Megelőzés és újrahasználat az elméletben és a gyakorlatban, a

Report
Megelőzés és újrahasználat
az elméletben és a gyakorlatban
Dr. Wégner Krisztina
2013.szeptember 25.
Keretek
Közösségi keretek:
2008/98/EK irányelv a hulladékról, 29.-33.cikk
Magyarországi jogi keretek:
2012.évi CLXXXV. törvény
a hulladékról 73 – 78.§.
VHR előkészítés alatt
A megelőzés és újrahasználat a Ht.-ben
A preambulumban célként megjelölve
Az alapelvek között
A fogalmaknál részletesen
A hulladékhierarchia csúcsán
A gyártói kötelezettségek között – ökodesign, technológia
A közszolgáltatói kötelezettségek között
Az OHÜ kötelezettségei között – tervezés – OHT - OMP
Megelőzés
Intézkedés
Hulladékká válást megelőzőn
Csökkenti a hulladék mennyiségét – újrahasznált v.
élettartam meghosszabbítás – anyagnál, terméknél
Csökkenti a káros hatásokat – képződött hulladék
Csökkenti a veszélyes anyag tartalmat – anyagnál,
terméknél
Újrahasználat
Művelet
Nem hulladék – még termék
Alkatrész is
Újrahasználják az eredeti céljára
Újraahasználatra előkészítés
Hasznosítási előkészítő művelet
Tisztítás, javítás vagy ellenőrzés
Hulladék – vagy alkatrésze
Bármilyen egyén kezelés nélkül
Újrahasználhatóvá tétel
Mit tettünk eddig?
Jogszabályt alkottunk
Termékdíj
Lerakási járulék
ROHS
Hulladék vége státusz
Melléktermék - megelőzés
A termék előállítási folyamat során képződő anyag,tárgy
A folyamat elsődleges célja nem ennek előállítása
További felhasználása biztosított
Előállítását követően közvetlenül felhasználható
Környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti
További használata jogszerű
Megfelel a vonatkozó jogszabályoknak
Országos Megelőzési Program
Megelőzési
program:
beépítve
hulladékgazdálkodási tervbe
része más
környezetpolitikai
programnak
önálló elemként
jelenik meg
Határidő: 2013. december 12.
Érvényes az adott tagország teljes területére
Legalább 6 évente felülvizsgálat és értékelés
2003/35/EK ill. 2001/42/EK alapján
Nyilvánosan hozzáférhető weboldalon kell közzétenni
Beszámolási kötelezettség
Tartalmi
elemek
hulladékképződés
megelőzésére
irányuló célok
gazdasági növekedés és
hulladékkeletkezés okozta
környezeti hatások közötti
összefüggés megszüntetése
minőségi és
mennyiségi
referenciaszintek
A Hulladékról szóló törvény
73.§ (3) alapján: az OHÜ az OHT részeként OMP-t elkészíti
Határidő: 2013.december 12.
1 országos, több területi ht. és megelőzési program
OHÜ 6 évre készíti el, 3 évente beszámolót készít, 4. évben felülvuzsgálat
Nyilvánosság részvétele: 2/2005. (I. 11.) Korm. Rendelet
Közzététel a környezetvédelemért felelős minisztérium honlapján
A megelőzési programokat érvényesíteni kell az önkormányzati döntések során
Tartalmi
elemek
cél: hulladékképződés
megelőzése
minőségi és referencia
szintek
gazdasági
szemléletformáló
intézkedések
fenntartható
fogyasztás
hulladék státusz
elérésének kitolása
Eszközök
A
hulladékkeletkezéssel
kapcsolatos
keretfeltételeket
érintő intézkedések
A fogyasztási és
használati szakaszt
befolyásoló
intézkedések
A tervezési,
gyártási és
forgalmazási
szakaszt
befolyásoló
intézkedések
A hulladékkeletkezéssel kapcsolatos
keretfeltételeket érintő intézkedések
Tervezési intézkedések vagy az erőforrások hatékony felhasználását
előmozdító gazdasági eszközök használata
Kutatások és fejlesztések
Hatékony és jellemző mutatók kidolgozása
A tervezési, gyártási és forgalmazási
szakaszt befolyásoló intézkedések
Az öko-tervezés előmozdítása
A hulladékmegelőzési technikákkal kapcsolatos tájékoztatás
Az illetékes hatóságok számára szervezett képzés
Intézkedések a 96/61/EK irányelv hatálya alá nem tartozó
létesítményekben való hulladékkeletkezés megelőzése érdekében.
Figyelemfelkeltő kampányok alkalmazása vagy a vállalkozásoknak
nyújtott pénzügyi, döntéshozatali vagy egyéb támogatás.
Az önkéntes megállapodások, a fogyasztói/termelői bizottságok vagy
az ágazati tárgyalások
A megbízható környezetgazdálkodási rendszerek előmozdítása
A fogyasztási és használati szakaszt
befolyásoló intézkedések
Gazdasági eszközök
Figyelemfelkeltő kampányok, tájékoztatás
Megbízható ökocímkézés
Az integrált termékpolitika keretében a hulladékmegelőzéssel kapcsolatos információk és a
kedvezőbb környezeti hatású termékek rendelkezésre bocsátásáról kötött megállapodások
Zöld közbeszerzés
újrahasználati központok és hálózatok támogatása vagy létesítése
Cselekvési Program
Építési és bontási hulladékok
Újrahasználat
Zöld közbeszerzés
Környezettudatos termelés és vállalati működés
Szemléletformálás
Az országos és a területi tervek
közötti összefüggés
Építési és bontási hulladékok
Célok:
Épületek bontásának elkerülése
Tervezett intézkedések:
Élettartam növelése
Koordinációs szervezet létrehozása
Primer nyersanyaghasználat mennyiségi csökkentése
Szelektív bontás
Minősítési rendszer kiterjesztése az újrahasználatra
Építőipari termékek életciklusának növelése.
Ökológiai minősítés
Kormányrendelet
Hulladék átadás-átvételi rendszer
Zöld közbeszerzés
K+F támogatás
Újrahasználat
Célok:
Tervezett intézkedések:
Az újrahasználat széleskörű elterjesztése a
lakosság körében.
Újrahasználati központok hitelesítési
rendszerének kidolgozása és alkalmazása
Újrahasználati rendszer kialakítása.
Források biztosítása
Szociális alapú újraelosztás
Kommunikációs kampány
Koordinációs szerepvállalás
Zöld közbeszerzés
Célok
Tervezett intézkedések
Szabályozási rendszer kiépítése
Jogszabályi háttér megteremtése
A GPP Toolkit kritériumrendszerének elérése.
A zöld közbeszerzésekről szóló Korm. rendelet
kötelező elemeinek fokozatos szigorítása a GPP
Toolkit kritériumrendszerének elérése érdekében.
Távlati cél a zöld közbeszerzésekről szóló Korm.
rendelet alanyi hatályának önkormányzatokra
történő kiterjesztése.
Környezettudatos termelés és
vállalati működés
Célok:
Tervezett intézkedések:
A termeléshez és vállalati működéshez
kapcsolódó hulladékképződés megelőzése
A vállalatok környezettudatosabb működését
biztosító eszközök, rendszerek fejlesztése,
alkalmazásának ösztönzése
A környezetbarát vállalatirányítási rendszerek
Az önkéntes környezeti szabályozás
gyakorlatának elősegítése.
A kutatás-fejlesztés és innováció
kutatás-fejlesztés és innováció / eco-design
Élelmiszerek megsemmisítése helyett azok
karitatív felhasználása
Az élelmiszerek karitatív célú felhasználásának
jogszabályi elősegítése
Szemléletformálás
Célok:
Tervezett intézkedések:
Kevesebb hulladék képződése a fogyasztás és
termelés során.
A megelőzés beépítése a környezeti nevelésbe,
szakirányú továbbképzésekbe, a vállalati politikákba,
a közoktatásba és a lakosság mindennapjaiba.
A kisebb környezeti terhelést jelentő alternatívák
A hulladék keletkezésének megelőzése terén
esetlegesen érintett szakemberek közti kapcsolatok
kialakulásának ösztönzése.
A környezetetikai szempontból elfogadhatóbb
viselkedésminták átvételére való készség és
hajlandóság népszerűsítése
Tájékoztatás a társadalom széles körében a
megelőzés aktuális helyzetéről, lehetőségeiről
Komplex kommunikációs programok a
hulladékhasznosításról, szelektív hulladékgyűjtésről
és a hulladékképződés megelőzéséről
Elmélet és gyakorlat találkozása
Kihívások
Végrehajtás
You can’t manage what you can’t measure” Deming
Fogyasztási szokások elmozdítása
Ösztönzés
Integráció
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
<előadó neve>
<elérhetőségek>

similar documents