ไฟล์ที่แนบมาด้วย

Report
ระบบบริการ
ปฐมภูม ิ
1.
คุณภา
พ
บริการ
- มาตรฐา
น PCA
- มาตรฐา
น
DHSPCA
2.Esse
ntial
Care
ระบบหมอ
ประจา
ครอบครัว
(Family
care
team)”
3.Self
Care
-หมูบ
่ ้าน
ปรับเปลีย
่ น
สุขภาพ
-ตาบลจัดการ
สุขภาพ
- อสม.ต้นแบบ
Essen
tial
Care
หมูบ
่ ้าน
ก.
ทีมหมอประจา
ครอบครัว
(Family care
team)”
จนท.สา
ธารณสุข
(นสค.)
พกส.
(ผู้ช่วย
นสค)
5 เครือขาย
่
(อสม. ครู
ผู้นา,
สอบต. พระ
ทีมหมอประจาครอบครัว (Family
จนท.สา
care
team)” (ผูพกส.
ชวย
ธารณสุข
(นสค.)
Essential
๕
Care
กลุ่ม
วั
ย
ปองกัน
้ ่
นสค)
5 เครือขาย
่
(อสม. ครู
ผู้นา,
สอบต. พระ
ฟื้ นฟู
ส่งเสริม
โรค
สภาพ
ดูแลผู้ป่วยทีบ
่ าน
(Home ward)
้
้
๒. Essential Care
ระบบหมอประจาครอบครัว
่ รึกษา/จนท./อสม.)
(แพทยที
์ ป
สถานะสุขภาพระดับหมูบ
่ าน
้
แผนสุขภาพตาบล
(กระบวนการ 555)
(คืนข้อมูลให้ภาคีเครือขาย)
่
ประด็น OTOP
แผนสุขภาพอาเภอ
3.Sel
f
Care
-หมูบ
บเปลีย
่ นสุขภาพ
่ านปรั
้
(บูรณาการ : NCD CD
ส่งเสริมสุขภาพ
-ตาบลจัดการสุขภาพ
- อสม.ตนแบบ
้
การพัฒนาสุขภาพ
0-5ปี ตามกลุ่มวัย
นมแม่
•
ฝากครรภ์
•
5-14ปีพัฒนาการ
•
ระบบบริการ
ปฐมภูมิ
•
สัดส่วน
•
•
Out reach
service
DHS10เรือ
่ ง
15-21
ปี ้า
•
จมน
•
•
•
๐M2มีผเ้ ู ชี่ยวชาญ
•
•
•
•
•
•
สุขภาพช่องปาก
รูปร่างสมส่วน
สายตา/การได้ยิน
แอลกอฮอล์(ในเชิง
กฎหมาย)
15-59ปี
•
เพศศึกษา
•
•
•
•
การรักษา Pt.
อุบตั ิ เหตุ
NCD clinic
CVD
ภาวะอ้วน
•
ตาบลจัดการ
60+ปี /พิการ
สุขภาพ
•
คัสถาน
ดกรอง/ประเมิน
•
สุประกอบการ
ขภาพ
DM/HT
ิ ยภูมบิ ริการที่ 1
ทุติ/ตต
การใช้
CMI
HA/PCA
การพัฒนาระบบ
ิ การ10สาขา
ควบคุบร
มโรค
•
•
SRRT
ฐานข้อมูลต่าง
คบ. ด้าว
•
การโฆษณา?
•
ร้องเรียน?
ยาเสพติด
•
การบาบัดรักษา
Management
การบังคับใช้
กฏหมาย
นักกฎหมาย
ส• ิ่ งแวดล้
อม ฒนา
ระบบพั
•
อสธจ.
•
เทศบาลได้
มาตรฐาน
•HR ระบบเฝ้ า
•
แผนพั
ระวัง ฒนา
•
ขยะติดเชื้อ
ยา/เวชภัณฑ์/
ใน รพ.
•
พัสดุ
•การเงลดต้
นทุน ง
ิ นการคลั
ควบคุม
วิกฤตระดัจบริต
7
ปราบปรามทุ
•
•
CPI
DALY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ความผิดปกติ
ทางจิต
มะเร็งตับ
DM
อุบต
ั เิ หตุ(เชิง
ป้องกัน)
Area
base ์
แอลกอฮอล
การดูแล pt.DM
แพทย์แผนไทย
ยาและเวชภัณฑ
การเงินการคลัง
ภาระกิจคณะกรรมการ
-ทบทวน KPI ตามกลุมวั
่ ย (เน้น KPI ***
เป็ นโครงการเน้นหนัก)
-ทบทวน
บูรณาการ
Action plan
- เตรียมนาเสนอ แนวทางการดาเนินงานใน
พืน
้ ที่
ในวันที่ 25-26 พ.ย 57
(เอกสาร คูมื
่ อการดาเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๑
กลุม
่ วัยทางาน (๑๕-๕๙ ปี )
รู ปที่ 1 อัตราป่ วยโรค DM & HT ต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร ปี งบประมาณ 2553-2557
12,000.00
6193.96
5943.91
10,000.00
3730.32
8,000.00
6,000.00
4066.34
3406.52
4920.21
4792.21
4681.76
3610.05
3,196.10
-
ปี 52
ปี 53
HT
DM
3290.08
4,000.00
2,000.00
6319.04
ปี 54
ปี 55
ปี 56
ปี 57
รู ปที่ 2 อัตราป่ วยโรค DM & HTต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร แยกรายอาเภอ ปี 2557
อัตราป่ วย/แสน DM
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
อัตราป่ วย/แสน HT
7835.79
6748.99 6896.06
6657.44
6645.74
6466.77
5975.08 5971.3
6045.03
5885.91
5403.58
5135.55
5110.62
4750.44 4789.48
4422.81 4498.95 4590.45
รู ปที่ 3 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร ปี งบประมาณ 2553-2557
30
26.1
25
20.73
20
15
10
24.43
14.52
10.57
5
0
2553
2554
2555
2556
2557
ข้อมูลประเทศ ปี 2555 = 23.45, ปี 2556 = 26.91
รู ปที่ 4 อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร แยกรายอาเภอ ปี 2557
42.63
45.00
36.91
40.00
35.00
30.00
25.31
28.07
25.74
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
16.58
24.43
23.99
17.35
13.18
ตัวชีว้ ด
ั
1.รอยละของผู
บาดเจ็
บจากอุบต
ั เิ หตุทางถนน
้
้
ที่ รับไวรั
้ กษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S,
M1 ที มีคา่ Probability of Survival (Ps)
> 0.75 และรอดชีวต
ิ หลังการดูแลรักษา
****
การ
2. รพศ. / รพท. และ รพช. ผานเกณฑ
่
์
ประเมินคลินิก NCD
คุณภาพ
รอยละ
70
้
3. รอยละของผู
ที
้
้ ไดรั
้ บการประเมินโอกาส
เสี่ ยงตอโรคหั
วใจและ
่
แผนบูรณาการกลุม่ วัยทางาน 2558
1 รอยละของผู
ั เิ หตุทาง
้
้บาดเจ็บจากอุบต
ถนนที่ รับไวรั
้ กษาในโรงพยาบาล ระดับ
ตัวชีว้ ด
ั
A, S, M1 ที มีคา่ Probability of Survival
(Ps) > 0.75 และรอดชีวต
ิ หลังการดูแล
-อบรมเชิ
ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารการสอบสวนโรคอุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
รักษา
กิจกรรม สาหรับทีมสอบสวนโรค
ระดับอาเภอ - ติดตามประเมินผลการสอบสวนโรคอุบตั เิ หตุ
ทีมสอบสวนโรค SRRT /Mcatt/EMS
-- พั
ฒนาระบบบริ
การ
บต
ั เิ หตุ
ระดัService
บจังหวัดPlan ดาน
ซ้อมแผนอุ
้
กิจกรรม Trauma และอุบตั เิ หตุ
- ซ้อมแผนอุบต
ั เิ หตุระดับอาเภอ ปี ละ 2 ครัง้
ระดับ
- รณรงคสวมหมวกกั
นน็ อค โดยเฉพาะใน
์
ตาบล
สถานทีร่ าชการ
กระบวนการขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตรสู
์ ่
การปฏิบต
ั ิ
ปี งบประมาณ ๒๕๕
กระบวนการขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตรสู
์ ่
การปฏิบต
ั ิ
ปี งบประมาณ ๒๕๕

similar documents