Maria Curie-Sk*odowska - Základní škola Husova

Report
Maria Curie-Skłodowska
Obsah:
•
•
•
•
•
Životopis
Úspěchy
Ocenění
Následky ozáření
Úmrtí
Maria Curie-Skłodowska
7. listopadu 1867 Varšava, Polsko –
4. července 1934 Sancellemoz, Francie
byla významná vědkyně polského původu,
která většinu života působila ve Francii.
Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.
Její otec byl profesorem matematiky a fyziky na
gymnáziu. Základní vzdělání získala Sklodowská
na místních školách. Další vědecké znalosti pak
získala od svého otce. V roce 1891 odešla
Sklodowská studovat do Paříže na Sorbonu.
Roku 1894 se seznámila s profesorem fyziky
Pierrem Curiem a o rok později se za něj
provdala.
Jako první určila Curie teorii radioaktivity,
techniky dělení radioaktivních izotopů a objevila
dva nové prvky – radium a polonium. Pomocí
radioaktivity prováděla výzkumy léčby rakoviny.
Byla držitelkou dvou Nobelových cen, za fyziku v
roce 1903 a za chemii roku 1911, řádným nebo
čestným členem 103 akademií a vědeckých
společností, laureátem 16 medailí a 10 cen.
K jejím největším úspěchům patří:
• teorie radioaktivity
• technika dělení radioaktivních izotopů
• objev dvou nových chemických prvků: radia a
polonia.
Polonium a radium
V roce 1898 spolu s manželem izolovala
polonium a později radium. V roce 1903 CurieSklodowská teoreticky prokázala existenci prvku
radium. V roce 1910 izolovala radium v kovovém
stavu.
Polonium
Radium
Ocenění
• Pod jejím osobním vedením byly též
prováděny první výzkumy léčby rakoviny
pomocí radioaktivity.
• Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou.
Poprvé v roce 1903 z fyziky spolu s manželem
Pierrem Curie za výzkumy radioaktivity a jejím
objevitelem Henri Becquerelem, a podruhé v
roce 1911 z chemie za izolaci čistého radia.
Maria CurieSkłodowska byla
znázorněna na
poštovní známce a
na polské zlotě.
Využití radioaktivity v lékařství:
Radioterapie se využívá
především k léčbě zhoubných
nádorů citlivých na záření. Cílem
je zničení nádoru a co nejmenší
poškození okolní zdravé tkáně.
Ozařování se provádí před operací
i po ní, může být i samotným
léčebným postupem u
pokročilých neoperovatelných
nádorů.
Následky ozáření aneb když se
radioaktivita vymkne kontrole:
Úmrtí:
Její smrt 3.července 1934 na
leukémii byla nepochybně
způsobena radioaktivním
zářením, kterému byla
dlouhodobě vystavena při
výzkumu těchto nebezpečných
látek.
KONEC
Děkujeme za pozornost
VYPRACOVALY: Kristýna Dohnalová a
Nikola Brymová

similar documents