Sposób monitorowania i sprawozdawczości w ramach realizacji

Report
SPOSÓB MONITOROWANIA
I SPRAWOZDAWCZOŚCI W RAMACH REALIZACJI
KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020
Zbigniew Mrozik
W Centralnej Aplikacji Statystycznej (https://cas.mpips.gov.pl)
dostępna jest nowa wersja sprawozdania z realizacji „Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20142020”
Typy jednostek, które uczestniczą w procesie sprawozdawczym:
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MPiPS
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MS
Ministerstwo Sprawiedliwości
MSW
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MZ
Ministerstwo Zdrowia
PARPA
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PG
Prokuratura Generalna
OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
UMW
Urząd Marszałkowski
UW
Urząd Wojewódzki
PK
Punkt Konsultacyjny
PIK
Punkt Interwencji Kryzysowej
OIK
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
OW
Ośrodek Wsparcia
SOW
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
DdM
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
1. Profilaktyka i edukacja społeczna
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ministerstwo Sprawiedliwości
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Prokuratura Generalna
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ministerstwo Zdrowia
1. Profilaktyka i edukacja społeczna
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
1. Profilaktyka i edukacja społeczna
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Reguły:
74 reguły zostały wprowadzone do CAS. Zestaw reguł został już opublikowany.
Objaśnienia
W Centralnej Aplikacji Statystycznej zostały opublikowane objaśnienia do sprawozdania.
Pomoc Centralnego Help Desku Sygnity
[email protected]
Dziękuje za uwagę

similar documents