Horizontalni-temata-8.10.13-Lucie

Report
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Lucie Bendlová
8. října 2013
Obsah
OBSAH :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úvod
Cíl horizontálních témat
Neutrální vliv
Rovné příležitosti
Udržitelný rozvoj
Horizontální témata – obecně, dokumentace
Zásada plnění HT
Důsledky nenaplnění HT
Příklady environmentálních kritérií a jejich naplnění
Příklady kritérií RP a jejich naplnění
Souhrn
Úvod
• Horizontální témata jsou průřezové oblasti všech ROP
• Nařízení EK č. 1083/2006 definuje
HT
ROVNÉ
PŘÍLEŽITOSTI (RP)
UDRŽITELNÝ
ROZVOJ (UR)
• EU považuje HT za zásadní politiku a princip
• ČR považuje HT za strategické téma
Cíl horizontálních témat
Cíl HT
Přispět v rámci zařazení do projektů:
• ke zlepšení stavu životního prostředí
• ke zlepšení situace v oblasti RP
Žadatel prokazuje v žádosti o dotaci, že projekt nemá
negativní vliv na HT.
Neutrální vliv
Projekty s neutrálním vlivem na UR
Žadatel v žádosti Benefit7, v záložce „PROJEKT“
políčko: „Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma
– udržitelný rozvoj“, „Projekt má pozitivní vliv na
horizontální téma – rovné příležitosti“ NEZAŠKRTÁVÁ
Vyplní záložku „HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA“
Viz. Příloha č. 12 Příručky pro žadatele, Průvodce horizontálními tématy
Rovné příležitosti
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Princip:
potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického
původu, náboženského vyznání, světového názoru,
zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.
RP se vztahují i na znevýhodněné skupiny – imigranti,
azylanti, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni atp.
NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ
Rovné příležitosti
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné
příležitosti.
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
- Uvedení oblasti RP, ve které dojde ke zlepšení situace,
a které znevýhodněné skupiny se bude týkat.
- Jakým způsobem dojde ke zlepšení situace RP.
- Popsat dopady realizovaných aktivit/opatření na RP.
NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ
Udržitelný rozvoj
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
V rámci ROP SZ – zaměření na ochranu a zlepšování
kvality životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ
KRITÉRIA
kvantifikovatelná
nekvantifikovatelná
Udržitelný rozvoj
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma –
udržitelný rozvoj.
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
- Uvedení oblasti ŽP, ve které dojde ke zlepšení situace.
- Jakým způsobem dojde ke zlepšení situace ŽP.
- Popsat dopady realizovaných aktivit/opatření na ŽP.
NEGATIVNÍ VLIV NA ŽP NENÍ PŘÍPUSTNÝ
Horizontální témata - obecně, dokumentace
• Naplňování a dopad HT je sledován při realizaci
projektu a je předmětem kontroly i v době
udržitelnosti
Dokumentace:
• Průvodce horizontálními tématy = Příloha č. 12
Příručky pro žadatele
• Externí metodický pokyn č. 62 - Příloha č. 2
UPOZORNĚNÍ :
Již při výběru kritéria je nutné zvážit
JAK NAPLNÍM A DOLOŽÍM PLNĚNÍ DANÉHO
KRITÉRIA
V rámci prováděných kontrol projektu (realizace,
udržitelnost ) je naplnění kritérií kontrolováno
a požadováno doložení jejich naplnění.
Důsledky nenaplnění HT
Pokud příjemce v rámci realizace či udržitelnosti projektu
nenaplní HT, ke kterým se zavázal:
Udržitelný rozvoj
porušení smluvních podmínek
1. Již proplacená dotace – porušení rozpočtové kázně
2. Před proplacením dotace – krácení způsobilých
výdajů dle rozsahu nenaplnění kritéria
Příklady environmentálních kritérií a jejich naplnění
Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy
zelených ploch v sídlech?
• Celkovou rozlohu příjemce změří pomocí geodetického
zaměření lokality, výstupem je zákres
na podkladě
katastrální mapy v PD – návaznost na indikátor Plocha nově
založené nebo obnovené veřejné zeleně v sídlech (ha)
Zahrnuje projekt využívání recyklátů?
• Počet tun recyklátů využitých v rámci projektu = recyklát
vzniklý drcením a tříděním stavebního odpadu (t)
Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory
• Zajištění péče o seniory (pečovatelská služba, zdravotní péče),
zavedení nebo rozšíření volnočasových aktivit pro seniory,
usnadnění přístupu seniorů na trh práce, speciální vzdělávací
akce pro seniory
V rámci projektu budou vytvořeny vhodné podmínky
pro sladění pracovního a osobního života
• pružná pracovní doba, vytvoření podmínek pro práci z
domova, možnost částečných úvazků, vybudování firemní
mateřské školy
Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení
pohybu osob se sníženou orientací
• informační tabule v Braillově písmu, vodící pruhy, zvukové
majáky, hlásiče
Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických
potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou
plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor
•
přebalovací pulty, dětské koutky, bezbariérové WC, opatření
umožňující samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým a jiným
postižením
Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení
pohybu osob se sníženou mobilitou
• bezbariérové přístupy, výtahy, nízkopodlažní autobusy
Projekt přispěje ke
patologických jevů
zvýšení
prevence
sociálně
• podpora zájmových/volnočasových aktivit pro mládež,
integrační služby pro osoby po výkonu trestu, drogově závislé
apod.
Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění
Publicita projektu a oslovení cílových skupin
reflektuje princip rovných příležitostí a specifické
potřeby cílových skupin
• přístupnost webových stránek pro uživatele se
zdravotním handicapem, genderově citlivé obraty,
vícejazyčné verze, místní noviny a časopisy přístupné
v infocentrech, na úřadech práce, u lékaře, apod.
Souhrn
HT se zadávají při vyplňování žádosti o dotaci
Důkladně promyslet , zda nabízená kritéria lze splnit
Naplňování a dopad je sledován při realizaci projektu a je
předmětem kontroly
Nepodceňujte HT, i když se vám jeví jako málo významná.
Přehled zkratek
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
HT
ROP
EU
ČR
RP
UR
ROP SZ
ŽP
PPŽ
Horizontální témata
Regionální operační program
Evropská Unie
Česká republika
Rovné příležitosti
Udržitelný rozvoj
Regionální operační program Severozápad
Životní prostředí
Příručka pro žadatele

similar documents