Revize národních účtů ČR 2014 – implementace ESA 2010 (

Report
REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ ČR 2014
- IMPLEMENTACE ESA 2010
Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Smilovice 23. října 2013
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
DŮVODY REVIZE
-
Revize národních účtů ČR vychází z Nařízení EUROSTATU
(ESA 2010) termín 9/2014
-
ESA 2010 reflektuje změny implementované standardem
SNA_2008
-
SNA 2008 byl přijat z důvodu reakce statistiků na
socioekonomické změny, které stávající statistické modely
nebyly schopny zachytit
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
2/28
REVIZE NA ČSÚ
-
ČR je jediná země EU, která nežádala o derogaci. ESA 2010
bude implementováno v řadě 1990 – 2013 (2014) plně.
-
S revizí ESA 2010 ČSU spojí i změny, které jsou nařízené
EUROSTATEM (imputované nájemné), opraví vlastní chyby
(např. změny v dopočtech, metodických odhadech NU) a
zohlední nové informace (např. SLDB)
-
Revize je systematicky připravována od REV11
-
Revize zasáhne RNU, QNU, RegU, EDP atd…
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
3/28
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PLYNOUCÍ Z
IMPLEMENTACE ESA 2010
- Kapitalizace výdajů na vědu a výzkum (VaV) a nehmotná aktiva
- Zachycení destruktivní techniky v THFK (vč zásob)
- Změny hranice THFK
- Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou S13
- Změna ekonomického vlastnictví v ZO (zušlechtění, merchanting, reexport)
- Změna sektorizace finančních institucí
- Zaměstnanecké opce
- Neživotní pojištění
- Netržní produkce a netržní kritérium
Ostatní (zlato, úvěry v selhaní, ocenění finančních aktiv....)
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
4/28
I. KAPITALIZACE VÝDAJŮ NA VAV (1)
•
Výdaje na výzkum a vývoj zaznamenávají členské státy jako tvorbu
hrubého kapitálu.
•
Teoretické pozadí příčiny lze vysvětlit nezachycenými investicemi ve
vztahu k produkční funkci.
•
Výpočet probíhá nákladovou metodou
•
Dojde ke změně produkce, změně THFK. Dopad na produkci S.13 je
díky odpisům VaV (životnost 10 – 20 let)
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
5/28
I. VAV (2)
PRODUKCE (P.1) VaV:
Subdodávky ze zahraničí
P.1
(DOVOZ)
Subdodávky z ČR
(P.2)
P.11
P.12
VaV na zakázku
VaV pro vlastní užití
(určený k prodeji)
(THFK)
do ČR
(P.2)
do zahraničí
(VÝVOZ služeb)
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
6/28
I. VAV (3)
Výpočet PRODUKCE (P.1) VaV (dle závěru TF):
Vnitřní náklady (výdaje) na VaV
-
Platby licencí nehmotných fixních aktiv
-
Náklady (výdaje) na produkci softwaru ve vlastní režii
+ Platby postgraduálním studentům nezahrnutých ve Frascati
-
Kapitálové náklady (výdaje)
+ Ostatní daně na produkci nezahrnuté ve Frascati
-
Ostatní dotace na produkci
+ Vnější nákupy VaV (=subdodávky; má být zaznamenáno jako P.2)
-
SFK za vstupy DNM a DHM pro VaV
-
Úprava na úplnost a ostatní úpravy
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
7/28
I. VAV (4)
Vliv na HDP za roky 2010r14 (praconí verze); P.1 = +P.12
P.2 = +subdodávky
2010 (mil. Kč)
Původní
Nově
Abs změna
% změna
Produkce (P.1)
9.358.575
9.413.743
+55.168
+0,59%
Mezispotřeba
5.938.277
5.944.332
+6.055
+0,10%
HPH
3.420.298
3.469.411
+49.113
1,42%
Čisté daně z produktů
370.582
370.582
X
X
Daně z produktů
417.475
417.475
X
X
Dotace na produkty (-)
-46.893
-46.893
X
X
?
?
X
X
3.790.880
3.839.993
+49.113
1,28%
Rozdíl mezi přičtením o
zaplaceným DPH
HDP
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
8/28
II. DESTRUKTIVNÍ TECHNIKA
Podle ESA 95 byly zbraňové systémy účtovány do
mezispotřeby  v roce pořízení byly v mzsp velké nákupy
velký nárůst produkce vlády, přidaná hodnota nezměněná
Podle ESA 2010 budou zbraňové systémy účtovány jako
tvorba fixního kapitálu  odpisy po dobu životnosti
zvýšení přidané hodnoty
Implementace bude mít dopad na pokles produkce (menší
imputace do P.1 v S.13 a nárůst HDP o SFK v nákladové
metodě
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
9/28
III. ZMĚNY HRANICE THFK
Již nebude platit kritérium 500EUR pro identifikaci THFK,
investicí je vše s životností nad 1 rok
Dopad lze očekávat pro software
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
10/28
IV. NEREZIDENTSKÉ JEDNOTKY SE
ZVLÁŠTNÍM ÚČELEM POD KONTROLOU S13
Zatím jsme neidentifikovali – cílem je korektní zachycení
dluhu
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
11/28
VI. ZMĚNA EKONOMICKÉHO VLASTNICTVÍ V ZO
(ZUŠLECHTĚNÍ, MERCHANTING, REEXPORT) (1)
•
Velmi rozsáhlé téma, které bylo spojeno do tvorby celkové
koncepce měření zahraničního obchodu v národním pojetí
(vytvářen detailní manuál)
•
Jde na jedné straně o striktní implementaci principu změny
vlastnictví v ESA 2010, ale na straně druhé o nedokonalé
zachycení merchantingu a implementace reexportu
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
12/28
VI. ZMĚNA EKONOMICKÉHO VLASTNICTVÍ V ZO
(ZUŠLECHTĚNÍ, MERCHANTING, REEXPORT) (2)
Obsah modelu ZO 2014
•
Koncept zahraničního obchodu v národním pojetí je již plně
uplatňován od revize 2011
•
Zušlechtění (processing) vede k vyloučení akt/pas zušlechtění ze
ZO. V ZO zůstane jen služba. Teoreticky bez dopadu na saldo
ZO, jde o kombinmaci SZO, ZO 1-04, měsíční stat. Průmyslu
•
Merchanting se zachycuje podle CPA netto na straně vývozu.
Tzn. záporný vývoz znamená např. nákup paliva v Amsterodamu
pro jeho další prodej
•
Reexport bude zachycován zcela odděleně od ostatního ZO v IO.
Je otázka, jakým způsobem, bude deflován.
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
13/28
VI. ZMĚNA EKONOMICKÉHO VLASTNICTVÍ V ZO
(ZUŠLECHTĚNÍ, MERCHANTING, REEXPORT) (3)
- Představení manuálu
- ČSÚ v úzké spolupráci s ČNB uspořádal seminář pro kolegy z
okolních zemí a EUROSTAT
- ČSÚ pozval ředitele EUROSTATU W. RADEMACHERA do Prahy a
diskutoval s ním o problémech ZO a implemetace SF
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
14/28
VII. ZMĚNA SEKTORIZACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ
2.66 Sektor finančních institucí se dále rozčleňuje do těchto subsektorů:
a) centrální banka (S.121);
b) instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122);
c) fondy peněţního trhu (S.123);
d) fondy kolektivního investování jiné neţ fondy peněţního trhu (S.124);
e) ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125);
f) pomocné finanční instituce (S.126);
g) kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127);
h) pojišťovací společnosti (S.128) a
i) penzijní fondy (S.129).
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
15/28
VIII. ZAMĚSTNANECKÉ OPCE
Zaměstnanecké opce na akcie
4.168 Zvláštní formou naturálního důchodu je praxe, kdy zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje
opci umožňující nákup akcií v určitém budoucím termínu za stanovenou cenu. Zaměstnanecká
opce na akcie se podobá finančnímu derivátu, přičemž zaměstnanec se může rozhodnout opci
neuplatnit – buď proto, že cena akcie je v daném okamžiku nižší než cena, za kterou může
uplatnit opci, nebo proto, že odešel ze zaměstnání u dotčeného zaměstnavatele, a jeho opce
tudíţž propadla.
4.176 Na finančním účtu odpovídá pořízení zaměstnaneckých opcí na akcie domácnostmi
příslušné části náhrad zaměstnancům s odpovídajícím závazkem zaměstnavatele.
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
16/28
IX. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (1)
■ Služba poskytovaná oprávněným osobám;
■ ESA 1995:
zasloužené pojistné
+ doplňkové pojistné
- náhrady, na které vznikl nárok
■ ESA 2010:
zasloužené pojistné
+ doplňkové pojistné
- upravené náhrady, na které vznikl nárok
■ Správná výše náhrad, která se použije ve výpočtu produkce, se nazývá
„upravené náhrady“;
■ Cílem je zajistit, aby neočekávaně vysoké náhrady nevedly ke kolísavým a
záporným odhadům produkce, zejména v období po katastrofě;
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
17/28
IX. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (2)
50000
45000
40000
35000
30000
2008
2009
Náhrady ESA 1995
2010
2011
2012
Upravené náhrady ESA 2010
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
18/28
X. NETRŽNÍ PRODUKCE A NETRŽNÍ KRITÉRIUM
•
50% Kritérium již není jediný argument pro S13, kvalitativní kritérium
(zda dělá i pro jiné odběratele, tržní prostředí (nemocníce – konkurence)),
u infrastruktury
•
Změna samotného kritéria
•
Marginální dopad v ČR
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
19/28
B.2 KVANTITATIVNÍ KRITÉRIUM - ESA95
Test na tržní / netržní charakter veřejné jednotky
= 50% kriterium úhrady provozních (výrobních) nákladů z tržeb jednotky
Test v „delší „ časové řadě údajů
a) Propočet podle ESA95:
-
P. 11 t
----------------------------------- , kde
P.21 t + D.1 t + K.1 t + D.29 t
P.11t …………tržní produkce ;
P.21 t ……….. Mezispotřeba;
D.1 t ……….
náhrady zaměstnancům
K.1 t ………… spotřeba fixního kapitálu;
D.29 t ………...ostatní daně na výrobu
(ESA95 §§ 3.32, 3.33)
Pokud koeficient je větší než 0,5 jde o tržního výrobce (produkce za ekonomicky
významné ceny)
Testy a zatřídění: 1995, (MF za PO na datech 1995 a 1996 ),2004 (MF za PO na
datech 2003 a 2004); 2010 (ČSÚ za veřejné nefinanční korporace a PO); od 2010
každoroční
u PO, NI a nefinančních korporací;u finančních korporací není relevantní
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
20/28
B.2 KVANTITATIVNÍ KRITÉRIUM – ESA10
b) Propočet podle ESA10:
P. 11 t + P. 131 t
------------------------------------------------------------------ , kde
P.21 t + D.1 t + K.1 t + D.29 t +/- D.41 nett
P.11t ………Tržní produkce ; P.131 …………..Netržní produkce
P.21 t ………Mezispotřeba; D.1 t ……….
K.1 t …… Spotřeba fixního kapitálu;
náhrady zaměstnancům
D.29 t ………...ostatní daně na výrobu
(+/-) D.41 ………Čisté úroky (výnosové minus nákladové)
(ESA 10 §§ 20.29-20.31)
Od 2010 každoroční testy: za jednotky v S.11001, za PO za NI – o.p.s. a š.p.o. (v
S.15); u finančních korporací kritérium 50% není relevantní
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
21/28
Děkuji za pozornost
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz
22/28

similar documents