PM_Zmeny_zari_2013

Report
Pavel Mohaupt
Změny v průběhu realizace projektů
Změny v projektech - realizace
 Smlouvy o poskytnutí dotace,
 Legislativy ČR a EU,
 Příručky pro příjemce – PPP, příloha č.11A
 Příručky pro žadatele – PPŽ,
 Pravidel způsobilých výdajů – příloha č.1 PPP,
 Metodických pokynů ŘO ROP SZ.; EMP č.62 z 07/2013
Změny v projektech - druhy
 Podstatné (15 dnů před před realizací – cíl, indikátory,
rozpočet),
 Nepodstatné ( s MH, MZ – formální změny) ,
 Rozpočtové ( 15 dnů před ukončením realizace
etapy/projektu, spojené s VZ),
 Neplánované
podstatné
ostatní
Základní pravidla způsobilých výdajů – příručka č.1 PPP
 musejí být vynaloženy v souladu s příslušnými předpisy
ES a ČR,
 musejí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli
ROP, Severozápad a navazujícími dokumenty,
 musejí být přiměřené, tj. musejí odpovídat cenám v místě
a čase obvyklým,
 musejí být vynaloženy v souladu s principy 3E:
1. hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu,
2. účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu,
3. efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,
 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (rozpočtová pravidla),
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o finanční kontrole),
a
 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů,
Metodika změn projektů - příloha č.11 PPP
 upřesnění podmínek provádění změn v projektech
realizovaných v rámci ROP Severozápad,
 bod 2. Změny projektu ve vztahu k veřejným zakázkám
Změny projektu ve vztahu k veřejným zakázkám
Příjemce/ žadatel je povinen se řídit
 zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů,
 Přílohou č. 5 Příručky pro žadatele – Pokyny pro
zadávání zakázek.
Zápočet méněprací a víceprací
Vzájemné započtení víceprací a méněprací je
žadatel/příjemce oprávněn provést, splní-li následující
kritéria:
 zápočet méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) je
prováděn v rámci stavby a nejedná se o změny
zásadního charakteru (podstatné změny – hodnocení
projektu, dispoziční změny, změny mající vliv na
indikátory, cíl a rozpočet v IS Benefit),
 možnost vzájemného zápočtu víceprací s méněpracemi
musí být podložen smluvním vztahem mezi
žadatelem/příjemcem a dodavatelem,
 každá vícepráce a méněpráce je řádně zdokumentována,
zaznamenána ve stavebním deníku či jiném
adekvátním dokumentu, Změnovém listu a podepsána
oprávněnými zástupci všech zúčastněných stran
(AD,TDI, I, D),
 vícepráce nemá vliv na již uzavřené výběrové řízení
z hlediska transparentnosti,rovného zacházení
a zákazu diskriminace
 nedostatečně zdokumentované vícepráce jsou
nezpůsobilým výdajem
Poskytovatel dotace rozhodne, zda se jedná o způsobilý, či
nezpůsobilý výdaj. V případě, že se jedná o způsobilé výdaje, jsou
hrazeny z rozpočtu projektu. V případě, že se jedná o nezpůsobilé
výdaje, hradí je příjemce z vlastních zdrojů.
Pro všechny změny platí povinnost dodržení podmínek a postupů
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, příp. Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Pokynů pro zadávání zakázek (příjemci, kteří nejsou zadavateli
dle zákona).
V případě dodatečných stavebních prací a služeb (ve smyslu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů) je třeba zejména dbát následujících dvou
podmínek:
 potřeba změny vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností (žadatel/příjemce je nemohl předpokládat)
 změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací
nebo pro poskytnutí původních služeb nebo původních dodávek
(nezbytnost pro dokončení projektu).
(např. z požadavku třetích stran - správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči,
Policie ČR, změna technických norem apod., POZOR na § 23 odst.7 a )
Nezpůsobilost výdajů
 vícepráce, které jsou v rozporu s legislativou,
 vícepráce, které překročí schválenou dotaci ve Smlouvě o
poskytnutí dotace,
 vícepráce, které nejsou nezbytné pro úspěšné dokončení
projektu,
 vícepráce, které nesouvisí s aktivitami projektu,
 vícepráce, které vzniknou v důsledku nedostatečné
přípravy projektu (důslednost na precizní přípravu
prováděcí dokumentace)
Zásahy do investice
 bližší komentář v následující prezentaci
 vydán Externí metodický pokyn č.59 – udržitelnost
projektu
Tabulka finančních oprav – Projekt a jeho změny
 Externí metodický pokyn
následující prezentaci
č.58
bližší
komentář
v
 Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci projektu do
6 měsíců od podpisu smlouvy – 0,5% z dotace (max.
250tis.),
 Opakované provedení podstatné změny projektu bez
oznámení v souladu s PPP- 0,5% z dotace,
 Provedení podstatné změny bez oznámení v souladu s PPP
a za předpokladu negativního stanoviska ŘO – 100% z
dotace
 Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 10% až
30% včetně – 0,5% z dotace
 Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 30% - 100%
z dotace,
 Provedení úprav projektu, které sice nevedou k nenaplnění cíle
a účelu projektu, nicméně jsou takové četnosti, rozsahu a
charakteru, že vedou k chybovosti napříč celým projektem
Děkuji za pozornost
Pavel Mohaupt,
projektový manažer, ORKP ÚL
Tel. 475 240 649, Berní 2261/1, Ústí nad Labem
http://www.nuts2severozapad.cz.

similar documents