Преузмите овде

Report
STRATEGIJA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI
U REPUBLICI SRBIJI
- radna verzija-
DANIJELA BOKAN
Uprava za javne nabavke
Pomoćnik direktora
STRATEŠKI CILJEVI
2
 Strаtеški ciljevi reforme javnih nabavki su:
1) Izgradnja i razvoj јеdinstvеnоg sistеmа јаvnih nаbаvki u RS
2) Jačanje konkurencije na tržištu javnih nabavki
3) Smаnjivаnjе nеrеgulаrnоsti u sistеmu јаvnih nаbаvki
4) Pоvеćаnjе еkonomičnosti i efikаsnоsti јаvnih nаbаvki
5) Potpuno usаglаšаvаnjе domaćih propisa sа dirеktivаmа i
drugim аktimа ЕU u oblasti javnih nabavki i njihovo puno
sprovođenje u praksi
 Strategija se donosi za period 2014 - 2018. godina
PRIORITETNE OBLASTI
3
 Prioritetne oblasti kojima se Strategija bavi
sistematizovane su u sledeća poglavlja:
1) Unapređenje regulatornog okvira
2) Jačanje institucionalnog okvira
3) Unapređenje efikasnosti i održivosti sistema javnih
nabavki
4) Suzbijanje neregularnosti u sistemu javnih
nabavki
 Prateći akcioni plan – konkretne mere za ralizaciju
prioriteta
UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA
4
 Proces harmonizacije i usaglašavanje sa
evropskim zakonodavstvom:
Srbija je, kao država kandidat, obavezna
da u potpunosti uskladi svoje zakonodavstvo u
oblasti javnih nabavki sa pravnim tekovinama EU,
kao i da obezbedi njegovu punu primenu na svim
nivoima, od republičkog do lokalnog
 Republika
UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA
5
 Usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira
sa pravnom tekovinom EU sprovešće se na
način da se obezbedi:
1.
2.
3.
Usklađivanje sa novim direktivama EU u oblasti javnih
nabavki
Adekvatno vreme prilagođavanja svih subjekata u
sistemu javnih nabavki
Eliminisanje svih nepotrebnih administrativnih zahteva i
prepreka
UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA
6
 U procesu usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, najveći
napori će biti potrebni za potpuno usklađivanje u
odnosu na:
1)
2)
3)
4)
5)
Izuzeća od primene Zakona o javnim nabavkama
Definisanje postupaka javnih nabavki u skladu sa odredbama
direktiva
Detaljnije definisanje odredbi vezanih za postupke javnih nabavki
koje sprovode naručioci u oblasti vodoprivrede, energetike,
saobraćaja i poštanskih usluga
Nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
Izmene sektorskih zakona, ako se analizom utvrdi da su potrebne u
odnosu na odredbe pravne tekovine vezane za koncesije
JAČANJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA
7
 Republika Srbija ima za cilj da uspostavi institucionalni
okvir koji će obezbediti sprovođenje jedinstvene
politike u svim oblastima vezanim za javne nabavke,
uključujući oblasti koncesija, javno-privatnog partnerstva i
odbrane
 Posebna pažnja će se posvetiti koordinaciji rada
institucija, posebno pri donošenju propisa, kako bi se
otklonile međusobne neusklađenosti sektorskih zakona i
kako bi se izbeglo da promene drugih zakona derogiraju
ZJN
JAČANJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA
8
 Upravi za javne nabavke će se obezbediti
potrebni kadrovski, tehnički i prostorni
kapaciteti koji su neophodni za uspešno sprovođenje
svih ciljeva, kao i ostalim institucijama relevantnim za
javne nabavke: Republičkoj komisiji za zaštitu prava u
postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji,
Ministarstvu finansija, Komisiji za javno privatno
partnerstvo, Agenciji za borbu protiv korupcije, Komisiji za
zaštitu konkurencije i Upravi za zajedničke poslove
republičkih organa
UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI
SISTEMA JAVNIH NABAVKI
9
 Modernizacija

Elektronske nabavke
Dalji razvoj Portala javnih nabavki kroz objavu novih sadržaja i
unapređenje pretrage
 Razvoj sistema za e-podnošenje ponuda
 Krajnji cilj: uspostavljanje jedinstvene, sveobuhvatne platforme enabavki (e-oglašavanje, e-podnošenje ponuda, e-aukcija, e-sistem
dinamične nabavke, e-katalozi...)


Centralizovane nabavke
Postepen proces, ispitivanje tržišta i pažljiv odabir predmeta nabavki,
eliminisanje negativnih efekata na strani ponude (oligopoli i monopoli)
 Telima za CJN potrebno obezbediti adekvatne kapacitete


Okvirni sporazumi

Podsticanje korišćenja okvirnih sporazuma
UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI
SISTEMA JAVNIH NABAVKI
10
 Održivost
 Zelene nabavke – dalje promovisanje ekoloških ciljeva
 Socijalni aspekti javnih nabavki – dalje promovisanje
socijalnih kriterijuma (zapošljavanje „posebnih“ kategorija,
usaglašavanje sa radnim i socijalnim pravima, jednake
mogućnosti, etička trgovina...)
 Mala i srednja preduzeća – omogućiti im bolji pristup i
olakšano učešće, posebno u procesu centralizacije
 Inovacije – podsticanje inovacija kroz uvođenje inovativnog
partnerstva
UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI
SISTEMA JAVNIH NABAVKI
11
 Profesionalizacija

Sertifikacija službenika za javne nabavke





Cilj dalje profesionalizacije je da se unapredi sprovođenje ZJN na svim
nivoima, kao i da se obezbedi stvaranje i jačanje kapaciteta za primenu
novih direktiva
Uvođenje višeg nivoa sertifikacije (specijalizovana znanja)
Unapređenje statusa službenika
Usvajanja etičkog kodeksa
Jačanje kadrovskih kapaciteta putem stručnog usavršavanja





Zaposlenih u nadležnim institucijama (pravne tekovine EU, „dobra praksa“,
odluke Evropskog suda pravde...)
Kroz zajedničke radionice (razmena iskustava i znanja)
Službenika za javne nabavke
Posebnih ciljnih grupa (rukovodioci, tehnička lica; posebni sektori...)
Ponuđača (posebno malih i srednjih preduzeća)
SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI
12
 Zaštita prava
 Unapređenje pretrage odluka Komisije (predmet nabavke, pravni problem, odredbe
propisa...)
 Bolje informisanje javnosti - zbirka karakterističnih propisa i načelnih pravnih stavova
 Koordinacija saradnje sa drugim organima
 Unapređenje mera za suzbijanje neregularnosti i za borbu protiv
korupcije






Povećanje transparentnosti
Podsticanje pravilnog i blagovremenog planiranja
Afirmacija upravljanja ugovorom, transparentno izvršenje ugovora
Podsticanje efikasnog rešavanja slučajeva sukoba interesa
Obuka pripadnika policije i javnog tužilaštva
Unapređivanje sistema interne revizije i kontrole...
 Podizanje svesti (najšire javnosti, svih građana)
 Organizovanje trening seminara i radionica sa ciljem da se novinari i organizacije
građanskog društva što bolje upoznaju sa regulativom i praksom javnih nabavki radi
pružanja podrške reformi
AKCIONI PLAN
13
 Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih
nabavki u Republici Srbiji se donosi za period do
kraja 2015. godine, nakon čega će se donositi
godišnji akcioni planovi
 Predloge akcionih planova će za Vladu
pripremati Uprava za javne nabavke, koja će vršiti
i praćenje izvršenja akcionih planova i o tome
izveštavati Vladu
AKCIONI PLAN
14
 JAČANJE REGULATORNOG OKVIRA
Analiza efekata primene ZJN u
praksi
UJN
Q1/2015
Analiza usaglašenosti ZJN sa
novim direktivama EU
UJN
Q4/2015
Analiza usklađenosti ZJPPK sa
novom direktivom
MTT
Q4/2015
UJN/MTT/MGSI/MRE/MO/MUP/
MZ/MPN/ MFIN/ MPOLJ/
MP/MR/DRI
Q4/2015
Analiza ostalih propisa relevantnih
za javne nabavke, koncesije i JPP
AKCIONI PLAN
15
 UNAPREĐENJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA
Obezbeđivanje UJN potrebnih
kadrovskih, prostornih i materijalno
finansijskih kapaciteta
VRS
Q2/2015
Obezbeđivanje RKJN potrebnih
kadrovskih, prostornih i
materijalnofinansijskih kapaciteta
VRS/NS
Q2/2015
Obezbeđivanje KJPP potrebnih
kadrovskih, prostornih i
materijalnofinansijskih kapaciteta
VRS
Q2/2015
AKCIONI PLAN
16
 UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA
JAVNIH NABAVKI
Unapređenje Portala javnih nabavke uvođenjem novih opcija: mogućnost objavljivanja
planova nabavki naručilaca, objavljivanje nabavke koje se sprovode po međunarodnim
procedurama, engleska verzija Portala, unapređenje pretrage odluka RKJN, postavljanje
registra javnih ugovora, izrada sistema za izveštavanje za UJN
UJN
Q2/2015
Unapređenje Portala javnih nabavki uvođenjem novih opcija: registracija ponuđača
prema šiframa iz opšteg rečnika nabavki, statistički izveštaji i sistem indikatora za
eksterne korisnike Portala
UJN
Q4/2015
Unapređenje call centra za pružanje stručne pomoći korisnicima Portala javnih nabavki
UJN
Kontinuirano
Obuka korisnika Portala javnih nabavki
UJN
Kontinuirano
Analiza postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira za primenu
elektronskih nabavki u RS (e-podnošenje ponuda, e-aukcija, e-dinamični system
nabavke, e-katalozi...)
UJN/UZZPRO/M
TT
Q2/2015
Analiza tehničkih rešenja i opcija koje su u primeni ili se razvijaju u državama
članicama EU u oblasti e-nabavki
UJN/UZZPRO/M
TT
Q3/2015
AKCIONI PLAN
17
 UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA
JAVNIH NABAVKI
Izrada analize centralizovanih javnih
nabavki: tela, predmeti JN,
organizaciona i funkcionalna struktura
UJN
Q1/2015
Izrada smernica za unapređenje
ekonomskih performansi javnih nabavki
UJN
Q2/2015
Jačanje administrativnih kapaciteta tela
za centralizovane javne nabavke
VRS
Q3/2015
AKCIONI PLAN
18
 UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOSTI SISTEMA
JAVNIH NABAVKI
Donošenje pravilnika o sertifikaciji
službenika za JN
UJN
Početak realizacije ispita za službenika za
javne nabavke
UJN
Priprema Vodiča za naručioce
UJN
Q3/2015
Priprema Vodiča za ponuđače
UJN
Q3/2015
Organizovanje obuka za naručioce
UJN
Kontinuirano
Organizovanje obuka za ponuđače
UJN
Kontinuirano
Q3/2014
Q4/2014
AKCIONI PLAN
19
 SUZBIJANJE NEREGULARNOSTI U JAVNIM
NABAVKAMA
Unapređenje softvera za planiranje
nabavki i kvartalno izveštavanje
UJN/DRI
Q4/2014
Obuka policije i tužilaštva u oblasti javnih
nabavki
UJN/DRI
Kontinuirano
UJN/MFIN-CJH/DRI
Kontinuirano
Razvoj i unapređivanja internet stranica
institucija javnih nabavki
UJN/RK/DRI
Kontinuirano
Sankcionisanje kršenja ZJN
UJN/RK/DRI
Kontinuirano
Obuka za rukovodioce naručilaca o
upravljačkoj odgovornosti i ulozi u
sprovođenju internih procedura
20
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents