4.การค้นหาหัวใจของความสำเร็จ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง

Report
ปัญหาของการจัดการแผนงาน /
โครงการควบคุมโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่า
• งานที่ทาอยู่ดีแล้ วหรือยัง ?
• ถ้ าจะปรับปรุงงานให้ ดีข้ นึ จะปรับปรุงที่ใด ? อย่างไร ?
ผู้บริหารไม่ทราบว่า
• การทางานเชิงรุก กับการตั้งรับอยู่ในสถานที่ อย่างใหนจะดีกว่า ?
• การตัดสินใจเลือกวิถีทางรุกหรือรับ มีผลต่อการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของ
ปัญหาอย่างไร?
• ถ้ าจะให้ นา้ หนักกับการทางานเชิงรุก จะทาได้ อย่างไร ?
นโยบายรัฐบาล เรือ
่ งการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน
ประกาศเมือ
่ 23 สิ งหาคม 2554
4.3.3 จัดให้ มีมาตรการสร้ างสุขภาพโดยมีเป้ าหมายเพื่อลดอัตราป่ วย ตาย
และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบ
วงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
จัดให้ มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้
ความรู้ป้องกันโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน การให้ บริการเชิงรุก
ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ
ขัน
้ ที่ 1 : แสดง
จุดหมายปลายทาง
พืน้ ฐาน
กระบวนการ
ภาคี
ประชาชน
ขัน
้ ที่ 2 : ใช้แผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร ์
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ นางานไปสู่จุดหมายปลายทาง
S
L
M
ขัน
้ ที่ 3 : กาหนดกิจกรรมสาคัญของ
โครงการทีส
่ ามารถตอบสนอง
แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร ์
ขัน
้ ที่ 4 : วิเคราะหงานที
ป
่ ระกอบ
์
กันขึน
้ เป็ นกิจกรรมสาคัญ
คุณภาพของ
โครงการ
ขึ้ นกับ
คุณลักษณะ
และ
องค์ประกอบ
ของงาน
การยกระดับการพัฒนา
ของโครงการ DM/HT
ดวยเทคนิ
ค
้
ทางเลือกที่ 1
การจั
การค
ากลาง
จังหวัดสารวจหาค่
ากลางด(Norm)
ของปฏิ
่ บัตกิ ารจากกลุ่มตัวอย่าง ในพืน้ ที่ ค่ากลางที่
สารวจได้ คอื “ค่ ากลางปัจจุบัน”
จากนั้น จังหวัดกาหนด “ค่ ากลางที่คาดหวัง” ประจาปี โดยเพิม่ งานที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จเข้ าไปในค่ ากลางปัจจุบันทีส่ ารวจได้
งานทีจ่ ะนาไปสู่ ความสาเร็จ ได้ จากนวัตกรรมในพืน้ ที่
ทางเลือกที่ 2
กระทรวง สาธารณสุ ขประกาศค่ ากลางทีค่ าดหวัง โดยค้ นหาค่ ากลางของโครงการที่
ได้ รับความสาเร็จจากทั่วประเทศ (ยืนยันจากข้ อมูลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม)
ทางเลือกที่ 3
ใช้ขอ้ มูลงานที่ได้รบั ความสาเร็จจากการวิจยั พัฒนาเพือ่ กาหนดเป็ นค่ากลาง
ขัน
้ ที่ 5 : กาหนดคากลางของงาน
่
DM/HTทีค
่ าดหวัง
อะไร?
คากลางคื
อ
่
ขัน
้ ที่ 6 : จังหวัดใช้คากลางประเมิ
น
่
โครงการในพืน
้ ทีท
่ ง้ั หมด
เพือ
่ จัดระดับ
คุณภาพของโครงการในปัจจุบน
ั
จัดระดับคุณภาพของโครงการ DM/HT
โดยเทียบกับคากลางที
ส
่ ารวจได้ (ใช้เป็ น
่
ขอมู
้ ฐาน)
้ ลพืน
ระดับ
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
ค่ ากลาง แสดงงานสาหรับโครงการ(ก)ทีพ่ บปฏิบตั ิอยู่ทวั่ ไปในจังหวัด
ค่ ากลางไม่ ใช่ มาตรฐานทีอ่ อกโดยกรมวิชาการ
หากโครงการ(ก)ทีก่ าลังประเมินมีงานเปรียบเทียบได้ กบั ค่ ากลาง ให้ คะแนน = 3
หากมีงานมากหรือน้ อยกว่ าค่ ากลาง คะแนนจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงตามเกณฑ์ ทจี่ ังหวัดกาหนด
จังหวัดสามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาได้ โดยการตั้งเกณฑ์ เพือ่ ผลักดันงานไปในทิศทางที่ต้องการ
กระบวนการพัฒนาโครงการของ
จังหวัดดวยการจั
ดการคากลาง
้
่
จากการคนหาค
ากลางจากพื
น
้ ทีท
่ ม
ี่ ี
้
่
ความสาเร็จ
จะไดงานที
เ่ ป็ นหัวใจของความสาเร็จ
้
พรอมลั
กษณะการกระจายตั
SRM/ ว
้
ค่ากลาง
งานที่ต้องมี
(ไม่ข้ นึ กับบริบท)
งานที่ควรมี
(ขึ้นกับบริบท)
การหาค่ากลาง
กิจกรรมสนับสนุ น
ดาเนินการโดย กรม
เขต จังหวัด ภายหลัง
ทราบงานกลางของ
พื้ นที่
ผลการคนหาหั
วใจของ
้
ความสาเร็จจากพืน
้ ทีท
่ ไี่ ดรั
้ บ
ความสาเร็จในงานควบคุ
ม
SRM/ค่ากลาง
9 รายการ นโลหิตสูง
โรคเบาหวาน/ความดั
งานที่ขึ้นกับบริบท
พบว่าโครงการให้
น้ าหนักงานไม่สมดุลย์
กัน
สีเขียว = มาก
สีเหลือง = ปานกลาง
สีแดง = น้อย
พืน้ ฐาน
กระบวนการ
ภาคี
ประชาชน
น้าหนักของงาน(เฉพาะทีห
่ าคากลางแล
่
ว)ที
่
้
เขียว =มาก ้ เหลื
ตอบสนองเป้าประสงคของบุ
ทธศาสตรจากพื
ทีอๆ่ ง = ปานกลาง
์
์ แดง = น้อยน
มีความสาเร็จ
S
L
M
ขัน
้ ที่ 7 : ยกระดับคุณภาพ
ของโครงการ DM/HT
SRM/ค่ากลาง
หลังการ
9 รายการ
ปรับงานกลางที่ตอ้ งมีให้
งหวัด
ประกาศคากลางของจั
่
สอดคล้องกับประกาศ
ของจังหวัด
เสริมด้วยงานที่ควรมีโดย
ให้สมดุลย์ระหว่าง
กิจกรรมทั้ง 7
การสรางแผนงานรายประเด็
นทีม
่ ี
้
ความสั มพันธกั
่
้ อย 3 แผนงาน
์ นอยางน
การสรางโครงการด
7 กิจกรรมที่
วย
้
้
กลุ่มแผนงาน
สามารถตอบสนองได
ทุ
้ กแผนงาน
7 โครงการที่สร้างเพื่อตอบสนอง
ได้ทุกแผนงาน
โครงการ
สรุป
การใช้จัดการคากลางร
วมกั
บแผน
่
่
ทีท
่ างเดินยุทธศาสตร ์
จะนาไปสู่การ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
สรุปการพัฒนากระบวนการจะนาไปสู
่
การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ปรับกระบวนการด้วยโครงการกิจกรรมสาคัญทั้ง 7
ใช้การจัดการค่ากลางและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
สรุป
ใช้การจัดการคากลางยกระดั
บ
่
คุณภาพโครงการเพือ
่
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมไดทุ
้ ก
ประเด็นสุขภาพ
เชือ
่ มัน
่
และ
ทาให้เป็ น
จริง

similar documents