne molekulárno-biologické metódy do
laboratórnej praxe, v zmysle nových diagnostických štandardov odporúčaných
SZO a ECDC, čím prispieva ku zvyšovaniu kvality preventívnych programov
 zabezpečuje v spolupráci s odborom epidemiológie realizáciu Imunizačného
programu v Slovenskej republike a vykonáva celoslovenskú laboratórnu surveillance
chrípky a chrípke podobných ochorení, poliomyelitídy a poliomyelitídu
napodobňujúcich ochorení (ACHO), meningokokových invazívnych infekcií,
salmonelóz, osýpok, rubeoly, parotitídy, arbovírusov a hemoragických horúčok, vedie
celoslovenskú databázu rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká
 podieľa sa na riešení programov a projektov verejného
zdravotníctva a prioritných úloh MZ SR
 zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných
analýz a hlásení do regionálnych pracovísk špecifických sietí EÚ a
SZO
metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje ostatné regionálne
úrady verejného zdravotníctva v SR pri plnení celoštátnych aj
medzinárodných programov v ochrane a podpore zdravia
realizuje úlohy a odporúčania SZO a EK pri eliminácii, eradikácii a
kontrole závažných infekčných ochorení
 zabezpečuje prípravu bunkových kultúr pre spolupracujúce pracoviska na
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a Košiciach
 poskytuje odborné informácie, konzultácie a školiace akcie v
diagnostických metódach
 zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce jednotlivých NRC formou
prednášok, publikácií a účasťou na odborných podujatiach, organizovaním
Konzultačných dní
Odbor lekárskej mikrobiológie sa
organizačne člení na:
Národné referenčné centrá:
-NRC pre chrípku
-NRC pre poliomyelitídu
-NRC pre meningokoky
-NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu
-NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká
-NRC pre salmonelózy
- NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky
Špecializované laboratória:
- Laboratórium molekulárnej diagnostiky
- Laboratórium bunkových kultúr
- Laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti pre biofaktory 3
Úsek zabezpečenia laboratórnych a sanitárnych činností:
- Centrálny príjem materiálu,
- Prípravovňa kultivačných pôd a roztokov,
- Deštrukcia infekčného materiálu a príprava laboratórneho skla a
zdravotníckeho materiálu pre bakteriológiu,
- Deštrukcia infekčného materiálu a príprava laboratórneho skla a
zdravotníckeho materiálu pre virológiu,
- Sanitárne práce v laboratóriách a ostatných priestoroch odboru LM
PROGRAMY A PROJEKTY ODBORU LEKÁRSKEJ MIKROBIOLÓGIE
 Environmentálna surveillance poliomyelitídy- NRC pre poliomyelitídu
 Diferenciálna diagnostika respiračných ochorení- NRC pre chrípku
 Diagnostika exantémových ochorení- NRC pre morbili, rubeolu
a parotitídu
*** Vyhláška MZ 428/2006 o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení:
Základné funkčné priestory zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek sú:
a) laboratórna miestnosť 15 m2/pre 2 laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5m,
b) miestnosť na príjem materiálu (s umývadlom) 4 m2,
c) denná miestnosť pre personál 6 m2,
d) príručný sklad /skriňa 4 m2,
e) hygienický filter pre personál (sprcha, toalety, umývadlo),
f) šatňa,
g) miestnosť pre upratovačku s výlevkou
Ďalšie priestory tvorí
1. odberová miestnosť 1 odberové kreslo/posteľ 10 m2,(na každé ďalšie odberové kreslo sa
plocha zvyšuje o 3 m2
2. prípravovňa pôd a médií 15 m2 (možnosť zmenšenia plochy pri automatickej plničke pôd),
3. miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu 10 m2
4. umyváreň a prípravovňa skla 10 m2
5. archív
Minimálne vecné a prístrojové vybavenie laboratórnej miestnosti tvorí
a) umývadlo,
b) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
c) písací stôl, stolička,
d) telefón,
e) nádoba na odpad so šliapadlom,
f) uzamykateľná skriňa na pomôcky,
g) kartotečná uzamykateľná skriňa,
h) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie
termolabilných nástrojov a prístrojov,
I) laboratórny stôl a stolička,
j) skriňa,
k) chladnička,
l) mraznička,
m) centrifúga,
n) germicídny žiarič,
o) počítač s príslušenstvom,
p) sterilizátor/autokláv
r) mikroskop,
s) box s laminárnym prúdením vzduchu,
t) termostat,
u) vodný kúpeľ,
v) plynový kahan,
Vzdelanie pracovníkov odboru
Koncepcia odboru klinická mikrobiológia je schválená Ministerstvom
zdravotníctva SR. Vykonanie špecializačnej skúšky v odbore Klinická
mikrobiológia je podmienkou pre vykonávanie samostatnej činnosti v tomto
špecializačnom odbore. Špecializačné štúdium klinická mikrobiológia trvá
minimálne 4 roky.
Na pracoviskách klinickej odboru klinická mikrobiológia môžu pracovať
zdravotnícky pracovníci požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou
spôsobilosťou podľa osobitného predpisu:
a) lekár- rozhoduje o výbere laboratórnych vyšetrení, interpretujú výsledky
vyšetrení, poskytujú konzultácie, určujú kauzálnu liečbu, sú členmi Komisie
pre antibiotickú politiku a nozokomiálne infekcie
b) iní zdravotnícky pracovníci s vysokoškolským vzdelaním- aplikujú
základné algoritmy vyšetrení, vykonávajú aj vysoko špecializované pracovné
postupy, podieľajú sa na spracovaní výsledkov, na internej a externej kontrole
práce, na plánovaní a realizácii zmien
c) laboranti a iný zdravotnícky pracovníci- vykonávajú základné aj
špecializované vyšetrovacie metódy
Činnosť odboru klinickej mikrobiológie:
- spolupráca a konzultačná činnosť pre všetky odbory medicínskej praxe
- organizovanie a rozvíjanie bázy odborných pracovísk v súlade s koncepciou odboru
- rozvíjanie vedecko-výskumnej činnosti na špecializovaných pracoviskách a aplikácia
nových poznatkov a moderných diagnostických postupov v rutinnej aj špecializovanej
praxi
- spolupráca s ostatnými medicínskymi a vednými odbormi, s odbornými
a profesijnými organizáciami, orgánmi verejnej správy v diagnostike, liečbe, prevencii
a posudzovaní chorôb mikrobiálnej etiológie
- spolupráca s RUVZ a UVZ
 Činnosť odboru klinická mikrobiológia odborne a metodicky
riadi MZ SR v spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor
klinická mikrobiológia.
 Zdravotnícky pracovníci laboratórií klinickej mikrobiológie
poskytujú výsledky laboratórnych vyšetrení , ktoré slúžia pre
vytvorenie surveillance vybraných infekčných ochorení v súlade
s prioritami výkonu politikami verejného zdravia.
 Pracovisko mikrobiológie hlási infekčné choroby podliehajúce
hláseniu príslušného RUVZ.
 Nadstavbovú diagnostickú činnosť, kontrolu kvality práce
laboratórií a expertíznu činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie
zabezpečujú referenčné laboratóriá.
 Pre potreby objektivizácie faktorov vonkajšieho prostredia sa
vyčlenil samostatný odbor v rámci verejného zdravotníctva –
mikrobiológia vonkajšieho prostredia. Zaoberá sa dôkazom výskytu
mikroorganizmov v prostredí, vo vode, v potravinách, na
predmetoch denného používania a na neživých štruktúrach, kde ich
výskyt môže mať vplyv na človeka alebo jeho činnosť (napr.
kontrola sterility operačných nástrojov). Táto činnosť je v súčasnosti
v kompetencii úradov verejného zdravotníctva.
RUVZ Banská Bystrica:
Integrálnou súčasťou oddelenia lekárskej mikrobiológie sú:
Oddelenie lekárskej mikrobiológie (OLM) RÚVZ v Banskej Bystrici je
laboratórnym pracoviskom, ktoré vykonáva mikrobiologické vyšetrenia
klinických vzoriek a mikrobiologické a biologické vyšetrenia zložiek životného
prostredia. Činnosť pracoviska je zameraná na ochranu verejného zdravia a
poskytovanie včasnej a presnej laboratórnej diagnostiky. OLM pri výkone
skúšok uplatňuje systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO/IEC 17
025:2005. Oddelenie má od roku 2004 osvedčenie o akreditácii. OLM je
spôsobilé vykonávať mikrobiologické a biologické skúšanie klinických vzoriek
a vzoriek životného prostredia ako aj vyjadrovať názory a interpretácie k
výsledkom skúšok podľa rozsahu akreditácie.
 Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis
 Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu
 Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy
 Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane
 Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy
Programy a projekty RUVZ na oddelení lekárskej mikrobiológie
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents