Prezentace - (ROP) Jihozápad

Report
Seminář pro příjemce podpory
z 33. a 34. výzvy ROP Jihozápad
+ náhradníci z 31. výzvy
9. 12. 2014
Ing. Hana Škodová
Ing. Irena Šulistová
Obsah
 Přílohy před podpisem Smlouvy
 Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace
 Termíny realizace projektu a jejich dodržování
 Změny v projektech
 Příprava a předložení závěrečné monitorovací zprávy
 Nejčastější body výzev k doplnění monitorovacích zpráv
 Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu
 Dotazy, diskuse
www.rr-jihozapad.cz
„Život projektu“
 Podání žádosti o dotaci
 Schválení projektu k financování
 Přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace
 Podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace
 Realizace projektu
 Řešení případných změn v projektu
 Ukončení fyzické realizace projektu - UFR
 Příprava monitorovací zprávy + předložení na ÚRR JZ do 20
pracovních dnů od ukončení FR
 Kontrola monitorovací zprávy včetně všech příloh
 Výzvy k doplnění monitorovací zprávy
 Proplacení projektu
 Doba udržitelnosti projektu
www.rr-jihozapad.cz
Přílohy před podpisem Smlouvy

Z žadatele se stává příjemce
o podmínkách poskytnutí dotace

Přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace –
22. 12. 2014 – náhradní projekty individuálně dle data oslovení od
finančního manažera projektu

Termín podpisu Smluv o podmínkách
– do 50 pracovních dnů od VRR – 30. 1. 2015

Vzor Smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.cz – Pro žadatele –
Dokumenty pro žadatele
dotace
podpisem
poskytnutí
Smlouvy
dotace
www.rr-jihozapad.cz
Úspěšné řízení projektu
v průběhu jeho realizace
Dokumentace ROP Jihozápad
 Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace
 Příručka pro žadatele
 Příručka pro příjemce
 Metodická oznámení (celkem 39)
 Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.)
 Definice indikátorů
 Národní legislativa
www.rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Metodická oznámení
 MO č. 1 – MO č. 10 ZRUŠENO
 MO č. 11 – vícepráce, vícenáklady, méněpráce
 MO č. 12 – limity pro výdaje na PD, odborné a znalecké
posudky, řízení projektu, TDI atd.
 MO č. 14 – specifikace změn v projektech
 MO č. 22 – investice do objízdných tras a příjezdových komunikací
ke stavbě
 MO č. 24 – systém náhradních projektů
 MO č. 25 – předběžná kontrol zadávací dokumentace
www.rr-jihozapad.cz
Metodická oznámení
 MO č. 27 – přenesená daňová povinnost
 MO č. 29 – opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 MO č. 30 – posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce
 MO č. 37 – změny v harmonogramu projektů
 MO č. 38 – časové etapy
 MO č. 39 – k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi
www.rr-jihozapad.cz
Povinnosti příjemce při realizaci projektu
Způsobilé výdaje – podmínky:
 hospodárné
 účelné
 efektivní
 cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace cenu
ověřuje
www.rr-jihozapad.cz
Povinnosti příjemce při realizaci projektu – termíny
realizace projektu a jejich dodržování
 Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců
od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace – s přesností na kalendářní den (nikoli
měsíc!)
 Naplnit
monitorovací
ukazatele
uvedené
ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace
 Informovat ÚRR JZ o postupu realizace projektu
pomocí monitorovacích zpráv
 Dodržovat harmonogram projektu!
 Mezní termín ukončení fyzické realizace projektu
(Doporučení – zahájit výběrová řízení již nyní – je
možné vložit do zadávací dokumentace větu, že
výběrové řízení bude zrušeno, pokud nedojde
k podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace)
www.rr-jihozapad.cz
Prevence chyb v projektech
 Číst, číst, číst – vše podstatné naleznete v příručkách
a na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz
 Nebát se zeptat –
s manažerem projektu
v
případě
 Nenechávat vše na poslední
dokumenty s časovou rezervou
nejasností
konzultovat
–
odevzdávat
chvíli
 Úspěšná realizace projektu končí po skončení období
udržitelnosti projektu
www.rr-jihozapad.cz
Změny v realizaci projektu
= jakékoli změny oproti plánu
 Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě
podkladů, které jste doložili
podle nich byste měli
projekt zrealizovat
 Realizovat projekt beze změn není možné
 Pokud příjemce realizuje změnu (např. stavební) oproti
žádosti o dotaci – není možné ji automaticky řadit
do způsobilých výdajů projektu
www.rr-jihozapad.cz
Změny v realizaci projektu
 Formulář Oznámení o změně projektu
(příloha č. 9 Příručky pro příjemce)
 Změna nepodstatná
 Změna podstatná
- menšího rozsahu
- většího rozsahu
 Změna obecně nepřípustná – buď nepřípustná za všech okolností,
nebo možná výjimka
Metodické oznámení č. 14, revize č. 5 – definice a příklady změn
 Změny před a po výběrovém řízení z pohledu poskytovatele dotace
www.rr-jihozapad.cz
Pravidla hlášení změn
 Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí
oddělení kontroly realizace
 Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována napříč odbory
ÚRR, schvalování trvá cca 14 dní i déle
 Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální
rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce
 Udělení výjimky – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování
trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce
 Neuvádět několik změn na jedno Oznámení o změně
 O schválení či neschválení změny je příjemce informován
e-mailem
www.rr-jihozapad.cz
Příklady změn projektů








Změna harmonogramu
Změna rozpočtu
Změna indikátoru
Změna v počtu výběrových řízení
Změna termínů v rámci výběrových řízení
Změna předpokládaných hodnot výběrových řízení
Změna kontaktních osob
Změna obecných údajů o příjemci – sídlo příjemce,
číslo účtu, statutárního zástupce atd.
www.rr-jihozapad.cz
Upozornění
 Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce
realizovat
 Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou
změnou jsou nezpůsobilými výdaji
 Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu,
pak tato skutečnost může být řešena jako
nesrovnalost
projektu
(dle
závažnosti)
s odpovídajícími důsledky (sankce)
www.rr-jihozapad.cz
Změny před výběrovým řízením
– dopracování PD
 Součástí povinných příloh před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Jihozápad je ověřená kopie projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení včetně podrobného položkového rozpočtu stavby.
 Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr je pro všechny stavby příslušnou dokumentací
projektová dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného
položkového rozpočtu stavby.
 Náležitosti projektové dokumentace pro provádění staveb
stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. ,o dokumentaci staveb
(příloha č. 6) a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 9).
 Nahlášení všech změn způsobených dopracováním vyššího
stupně projektové dokumentace před započetím výběrového
řízení k posouzení jejich způsobilosti.
www.rr-jihozapad.cz
Způsob hlášení změn

Změny jsou hlášeny prostřednictvím Oznámení o změně projektu příloha č. 9
Příručky pro příjemce jehož nedílnou součástí jsou i Změnové listy část 1 a 2
příloha č. 11 Příručky pro příjemce.

V Oznámení o změně projektu příjemce přesně popíše, k jaké změně v projektu
dojde, aby byla patrná stávající a plánovaná skutečnost. V odůvodnění změny
popíše objektivní příčiny nutnosti provedení změny.

Veškeré změny musí být příjemce řádně zdokumentovány (zákresem
do projektové dokumentace, technickým popisem, vyjádřením správních orgánů,
odborným posudkem, fotodokumentací, atd.) a budou doloženy spolu
s Oznámením o změně projektu.

Ve Změnových listech příjemce podrobně vypíše změněné položky včetně
finančních změn.

V případě jakýchkoliv nejasností či pochybností doporučujeme osobní konzultaci
www.rr-jihozapad.cz
Základní pojmy hlášených změn

Vícenáklady jsou dodatečným navyšováním finančního objemu již podepsané
Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad (dále též
„Smlouva“) a příjemce je vždy povinen uhradit je z vlastních zdrojů. Jedná se
tedy o navýšení nezpůsobilých výdajů projektu.

Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu
smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, ale jsou
realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných
parametrů projektu).

Vícepráce jsou práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu
smlouvy o dílo či mandátní smlouvy mezi příjemcem a zhotovitelem, a to
vůbec, nebo v menším kvantitativním rozsahu. Dodatečné vícepráce budou
ze strany ÚRR JZ posuzovány z hlediska jejich způsobilosti
www.rr-jihozapad.cz
Změny v průběhu realizace
stavby
 Změny hlásit dle Příručky pro příjemce kapitoly 3.9 Povinnost hlášení
změn v realizaci a v době udržitelnosti projektu.
 Změnu mající vliv na změnu stavebního povolení je nutno nejprve
projednat na pracovišti ÚRR.
 Změny řádně zdokumentovat ve stavebního deníku nebo v jiném
adekvátním dokumentu s podpisem odpovědné osoby za příjemce
a dodavatele, technického dozoru stavebníka, autorským dozorem.
 Doložit položkové ocenění všech víceprací a méněprací včetně dodatku
ke smlouvě o dílo, případně jiné ujednání mezi zadavatelem
a dodavatelem dle smlouvy o dílo.
 Z hlediska stanovení hodnoty víceprací není možné
vzájemně započítávat hodnotu méněprací a víceprací.
 Z hlediska způsobilosti výdajů je možné vícepráce
a méněpráce započítat pouze do výše způsobilých
výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace
a za předpokladu schválení změny ze strany ÚRR.
www.rr-jihozapad.cz
Monitorovací zprávy (MZ)
 Průběžná monitorovací zpráva - PMZ
 Etapová monitorovací zpráva - EMZ
 Závěrečná monitorovací zpráva - ZMZ
 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu - MZU
www.rr-jihozapad.cz
Příprava a předložení závěrečné
monitorovací zprávy
Povinné přílohy monitorovací zprávy:
 Žádost o platbu
 Soupiska účetních dokladů
 Změny v rozpočtu
 Kopie účetních dokladů včetně doložení účelu
 Kopie dokladů dokládajících úhradu
 Kopie dokladů o zaúčtování
 Kopie uzavřených smluv s dodavateli včetně dodatků
 Kopie doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt
 Kopie dokladů k zadávacím řízením
 Aktualizovaný „Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících
příjmy“
www.rr-jihozapad.cz
 Kopie dokladů prokazujících ukončení fyzické realizace projektu
 Kopie dokumentů souvisejících s dokladováním nově vytvořených
pracovních míst
 Kopie dokumentů prokazujících splnění ostatních indikátorů
 Kopie prezenčních listin, pozvánek apod.
 Kopie znaleckého posudku pro ocenění pozemku či stavby
 Kopie výpisu z katastru nemovitostí
 Kopie podkladů prokazujících dodržení pravidel pro publicitu
 Čestné prohlášení o tom, že příjemce je buď malým nebo středním
podnikem
 Kopie Osvědčení či Rozhodnutí o registraci DPH
 Kopie výsledku auditu
 Kopie smlouvy o úhradě zdravotní péče
 Změnový list (příloha č. 11 Příručky pro příjemce)
www.rr-jihozapad.cz
 Kopie dokladu o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení
tzv. jiného práva
 Kopie dokladu o pojištění majetku
 Kopie dokladů k jiným příjmům z realizace projektu (příjmy mimo čl.
55 obecného nařízení)
 Prohlášení daňového poradce příjemce o ověření správnosti postupu
příjemce při uplatňování DPH vztahující se k projektu dle podmínek
Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace v době realizace projektu
 Čestné prohlášení o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi
 příp. další přílohy na žádost finančního manažera
www.rr-jihozapad.cz
Problematika veřejných zakázek
a zadávacích řízení

Bezchybně provedené výběrové řízení
zrealizovaného projektu

Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání
zakázek
korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně

Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek
– ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců
je základem
dobře
www.rr-jihozapad.cz
Konkrétní pochybení ve VŘ
 Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související
plnění z hlediska místa, času i věcného plnění
 Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např.
vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně
 Diskriminace potenciálních uchazečů – obalovny asfaltových směsí
 Uvádění specifických označení výrobků a služeb
 Chybějící písemná dokumentace
 Absence dokladu o stanovení předpokládané hodnoty zakázky
www.rr-jihozapad.cz
Konkrétní pochybení ve VŘ
 Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD
změněna (doba plnění)
 Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design,
technické provedení)
 Nedostatečné podklady pro ověření správného postupu komise
při hodnocení nabídek
 Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD
 Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat
nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet
na uchazeče náklady spojené s realizací zadávacího řízení!)
www.rr-jihozapad.cz
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení

Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje:
•
Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí
hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž
účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim
zákona
•
Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii
www.rr-jihozapad.cz
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení

Zakázky nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách – řídí se
Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Příjemce realizující zakázku s vyšší hodnotou II. kategorie (VZ na dodávky
a služby nad 5 mil. Kč a VZ na stavební práce nad 10 mil. Kč)
po 1. 4. 2012 – povinnost nechat si po předchozí dohodě s manažerem
projektu zkontrolovat správnost postupu při realizaci výběrového řízení,
a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem!
•
•
•
•
•
Kontrolováno bude:
oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva
nabídky
zápis (protokol) o posouzení a hodnocení nabídek
smlouva uzavřená s vybraným uchazečem
oznámení o výsledku výběrového řízení
www.rr-jihozapad.cz
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení

Zakázka nad 500 000 Kč – veřejný či dotovaný zadavatel – povinnost
uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího
uzavření dle postupu stanoveného v § 147 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách (POZOR – vztahuje se tedy i na VZMR)

Příjemce je povinen uvést v oznámení či výzvě o zakázce a ve smlouvě
s vybraným dodavatelem, že se jedná o zakázku spolufinancovanou z ROP
NUTS II Jihozápad + dodržovat pravidla pro publicitu

Příjemce je povinen doložit na ÚRR kompletní zadávací dokumentaci řádně
chronologicky seřazenou a založenou v šanonu či deskách tak, aby žádný
dokument nebyl vložen volně
www.rr-jihozapad.cz
Finanční limity VZMR závazné od 1. 1. 2014
Druh veřejné zakázky
Finanční limity od 1. 1. 2014
dle čl. 12.1 _ I. kategorie
VZ na dodávky a služby
≤ 200 000 Kč
VZ na stavební práce
≤ 600 000 Kč
dle čl. 12.2_II. kategorie
VZ na dodávky a služb≥y
> 200 000 < 2 000 000 Kč
VZ na stavební práce
> 600 000 < 6 000 000 Kč
dle čl. 13.1_I. kategorie
VZ na dodávky a služby
≥ 2 000 000 < 5 000 000 Kč
VZ na stavební práce
≥ 6 000 000 < 10 000 000 Kč
dle čl. 13.2_II. kategorie
VZ na dodávky a služby
≥ 5 000 000 Kč
VZ na stavební práce
≥ 10 000 000 Kč
www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější body výzev
k doplnění monitorovacích zpráv
 Nenahlášení
změn
(stavba,
rozpočet,
harmonogram, indikátory, výběrová řízení..)
 Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy
z jednání)
 Prokazatelné naplnění
environmentálních
ukazatelů uvedených v žádosti o dotaci
 Doložení naplnění závazků k rovným
příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci
www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější body výzev
k doplnění monitorovacích zpráv
 Doklad k zahájení a ukončení fyzické realizace
projektu,
nejlépe
uvést
do
popisu
v monitorovací zprávě
 Velmi stručný popis projektu v MZ
 Nedoložení samostatné účetní
pro projekt, nedoložení směrnic
evidence
 Nesoulad částek na vystavených fakturách
se soupisem provedených prací
 Chybné výpočty v soupisech provedených
prací
www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější body výzev
k doplnění monitorovacích zpráv
 Chybějící rozpočet z uzavřené smlouvy o dílo
na stavební práce v elektronické podobě
 Inventární karty majetku
 Doklady ke stanovení předpokládaných hodnot
zakázek
 Komplexní dokumentace k výběrovým řízením
(doklady o odeslání, doklady o doručení, zpráva
a také protokol o hodnocení nabídek, doklady
prokazující splnění § 147a – uveřejňování
smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznam
subdodavatelů atd.)
www.rr-jihozapad.cz
Udržitelnost projektu







I v době udržitelnosti (5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami
poskytovatele dotace
Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti
o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let,
pro malé a střední podniky 3 roky
V období udržitelnosti projektu se projeví životaschopnost projektu, jeho
reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů),
schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet
lůžek, pořízené vybavení, atd.) a naplnit cíle projektu
Nutné udržet indikátory projektu
Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR
1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti
projektu prostřednictvím MZ o zajištění udržitelnosti projektu
min. 1x v udržitelnosti bude uskutečněna kontrola na místě projektu
www.rr-jihozapad.cz
Prostor pro dotazy
www.rr-jihozapad.cz – Pro příjemce – Často kladené dotazy/FAQ
www.rr-jihozapad.cz
Děkuji za pozornost
Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice
www.rr-jihozápad.cz

similar documents