Oddelenie Hygieny *ivotého prostredia RÚVZ

Report
Trnavská univerzita
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Katedra verejného zdravotníctva
{Hygiena životného prostredia
Predmet: Organizácia a výkon ZS
Ročník: 1. Mgr.
Bachoríková Miroslava
Rojíková Kristína








Organizácia
Definícia odboru HŽP
Úlohy
Pitná voda
Voda na kúpanie
Pohrebníctvo
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Prevádzka zdravotníckych zariadení z hľadiska
ochrany zdravia
Obsah:
Organizácia



Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je
rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie
Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je
zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva
zdravotníctva.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH , ktorý je zároveň
vedúcim služobného úradu.
Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh
ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci
služobného úradu ministerstva.
Organizácia
Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a
kontroluje výkon štátnej správy v oblasti
verejného zdravotníctva uskutočňovaný
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
v Slovenskej republike.
 Oddelenie HŽP riadi vedúci oddelenia, ktorí
odborne riadi a usmerňuje 3-4 členov
oddelenia
 Pracovníci sú povinní mať vzdelanie v odbore
všeobecné lekárstvo alebo verejné
zdravotníctvo

Organizácia



medicínsky odbor zaoberajúci sa vplyvom komplexu
vlastností životného prostredia a spôsobu života na
zdravie populácie i jednotlivca
predmetom skúmania sú aspekty ľudského zdravia
a chorôb, ktoré sú určované životným prostredím
získané poznatky využíva v procese posudzovania
zdravotných rizík zo životného prostredia a odborné
zdravotnícke usmerňovanie osôb v oblasti kvality
životného prostredia a usmerňovanie zdravého spôsobu
života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora
a posilňovanie zdravia ľudí
Definícia
[email protected] [email protected]




Vykonáva monitoring kvality pitnej vody a kvality vody na
kúpanie
Pripravuje podklady k záväzným stanoviskám
a rozhodnutiam
Zúčastňuje sa v skúšobných komisiách pre overenie
odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky
závažných činností
Výkon ŠZD v zariadeniach, pri ktorých prevádzke
dochádza ku kontaktu s ľudským telom, v
zdravotníckych zariadeniach, v ubytovacích
zariadeniach a v telovýchovných zariadeniach
Úlohy:






Vykonáva kontrolu dodržiavania zákona o ochrane
nefajčiarov
Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností
ustanovených zákonom o pohrebníctve
Navrhuje sankčné a represívne opatrenia
Vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť
Rieši sťažnosti a podnety
Poskytuje verejnosti poradenskú činnosť
v environmentálnom zdraví
Úlohy:

Nariadenie vlády SR 354/2006, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu

Vyhláška č. 550/2007 o podrobnostiach
o požiadavkách na výrobky určené na styk
s pitnou vodou
Monitoring kvality pitnej
vody





Povinnosti FO a PO
Zabezpečenie dodávky pitnej vody, zaznamenávanie výsledkov
kontroly, používanie vhodných technologických a pracovných
postupov
Ukazovatele a limity
E. coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseudomonas
aeruginosa (limit 0)
Dusičnany 50 mg/l; dusitany 0,5 mg/l; voľný chlór 0,3 mg/l
Nariadenie vlády SR
354/2006







Kontrola kvality
Rozsah rozborov a počet riadnych odberov v tabuľkách
Mimoriadne kontroly, pred uvedením nového zdroja do
prevádzky, rozborom zistené vyššie hodnoty ako medzné
Požiadavky na odber
Reprezentujú kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom
vodovode počas celého kalendárneho roka
Počet vzoriek podľa počtu obyvateľov zásobovaných
pitnou vodou
Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako
50 % miest nebolo trvalými miestami odberu
Minimálny ročný počet odberov
vzoriek pitnej vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý je
22. marca 2014, ponúkajú RUVZ pre
obyvateľov bezplatné vyšetrenie vôd
z individuálnych vodných zdrojov
v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Vzorky je potrebné odobrať v deň
vyšetrenia do čistej, vypláchnutej sklenenej
alebo plastovej fľaše v množstve 0,5 litra
a priniesť na príslušný RUVZ.
Svetový deň vody-22.marec
Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na
kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách
na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch,
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na
umelom kúpalisku
 Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na
vodu určenú na kúpanie
 Vyhláška MZ SR 72/2008 o podrobnostiach
o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na
kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
 Nariadenie vlády SR č.87/2008 Z.z. o požiadavkách na
prírodné kúpaliská

Monitoring kvality vody na
kúpanie
Upravuje požiadavky na kvalitu vody na
prírodnom a na umelom kúpalisku
 Rozsah a početnosť kontroly
 Požiadavky na kvalitu vody na kúpalisku
 Požiadavky na prevádzku a prevádzkový
poriadok

Vyhláška MZ SR č.
308/2012 Z.z.
Požiadavky na kvalitu vody na
umelom kúpalisku






Vyhláška upravuje požiadavky na kvalitu vody na kúpanie,
rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie,
vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a prevádzku
umelých kúpalísk a náležitosti prevádzkového poriadku
Kapacita umelého kúpaliska sa určuje ako 1,5-2 dvojnásobok
kapacity vodnej plochy.
Šatne
Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o
teplote vzduchu sa musia aktuálne uvádzať každý deň na
prístupnom a viditeľnom mieste.
Počet záchodov, spŕch a prezliekacích kabínok
Vstup do bazéna- brodisko
Vyhláška MZ SR 72/2008 Z.z.
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov
štátnej správy a obcí, práva a povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb v
súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými
pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s
prevádzkovaním pohrebnej služby,
krematória, pohrebiska, s
prevádzkovaním balzamovania alebo
konzervácie ľudských pozostatkov.
Pohrebníctvo- Zákon MZ SR
470/2005 o pohrebníctve
RÚVZ najčastejšie dostávajú podnety na
oblasti užívania ochranného pásma
pohrebiska, ale aj na nedostatočnú
prevádzku chladiacich zariadení, respektíve
nevhodné nakladanie s telesnými
pozostatkami.
 Od nadobudnutia účinnosti zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve nezaznamenal
žiadne sťažnosti zo strany občanov.
 Počet anonymných podnetov vo
všeobecnosti klesá.

Prípady

1.

1.

1.

1.

1.
Liptovský Mikuláš:
Podnetom bola aj reportáž z televíznych novín TV Markíza o
uskladnený,, ľudských pozostatkov v garáži“.
Komárno, Bratislava:
Používanie účelového vozidla bez chladiaceho zariadenia na
prepravu ľudských pozostatkov.
Trenčín:
Jeden podnet sa týkal podozrenia na viacnásobné použitie
truhiel a prevoz ľudských pozostatkov v aute bez chladiaceho
zariadenia. Na základe kontroly bolo zistené, že podnet je
neopodstatnený.
Košice:
Uloženie tela na nefunkčnom chladiacom zariadení.
Vranov nad Topľou:
Zákona nesplnil povinnosť, a to nezabezpečil v chladiacom
zariadení, v ktorom boli uložené ľudské pozostatky trvalé
udržanie teploty v rozmedzí 0 °C do 5°C.
Vyhláška MZ SR 554/2007
o podrobnostiach
o požiadavkách na zariadenia
starostlivosti o ľudské telo
Zariadenia starostlivosti o
ľudské telo






Vyhláškou sa ustanovujú:
podrobnosti o požiadavkách na stavebno-technické
riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné
členenie zariadení starostlivosti o ľudské telo
podrobnosti o požiadavkách na pracovné postupy,
prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky
používané v zariadeniach,
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zariadenia,
náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.
Sauny, soláriá
Vyhláška MZ SR 554/2007
Z.z.
Vyhláška MZ SR 553/ 2007, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
prevádzku zdravotníckych zariadení z
hľadiska ochrany zdravia
Prevádzka zdravotníckych zariadení z
hľadiska ochrany zdravia











Príjem pacienta
Postup ošetrujúceho lekára
Ošetrovanie pacienta
Stravovanie
Stravovanie novorodencov a dojčiat
Manipulácia s bielizňou
Nakladanie s odpadmi
Upratovanie
Sterilizácia, dezinfekcia a regulácia živočíšnych
škodcov
Nemocničná nákaza
Prevádzkový poriadok
Vyhláška MZ SR 553/ 2007
Z.z.





Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici.
2014. Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia.
[online]. 2014. [cit. 2014-03-26]. Dostupné na internete:
http://www.ruvzse.sk/hzp.htm.
Nariadenie vlády SR 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo
Zvolene. 2014. Svetový deň vody 2014. [online]. 2014. [cit. 201403-26]. Dostupné na internete:
http://www.ruvzzvolen.sk/index01.php.
VYHLÁŠKA 308/2012 Z.z. Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom
kúpalisku a na umelom kúpalisku.
VYHLÁŠKA 72/2008 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky, o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody
kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
Zdroje






Zbierka zákonov č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
Zbierka zákonov č. 131/2010 o pohrebníctve
Vyhláška 554/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, o
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Vyhláška 553/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Slovenské pohrebníctvo. 2013. Kauzy v pohrebníctve. [online]. 2013. [cit.
2014-03-27]. Dostupné na internete: http://www.pohrebnictvo.sk/kauzy-vpohrebnictve/.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 2009. Organizačná
štruktúra. [online]. 2009 [cit. 2014-03-28]. Dostupné na internete:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=67
&Itemid=57.
Zdroje

Ďakujeme za pozornosť.

similar documents