katkom manuály postup zzs pri nhpo_sk

Report
KATKOM
Názov projektu: Kompetenčné centrum záchranných služieb pre školenia
a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rakúsko – Slovensko
(KATKOM)
POSTUP ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRI
NEHODÁCH S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB
Pracovná skupina:
MUDr. Ingrid Takáčová, PhD., MPH
Bc. Lucia Mesárošová
Mgr. Viera Kazimírová
npor. PhDr. Mariana Hammelová
pplk. Ing. Jaroslav Kašička
Bratislava, 31. 03. 2014
koordinátor
člen
člen
člen
spoluautor HaZZ
Nehoda s hromadným postihnutím osôb je každá udalosť,
kde počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo
bezprostredným ohrozením života je tri a viac.
Klasifikácia nehôd s hromadným postihnutím osôb slúži ako prehľad pre
predkladateľov informácií v systéme vzájomnej komunikácie na určenie udalostí
podľa rozsahu a priorít a označenia.
Klasifikácia nehôd s hromadným postihnutím osôb pre potreby vzájomnej
komunikácie:
Stupeň
ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
Rozsah
Priorita
Od 3 do 50 ranených a zasiahnutých
osôb (z toho minimálne 3 – 20 osôb so
Priorita vysoká
závažným ohrozením zdravia alebo
života)*
Od 51 do 100 ranených a zasiahnutých
osôb (z toho minimálne 20 – 50 osôb so
Priorita vysoká
závažným ohrozením zdravia alebo
života)*
Od 101 do 1000
ranených a
zasiahnutých osôb (z toho minimálne 50
Priorita vysoká a kritická
– 300 osôb so závažným ohrozením
zdravia alebo života)*
nad 1001 ranených a zasiahnutých osôb
(z toho minimálne viac osôb so
Priorita veľmi vysoká a kritická
závažným ohrozením zdravia alebo
života)*
*za závažné ohrozenie života alebo zdravia osôb považovať stavy s vysokou
pravdepodobnosťou úmrtia alebo s vyústením do závažného postihnutia celkového zdravia
a kvality života občana.
Základný popis udalosti podľa priority:
Priorita vysoká
a) pre vytvorenie hniezda zranených udalosť s relatívne nízkym počtom zranených
a zasiahnutých osôb, ide o tieseň – hromadná dopravná nehoda, udalosť na kultúrnych a
športových podujatiach alebo iných zhromaždeniach občanov, priemyselná alebo technologická
havária v prevádzkach právnických osôb, živelná pohroma menšieho rozsahu (lokálna úroveň
– plocha presne ohraničená, spravidla pôjde o časť územia obce), infraštruktúra štátu nie je
narušená a neprijímajú sa mimoriadne opatrenia.
b) zásah koordinuje Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v súčinnosti
so základnými zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len IZS) (vykonanie
prieskumu, určenie veliteľa zásahu IZS a veliteľa zdravotníckeho zásahu, stanovenie a
realizácia bezpečnostných opatrení, vytýčenie hranice nebezpečného priestoru a priestoru pre
vytvorenie hniezda zranených, dopravy a prepravy z miesta udalosti ... ).
c) Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ďalej len KOS ZZS) vysiela na
miesto udalosti spravidla sily a prostriedky v rozsahu 3-15 ambulancií záchrannej zdravotnej
služby (ďalej len ZZS) a zabezpečí cestou KS IZS vyslanie potrebného počtu vozidiel dopravnej
služby (ďalej len DS), prípadne autobus na prevoz ľahko zranených. Posádky ambulancií ZZS
na mieste udalosti realizujú opatrenia zdravotnej pomoci raneným a zasiahnutým osobám,
podľa pokynov KOS ZZS ich prepravia k určeným poskytovateľom ústavnej zdravotnej
starostlivosti.
d) poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe výzvy od KOS ZZS realizujú
potrebné opatrenia na vykonanie príjmu ranených a zasiahnutých osôb.
Priorita vysoká
a) udalosť so zvýšeným počtom ranených a zasiahnutých osôb, ktorá má charakteristiku
mimoriadnej udalosti (vyhlasuje sa mimoriadna situácia) – hromadná dopravná nehoda, udalosti
na kultúrnych alebo športových podujatiach alebo iných zhromaždeniach občanov, priemyselná
alebo technologická havária, živelná pohroma alebo katastrofa menšieho rozsahu (lokálna až
regionálna úroveň – plocha nepresne ohraničená, spravidla pôjde o územie obce alebo
niekoľkých obcí a môže presiahnuť aj hranicu obvodu). Dopravná infraštruktúra štátu môže byť
na miestnej úrovni narušená a na nápravu sa prijímajú opatrenia na jednotlivých úrovniach
riadenia štátu.
b) zásah koordinuje obvodný úrad v sídle kraja alebo obvodný úrad, prípadne starosta obce
cestou KS IZS v súčinnosti so základnými zložkami IZS (vykonanie prieskumu, určenie
veliteľa zásahu IZS a veliteľa zdravotníckeho zásahu, stanovenie a realizácia bezpečnostných
opatrení, vytýčenie hranice nebezpečného priestoru a priestoru pre vytvorenie hniezda
ranených a zasiahnutých, preprava z miesta udalosti).
c) KOS ZZS vysiela na miesto udalosti spravidla 15 - 30 ambulancií ZZS, ktoré na mieste
udalosti realizujú opatrenia neodkladnej zdravotnej pomoci raneným a zasiahnutým
osobám, podľa pokynov KOS ZZS ich prepravia k vyzvaným poskytovateľom ústavnej
zdravotnej starostlivosti, realizuje sa zabezpečenie 2 – 3 autobusov na prepravu a dopravu
ľahko zranených a zasiahnutých, prípadne 15 - 20 vozidiel DS.
d) poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe výzvy od KOS ZZS realizujú
potrebné opatrenia na vykonanie hromadného príjmu ranených a zasiahnutých osôb.
Priorita vysoká a kritická
a) udalosť s vysokým počtom ranených a zasiahnutých osôb, ktorá má charakteristiku
mimoriadnej udalosti na lokálnej až regionálnej úrovni (môže byť vládou SR vyhlásený núdzový
stav alebo výnimočný stav) – plocha nepresne ohraničená, spravidla pôjde o územie niekoľkých
obvodov a môže čiastočne presiahnuť hranicu kraja. Infraštruktúra štátu môže byť na lokálnej
a regionálnej úrovni narušená, realizujú sa mimoriadne opatrenia na jednotlivých úrovniach
riadenia štátu.
b) zásah koordinuje prednosta obvodného úradu v sídle kraja v súčinnosti so všetkými zložkami
IZS a príslušnými právnickými a fyzickými osobami na teritóriu v zmysle vypracovaných plánov
hromadného príjmu ranených a zasiahnutých a krízových plánov, realizuje sa cezhraničná
spolupráca v dohodnutom rozsahu.
c) KOS ZZS vysiela na miesto udalosti spravidla 30- 60 ambulancií ZZS, ktoré na mieste
udalosti realizujú opatrenia zdravotnej pomoci zraneným a postihnutým osobám. Podľa pokynov
KOS ZZS ich ambulancie ZZS prepravia k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti,
cestou KS IZS sa realizuje zabezpečenie 4 – 6 autobusov na prepravu ľahko ranených a
zasiahnutých, prípadne 20 - 50 vozidiel DS.
d) poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe výzvy od KOS ZZS realizujú
potrebné opatrenia na vykonanie hromadného príjmu ranených a zasiahnutých osôb
a realizujú všetky opatrenia v zmysle vypracovaných plánov hromadného príjmu ranených
a zasiahnutých a krízových plánov,
e) ostatné zdravotnícke zariadenia rezortu zdravotníctva realizujú na základe výzvy
ministerstva opatrenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti raneným a zasiahnutým.
Priorita veľmi vysoká a kritická
a) udalosť s veľmi vysokým a kritickým počtom ranených a zasiahnutých osôb, ktorá má
charakteristiku mimoriadnej udalosti na regionálnej úrovni (vládou SR môže byť vyhlásený
núdzový stav alebo výnimočný stav) – plocha nepresne ohraničená, spravidla pôjde o územie
niekoľkých obvodov až krajov. Infraštruktúra štátu môže byť na lokálnej aj regionálnej úrovni
silne narušená a prijímajú sa a realizujú rozsiahle mimoriadne opatrenia na miestnej, krajskej
a ústrednej úrovni riadenia štátu.
b) zásah koordinuje vláda SR cestou príslušných orgánov krízového riadenia štátu a na
likvidáciu udalosti nasadzuje všetky dostupné sily a prostriedky IZS v zmysle vypracovaných
krízových plánov. Spravidla sa realizuje cezhraničná spolupráca v zmluvnom rozsahu
a prípadne sa môže vyžiadať aj humanitárna pomoc od EÚ, NATO, OSN a ďalších
medzinárodných organizácií a zoskupení.
c) KOS ZZS vysiela na miesto udalosti všetky dostupné ambulancie ZZS vrátane záložných
vozidiel s posádkami, ktoré na mieste udalosti realizujú v súčinnosti so všetkými zložkami IZS
opatrenia neodkladnej zdravotnej pomoci raneným a zasiahnutým osobám, podľa pokynov
KOS ZZS ich prepravia k určeným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti
alebo do ďalších zdravotníckych zariadení na teritóriu SR. KS IZS realizuje zabezpečenie
dostupných prepravných prostriedkov na prepravu a dopravu ľahko ranených a zasiahnutých
osôb k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti.
d) poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe výzvy od KOS ZZS realizujú
potrebné opatrenia na vykonanie príjmu ranených a zasiahnutých osôb v zmysle
vypracovaných plánov hromadného príjmu ranených a zasiahnutých a krízových plánov.
e) ostatné zdravotnícke zariadenia rezortu zdravotníctva realizujú na základe výzvy
ministerstva opatrenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti raneným a zasiahnutým.
Systém vzájomnej komunikácie pri riešení následkov udalosti je tvorený:
a) predkladateľmi informácií,
b) podmienkami spúšťania vzájomnej komunikácie,
c) obsahom informácií a hlásení,
d) spôsobom vzájomnej komunikácie,
e) tokom informácií,
f) udržiavaním funkčnosti systému vzájomnej komunikácie.
Opatrenia vzájomnej komunikácie vybraných rezortných zložiek v prípravnej fáze, ako
aj pri samotnom vzniku udalosti vykonávajú najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovatelia ZZS “),
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „OS ZZS“) ,
zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nemocnice“),
samostatné odbory krízového riadenia zdravotníctva v krajoch (ďalej len „ SOKRZ“)
odbory zdravotníctva samosprávnych krajov (ďalej len „OZSK“),
regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ RÚVZ“),
odbor krízového manažmentu Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „OKM MZ“),
Ostatné organizácie a orgány rezortu zabezpečujú v prípade vyrozumenia o udalosti
bezodkladnú
distribúciu
získanej
informácie
o
udalosti
v
zložkách
svojej
pôsobnosti. V súčinnosti s OKM MZ a podľa požiadaviek vyššie uvedených subjektov sa
podieľajú na plnení úloh vzájomnej komunikácie a pri likvidácii udalosti.
Vzájomná komunikácia medzi predkladateľmi informácií sa spúšťa pri nehode
s hromadným postihnutím osôb, pri ktorej došlo k závažnému ohrozeniu zdravia alebo k
bezprostrednému ohrozeniu života troch alebo viac osôb alebo v situácii priameho
ohrozenia životov a zdravia väčšieho počtu osôb alebo pri ohrození verejného zdravia.
Situačná správa o udalosti je hlásenie, ktoré obsahuje sumu nevyhnutných informácií, ktoré
sú rozhodujúce pre ďalšiu činnosť záchrannej zdravotnej služby (ďalej len ZZS), ústavných
zdravotníckych zariadení (ÚZZ), ďalších subjektov rezortu zdravotníctva a ostatných subjektov
štátu na likvidáciu následkov udalosti. V podmienkach rezortu ju predkladá lekár ambulancie
rýchlej lekárskej pomoci (ďalej len RLP) ZZS, ktorý sa dostavil na pokyn príslušného
operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ďalej len OS ZZS) na miesto udalosti ako
prvý, alebo zdravotnícky záchranár ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci ZZS (ďalej len RZP)
prvý (pred lekárom) na mieste udalosti.
Situačná správa pri nehode s hromadným postihnutím osôb z miesta udalosti
predkladateľ situačnej správy: vyslaný lekár ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo vedúci
posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ktorý sa dostaví ako prvý na miesto udalosti.
Splnenie podmienok spúšťania vzájomnej komunikácie: podľa čl. 4.
Spôsob vzájomnej komunikácie: z miesta udalosti ústne telefonickým alebo rádiovým
spojením ihneď ako je to možné (neodkladne).
Komu je informácia určená: KOS ZZS.
Obsah situačnej správy (anglická skratka METHANE) pri nehode s hromadným postihnutím
osôb:
Volací znak 1. ambulancie ZZS na mieste udalosti /môj volací znak -my call-sigh – (M),
Presnú pozíciu udalosti na mieste zásahu - exact location – (E),
Typ udalosti (napr. dopravná nehoda autobus a osobné auto, výbuch, požiar, priemyselná
havária, streľba, živelná pohroma, hromadná bitka a pod.) - type – (T),
Možné riziká na mieste zásahu (napr. unikajúci plyn, horiaca neznáma látka, možnosť výbuchu,
členitý terén, nepriechodný terén.../ alebo bez rizika – hazards – (H),
Príjazdové a odjazdové trasy – access to scene – (A),
Odhadovaný počet ranených a zasiahnutých – number - (N),
Typ ambulancií ZZS, ktoré sú prítomné na mieste a koľko a aký typ ambulancie ZZS, prípadne
ďalších vozidiel na prepravu je potrebné vyslať – emergency services – (E).
Prvotná informácia o udalosti je hlásenie, ktoré obsahuje operačné údaje o udalosti, ktorých
obsahom je na základe tieňových volaní od občanov, situačnej správy z miesta udalosti,
informácií od operačného dôstojníka príslušného operačného strediska hasičského
a záchranného zboru (ďalej len HaZZ), policajného zboru a koordinačného strediska
integrovaného záchranného systému (ďalej len KS IZS) v kraji podať objektívny pohľad na
udalosť. Má zásadný vplyv na činnosť nemocnice a ďalších zainteresovaných subjektov rezortu.
Zostavuje ju vedúci zmeny na príslušnom riadiacom OS ZZS.
Prvotná informácia o udalosti
Prvotnú informáciu o udalosti, ktorú vyhotovuje vedúci zmeny príslušného riadiaceho OS ZZS je
zásadná a jej obsah má po odovzdaní dopad pre ďalšie konanie a prijímanie opatrení nemocnici
a u ďalších subjektov v rezorte.
Vedúci zmeny na príslušnom riadiacom OS ZZS odovzdáva informáciu subjektom na teritóriu
kraja pomocou komunikačných a informačných technológií, ktoré má k dispozícii ihneď ako je to
možné podľa plánu spojenia.
Obsah prvotnej informácie pri nehode s hromadným postihnutím osôb
Volací znak, funkcia, meno a priezvisko (napr. : Tu ..... názov OS ZZS…., ......... funkcia,
meno a priezvisko predkladateľa).
Popis udalosti (napr. : typ udalosti .... ).
Priorita - stupeň (podľa prílohy č.1).
Dátum, čas a miesto udalosti (napr. : ....dátum, .... hodina, ..... miesto).
Odhadované počty zranených a zasiahnutých osôb (napr.: počet mŕtvych ..., počet ťažko
zranených ... , počet ľahko zranených ...., celkom .....).
Počet vyslaných ambulancií ZZS (napr.: počet vyslaných ambulancií počet RLP .... ,
počet RZP .... , počet VZZS ..... , celkom ....).
Potvrdenie o odovzdaní informácie (napr.: potvrďte príjem tejto správy, meno, priezvisko
a funkcia osoby, ktorá ju prevzala).
Informácia o pripravenosti, ktorú zostavuje nemocnica vyzvaná krajským OS ZZS je
hlásenie, ktorého obsahom je na základe prvotnej informácie o udalosti deklarovať
pripravenosť nemocnice na hromadný príjem ranených a zasiahnutých v reálnom čase, podľa
jej kapacitnej priepustnosti.
Predkladá vyzvaný poskytovateľ ÚZS ihneď alebo do 1. hodiny od prijatia prvotnej
informácie od KOS ZZS alebo RÚVZ, prípadne SOKRZ (pri stupni BRAVO až DELTA).
Adresovaná je KOS ZZS, SOKRZ (pri stupni BRAVO až DELTA), RÚVZ (pri ohrození
verejného zdravia).
Obsahuje informácie o kapacitnej priepustnosti ústavného zdravotníckeho zariadenia (koľko
osôb s akým závažným poškodením zdravia môžu prijať okamžite a v priebehu nasledujúceho
časového horizontu).
Obsah informácie o pripravenosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na
príjem alebo hromadný príjem ranených a zasiahnutých pri nehode s hromadným
postihnutím osôb:
1. Tu ...... (názov poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti), ... funkcia,
meno a priezvisko predkladateľa informácie).
2. Momentálna kapacitná priepustnosť ...... (názov poskytovateľa ústavnej
zdravotnej starostlivosti) umožňuje vykonať príjem ..... (celkový počet ranených
a zasiahnutých) do .... (x minút). Ihneď sme schopní prijať .... červených, .....
žltých a do .... zelených zranených. Do 3 hodín ďalších ... červených, .....
žltých a do ... zelených zranených.
3. Potvrdenie o odovzdaní informácie (príklad: potvrďte príjem tejto správy,
meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá ju prevzala).
Obsah informácie o pripravenosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej
starostlivosti na príjem alebo hromadný príjem ranených a zasiahnutých v
situácii, kedy vzniká hrozba priameho ohrozenia životov a zdravia väčšieho
počtu osôb:
1. Tu ...... (názov poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti), ... funkcia,
meno a priezvisko predkladateľa informácie).
2. Momentálna kapacitná priepustnosť ...... (názov poskytovateľa ústavnej
zdravotnej starostlivosti) umožňuje vykonať príjem ..... (celkový počet ranených
a zasiahnutých) do .... (x minút). Ihneď sme schopní prijať .... červených, .....
žltých a do .... zelených zranených. Do 3 hodín ďalších ... červených, .....
žltých a do ... zelených zranených.
3. Pripravenosť na zvýšenie kapacitných možností na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti je zabezpečená realizáciou opatrení krízového plánu
poskytovateľa ako subjektu hospodárskej mobilizácie (vytvorením rozšíreného
lôžkového fondu v celkovom počte ... lôžok, z toho ..... v chirurgickom odbore,
..... v odbore vnútorného lekárstva v čase do ... hodín) alebo realizáciou
opatrení
plánu
hromadného
príjmu
ranených
a
zasiahnutých
(traumatologického plánu) do ... hodín.
4. Potvrdenie o odovzdaní informácie (príklad: potvrďte príjem tejto správy, meno,
priezvisko a funkcia osoby, ktorá ju prevzala).
Obsah informácie o kapacitných možnostiach a o priebehu príjmu ranených a zasiahnutých u
vyzvaných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti po vzniku nehody s hromadným
postihnutím osôb alebo na riešenie možného príjmu ranených a zasiahnutých pri hrozbe
priameho ohrozenia životov a zdravia väčšieho počtu osôb:
Momentálna kapacitná priepustnosť
poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti pre príjem ranených a zasiahnutých
k .... hodine dňa ...
Spracováva poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti a predkladá na SOKRZ príslušného
kraja
Názov poskytovateľa ústavnej
Počty prijatých ranených a zasiahnutých
zdravotnej starostlivosti
ťažko
stredne
ľahko
spolu
Spolu v ..... kraji
Momentálna kapacitná priepustnosť
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre príjem ranených a zasiahnutých v ... kraji
k .... hodine dňa ...
Názov poskytovateľa ústavnej
zdravotnej starostlivosti
Možnosti pre príjem
ťažko
Spolu v ..... kraji
Spracováva SOKRZ kraja a predkladá za kraj na OKM.
stredne
ľahko
spolu
Počty prijatých osôb
poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti
k .... hodine dňa ...
Spracováva poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti a predkladá na SOKRZ
príslušného kraja.
Názov poskytovateľa ústavnej
zdravotnej starostlivosti
Počty prijatých ranených a zasiahnutých
ťažko
stredne
ľahko
spolu
Počty prijatých osôb
poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v ... kraji
k .... hodine dňa ...
Spracováva SOKRZ kraja a predkladá na OKM.
Názov poskytovateľa ústavnej
zdravotnej starostlivosti
Spolu v ..... kraji
Počty prijatých ranených a zasiahnutých
ťažko
stredne
ľahko
spolu
Informácia o vyhodnotení udalosti, ktorú zostavujú všetky subjekty rezortu zainteresované
na udalosti vyjadruje údaje o spôsobe splnenia úloh vrátane záverov a odporúčaní. Predložia ju
na OKM. Za záchrannú zdravotnú službu ju predkladá na OKM Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby SR.
Obsah uvedenej informácie sa zostavuje v písomnej podobe po ukončení činnosti predkladá
faxom a e-mailom po línii riadenia.
Obsah predmetnej informácie je vecný, jasný a stručný s nasledovným obsahom:
Udalosť
Dátum a čas plnenia
od do
Predkladateľ
(podľa článku 3)
Spôsob odovzdania
Elektronickou formou (faxom, mailom, ...) a písomne
Vyhodnotenie udalosti:
1. Prehľad prijatých opatrení na riešenie udalosti (v rozsahu pôsobnosti predkladateľov
informácií).
2. Prehľad síl a prostriedkov záchrannej zdravotnej služby a integrovaného záchranného
systému nasadených na riešenie následkov udalosti alebo na odvrátenie hrozby.
3. Celkový počet ranených a zasiahnutých na mieste udalosti alebo chorých následkami
ohrozenia verejného zdravia.
4. Počet transportovaných ranených a zasiahnutých alebo chorých následkami ohrozenia
verejného zdravia k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti.
5. Počet prijatých ranených a zasiahnutých (červení, žltí a zelení) alebo chorých následkami
ohrozenia verejného zdravia poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti.
6. Prehľad o diagnózach hospitalizovaných ranených a zasiahnutých alebo chorých
následkami ohrozenia verejného zdravia.
7. Počet ošetrených a prepustených osôb.
8. Počet odoslaných osôb k iným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti.
9. Počet povolaných zamestnancov mimo službu.
10. Výška vynaložených finančných prostriedkov na uhrádzanie nákladov na plnenie prijatých
opatrení na riešenie následkov udalosti.
11. Problémy a nedostatky pri realizácii prijatých opatrení na riešenie následkov udalosti.
12. Návrhy a odporúčania.
13. Stanovisko štatutárneho zástupcu.
Závery.
Podpisy spracovateľa a štatutárneho zástupcu.
POVINNOSTI, PÔSOBNOSŤ A POSTUP ORGANIZÁCIÍ A ORGÁNOV REZORTU
PRI VZNIKU UDALOSTI
V prípade nahlásenia udalosti, je každý poskytovateľ ZZS prostredníctvom svojej prvej
prítomnej zásahovej skupiny ZZS, ktorá sa dostavila na pokyn príslušného operačného
strediska ZZS na miesto udalosti (zásahová skupiny ZZS prvého kontaktu, lekár v RLP
a záchranár v RZP) zodpovedný za predloženie situačnej správy, podanej v spolupráci
s jednotlivými zasahujúcimi zložkami IZS. Ďalej zabezpečí, aby veliteľ zdravotníckeho zásahu
predložil po ukončení zásahu do 2 hodín súhrnnú informáciu o vyhodnotení zdravotníckeho
zásahu udalosti na riaditeľstvo OS ZZS SR cestou príslušného krajského operačného strediska
ZZS.
Za účelom naplnenia predchádzajúceho ustanovenia, každý poskytovateľ ZZS priebežne
zabezpečuje:
a) v úzkej spolupráci s príslušným operačným strediskom ZZS a s jednotlivými zložkami IZS
bezodkladné zvládnutie udalosti na mieste zásahu prostredníctvom zásahových skupín
ambulancií rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci s využitím vlastných
materiálnych kapacít, poprípade záložných kapacít jednotlivých zložiek IZS.
b) spôsob vedenia kontinuálnej krízovej komunikácie počas celého priebehu likvidácie
udalosti s veliteľom zásahu HaZZ, posádkami zdravotníckeho zásahu a s príslušným .
Zodpovedá za správne vedenie predpísanej jednotnej administratívnej agendy, označenie a
evidenciu. Ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, môže nahradiť záznam o
zhodnotení zdravotného stavu osoby triediaca karta.
predná
strana
zadná
strana
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Určuje obsah a rozsah súhrnnej informácie o vyhodnotení zdravotníckeho zásahu udalosti
po ukončení zásahu, ktorú predkladá veliteľ zdravotníckeho zásahu na operačné stredisko
ZZS SR cestou príslušného krajského operačného strediska ZZS.
Zodpovedá za vypracovanie a podanie prvotnej informácie o udalosti cestou príslušných
operačných stredísk ZZS nasledovným organizáciám a orgánom rezortu na teritóriu kraja:
a) všetkým nemocniciam, ktoré boli vyzvané na zásah (príjem ranených),
b) SOKRZ v kraji – tie kontaktuje, resp. vyrozumieva len v prípade, že pri udalosti došlo
k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia občanov v rozsahu viac ako 10 osôb, alebo pri
bezprostrednej hrozbe, že dôjde k udalosti so závažným dopadom na život a zdravie
občanov vo väčšom rozsahu,
c) OZSK - tie kontaktuje, resp. vyrozumieva len v prípade, že pri udalosti boli vyzvané na
zásah (príjem ranených) nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
alebo pri bezprostrednej hrozbe, že dôjde k udalosti s možným dopadom na život
a zdravie občanov vo väčšom rozsahu,
d) RÚVZ v kraji - tie kontaktuje, resp. vyrozumieva len v prípade podozrenia alebo zhoršenia
hygienicko-epidemiologickej situácie pod vplyvom vzniknutej udalosti.
Predkladá prvotnú informáciu o udalosti a informáciu o vyhodnotení udalosti na OKM
MZ do 48 hodín po ukončení činnosti.
Ústavné zdravotnícke zariadenie „ nemocnica „
Predkladá v stave bezpečnosti denne do 09,00 hodín na príslušné riadiace OS ZZS informáciu
o reálnej príjmovej kapacite a spôsobilosti vykonať hromadný príjem zranených a postihnutých
osôb vo väčšom rozsahu na ďalších 24 hodín v tomto rozsahu:
a) ihneď (maximálne do 30 minút) v pracovnej dobe – aké stavy a počet,
b) do 1 hodiny, prípadne v ďalších hodinách v pracovnej dobe – aké stavy a počet,
c) ihneď (maximálne do 30 minút) v nočnej zmene – aké stavy a počet,
d) do 1 hodiny v nočnej zmene, prípadne v ďalších hodinách nočnej zmeny - aké stavy a
počet.
Stála služba nemocničného zariadenia, je povinná bezodkladne prevziať prvotnú informáciu
o udalosti od príslušného riadiaceho OS ZZS a ihneď ju odovzdať svojmu štatutárnemu
zástupcovi, prípadne zriaďovateľovi a príslušnému vedúcemu (prípadne zamestnancovi
v pohotovostnej službe na telefóne) OKRZ v kraji a zahájiť prípravu nemocnice na hromadný
príjem v rozsahu deklarovanej príjmovej kapacity podľa príslušného stupňa udalosti a
v zmysle spracovaného vlastného plánu.
Vypracovať a predložiť informáciu o pripravenosti na príslušné riadiace OS ZZS a na príslušný
SOKRZ v kraji do 10 minút od prijatia prvotnej informácie o udalosti od príslušného riadiaceho
OS ZZS.
Predložiť štatutárnym zástupcom schválenú informáciu o vyhodnotení udalosti po ukončení
činnosti do 24 hodín na OKM MZ cestou OZSK (ak je nemocnica zriadená samosprávnym
krajom ) a cestou SOKRZ v kraji (ak je nemocnica subjekt hospodárskej mobilizácie).
Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva v kraji
Vypracovať a vydať v súčinnosti so všetkými zainteresovanými organizáciami a orgánmi
rezortu plán spojenia pri vzniku udalosti, alebo pri hrozbe jej vzniku, podľa jednotlivých stupňov
udalosti.
Preveriť preniknutie prvotnej informácie v nemocniciach (po prevzatí prvotnej informácie
o udalosti od príslušného riadiaceho operačného strediska ZZS), ktoré sú subjektom
hospodárskej mobilizácie a cestou OZSK nemocnice samosprávneho kraja (v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja), prípadne vyžaduje ďalšie potrebné informácie.
Odovzdať na OKM MZ informáciu o preniknutí prvotnej informácie o udalosti do príslušných
nemocníc v kraji a jej dopadoch.
Vyžadovať v rámci monitorovania možného vývoja udalosti potrebné doplňujúce informácie od
všetkých určených organizácií a orgánov rezortu na teritóriu kraja.
Vypracovať v súčinnosti s nemocnicami, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie
a aj s OZSK súhrnnú informáciu o vyhodnotení udalosti za všetky zainteresované
nemocnice v kraji, ktorej prílohu budú tvoriť informácie zainteresovaných nemocníc
o vyhodnotení udalosti po ukončení činnosti a predložiť ju na OKM MZ do 48 od
ukončenia činnosti.
Odbor krízového manažmentu ministerstva zdravotníctva
Monitorovať, vyhodnocovať a sústreďovať získané informácie o udalosti od
zainteresovaných organizácií a orgánov rezortu, subjektov ministerstva, a ostatných
orgánov štátnej správy a samosprávy.
Koordinovať na ministerstve vypracovanie všetkých potrebných podkladov a návrhov
opatrení k udalosti a zabezpečiť ich predloženie ministrovi zdravotníctva.
Zabezpečiť okamžitú distribúciu rozhodnutí
zainteresovaným subjektom rezortu.
ministra
zdravotníctva
na
udalosti
Príprava na situáciu s hromadným postihnutím osôb
Kľúčovými prípravnými krokmi pre úspešné riešenie NHPO je:
 znalosť traumatických plánov
 znalosť zdrojov rizík
 nácvik vlastných postupov
 nácvik koordinácie
 rekognoskácia rizikových miest, plánovanie, príprava konkrétnych postupov
a trás, spojenia ( to má špeciálny význam hlavne pri objektoch so sťaženým
prístupom- napríklad pri tuneloch, mostoch, letísk, tovární, rozsiahlych komplexov
budov apod.)
Zvládnutie nehôd s hromadným postihnutím osôb je závislé
predovšetkým na týchto základných pilieroch:
 kvalitná príprava pre zvládnutie nehôd s hromadným postihnutím osôb,
 včasná identifikácia nehody s hromadným postihnutím osôb,
 včasná mobilizácia záloh a posíl,
 koordinované práce na mieste nehody s hromadným postihnutím osôb,
 koordinovaná distribúcia zranených a postihnutých,
 dôsledná, presná a včasná evidencia a
 poskytovanie včasných, presných informácií (orgány štátnej správy, média...).
UDRŽANIE A ZABEZPEČENIE SPOJENIA MEDZI ZÁSAHOVÝMI
SKUPINAMI ZZS A PRÍSLUŠNÝM OPERAČNÝM STREDISKOM ZZS
Prioritou pre riešenie NHPO zostáva komunikácia medzi veliteľom zdravotníckeho zásahu
a príslušného operačného strediska ZZS, ďalej s veliteľom odsunu, pokiaľ má byť smerovanie
postihnutých koordinované a nie chaotické.
Komunikácia medzi operačným strediskom ZZS SR a zásahovými skupinami ambulancií ZZS
prebieha prostredníctvom siete mobilných operátorov a v rádiokomunikačnej sieti SITNO, či už
v štandardnom režime, alebo pri riešení NHPO.
Záchranná zdravotná služba SR je užívateľom rádiokomunikačnej siete SITNO. Správcom a
prevádzkovateľom rádiokomunikačnej siete SITNO a digitálnej prenosovej siete PCM je odbor
telekomunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR.
Rádiokomunikačný poriadok ZZS v sieti SITNO je základným dokumentom, ktorý bol vytvorený
na základe Zbierky pokynov generálneho riaditeľa SITB MV SR č. 5/2012 a týka sa pravidiel,
zásad a organizácie prevádzky v rádiokomunikačnej sieti SITNO. Je to dokument
strategickej úrovne v oblasti zabezpečenia spoľahlivého a nepretržitého spojenia medzi
Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi ZZS.
Rádiokomunikačným poriadkom OS ZZS SR sa stanovuje štruktúra, organizácia prevádzky,
pravidlá používania rádiokomunikačných prostriedkov a základné prevádzkové údaje
rádiokomunikačnej siete MV SR SITNO.
VOLACIE ZNAKY NA KOMUNIKÁCIU V PRÍSLUŠNEJ KRAJSKEJ HS A
NÁRODNEJ HS 457 = ZZSN1 PRE 5. FLOTILU
ZLOŽKA
VOLACÍ ZNAK
zásahová skupina pozemnej ambulancie ZZS
URGENT
zásahová skupina vrtuľníkovej ambulancie VZZS
KRIŠTOF
Operačné stredisko ZZS
CEZAR
Pri plnení úloh v čase mimoriadnych udalostí, nariadi rádiooperátor riadiaceho operačného
strediska ZZS, určeným zásahovým skupinám príslušnú hovorovú skupinu (ďalej len HS) HS,
v ktorej budú vzájomne komunikovať.
Na zabezpečenie súčinnostnej komunikácie medzi určenými zásahovými skupinami
ambulancií ZZS počas nehôd s hromadným postihnutím osôb, záchranných akcií na území
jedného kraja je možné využívať regionálne príslušnú HS ZZS v kraji, alebo národnú HS 457.
Na prechod do týchto HS vydáva pokyn rádiooperátor riadiaceho operačného strediska ZZS na
základe žiadosti a pokynu veliteľa zdravotníckeho zásahu na mieste udalosti.
Na zabezpečenie súčinnostnej komunikácie medzi zasahujúcimi zložkami IZS počas
nehôd s hromadným postihnutím osôb, záchranných akcií na území jedného kraja je možné
využívať príslušnú HS IZS v kraji, alebo národnú HS 458. Pokyn na prechod do týchto HS
vydáva vedúci zmeny na koordinačnom stredisku IZS v príslušnom kraji a následne na jeho
pokyn ho vydá rádiooperátor riadiaceho operačného strediska ZZS pre určené zásahové
skupiny ambulancií ZZS.
Na zabezpečenie súčinnostnej komunikácie medzi zasahujúcimi zložkami všetkých
zúčastnených subjektov počas rozsiahlejších bezpečnostných a záchranných akcií
presahujúcich územie jedného kraja je možné využívať národné HS 650 a HS 651. Aktivovanie
týchto HS zabezpečuje službukonajúci pracovník CPM Bratislava na základe žiadosti:
 vedúceho zmeny krajského koordinačného strediska IZS,
 kompetentného pracovníka OS ZZS SR,
 operačného dôstojníka KOS KR PZ,
 riaditeľa odboru telekomunikácií a informatiky KR PZ,
 operačného dôstojníka OS prezídia HaZZ,
 operačného dôstojníka ústredného OS MV SR,
 predstaviteľa príslušného nadriadeného riadiaceho orgánu.
Je zakázané bezdôvodne vstupovať do hovorovej skupiny 459 (OSN1) a používať ju bez
nariadenia riaditeľa OS ZZS SR alebo ním poverených riadiacich pracovníkov OS ZZS SR.
Príslušné krajské HS IZS, národná HS 457 (ZZS), národná HS 458 (IZS) a národné HS 650 a
HS 651, sú určené na mimoriadne situácie.
ADRESNÁ IDENTIFIKÁCIA TERMINÁLOV
Každý terminál v sieti SITNO má priradené svoje identifikačné číslo ( adresu ), ktoré
je jedinečné- viac ráz sa v systéme neopakuje. Pozostáva z deviatich číslic, rozdelených
do štyroch skupín:
XXX
X XX XXX
R
F S
I
R - prvé tri číslice určujú číslo regionálnej ( krajskej) siete
bratislavský kraj = 001,
trnavský kraj = 002,
nitriansky kraj = 003,
trenčiansky kraj = 004,
žilinský kraj = 005,
bansko-bystrický kraj = 006,
košický kraj = 007,
prešovský kraj = 008),
F -
číslo na štvrtej pozícií určuje flotilu (rezort resp. organizáciu, napr. MZ SR,
ZZS = 5),
S -
číslo na piatej a šiestej pozícií určuje subflotilu (organizačný celok)
OS ZZS SR= 00 poskytovateľ ZZS = 01 až 28
I -
posledné tri číslice označujú individuálne číslo terminálu a zároveň sa
využívajú ako index k volaciemu znaku. Pre 5. Flotilu, subflotily 01- 28,
párne číslo označuje posádku RZP
nepárne číslo označuje posádku RLP.
V rozsahu 100-199 sú vozidlové terminály a 200-299 sú ručné rádiové terminály.
Podľa takejto adresy je každý terminál pracujúci v sieti jednoznačne, presne a jednoducho
identifikovateľný. Táto identifikácia sa prenáša aj v prípade prestupu do iných hovorových
skupín, resp. telekomunikačných sietí.
Dátová komunikácia – posielanie Kódov typických činností (ďalej len KTČ) na dispečerské
pracovisko krajského operačného strediska ZZS a ich potvrdenie Pomocou systémového
terminálu, teda rádiovým terminálom TPH700 alebo TPM700, posielajte výhradne správy vo
forme KTČ. Stlačením číselného tlačidla 1 až 9 na klávesnici rýchlej voľby na čas dlhší ako 2
sekundy, bude odoslaná z tohto terminálu správa na dispečerské pracovisko LDP.
Na LDP pracovisku bude zaznamenané:
 RFSI adresa odosielajúceho terminálu,
 12 znakový názov odosielajúceho terminálu,
 čas prijatia KTČ na LDP v tvare HHMMSS,
 číslo KTČ a textový význam KTČ.
KTČ je nevyhnutné posielať z terminálov. Cestou mobilného telefónu je možné hlásiť len v
prípade nedostupnosti siete SITNO.
Význam KTČ:
KTČ 1: Výjazd zásahovej skupiny ambulancie pozemnej ZZS do 1. min. od vydania pokynu
na zásah výhradne z vozidlového rádiového terminálu.
KTČ 2: Príjazd na miesto zásahu (,,na adrese“).
KTČ 3: Kontakt s pacientom (nepovinné).
KTČ 4: Odjazd z miesta zásahu + hlasovo oznámiť v HS rádiooperátorovi KOS ZZS
smerovanie pacienta bez jeho výzvy (ak pacient zostáva na mieste zásahu, zásahová
skupina ambulancie ZZS zadá priamo status č. 7 – ,,Voľný“).
KTČ 5: Príjazd do ÚZZ.
KTČ 6: Odovzdanie pacienta v ÚZZ, alebo na mieste zásahu + doplňujúca informácia o
prípadnej nepripravenosti.
KTČ 7: Definitívne potvrdenie pripravenosti na ďalší zásah (,,Voľný“).
KTČ 8: Ukončenie zásahu v sídle ambulancie ZZS.
Príslušné operačné stredisko, ktoré je riadiacim operačným strediskom ZZS
komunikuje na určenom kanále v rádiovej sieti s prichádzajúcimi aj
odchádzajúcimi zásahovými skupinami ZZS a s veliteľom zdravotníckeho
zásahu.
Na mieste udalosti je vytvorená vnútorná rádiová sieť, kde komunikuje veliteľ
zdravotníckeho zásahu s veliteľom odsunu, so zástupcom veliteľa
zdravotníckeho zásahu v štábe veliteľa zásahu a s ostatnými vedúcimi.
V maximálnej miere je potrebné dodržiavať osobný kontakt a rádiový kľud.
Alternatívou je kontakt prostredníctvom mobilných telefónov.
ORGANIZÁCIA A ČINNOSŤ ZÁSAHOVÝCH SKUPÍN ZZS NA MIESTE
UDALOSTI PRI HROMADNOM NEŠŤASTÍ – NEHODE S HROMADNÝM
POSTIHNUTÍM OSÔB
Záchranná akcia je organizovaná s cieľom zachrániť čo najväčší počet zranených.
Hlavnými úlohami záchrannej akcie sú:
a)
b)
c)
d)
aktivácia potrebných prostriedkov záchrannej zdravotnej služby
triedenie zranených a ich rozmiestnenie na určené zhromaždisko
poskytovanie neodkladnej starostlivosti (život zachraňujúce výkony)
odsun zranených do nemocníc v poradí podľa naliehavosti
Organizácia práce operátorov záchrannej zdravotnej služby pri
nehodách s hromadným postihnutím osôb
Príjem volania na LTV 155 (interné Metodické usmernenie č. 2)
Operátor záchrannej zdravotnej služby je povinný prijať každý hovor prichádzajúci na LTV 155.
Na LTV 155 môžu prísť hovory typu H1, H2, H3.
H1: v hovore je identifikovaný volajúci, ktorý je zároveň pacientom
H2: v hovore je volajúci identifikovaný ako sprostredkovateľ informácií o pacientovi, s ktorým je
v bezprostrednej blízkosti
H3: v hovore je volajúci identifikovaný ako sprostredkovateľ informácií o pacientovi, ktorý sa
nenachádza v jeho bezprostrednej blízkosti
Štruktúra príjmu tiesňového hovoru:
 Predstavenie organizácie (v prípade potreby, štandardne je zabezpečené hláskou)
 Miesto tiesňovej udalosti („ kde sa stalo?“)
 Typ tiesňovej udalosti („čo sa stalo?“)
 Osoba v tiesni („komu sa stalo?“)
 Kedy k tiesni prišlo („kedy sa stalo?“)
Spracovanie volania na LTV 155 (interné Metodické usmernenie č.3)
Na LTV 155 sú spracovávané všetky hovory s potrebou zdravotnej pomoci. Hovory iného
charakteru sú smerované na ostatné LTV (112, 158, 150) v závislosti od charakteru pomoci
osobe v tiesni. Spracovanie tiesňového volania je založené na zisťovaní informácií
o zdravotnom stave osoby a stanovení priority riešenia tiesňového volania.
e)
Štruktúra spracovania volania na LTV 155:
a) Informácie o stave vedomia
b) Informácie o stave dýchania
c) Informácie o stave cirkulácie
d) Informácie o možných poraneniach
Informácie o pridružených príznakoch ochorení a úrazov
f) Informácie o prítomnosti/neprítomnosti bolesti
Priorita riešenia tiesňového volania:
kritický zdravotný stav osoby, pri ktorom ide o život ohrozujúce ochorenie alebo úraz
s vysokou pravdepodobnosťou úmrtia ak nie je vykonaný bezprostredne primeraný liečebný
zásah
K:
naliehavý zdravotný stav osoby, pri ktorom ochorenie a úraz sa môžu zhoršovať alebo
vyústiť v komplikácie s vysokou pravdepodobnosťou závažného postihnutia zdravia, ak nie
je rýchlo poskytnutá primeraná liečba
N:
M:
menej naliehavý zdravotný stav osoby, pri ktorom ochorenie alebo úraz majú nízku
pravdepodobnosť prechodu v zhoršenie ochorenia alebo rozvoja komplikácií, ale
v intenciách správnej medicínskej praxe je primeraná liečba nutná hneď ako je to možné
O:
odkladný zdravotný stav osoby, pri ktorom bol zistený zdravotný problém, ale jeho
riešenie nevyžaduje zásah záchrannej zdravotnej služby
Realizácia odozvy volania na LTV 155
V závislosti od určenej priority stavu
Pokyn na zásah ambulanciám záchrannej zdravotnej služby
 vrtuľníková záchranná zdravotná služby (VZZS)
 pozemná ambulancia rýchlej lekárskej pomoci (RLP)
 pozemná ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)
 pozemná ambulancia RLP s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky upravenej
aj pre transport inkubátora (RLP/ MIJ/ TI)
Alternatívne riešenie
 Doprava vlastným prostriedkom,
 dopravná služba,
 Telefonicky asistovaná prvá pomoc bez potreby následného poskytnutia
zdravotnej starostlivosti
Pozície operátora ZZS
1. Lekár – operátor ZZS
 Manažment celej zmeny, spracovanie MKT, konzultačná činnosť,
komunikácia s vedením OS ZZS SR
2. O ZZS – vedúci zmeny
 Manažment celej zmeny v neprítomnosti lekára, konzultačná a dohľadová
činnosť, komunikácia s vedením OS ZZS SR
3. O ZZS – dispečer
 Realizácia odozvy volania na LTV 155, koordinácia a riadenie ambulancií
ZZS na primárnych zásahoch
4. O ZZS – rádiooperátor
 Realizácia odozvy volania na LTV 155, koordinácia a riadenie ambulancií
ZZS na sekundárnych zásahoch
5. OZZ – call -taker
 Príjem a spracovanie volania na LTV 155, alternatívny spôsob riešenia
zdravotného stavu osoby
Štruktúra činnosti Krajského operačného strediska záchrannej
zdravotnej služby
1) Príjem, spracovanie a realizácia odozvy volania s charakterom NHPO
vrátane písomného záznamu
2) Posun a overenie spracovaných informácií u ostatných zložiek IZS (HaZZ,
PZ...)
3) Udalosti podliehajúce bezodkladnému hláseniu (interné MU č. 6)
4) Súčinnosť zložiek IZS
5) Riadenie, koordinácia a komunikácia so zásahovými skupinami ZZS
6) Aktivácia plánu spojenia (MP OKM MZ SR)
7) Rozdelenie pozícií O ZZS do režimu NHPO
8) Zmena v komunikačnom štandarde
9) Po identifikácii NHPO musí byť overená informovanosť:
- pre vedúcich pracovníkov
- cieľových zdravotníckych zariadení
Režim práce operátorov pri riešení NHPO
Lekár- operátor ZZS/ operátor ZZS – vedúci zmeny= manažér udalosti,
zabezpečenie informačného toku
operátor ZZS – dispečer= koordinácia a komunikácia so zásahovými skupinami
na mieste NHPO
operátor ZZS – rádiooperátor= koordinácia a komunikácia so zásahovými
skupinami na „mierovom“ území kraja
operátor ZZS – call- taker= príjem a spracovanie všetkých volaní na LTV 155,
diferenciácia spracovaných informácií
PRÍJEM, SPRACOVANIE A REALIZÁCIA ODOZVY PRI VZNIKU NHPO
Ak operátor ZZS príjme na LTV 155 hovor s identifikáciou alebo potenciálom vzniku NHPO,
vyťaží ho v rámci intencií MU Č. 2. o Príjme a volaní na Tiesňovú linku ZZS, teda zistí:
a) Miesto vzniku udalosti NHPO
b) Čo najpresnejší popis (charakter) NHPO
c) Počet zranených, rozsah zranení, prípadné hroziace nebezpečenstvo
d) Kedy NHPO vznikla
e) Poskytne pozitívne a negatívne inštrukcie do príchodu odbornej pomoci
Po vyťažení hovoru O ZZS o danej udalosti urobí zápis do programu WinKOS a následne
postupuje v zmysle interných MU č. 3 a č. 4.
KOS ZZS tak začína pracovať v režime NHPO.
 Spracovanie udalosti v programe WinKOS
 vysielanie zásahových skupín ZZS
 Súčinnosť so zložkami IZS (HaZZ, PZ SR ... príp. ostatné zložky p. p.)
 Riadenie a koordinácia zásahových skupín ZZS
 Komunikácia so zásahovými skupinami pozemnej a VZZS, RaMS, susedným (párovým)
KOS ZZS, ÚKR a MK, ÚZZ ...
O ZZS, ktorý danú udalosť prebral, ústne informuje o danej skutočnosti ostatných
O ZZS vrátane vedúceho zmeny (ďalej len VZ).
Ten po zosumarizovaní kľúčových údajov k danej udalosti bezprostredne alebo
hneď ako je to možné informuje lekára príslušného kraja (ak je lekár v danej zmene
na danom KOS ZZS v službe), ktorý sa stáva zodpovedným za manažment udalosti
v zmysle jeho kompetencií.
Ak v danej zmene lekár- operátor nie je prítomný, zodpovednosť preberá VZ.
Ten formou SMS prostredníctvom Outlook Express napojeného na SMS bránu
(minimálne časové nároky) alebo prostredníctvom dispozičného mobilu informuje
vedúceho lekára (ďalej len VL), alebo vedúceho operátora (ďalej len VO)
príslušného KOS ZZS, ktorý má v danom čase pohotovosť a Riadiace a
monitorovacie stredisko (ďalej len RaMS), ktoré ďalej postupujú informáciu o vzniku
NHPO v zmysle MU Č.6 o udalostiach podliehajúcich neodkladnému hláseniu.
Operátor- vedúci zmeny ďalej v rámci manažmentu udalosti deleguje úlohy medzi
O ZZS:
 Paralelne (primerané) vysielanie zložiek ambulancií pozemnej ZZS príp. VZZS
- udržať primeranú zálohu pre riešenie ostatných udalostí v danom kraji
 Včasná aktivácia- komunikácia s najbližšími cieľovými ZZ
- aktivácia traumatologického plánu daných ZZ pre možnosť väčšieho príjmu
pacientov
- alternatívne zdroje pomoci- DZS, LSPP
- kapacitné možnosti obsadenosti lôžok v ZZ
- smerovanie zásahových skupín ambulancií ZZS, prípadne súčinnostných zložiek
(koordinácia- distribúcia pacientov) podľa závažnosti, kapacít, MTZ ZZ
 Riadenie a koordinácia zásahových skupín ZZS
- prednostne rádiovým systémom v zmysle minimalizovania komunikácie
 Komunikácia so zásahovými skupinami pozemnej a VZZS, RaMS, susedným (párovým)
KOS ZZS, ÚKR a MK, ...
 Súčinnosť ostatných zložiek IZS- PZ SR, HaZZ, ... príp. ostatné zložky p. p.
Komunikácia medzi KOS ZZS, ktorá preberá riadenie nad danou udalosťou a všetkými
zasahujúcimi zložkami musí byť jasná, stručná, zrozumiteľná a prehľadná.
Realizácia odozvy volaní pri NHPO
Situačná analýza síl a prostriedkov na zásah
1.
2.
3.
4.
5.
Fáza – vyslanie dostupných ambulancií (2 x RLP, 1 x RZP, ev. VZZS)
Fáza – adekvátne rozdelenie ambulancií na zásah NHPO a na zásahy v
„mierových“ lokalitách kraja
Fáza - mobilizácia záložných síl a prostriedkov (v kraji aj cez hranicu
kraja)
Fáza – prehodnotenie priorít zásahov (primár, sekundár)
Fáza – dočasná zmena stanoviska ambulancie ZZS
Komunikácia v ZZS v režime NHPO


Prioritne rádiofónia
hlásenie aktuálnych pozícií ambulancií ZZS (statusy)
Dispečer:
1. veliteľ zdravotníckeho zásahu
2. Veliteľ odsunu
3. Ambulancie na mieste NHPO
Rádiooperátor
ambulancie na štandardných zásahoch
Atribúty manažmentu NHPO v pohraničnej oblasti

Príjem a spracovanie volania na LTV 155 v cudzom jazyku (O
ZZS s jazykovým skill- om)

Posun spracovaných informácií cez Koordinačné stredisko IZS

Realizácia odozvy a vyslanie zásahových skupín za hranicu štátu
na pokyn vedúceho zmeny Koordinačného strediska IZS

Vyžiadanie zásahových skupín ZZS z iného štátu cez vedúceho
zmeny Koordinačného strediska IZS
Postup pri riešení NHPO zo strany záchrannej zdravotnej služby
 správne vyhodnotenie tiesňového volania a vyslanie adekvátneho počtu zasahujúcich
skupín ZZS,
 správny, prvý a upresnený odhad rozsahu prvou zásahovou skupinou ZZS na mieste
(METHANE)
 z koordinácie zdravotníckeho zásahu na mieste udalosti, z nepretržitej komunikácie
s riadiacim operačným stredisko záchrannej zdravotnej služby a z určenia manažmentu
zdravotníckeho zásahu,
 správna reakcia zo strany príslušného operačného strediska ZZS
 zahájenie triedenia- podľa situácie, okolností a rozsahu
o
START silami zložiek IZS (okrem zdravotníkov)
o
lekárskeho triedenia s kartami/ visačkami/ pre NHPO
 správne umiestnenie a orientácia hniezda zranených (v závislosti od počtu zranených
obväziska), ktoré je rozdelené do troch samostatných sektorov farebne rozlíšených
červeným, žltým a zeleným kužeľom (ihlanom), do ktorých sú zranené a postihnuté osoby
ukladané podľa výsledkov lekárskeho triedenia, pričom v prípade potreby je možné
vytvoriť aj samostatné vstupy do uvedených sektorov,
o
s vyznačenými miestami pre vstup a výstup, z výstupného sektoru, ktorý je
výrazne označený a je určený na organizovanie a realizáciu prepravy zranených
a postihnutých osôb do určených zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti,
o zhromaždením všetkého dostupného materiálu a vybavenia v priestore pre ošetrovanie
 zo sektoru pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby, v ktorom sú vozidlá odstavované
čelom k výstupu a zadnými dverami k sektoru, v ktorom sú uložené zranené a postihnuté
osoby, tak, aby bolo možné nakladanie postihnutých osôb súčasne do viacerých vozidiel
a umožnený ich súčasný odchod,
 zo samostatného sektoru mimo obväziska pre ukladanie mŕtvych tiel; označených
triediacou páskou/ kartou, prekrytých plachtou, ktorý je od obväziska vzdialený minimálne 30
metrov a je vyznačený bielou páskou,
 zahájenie ošetrovania až po roztriedení všetkých dostupných pacientov
o rozsah liečby prispôsobiť liečebným a transportným kapacitám,
 zahájenie odsunu až po zaistení všetkých pacientov z pohľadu vitálnych funkcií
 cielený transport pacientov do ZZ podľa typu a rozsahu postihnutia
o postupne rozdeľovať do viacerých ZZ- nezahltiť najbližšie ZZ
o smerovať priamo do špecializovaného pracoviska
 jednotná dokumentácia a postupy minimálne v celej riadenej oblasti
Manažment zdravotníckeho zásahu na mieste udalosti zodpovedá za celkové riadenie
a koordináciu činnosti zásahových skupín záchrannej zdravotnej služby, ktoré boli
vyslané na miesto udalosti.
MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU TVORÍ NAJMÄ:
veliteľ zdravotníckeho zásahu, je označený bielou reflexnou vestou s nápisom
„VELITEĽ ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU“
Veliteľom triedenia je triedič, ktorý je označený žltou reflexnou vestou s nápisom
„TRIEDIČ“
veliteľ hniezda zranených je označený červenou reflexnou vestou s nápisom
„VELITEĽ HNIEZDA ZRANENÝCH“
veliteľ odsunu je označený modrou reflexnou vestou s nápisom „VELITEĽ
ODSUNU“
Zasadnú úlohu pri zvládnutí NHPO hrá organizácia a riadenie zásahu na mieste, to znamená
osobou, ktorá je veliteľom zdravotníckeho zásahu, jej odbornými a organizačnými
schopnosťami. Preto by pre túto úlohu mali byť priamo určení odborníci, ktorí by boli
precvičovaní a pripravení k okamžitému presunu do terénu 24 hodín denne [24]?
Veliteľ zdravotníckeho zásahu
Triedič
Veliteľ hniezda zranených
Veliteľ odsunu
1) zdravotnícky pracovník (event. lekár, ZZ), ktorý je prvý v mieste zásahu resp. po príchode
ďalších síl a prostriedkov, je možné túto funkciu aj ďalej delegovať,
2) rozhoduje o spôsobe vedenia zásahu podľa získaných informácií a okolností na mieste
o
o spôsobe triedenia (lekárske, alebo START), o počte, o umiestnení a orientácii
hniezda zranených (obväziska), rozhoduje o režime hniezda zranených (obväziska) a
personálnom obsadení, organizuje umiestnenie a využívanie dostupného i záložného
materiálu a vybavenia
3) okamžite kontaktuje na mieste veliteľa zásahu a ako jediný komunikuje s veliteľom zásahu
(podľa charakteru NHPO z HaZZ, alebo z PZ). V úzkej súčinnosti s veliteľom zásahu
Integrovaného záchranného systému zodpovedá za efektívne a účinné riadenie
poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným a postihnutým osobám
prostredníctvom zásahových skupín, ktoré boli vyslané na miesto udalosti a ktoré sú mu
v tomto prípade podriadené,
4) určuje pracovné zadelenie každej zásahovej skupine ambulancie ZZS ihneď po príchode
na miesto udalosti,
5) určuje jednotlivých členov manažmentu zdravotníckeho zásahu (triediča, veliteľa hniezda
zranených, veliteľa odsunu)
6) riadi, organizuje, koordinuje, komunikuje a podáva informácie (v spolupráci s riadiacim
operačným strediskom ZZS neustále upresňuje situáciu s ohľadom na potrebu ďalších síl
a prostriedkov, s ohľadom na kapacitu nemocníc)
7) za stálej komunikácie s veliteľom zásahu IZS vyžaduje potrebnú súčinnosť pri prenášaní,
prinášaní, nakladaní pacientov, pri identifikácii a ukladaní ošetrovaných a zomrelých)
8) vedie evidenciu disponibilného personálneho zdravotníckeho a technického potenciálu,
opakovane kontroluje vyťaženosť jednotlivých tímov ZZS a operatívne presúva sily
a prostriedky podľa vývoja situácie- triedenie, ošetrovanie, odsun, opakovaná kontrola
stavu
9) riadi kompletnú logistiku dodaného zdravotníckeho, technického a občerstvovacieho
zabezpečenia (záložný zdr. materiál, vysielačky, trafostanice, pohonné hmoty, catering
pre posádky a pod.).
1) osoba určená VZZ, ktorá je zodpovedná za vyhľadávanie a triedenie,
2) riadi a eviduje vyhľadávaciu činnosť zdravotníckych v terénnej fáze (najviac však 7
tímov),
3) má prehľad o počte neroztriedených pacientov a o počte triediacich tímov
4) presne eviduje vytýčenie sektoru činnosti konkrétnym zdravotníckym skupinám
(nákresová mapka),
5) v prípade rozsiahlej udalosti, sa určené posádky na triedenie (VZZ) nahlásia u VT, ktorý
im do ich nákresovej mapky vyznačí sektor ich činnosti,
Triedenie je:
 krátke vyšetrenie, zhodnotenie životných funkcií, celkového stavu, anamnézy poranenia
(ochorenia) a psychického stavu,
 rozdeľovanie ranených do skupín podľa závažnosti, druhu a charakteru poranenia alebo
ochorenia so zreteľom na všetky okolnosti nehody i na podmienky, ktoré záchrancovia majú,
aby mohli poskytnúť včasnú, účinnú a efektívnu zdravotnícku pomoc a zabezpečiť odsun
postihnutých,
 dynamický proces na rýchle vyčlenenie pacientov s kritickým stavom zo všetkých
postihnutých, ktoré sa vykonáva na rôznych úrovniach pri hromadných nešťastiach ale aj
v bežnej medicínskej praxi,
 účinný spôsob ako zachrániť čo najväčšie množstvo obetí a rýchlo transportovať
stabilizovaného pacienta do vhodného zdravotníckeho zariadenia,
 triedenie je časovo závisle, stav pacienta sa plynulo mení, treba ho pravidelne opakovať pri
každej etape ošetrovania, nakoľko zhoršenie prichádza veľmi rýchlo a nebadane. Výsledok
triedenia treba zachytiť do dokumentácie s presným časovým údajom (dátum, hodina,
minúta).
Triedenie sa člení na primárne, sekundárne a terciárne:
A. primárne triedenie: rýchle rozdeliť ranených podľa jasne definovaných a ľahko
zistiteľných príznakov výkonnosti základných životných funkcií dýchania, krvného obehu
a vedomia. Prevádza sa na mieste udalosti podľa algoritmu START alebo u deti
JumpSTART. Vyšetrenie jedného zraneného nemá zabrať viac než 1 minútu. Je to
jednoduché triedenie a rýchla liečba, ktoré rozdeľuje postihnutých podľa schopnosti
chodiť, prítomnosti dýchania, kapilárneho návratu a stavu vedomia.
B. sekundárne triedenie je určené pre opakované vyšetrenie vo všetkých skupinách, ale
predovšetkým v skupine zelenej- ľahko ranených a žltej- odložená pomoc. Prevádza sa na
mieste udalosti a v nemocnici. Má za cieľ zistiť:
a) funkčný stav dýchania, krvného obehu a vedomia,
b) rozsah poranenia,
c) pravdepodobnosť zhoršovania celkového stavu a nutnosť premiestnenia do vyššej
skupiny,
d) potrebu poskytnúť pomoc pred odsunom z miesta nešťastia, niektoré deti môžu byť na
zhromaždisko prinesené, takže celková stabilita nie je overiteľná pomocou hodnotenia
chôdze a preto musia byť deti na zhromaždisku ľahko ranených prednostne vyšetrené.
terciálne triedenie je nástrojom k optimalizácii individuálnych výsledkov poskytnutej
starostlivosti. Realizuje sa v nemocnici. Delí sa na:
a) podrobné vyšetrenie a odborné liečenie
b) zaistenie ďalších dostupných možností
c) určenie najlepšieho umiestnenia raneného k definitívnej starostlivosti
Triedenie START (Simple Triage And Rapid Treatment – jednoduché
triedenie a rýchla liečba) je najjednoduchšie a rozdeľuje postihnutých podľa
schopnosti chodiť, prítomnosti dýchania, prekrvenia koncových častí prstov
a stavu vedomia.
1) Výzva pre všetkých zranených, ktorí sú schopní chôdze, aby vstali a prešli na vyznačené
miesto, kde budú označení zelenou visačkou/ páskou Green (zelený). Sú považovaní
za stabilizovaných, neurgentných, alebo chodiacich bez ohľadu na povahu ich
poranenia. Počkajú na sekundárne triedenie.
Triedenie zranených prebieha v poradí, v akom ich triedič stretáva. Zisťuje prítomnosť či
neprítomnosť spontánneho dýchania:
a) pokiaľ dýchanie zistí, zistí počet dychov (ak je menší ako 30 dychov za minútu, zisťuje
kapilárny návrat- perfúziu)
b) pri návrate prekrvenia do 2 sekúnd, zisťuje stav vedomia. Pokiaľ zranený reaguje na
oslovenie, označí ho visačkou/ páskou žltou Yellow (žltý)- urgentný.
c) pokiaľ zranený nedýcha, spriechodní mu dýchacie cesty predsunutím dolnej čeluste
a miernym záklonom hlavy. Pokiaľ zranený nedýcha ani potom, označí ho čiernou
visačkou/ páskou Black (čierny)- mŕtvy, alebo neliečiteľne zranený (bez pochybností).
Odošle ho na zhromaždisko pre nezachrániteľných a zomrelých.
d) pokiaľ zranený po spriechodnení dýchacích ciest začne dýchať, označí zraneného
visačkou/ páskou červenou Red (červený)- núdzový, kritický stav a odošle ho
k poskytnutiu neodkladnej pomoci.
e) ak zranený dýcha a zistí viac ako 30 dychov za minútu označí zraneného visačkou/
páskou červenou Red (červený)- nudzový, kritický stav a odošle ho k poskytnutiu
neodkladnej pomoci.
f)
ak zistí, že počet dychov je menší ako 30 dychov za minútu, zisťuje kapilárny návratperfúziu. Ak kapilárny návrat je pomalší ako 2 sekundy, kontroluje krvácanie a označí
zraneného visačkou/ páskou červenou Red (červený)- núdzový, kritický stav a odošle ho
k poskytnutiu neodkladnej pomoci
g) ak zistí, že počet dychov je menší ako 30 dychov za minútu, návrat prekrvenia je do 2
sekúnd, zisťuje stav vedomia. Ak zranený nereaguje na oslovenie označí zraneného
visačkou/ páskou červenou Red (červený)- núdzový, kritický stav a odošle ho
k poskytnutiu neodkladnej pomoci.
I. skupina – červená – poruchy dýchania a krvného obehu, krvácanie, bezvedomie, šok (cca
20 % postihnutých). Pomoc je potrebná do niekoľkých minút. Prvý stupeň naliehavosti:
uvoľnenie dýchacich ciest, stabilizovaná poloha, umelá ventilácia pľúc, protišokové opatrenia,
zastavenie krvácania, zaistenie žily, oxygenoterapia, fixácia zlomenín a lekárske výkony:
tracheálna intubácia, tracheostómia, kardioverzia, EKG diagnostika, amputácie, ligatúry,
analgézia, pretlakové infúzie, a to aj na nevyprostenom pacientovi.
II. skupina – žltá – polytraumy, rany brucha, hrudníka, popáleniny (cca 20 % postihnutých).
Pomoc je potrebná do 1 – 2 hodín. Ošetrenie je naliehavé, ale znesie odklad: zlomeniny
chrbtice, úrazy CNS s miernou a krátkou poruchou vedomia, straty krvi do 1 000 ml,
popáleniny bez inhalačného postihnutia.
III. skupina – zelená – ľahšie poranenia mäkkých častí, zlomeniny horných končatín, menšie
popáleniny, postihnutí sú schopní chôdze. Pomoc potrebná do 4 – 6 hodín. Postihnutých je asi
30 %, záleží od druhu nešťastia.
IV. skupina – čierna – poranenia nezlučiteľné so životom, umierajúci a mŕtvi. Patria sem
rozsiahle kraniocerebrálne poranenia, popáleniny II. a III. stupňa nad 60 % povrchu tela,
polytraumy s hemoragickým šokom v terminálnej fáze. Poskytuje sa analgézia, analgosedácia,
zakrytie poranení a psychická asistencia. Pri mŕtvych lekár len konštatuje smrť, napíše sa
potvrdenie o úmrti, obhliadky sa robia neskôr prostredníctvom súdnych lekárov.
Lekár (spravidla lekár II. posádky) - určený veliteľom zdravotníckeho zásahu pričom
organizuje a priamo zodpovedá za činnosti v hniezde ranených, zodpovedá za lekárske
pretriedenie zranených a zasiahnutých osôb vzhľadom k vývoju ich zdravotného stavu, za
efektívne a účinné poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným
a postihnutým osobám, stanovuje poradie ich odsunu do zdravotníckych zariadení ústavnej
zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zásahových skupín, ktoré boli vyslané na miesto
udalosti a ktoré mu boli veliteľom zdravotníckeho zásahu pridelené a sú mu tomto prípade
podriadené:
1. vykonáva retriage, hneď po príchode (donesení) pacienta do hniezda, indikuje liečbu
a zdravotnícke výkony,
2. jeden veliteľ hniezda ranených na max. 20 ľudí (po prekročení kapacity, nové hniezdo II.
– nový veliteľ II.),
3. z hľadiska efektívnejšieho časového a zdravotníckeho manažmentu urgentných stavov
je možné hniezdo ranených rozčleniť na sektory (podľa farieb) a rovnako tak delegovať
časť výkonných právomoci na vedúceho jednotlivých sektorov (červený a žltý - vždy
lekár, v zelenom sektore – aj záchranár),
4. spolupracuje s veliteľom zdravotníckeho zásahu (organizačne),
5. spolupracuje s veliteľom odsunu (metodicky a organizačne),
Popis najdôležitejších činnosti v hniezde ranených:
Najdôležitejšie zásady fyzickej činnosti VHR zahrňujú dohľad nad manažmentom a fyzickým
vykonaním prioritných zdravotníckych úkonov rozvrhnutých do dvoch etapách:
Prvá etapa = stabilizácia vitálnych funkcií
 Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
 Umelá ventilácia, ak je potrebná a dostupná
 Kompresie hrudníka
 Zastavenie krvácania
 Ošetrenie pneumotoraxu
 Zabezpečenie prístupu do cievneho systému
 Protišokové opatrenia
o objemová náhrada
o tlmenie bolestí
o tepelný komfort
Druhá etapa (po stabilizácii vitálnych funkcií u všetkých pacientov)
 Doplnenia krytia rán
 Fixácia zlomenín
 Opakovaná kontrola vitálnych funkcií
 Doplnenie medikácie
 Polohovanie
Popis najdôležitejších činnosti pri práci sektoroch hniezda zranených:
 Zaznamenávanie hodnôt vitálnych funkcií
 Indikovanie ďalších liečebných opatrení
 Sledovanie stavu pacientov, efektu liečby
 Po skončení stabilizácie stavu - ˃ odsun
 Odsun riadi veliteľ odsunu (VO), vždy po konzultácii s veliteľom hniezda zranených–
spoločne určia poradie odsunu
 V hniezde sa určí smerovanie pacientov – typ starostlivosti, resp. typ oddelenia, na
základe aktuálneho stavu pacienta – nie konkrétne zdravotnícke zariadenie
1. určená osoba veliteľom zdravotníckeho zásahu (zdravotnícke vzdelanie, je výhodou nie
podmienkou),
2. zodpovedá za organizáciu dopravy, sprístupnenie a označenie evakuačných ciest
pacientov v hniezde ranených a jeho bezprostrednom okolí (za zabezpečenie
transportných ciest mimo zóny zásahu zodpovedá PZ SR),
3. organizuje transport pacientov v poradí určenom VHR a stanovuje farbu vonkajšieho
označenia vozidla,
4. kontinuálne komunikuje s KOS ZZS (VZZ), pričom ich informuje o počte, druhu
a potrebách požadovaných transportných prostriedkov ( napr. koľko RLP/RZP, ešte budú
potrebovať),
5. informuje KOS o počte pripravených pacientov na transport a o ich potrebách odbornej
zdravotníckej intervencie (napr. 4. pac. na - chir. odd. , 5. pac na popáleniny a pod. indikuje VHR), pričom lokalitu (mesto) definitívneho transportu určuje KOS,
6. vedie evidenciu pacientov transportovaných z hniezda ranených,
Akými prostriedkami a v akom poradí transportujeme zranených sa rozhoduje
opäť na základe výsledkov triedenia označeného na visačke, tak napríklad:
 v prvom poradí sú k transportu prijímaní pacienti zo sektoru II. a sú odsúvaní prostriedkami
RZP najlepšie po dvoch do jedného vozidla (podľa typu vozidiel)
 s rovnakou prioritou sú odsúvaní pacienti v kombinácii s prioritou ošetrenia a transportu (I.+
II. a) zo sektoru I, prostriedkami RLP, ale až keď sú voľné; možno k nim priradiť aj pacienta
sediaceho II. b,
 ak nie je už ďalší pacient s prioritou odsunu II. a, zahájime odsun pacientov zo sektoru II. b
prostriedkami RZP a kombináciu (I.+ II. b) zo sektoru I. prostriedkami RLP, opäť vždy ak je to
možné po dvoch pacientoch,
 po celý čas je možné realizovať odsun pacientov zo sektoru III., spoločne aj niekoľkými
prostriedkami dopravnej služby, či iným uvedeným určeným hromadným prostriedkom;
organizácia tohto transportu však nesmie ovplyvniť rýchlosť vybavenia prioritnejších pacientov
 pacienti zo sektoru IV., musia opustiť hniezdo zranených tiež cestou odsunového pracoviska,
kde sú opäť prezretí a pokiaľ nemajú ani z odstupom času žiadne zdravotné problémy sú
zaevidovaní a prepustení, prípadne hromadným určeným prostriedkom prevezení
 zomrelí X (visačka je preškrtnutá) zostávajú pod dohľadom polície na vopred určenom mieste
mimo hniezda zranených a sú obhliadnutí privolaním obvodným, súdnym lekárom.
Z dôvodu efektívnejšieho dopravného manažmentu transportných prostriedkov
v areáli zdravotníckych zariadení a v súlade s mobilizačným plánom
nemocničných zariadení (správne smerovanie ambulancie ZZS podľa závažnosti
prepravovaného pacienta už od vrátnice nemocnice), je vhodné vonkajšie
označenie prepravných vozidiel (ambulancií ZZS), ktoré privážajú postihnutých
z miesta udalosti NHPO do cieľového zdravotníckeho zariadenia.
PRIORITA 1.
PRIORITA 2.
PRIORITA 3.
PRIORITA 1
PRIORITA 2
PRIORITA 3
NHPO – všeobecný postup posádky ZZS
PRICHOD posádky ZZS
1
1
Parking vozidla
Zvolanie účastníkov
(megafón)
Hovor OS ZZS č. I.
Verifikácia udalosti
Kontakt VZ (HaZZ)
BEZPEČNOSŤ !!!
2
2
Umiestnenie a poučenie
1 a svedkov
chodiacich
Príprava zdr. materiálu
Zásada „plných vrecák“
taška NHPO
3
Rekognoskácia terénu
Triage - START
Prvotné úkony
POSTUP – spolu
(vizuálny kontakt)
4
Koniec zásahového poľa
BRÍFING
5
Koordinovanie znášania
pacientov HaZZ
- Pomoc v hniezde
5
Hovor OS ZZS č. II.
METHANE
Biela vesta
6
Hniezdo ranených príprava
Vhodné a bezpečné
miesto s možnou
odsunovu cestou
Všeobecné zásady:
- Posádka postupuje, ako celok. Rozdelenie max. na vizuálny dohľad !
- V RZP záchranár vykonáva úkony vodič zapisuje.
- V posádke RLP, je možné postupovať, aj spôsobom: lekár/ vodič a ZZ
samostatne.
Popis činnosti – Lekár event. Záchranár
1
2
Hovor KOS č. I.
Verifikácia udalosti
Kontakt VZ (HaZZ)
BEZPEČNOSŤ !!!
Príprava zdr. materiálu
Zásada „plných vrecák“
taška NHPO
•
Po príchode resp. na vizuálny kontakt s udalosťou
zodpovedný L /ZZ bezprostredne kontaktuje KOS,
za účelom verifikácie udalosti (stručne opíše to čo
vidí)
•
Rovnako tak, ak je už prítomný HaZZ komunikuje
s VZ, pričom sa vzájomne informujú o
potenciálnych rizikách a dohodnú taktiku zásahu
•
-
Pravidlá:
v prípade vizuálneho kontaktu s amb. ZZS, sa
berie, iba ľahká operatívne výbava (oba kufre,
taška, NHPO...)
v prípade absencie viz. kontaktu do zásahového
poľa berieme + mobilné fixačné pomôcky...
POZOR !!! V oboch prípadoch platí zásada
„
plných vrecák“ (obväzy, trojrohé šatky, bauše,
izo fólie a pod.).
•
Všeobecné zásady:
1
• Parking vozidla
Zvolanie účastníkov
(megafón)
2
Umiestnenie a
poučenie chodiacich a
svedkov
•
Odstavenie vozidla na bezpečnom mieste, aby bol
umožnený bezpečný prejazd hasičov
•
Vozidlo dľa možnosti zostáva naštartované so
zapnutým majákom (vizuálny kontakt s vozidlom).
V opačnom prípade kľúče od vozidla zostávajú v
zapaľovaní...
•
Na zvolanie chodiacich pacientov, je možné využiť
megafón (zástavba ambulancie ZZS).
•
Po príchode chodiacich pacientov, je nutné ich zrátať
a sústrediť ich na určené miesto (vedľa ambulancie
ZZS). Vodič poverí vybranú osobu dohľadom
a
samoošetrovaním (v prípade prítomnosti HaZZurčený člene).
Činnosť posádok ZZS v zásahovej zóne
3
Rekognoskácia terénu
Triage - START
Prvotné úkony
POSTUP – spolu
(vizuálny kontakt)
•
BEZPEČNOSŤ !!! absolútna priorita – vizuálny
kontakt
•
Posádka prechádza zásahové pole vždy spolu.
V opodstatnených prípadoch v RLP, je možný aj
postup: lekár/VV a ZZ – sám
•
START
•
Neodkladné výkony - (zákon hlavy, zastavenie
krvácania...) a vypísanie a pridelenie TK.
Zdravotník vyšetruje a realizuje výkony vodič
zapisuje
•
V prípade stretávania chodiacich pacientov –
smerujeme ich do bezpečného východzieho
bodu.
4
•
Krátky brífing posádky a konzultácia taktiky
postupu s VZ
•
Po ukončení rekognoskácie terénu bezodkladne
nasleduje hovor na KOS (č. II.). Prezentované
informácie podľa kľúča METHANE!
•
VZ – je zodpovedný za bezpečnosť lokality
zriadenia hniezda zranených
•
VZZ - zodpovedá za fyzickú realizáciu hniezda
zranených, ako aj vymenovanie VHR
•
VHR - preberá plnú zodpovednosť za činnosť a
organizáciu prác v hniezde VHR od momentu
ustanovenia do funkcie VZZ
Koniec zásahového poľa
BRIFING
5
Hovor KOS č. II.
METHANE
Biela vesta
6
Hniezdo ranených - príprava
Vhodné a bezpečné miesto s
možnou odsunovu cestou
5
Koordinovanie znášania
pacientov HaZZ
- Pomoc v hniezde
•
Fyzické donesenie pacientov aktivuje VZZ po
vzájomnej dohode s VZ
•
VZ môže vyčleniť voľný personálny potenciál
•
Vodič prvej prítomnej posádky ZZS, môže po
vzájomnej dohode spolukoordinovať proces
znášania pacientov event. vypomáhať v hniezde
zranených
Zoznam obsahu povinnej výbavy brašne NHPO
Zoznam obsahu odporúčanej výbavy brašne NHPO
1. Bezpečnostná páska na vytýčenie sektorov najmenej vo výške 60 cm od
zeme - červená, žltá, zelená á 100 m/ 1 ks.
2. Farebné triediace reflexné pásky z nepremokavého materiálu v červenej,
žltej, zelenej a čiernej farbe (á 10 ks)
3. Prvok technickej pyrotechniky (dymovnica) k navigácií VZZS - 1 ks.
4. Návod na navigáciu VZZS formou piktogramu – 1 ks.
5. Kontrolný list veliteľských funkcií v laminátovej podobe, ktorý môže byť
nalepený na zadnej časti tvrdej dosky na písanie,
6. Algoritmus START a JUMP START (deti) na obojstrannej podtlači
v nepremokavom prevedení - 2 ks.
Čo je potrebné v rámci spolupráce záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť
prostriedkami a silami Polície SR
a) okamžité uzatvorenie oblasti zásahu, vyznačiť a strážiť zóny silami a prostriedkami PZ
SR,
b) zabrániť odchodu postihnutých, ľahko zranených aj na pohľad nezranení musia zostať,
c) dozerať na dezorientovaných a psychicky narušených,
d) brániť vstupu neoprávneným osobám (novinári, politici, zvedavci, rodina),
e) od samého začiatku evidovať a revidovať počty postihnutých, zúčastňovať sa na
identifikácii,
f) vypomáhať pri označení hniezda zranených/ obväziska, koridorov,
g) záchrana životov v spolupráci s ostatnými zložkami,
h) zabezpečiť bezpečný a bezproblémový príchod záchranárskych vozidiel a umožniť ich
prednostný odchod s urgentnými pacientmi,
i) zaistiť a chrániť miesto nešťastia a kontrolovať pohyby divákov a dopravu v určených
koridoroch
j) koordinácia činností s ostatnými záchranárskymi zložkami, miestnymi úradmi a inými
podpornými organizáciami,
k) zisťovanie príčin vzniku nehody, zaistenie a zhromaždenie stôp v spolupráci s ostatnými
vyšetrovacími zložkami a orgánmi činnými v trestnom konaní,
l) zber a vyhodnocovanie výpovedí svedkov,
m) prevencia kriminálnych činov, spájanie rodín,
n) opatrenia na obnovenie pôvodného stavu
Čo je potrebné v rámci spolupráce záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť
prostriedkami a silami Hasičského a záchranného zboru:
a) vyprosťovanie a prinášanie zranených,
b) roztriedených zranených, označených visačkami pre NHPO/ páskami, prinášajú hasiči
podľa označených priorít k vstupu do hniezda zranených/ obväziska. Používajú vlastné
aj zdravotníkmi vyčlenené transportné prostriedky (scoop rámy, náhradné nosítka,
chrbticové dosky),
o
o triedení systémom START, ak je potrebné podľa rozhodnutia veliteľa
zdravotníckeho zásahu a veliteľa zásahu:
- V situáciách, kedy počet postihnutých výrazne presahuje možnosti lekárskeho
triedenia
- V situácií, kedy plocha (rozloha), na ktorej sa pacienti nachádzajú presahuje
možnosti lekárskeho triedenia (nízky počet triediacich tímov)
- V situáciách, kedy sú pacienti nedostupní (toxicita, nebezpečná zóna, poloha)
c) prevencia vzniku požiarov a hasenie požiarov,
d) osvetlenie plochy zásahu a hniezda zranených/ obväziska, označenie sektorov,
e) stavba stanov na mieste podľa dohody s vedúcim zdravotníckeho zásahu,
f) prenášanie, prekladanie a nakladanie pacientov v hniezde zranených, v obväzisku,
g) podľa pokynov veliteľa hniezda zranených a podľa vývoja stavu jednotlivých pacientov
je potrebné niektorých pacientov prekladať medzi sektormi,
h) zaisťovanie humanitnej pomoci,
i) manipulácia s nebezpečnými materiálmi a ochrana životného prostredia,
j) zabezpečenie odbornej pomoci a konzultácií pri nehodách s chemickými látkami,
k) záchrana majetku a prevencia vzniku ďalších škôd,
l) zaistenie bezpečnosti vo vnútornom okruhu (horúcej zóne),
m) zabezpečovať záchranárov pri činnosti a obnoviť pôvodný stav čo najskôr.
Poskytovanie krízovej intervencie v prospech zranených a postihnutých
osôb, zasahujúcich zamestnancov záchrannej zdravotnej služby, vrátane ich
rodinných príslušníkov
Čo je psychosociálna podpora a krízová intervencia?
prvá psychická pomoc a podpora osobám, ktoré prežili traumatický zážitok
 traumatický zážitok - zážitok, ktorý obsahuje reálne alebo hroziace úmrtie
alebo vážne zranenie, alebo hrozbu narušenia telesnej integrity vlastnej
osoby alebo inej osoby a zároveň vyvoláva intenzívnu bezmocnosť, strach
alebo zdesenie
Možné prejavy stresovej rekcie po traumatickej udalosti

opätovné prežívanie traumatickej udalosti (intrúzie) – v snoch,
spomienkach, silné znovu prežívanie emócií, telesné reakcie pri spomienkach

vyhýbanie sa – znížená aktivita, emocionálna prázdnota, pocit beznádeje,
stiahnutia sa do seba, obmedzenie alebo prerušenie kontaktov

podráždenosť – problémy s koncentráciou, zvýšená ostražitosť,
výbušnosť, agresivita, nervozita, ľakavosť, poruchy spánku
! Ak uvedené symptómy trvajú viac než štyri týždne, hrozí vznik
postraumatickej stresovej poruchy !
Kto vykonáva psychosociálnu podporu a krízovú intervenciu?


odborne vyškolení dobrovoľníci peeri z radov záchranárov – kolegovia
psychológovia a iní odborní pracovníci vyškolení v poskytovaní krízovej
intervencie
Ako psychosociálna podpora a krízová intervencia pomáha?




minimalizuje riziko vzniku neželaných psychických následkov
posilňuje schopnosť vyrovnať sa s traumou
ponúka možnosť vyjadriť emócie, vyrozprávať sa, mobilizovať podporu
napomáha človeku vrátiť pocit sebakontroly, sebavedomia a sebaúcty
Krízová intervencia nie je psychoterapia!
Základné zásady:
a) dôvera
b) dobrovoľnosť
c) neprítomnosť nadriadených
d) nerobí sa záznam
e) nejde o vyšetrovanie
Formy realizácie psychosociálnej podpory a krízovej intervencie
-prevencia – informácie o pôsobení stresu, stresových reakciách a spôsoboch ich
zvládania
- individuálny rozhovor – cieľ: poskytnúť podporu a normalizovať stresové
reakcie
- skupinový rozhovor (defusing, debriefing, demobilizácia) – účastníkmi sú
záchranári, ktorí sa nachádzali na mieste traumatickej udalosti, cieľ je totožný
s cieľom v individuálnom rozhovore
defusing
demobilizácia
debriefing
načasov
anie
do 8 hodín
hneď
do 72 hodín
cieľ
zmiernenie
emocionálnej záťaže,
obnova zdrojov,
zmapovanie stavu
skupiny, posúdenie
potreby debriefingu
zníženie stresu
spojeného s
katastrofou, zahájenie
obnovy síl
zasahujúcich zložiek
a personálu
zmiernenie
stresovej reakcie,
zrýchlenie obnovy
síl
trvanie
20 min -1 hodina
10 min. informácie, 20 2-3 hodiny
min. jedlo a
odpočinok
časti
úvod, explorácia,
informácie
informácie o strese,
relaxácii a výžive
7 fáz
tím
peeri alebo duchovní
psychológovia, peeri,
duchovní
psychológovia
peeri, duchovní
Poskytovanie krízovej intervencie v prospech zranených a postihnutých
osôb, zasahujúcich zamestnancov záchrannej zdravotnej služby, vrátane ich
rodinných príslušníkov je realizované:
A. zásahovými skupinami krízovej intervencie v prospech zranených a postihnutých, ktoré
zasahujú v mieste zásahu na vyžiadanie veliteľa zdravotníckeho zásahu a ktoré zriaďuje
mimovládna organizácia, ktorá má povolenie na vykonávanie krízovej intervencie od
ministerstva zdravotníctva, uzavrie zmluvu s príslušným poskytovateľom záchrannej
zdravotnej služby a bude schopná dosiahnuť miesto udalosti najneskoršie do 1 hodiny od
jej vzniku. Tieto skupiny sú podriadené veliteľovi hniezda zranených,
B. zásahovými skupinami krízovej intervencie v prospech hospitalizovaných osôb a ich
rodinných príslušníkov u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, na vyžiadanie
štatutárneho orgánu poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zriaďuje
poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo mimovládna organizácia, ktorá má
povolenie na vykonávanie krízovej intervencie od ministerstva zdravotníctva, uzavrie
zmluvu s príslušným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti a bude schopná
dosiahnuť určené priestory u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti najneskoršie
do 2 hodín od vzniku udalosti,
C. poskytovanie krízovej intervencie pre personál záchrannej zdravotnej služby, ktorý
zasahoval pri udalosti a bol postihnutý udalosťou vykonávajú kvalifikovaní
zamestnanci
v jednotlivých zložkách záchrannej zdravotnej služby,
D. zásahovú skupinu krízovej intervencie tvoria dve až štyri osoby, sú označení zelenou
reflexnou vestou s nápisom krízová intervencia a potrebnými pomôckami a materiálom pre
zmiernenie účinkov postihnutia osôb následkom udalosti,
E. v prípade potreby vyslania viac ako troch zásahových skupín krízovej intervencie na
miesto udalosti, poskytovateľ krízovej intervencie určí vedúceho krízovej intervencie, ktorý
je označený zelenou reflexnou vestou s nápisom vedúci krízovej intervencie, sú mu
podriadení všetci príslušníci skupín krízovej intervencie na mieste udalosti a je podriadený
veliteľovi zdravotníckeho zásahu.
F. Poskytovanie informácií o rozsahu a povahe zranených osôb zabezpečujú len v prospech
rodinných príslušníkov výhradne poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti.
G. Spojenie a komunikácia v mieste zásahu je zabezpečovaná informačnými
a komunikačnými technológiami, ktoré v súčinnosti s príslušným útvarom ministerstva
vnútra riadi a koordinuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.
H. Súčinnosť s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému je vykonávaná
priebežne v zmysle platných právnych predpisov.
Poskytovanie informácií a komunikácia s médiami
Nedostatočné poskytovanie informácií verejnosti je jednou z najčastejších chýb, ktorej sa
dopúšťajú záchranné služby v prípade veľkých nešťastí
Žiadatelia o informácie tvoria dve veľké skupiny: sú to jednak osoby, ktoré sa domnievajú, že
práve ich blízky mohol byť zasiahnutý nešťastím, a jednak sú to novinári.
Média sa budú sústreďovať v prvom rade na pracovný priestor zasahujúcich zložiek a
okamžite začnú vyhľadávať informácie a brífingy. Počas tejto fázy je nevyhnutné, aby boli
podniknuté určité opatrenia na ústretovú spoluprácu s médiami. Malo by sa zriadiť stredisko
pre spoluprácu s médiám ako zberný priestor pre zmocnených zástupcov médií, kde s nimi
bude možné uskutočniť stretnutia. Na mieste nehody by sa mali pohybovať už od
prvopočiatku jej riešenia zvolení zástupcovia jednotlivých zasahujúcich zložiek a orgánov
zodpovední za komunikáciu s médiami.
Pokiaľ je to možné, mal by byť označený priestor, odkiaľ môžu zástupcovia médií získať
zábery postihnutej oblasti.
Pokyny pre vyplňovanie triediacej karty
Postup pri vypĺňaní
Postup tímu RLP pri triedení
Lekár:
vyšetruje pacienta, zistené hodnoty vitálnych funkcií hlási záchranárovi,
Záchranár:
zapisuje zistené hodnoty,
postupuje pri vyplňovaní zhora nadol na prednej, následne aj na zadnej strane karty,
výsledok odškrtne krížikom,
Druhý záchranár / vodič:
realizuje provizórne zastavenie veľkého vonkajšieho život ohrozujúceho krvácania,
dýchacích ciest,
ukladá do stabilizovanej polohy pacientov s poruchou vedomia,
Postup tímu RZP pri triedení
Záchranár:
vyšetruje pacienta, zistené hodnoty vitálnych funkcií hlási záchranárovi,
zapisuje zistené hodnoty,
postupuje pri vyplňovaní zhora nadol na prednej, následne aj na zadnej strane karty,
výsledok odškrtne krížikom,
Druhý záchranár / vodič:
realizuje provizórne zastavenie veľkého vonkajšieho život ohrozujúceho krvácania,
spriechodnenie dýchacích ciest,
ukladá do stabilizovanej polohy pacientov s poruchou vedomia, a pod.
Označenie dané vyhláškou: písmeno „A“ a číslo:
Sektory karty
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Diagnóza
Triedenie
Terapia (druhá strana karty)
Ústrižok pre dopravcu
Ústrižok pre ZZS
Vnútorná papierová identifikačná a ošetrovacia karta
a. Identifikačná karta
b. Ošetrovacia karta
Sektor diagnóza
Vyšetrujúci
postupne vyšetrí vedomie (GCS),
dýchanie (frekvencia/min),
obeh (hmatný pulz na a. radialis – frekvencia/min) pacienta,
hlási jednoznačnú hodnotu záchranárovi, ktorý zapíše túto hodnotu do príslušného riadku,
do riadkov označených Dg.: zapíše slovne a stručne pracovné diagnózy (hlava,
brucho, panva, chrbtica, končatiny a pod.),
v nákrese figúrky
označí stav zreníc,
lokalizáciu závažných poranení zaznamená pomocou značiek jednotlivých typov
poranení (podľa nákresu nižšie pod figúrkou).
Vyšetrujúci
postupne vyšetrí vedomie (GCS),
dýchanie (frekvencia/min),
obeh (hmatný pulz na a. radialis – frekvencia/min) pacienta,
hlási jednoznačnú hodnotu záchranárovi, ktorý zapíše túto hodnotu do príslušného riadku,
do riadkov označených Dg.: zapíše slovne a stručne pracovné diagnózy (hlava, brucho,
panva, chrbtica, končatiny a pod.),
v nákrese figúrky
označí stav zreníc,
lokalizáciu závažných poranení zaznamená pomocou značiek jednotlivých typov
poranení (podľa nákresu nižšie pod figúrkou).
Sektor TRIEDENIE
Sektor „Triedenie“ umožňuje zaznamenať výsledok prvotného triedenia a následného
pretriedenia pri vstupe do hniezda ranených ev. pretriedenia pri dlhšom pobyte v hniezde
ranených. Príslušná kategória sa označí krížikom.
Je treba zaznamenať čas triedenia (príp. čas pretriedenia) a meno triediaceho lekára
(paličkovým písmom).
Najčastejšie chyby:
Chýbajúci čas triedenia,
chýbajúci podpis.
Sektor terapia
Triediaca posádka v teréne:
zaznačí zastavenie krvácania
krížikom vľavo v riadku „Zastavenie krvácania“
vpravo zaznačí čas realizovaného výkonu.
Lekár pri pretrieďovaní pred vstupom do
hniezda ranených
stĺpec vľavo – indikuje výkon, ev. podanie
liečby,
infúzny roztok, dávku a spôsob podania,
predný názov lieku, jeho dávku a cestu
podania,
imobilizácia čoho.
Posádka určená pre prácu v hniezde ranených
v pravom stĺpci potvrdí realizovanie indikovaného výkonu a čas realizácie.
-posádka v hniezde ďalej monitoruje pacienta + realizuje ďalšie výkonu, podľa aktuálneho
stavu pacienta až do okamihu transportu z hniezda ranených, podľa pokynov veliteľa sektora
v hniezde (ten podlieha veliteľovi hniezda),
- zistené hodnoty a realizované výkony sa zaznamenávajú do sektora VI.b Ošetrovacia karta
(viď odsek 2.2.x VI.b)
Položka dekontaminácia:
Pre položku dekontaminácie platí, že krížik vľavo zaznačí u pacienta už realizovanú
dekontamináciu, nie to, že dekontamináciu je potrebné realizovať.
Do hniezda NESMIE vstúpiť pacient bez dekontaminácie (ak sa incident odohral v prostredí
kontaminovanom chemickými látkami), resp. dekontaminácia prebieha pred vstupom
do hniezda inými zložkami IZS – nie ZZS.
K dispozícii sú 3 typy „samolepiek“ pre 3 typy možnej kontaminácie:
1. riziko toxicity,
2. riziko rádioaktivity,
3. riziko biologickej kontaminácie (riziko b-agens, riziko bio-agens)
riziko toxicity
riziko rádioaktivity
riziko bio- agens
samolepka sa nalepí na miesto naznačeného trojuholníka.
Najčastejšie problémy:
možná strata samolepiek,
problém „odlepiť“ samolepku od svojho podkladu – práca v ochranných rukaviciach, znížená
viditeľnosť v šere, hmle a pod.
Riešenie:
zaznačenie už realizovanej dekontaminácie krížikom vľavo,
krížikom preškrtnutie trojuholníka „rizika“ so slovným popisom rizika – t.j. riziko
toxicity, riziko rádioaktivity a riziko biologické,
vpravo zaznamenanie času realizovanej dekontaminácie.
Položka poloha
Originálne pokyny:
poloha pri ošetrení v hniezde a transportná poloha – vhodnú polohu označí triediaci lekár,
smerovanie „Odd.“ – poznačiť, na ktoré oddelenie pacienta smerovať (traumacentrum,
chirurgia, spinálna jednotka a i.) a akým transportným prostriedkom „Transp. prostriedok“
– LZZS, RLP, RZP, DZS...
Sektor ústrižok ZZS
číslo karty a číslo na
ústrižku sa musí zhodovať
– v prípade, že nie je na
karte už predtlačené.
Veliteľ odsunu:
 vyplní prednú stranu pri odsune pacienta z hniezda ranených na definitívne ošetrenie
 „D“ – zaznamená konkrétneho dopravcu, ktorému odovzdal pacienta
a) v prípade ambulancie ZZS – ŠPZ ambulancie,
b) v prípade VZZS – imatrikulačné znaky vrtuľníka,
c) v prípade DZS – ŠPZ vozidla,
d) pri iných (autobus a pod.) – ŠPZ vozidla.
typ transportujúceho prostriedku t.j. „dopravcu“ je daný odporúčaním z hniezda (v
sektore TERAPIA „Transp. prostriedok“)
 v kolónke „hodinky“ presný čas odovzdania pacienta danému dopravcovi,
 v kolónke „odd“ – typ oddelenia, ktoré sa zhoduje s oddelením odporúčaným
z hniezda (sektor TERAPIA „Odd.“).
 k danému oddeleniu konzultuje k dispečerom KOS konkrétne zdravotnícke zariadenie.
 ústrižok si ponechá veliteľ odsunu pri odovzdaní dopravcovi,
 dopravca so sebou zoberie zvyšnú časť triediacej karty, vrátane bielej vložky.
 zadná strana – priestor na event. poznámky, najmä pre prípad zmeny smerovania pacienta
- ak by k takej zmene došlo počas transportu (odkomunikuje si to dopravca s KOS, a takúto
zmenu potom nahlási veliteľovi odsunu, ktorý to dodatočne zapíše).
 zapíše čas.
 zmena názvu „ústrižok ZZS“ názov ústrižku je dosť nepresný, neudáva, účel ústrižku,
návrh: „ústrižok veliteľa odsunu“?
Sektor ústrižok dopravca
číslo karty a číslo na ústrižku sa musí zhodovať – v prípade, že nie je na karte už
predtlačené.
Veliteľ odsunu:
vyplní prednú stranu pri odsune pacienta z hniezda ranených na definitívne ošetrenie
„H“ – zaznamená konkrétne zdravotnícke zariadenie, ktoré dohodol s KOS,
„Odd.“ – oddelenie, kam smeruje pacienta, rovnako ako v „Ústrižku ZZS“ sa zhoduje
s oddelením odporúčaným z hniezda (sektor TERAPIA „Odd.“)
Dopravca (transportujúci prostriedok z hniezda do cieľového zdr. zariadenia)
v kolónke „hodinky“ presný čas odovzdania pacienta v cieľovom zdr. zariadení
zadná strana –
zapisuje dopravca, ak došlo počas transportu, k nejakej zmene, alebo situácii, ktorú je
potrebné zaznamenať,
s časom vzniku takejto situácie.
ak sa jedná o zmenu smerovania, na základe zmeny zdravotného stavu osoby, túto
zmenu si transportujúca posádka odkomunikuje s KOS, a dodatočne zahlási veliteľovi
odsunu, ktorý si túto zmenu poznačí do „svojho“ ústrižku a svojho „evidenčného listu“.
Posádka ZZS (VZZS, RLP, RZP) počas prebiehajúceho transportu vypisuje „Záznam
o zhodnotení zdravotného stavu osoby?
v prípade Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby:
doplniť číslo karty,
do kolónky „Anamnéza“ –
postačuje údaj o tom, že sa jedná o účastníka NHPO – (spresní miesto a čas NHPO) a
čas, kedy posádka prevzala pacienta z hniezda,
všetky ostatné údaje sú uvedené v triediacej karte,
do koloniek „Nález“
zaznamená aktuálny stav pacienta v čase „naloženia“ do ambulancie či vrtuľníka,
vrátane hodnôt vitálnych funkcií a monitoring vitálnych funkcií až do odovzdania
v cieľovom zdravotníckom zariadení.
do kolónky „Výkony“ a „Ostatné výkony“
len výkony realizované počas transportu,
do kolónky „Terapia“
novo začatá terapia
ev. poznámka „pokračovanie terapie“ – o tom, o akú terapiu sa jedná sú údaje v karte,
cieľom Záznamu nie je opísať, čo všetko bolo s pacientom v hniezde robené, tzn. nie je
to opis karty,
slúži na zaznamenanie zdravotného stavu a výkonov iba počas doby, kedy je
v starostlivosti transportujúcej posádky,
Sektor VNÚTORNÁ PAPIEROVÁ IDENTIFIKAČNÁ A OŠETROVACIA
KARTA
IDENTIFIKAČNÁ ČASŤ
Identifikačná strana obsahuje údaje o pacientovi.
Ak je ich možné zistiť:
meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia,
bydlisko, štát, zdravotnú poisťovňu, kontakt na príbuzných,
označenie pohlavia (zaškrtnutím)
presný popis miesta nálezu,
prípadne aj priestor pre nákres miesta nálezu,
Ak nie je možné údaje získať,
aspoň pohlavie,
vek odhadom,
odporúčame pozn. „dieťa“, ak sa jedná o dieťa
Tieto údaje je možné zapísať, kedykoľvek, ak je na ne čas, ev. aj počas odsunu z hniezda.
minimálne povinnými sú údaje o pohlaví a veku.
OŠETROVACIA ČASŤ
umožňuje opakovaný záznam aktuálnych hodnôt
základných vitálnych funkcií s časovým údajom
a realizovanými opatreniami,

similar documents