Damjana Košir predstavitev

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Predstavitev implementacije
Zakona o socialnem podjetništvu
in njegov učinek na trg dela
Damjana Košir
Generalna direktorica
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Implementacija
Vlada
•Imenuje Svet za socialno podjetništvo
•Sestava: MDDSZ (koordinacija), MG, MŠŠ, MVZT, MZ, MK, MKGP, MOP, MORS, MJU, MF,
SVLR + 1 predstavnik sindikatov, 2 predstavnika socialnih podjetij in 1 predstavnik strokovnih
inštitucij
•Rok: 6 mesecev po uveljavitvi  2.10.2011
MDDSZ
•Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
• predlog pripravi MDDSZ po predhodni uskladitvi in soglasju vseh ministrov pristojnih resorjev
•Rok: 6 mesecev po uveljavitvi  2.10.2011
•Potrdi Svet  sprejme Vlada RS
MDDSZ
•Strategija razvoja socialnega podjetništva 2012 – 2015 in Program ukrepov 2012-2013
•Pripravi MDDSZ, ki zagotavlja tudi usklajevanje resorjev, koordinira in spremlja izvajanje
•Rok: 6 mesecev po uveljavitvi  2.10.2011
•Potrdi Svet  sprejme Vlada RS
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Implementacija
Podzakonski akt:
– način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in izpolnjevanja pogojev,
– podrobnejšo vsebino vlog, dokazil in poročil, ki jih zahteva zakon,
– pogoje upravičenosti do spodbud in posebnih spodbud na podlagi tega
zakona,
– način spremljanja upravičenosti, porabe in poročanja socialnega
podjetja,
– način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev, prejetih na
podlagi tega zakona,
– način vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih ali
neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi obrestmi,
– podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalska organizacija,
izbrana na podlagi javnega razpisa, ki na podlagi tega zakona izvaja
posamezne ukrepe na podlagi tega zakona.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Vloga MDDSZ
•
•
•
•
•
•
zagotavlja usklajevanje izvajanja strokovnih nalog za Svet
spremlja poslovanje socialnih podjetij in ugotavlja izpolnjevanje pogojev, ki
jih ta zakon določa za poslovanje socialnih podjetij in pogojev za prepoved
poslovanja kot socialno podjetje,
pripravlja program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega
podjetništva (v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami),
spremlja in koordinira izvajanje ukrepov za spodbujanje socialnega
podjetništva (in jih hkrati tudi izvaja),
pripravlja analize, poročila in druga strokovna gradiva za svet (v
sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami),
vzpostavi in vodi evidenco socialnih podjetij.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Učinek na trg dela
• Koordinirano delovanje resorjev za dosego
sinhronih učinkov na trgu dela:
–
–
–
–
•
spodbujanje zaposlovanja in odpiranje novih delovnih mest,
razvoj novih inovativnih oblik zaposlovanja ter poklicne in zaposlitvene
reintegracije TZBO,
spodbujanje razvoja podjetniškega okolja, vključno z razvojem podpornih storitev,
povezava vladnih ukrepov z lokalnimi iniciativami…
Povezovanje / nadgradnja obstoječim ukrepom APZ:
–
–
–
Javna dela,
Subvencije za zaposlitev TZBO (npr. Zaposli me, Priložnost zame …),
Sofinanciranje projektov socialnega podjetništva.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Učinek na trg dela
 (trajno) zaposlovanje najbolj ranljivih skupin na trgu dela:
–
–
–
–
–
–
–
–
invalidov,
brezposelnih oseb, pri katerih so ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne
okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani
zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje,
dolgotrajno brezposelnih oseb (brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več),
iskalci prve zaposlitve, ki so brezposelni več kot šest mesecev,
brezposelnih oseb nad 55 let starosti,
pripadnikov romske skupnosti,
mladoletnih oseb brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega
izobraževanja,
ostale težje zaposljive osebe: brezposelni več kot šest mesecev in še ni preteklo
eno leto od prestani kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta, so
begunci, vključeni v programe integracije ali osebe v programu ali v dveh letih po
zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog ali brezdomci.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Javna dela
•
Javna dela predstavljajo enega izmed programov APZ in se izvajajo od
leta 1991. Namen izvajanja javnih del je predvsem socialna in delovna
vključenost težje zaposljivih brezposelnih oseb.
•
V programe javnih del je bilo v letih od 1991 do leta 2010 vključenih
skupaj 116.430 BO, več kot 20 % vključenih se je po zaključku programa
zaposlilo.
•
Programi javnih del se organizirajo na: socialnovarstvenem,
izobraževalnem, kulturnem, naravovarstvenem, komunalnem in
kmetijskem področju.
•
Med izvajalci/delodajalci se najpogosteje pojavljajo društva / nevladne
organizacije, centri za socialno delo, šole, zavodi in občine.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Javna dela
•
Brezposelne osebe so lahko vključene v programe javnih del največ
eno leto, zaradi stanja na trgu dela se osebi vključitev lahko podaljša.
•
Vključene brezposelne osebe z izvajalci (delodajalci) javnih del
sklenejo posebne pogodbe o zaposlitvi.
•
V dvajsetih letih izvajanja programa javnih del so se v programe javna
dela prednostno vključevale naslednje ciljne skupine:
–
–
–
–
–
–
dolgotrajno brezposelne osebe,
invalidi,
osebe starejše od 50 let,
brezposelne osebe z nižjo stopnjo strokovne izobrazbe,
iskalci prve zaposlitve ter
ranljive skupine brezposelnih oseb (Romi, osebe z upadom delovnih sposobnosti,
zaposlitveno ovirane osebe ipd).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
Javna dela
•
Javna dela se programsko sofinancirajo, kar pomeni, da se lahko
izvajajo samo v obsegu sredstev proračuna APZ za ta namen.
•
V obdobju od leta 2007 do vključno 2011 se je za izvajanje javnih del
zagotovilo 101,3 mio. evrov, oziroma povprečno 20 mio. evrov letno.
•
Zaradi gospodarske krize je bilo največ sredstev za izvajanje javnih del
namenjenih v letu 2010, in sicer v višini 36, 3 mio. evrov. V tem letu je
bilo vključenih 5.945 brezposelnih oseb, od tega predvsem:
–
–
–
–
29,5 % vseh vključenih oseb v programe s področja socialnega varstva,
28, 6 vseh vključenih oseb v programe s področja izobraževanja,
18,9 % vseh vključenih oseb v programe s področja ekologije in urejanja okolja,
8 % vseh vključenih oseb v programe s področja kulture.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Hvala za pozornost!

similar documents