SIGTUNABOXEN - Utbildning Sigtuna

Report
www.sigtuna.se
Ett skolutvecklingsprogram blir till
• Politiken vill - enas
om ett program
2012-2015
• SKL 8
framgångskriterier
• Budget
• Överlämnar till
verksamheten
Vem jag är?
• Johan Adler
• Verksamhetschef
• Bakgrund
Det blir en box, en #sigbox
• Avgränsa och fokusera
• Förpacka och kommunicera
• McKinsey, Fullan, Hattie, ESO
2011, Williams  Lärarna
• En förändrad undervisning
• BFL-IKT-SUA
• 21 CLS
Måluppfyllelse över tid
90
80
70
60
50
Sigtuna
40
Riket
30
20
10
0
Sigtuna
Riket
2006
71
76
2007
67
76
2008
73
77
2009
67
77
2010
63.6
77
2011
64.4
77
2012
70.7
77
2013
60.4
77
2013 HT
65.8
77
2014
81.6
77
Kunskapande för framtiden
- att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
SIGTUNABOXEN
BFL+IKT+ SUA +
21 Century learning skills = SANT!
”Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla
ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter ”.
Skolutvecklingsprogram för framtidens skola
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/ #sigbox
www.sigtuna.se
Stora effekter
För hög måluppfyllelse
enligt John Hattie, Synligt lärande
Störst effekt
• Självskattning 1,44
Stora effekter
• Förskoleaktiviteter 0,48
• Motivation 0,48
• Utomhuspedagogik 0,52
• Kamrathandledning 0,55
• Ord- och lästräningsprogram 0,67
• Bedömning för lärande BFL 0,90
• Videoanalys av undervisningen 0,88
• Lärares tydlighet i undervisningen 0,75
• Förtroendefull relation lärare-elev 0,72
Lärande kan bara ske
- om eleverna förstår vad de lärt sig
- utgå från eleverna !
Kunskapande för framtiden är att:
hjälpa eleven att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och
sin lärandeprocess och ta kontroll över den.
Att tillsammans med IKT-uppgifter som stimulerar till att producera
och SYNLIGÖRA kunskap istället för att ”bara” konsumera får man en
oslagbar kombination!
Dylan William
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
BFL = Bedömning för lärande
förhållningssättet
IKT = Informations- och kommunikationsteknik
verktyget
SUA = Språkutvecklande arbetssätt
förutsättningen
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Bedömning för lärande
- Vad ska jag kunna, kunna göra, kunna visa?
Formativ bedömning / feed forward för elevens
lärande
Summativ bedömning av elevens lärande
Den skicklige lärarens undervisning
# Lyckas med barn- och elevperspektivet för lärandet gör demokratisk skola.
# Synliggör och gör målen förståeliga.
# Korrigerar undervisningen så alla är med
# Ger bedömning för lärande.
-
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
SUA - språkutvecklande arbetssätt
• Undervisningen är planerad utifrån ämnes- och språkmål
• Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva
• Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter
• En rik klassrumsinteraktion
• Kontextrik undervisning
• Eleverna ges stöttning
Källa: Pauline Gibbons och Maaike Hajer
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Digitala Lärmiljöer i Sigtuna kommun
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Digitala Lärmiljöer i Sigtuna
kommun
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Hur hänger det ihop!
BFL
Förhållningssätt
Tydliggöra mål och
kunskapskrav
Aktivera eleven som
ägare av sin egen
lärprocess
IKT- 21 Century learning skills
Verktyg
Kunskapsbyggande
SUA
Förutsättning
Undervisningen är planerad
utifrån ämnes-och språkmål
Självreglering
Balans mellan tala, lyssna, läsa
och skriva
Skapa aktiviteter som
synliggör lärandet
Användning av IKT i
lärande
Återkoppling som för
lärandet framåt
Effektiv kommunikation
Aktivera eleverna som
lärresurser för varandra
Kollaboration
Eleverna ges stöttning
En rik klassrumsinteraktion
Innovation och
problemlösning
Kontexrik undervisning
Ämnesinnehåll kopplas till
tidigare kunskaper och
färdigheter
FRITIDSHEMMEN & SIGTUNABOXEN
Fritidshemmets uppdrag
• Skollagen, Läroplanen och Allmänna råd
• Komplettera skolan (Utifrån sin kompetens)
• Stimulera elevernas utveckling och lärande
• Erbjuda en meningsfull fritid och rekreation
• Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
Hur kan fritidshemmen komplettera skolan i att
utveckla elevernas kunskaper och förmågor?
Pedagogisk planering
• Vilket lärande/vilka förmågor ska utvecklas?
• Varför ska detta utvecklas?
Detta ska kopplas till Lgr 11 och utvecklingsprogrammet
• Vad vill vi uppnå?
• Vilka aktiviteter ska vi använda oss av?
• När ska vi utföra aktiviteten/utvecklingsområdet?
• Hur ska vi utvärdera resultatet?
• Vilket lärande har vi sett?
• Hur ska vi dokumentera arbetet?
Att förändra skolkulturer
• Särbokultur
• Familjär kultur
• Professionellt samarbetande kultur
(Blossing, Scherp, Ekholm m.fl)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
LÄRANDE ORGANISATION för
Systematiskt kollegialt lärande
Den organisation som
A) skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande
B) tillvaratar detta lärande
C) nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och
anpassa sig till omvärlden.
(Granberg, Ohlsson 2000)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
a&o
FÖRANKRING + delaktighet
1. POLITIK - Skolpolitiskt program mars 2012
2. FÖRVALTNING – 2 projektledare
3. REKTORER 100 % delaktighet i att forma och leda processen
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
HUR GÖR MAN DÅ ?
”Spray and Pray”
Vanliga klassiska kurser, om man jämför, ger obetydliga förbättringar av
undervisningen
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
HUR GÖR MAN DÅ ?
Modern skolforskning visar att kompetensutveckling blir effektiv när
- den egna undervisningen systematiskt förbättras utifrån de faktiska behoven
eleverna har,
- genomförs genom kollegialt lärande på den egna skolan med en förbättringsagent
- utmanar praktiken utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
- garanterar stödprocesser i minst 5 år
(Timperley, D Wiliam, U Blossing,
m.fl)
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Kunskapande för framtiden
- att se sin egen kunskapsutveckling och sin lärandeprocess
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att
se och förstå sin egen undervisning.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Samtliga kommunala grundskolor organiserat för kollegialt lärande, för utveckling av
undervisningen i s.k. samtalsgrupper, minst var 4:e vecka, minst 1,5 h.
Boråsutbildare IKT-utbildare SUA-utbildare
Samtalsledare
Lärare
Elever
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
www.sigtuna.se
Sigtunaboxen
BFL + IKT + SUA = SANT!
Samtalsledare leder samtalsgrupper, 8-12 personer/grupp på egen skola med start vt 12
+
Samtalsledare
Boråsutbildare
IKT-utbildare
+
Samtalsledare
Lärare
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
www.sigtuna.se
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Formativ utvecklingsplan för lärare
För utveckling och synliggörande av lärares undervisning
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Nyckelstrategi 2 ur utvecklingsplanen
Tydliggör mål och kunskapskrav
Till viss del
Utvecklat
Väl utvecklat
Läraren har en LPP med tydlig
koppling till Lgr11 och där det
som ska bedömas är tydligt
och förståeligt, aligment
Läraren tydliggör mål,
kunskapskrav och det som ska
bedömas är integrerat i
undervisningen, analogt såväl som
digitalt,
Eleven vet, förstår och kan
beskriva olika kunskapskrav och
kvalitéer.
Läraren kan tydliggöra och
synliggöra ”the big 5”-förmågorna:
1 Begreppslig
2 Hantering av
information
3 Kommunikativ
4 Analytisk
5 Metakognitiv
Läraren involverar eleven i
planeringsprocessen för att nå
målen.
Läraren behärskar många
formativa bedömningstekniker.
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Paradigmskifte
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Förbättringsarbete tar tid!
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
En samtalsledares tankar och synpunkter
Johanna Olsson Norrbackaskolan
1. Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och min
undervisning? ex elevdelaktighet, resultat.
2. Vad har Sigtunaboxen betytt för mig och samarbetet med
kollegor? Fokus på undervisning?
3. Min skolas nästa utmaning?
SIGTUNABOXEN
SIGTUNABOXEN
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/
#sigbox
Varför Sigtunaboxen, jo…..
alla elever skickliga lärare
Ger alla elever framtidens kunskaper och förmågor
Ger alla elever möjligheter till att äga sitt lärande och få mycket
• Ger
•
•
goda kunskaper
• Ger högre kunskaper i
alla ämnen
• Möjliggör bättre inkludering av elever i behov av särskilt stöd
INBJUDAN STUDIEDAG 22/9
8.30 -12.00
DYLAN WILIAM
13.30-14.15
Sharing & caring – parallella lärarseminarier
14.15-14.45
Kaffepaus
15.00-15.45
Sharing & caring – parallella lärarseminarier
15.55- 16.40
Sharing & caring – parallella lärarseminarier
16.40-17.00
Gemensam avslutning i aulan
ANMÄL DITT/ERT SEMINARIUM
• Minst 3 bidrag /skola , max 5
• 45 min/seminarium
SENAST TO 5 SEPT till Lasse Sundberg
Hur jag/ vi gör Sigtunaboxen i undervisningen.
Dilemma – detta tycker jag är knepigt. Hjälp?
Ta gärna med elever

similar documents