ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ลดแออัด พัฒนาคุณภาพบริการ

Report
นโยบายปฐมภูมิ
ลดแออัด
พัฒนาบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลหนองคาย
23 สิ งหาคม 2556
จังหวัดหนองคาย
จ.เลย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศรีเชียงใหม่
รัตนวาปี จ.บึงกาฬ
เฝ้ าไร่
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โพธิ์ตาก
ท่ าบ่ อ
สระใคร
• ประชากร
รวมทั้งสิ้น 509,870 คน
ชาย
255,256 คน
หญิง
254,614 คน
หลังคาเรือน 152,247 หลังคาเรือน
จ.อุดรธานี
• พืน้ ที่ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร
9 อาเภอ 62 ตาบล 722 หมู่บ้าน
เทศบาลตาบล 16 แห่ ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ ง
อบต.
49 แห่ ง
สปป.ลาว
แม่ นา้ โขง
โรงพยาบาลหนองคาย
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย
บุคลากร
- แพทย์
- ทันตแพทย์
- เภสั ชกร
- พยาบาล
- เจ้ าหน้ าทีอ่ นื่ ๆ
958 คน
44
10
21
353
530
คน
คน
คน
คน
คน
การบริหารเครือข่ าย CUP รพ.หนองคาย
นพ.กิติศักดิ์ ด่ านวิบูลย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
ประธาน CUP
นพ.พิสิฐ อินทรวงษ์ โชติ
กรรมการบริหาร รพ.นค.
Sector ที่ 1
พญ.ภรณี พรวัฒนา
- ศสม.รพ.หนองคาย
- ศสม.ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข 1
(เทศบาล)
- ศสม.ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข 2
(นาโพธิ์)
Sector ที่ 2
นายทองเลือ่ น องอาจ
รพสต.ค่ายบกหวาน - รพสต.นาฮี
- รพสต.พระธาตุบังพวน - รพสต.สองห้ อง
- รพสต.โพธิ์ชัย
- รพสต.วัดธาตุ
- รพสต.หาดคา
- รพสต.หินโงม,ท่ าจาน
- รพสต.สีกาย
- รพสต.เดือ่
- รพสต.เวียงคุก
- รพสต.ปะโค
- รพสต.กวนวัน
- รพสต.หนองกอมเกาะ
5
- รพสต.มีชัย
- รพสต.เมืองหมี
-
ประชากรในเขตรับผิดชอบ
ประชากร จานวน 153,520 คน
- ประกอบด้ วย 16 ตาบล 181 หมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน 36,216 ครัวเรือน
สถานบริการสาธารณสุ ข
- ศูนย์ สุขภาพชุมชนเมือง ประกอบด้ วย
- ศูนย์ สุขภาพชุ มชนเมืองโรงพยาบาลหนองคาย
- ศูนย์ สุขภาพชุ มชนเมืองศูนย์ บริการสาธารณสุ ขเทศบาล
- โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล 17 แห่ ง
ปัญหา
1. จานวนผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลหนองคาย
มีจานวนมาก เฉลีย่ 932 ครั้ง/วัน
2. สถานทีใ่ ห้ บริการผู้ป่วยคับแคบ
3. เวลารับบริการนาน 146 นาที
4. เวลารอรับยานาน
5. ความพึงพอใจต่า 79.6%
นโยบาย “ลดความแออัด”
จัดบริการสุ ขภาพเพือ่ ลดความแออัดของ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
วิเคราะห์
• ลาดับโรคของผู้รับบริการ
• URI DM Dyspepsia โรคฟัน AGE
• พืน้ ทีข่ องผู้รับบริการ
• อ.เมือง 89%
• ต่ างอาเภอ 4.6%
• ต่ างจังหวัด 5.8%
อาเภอทั่วไป
รพท.
รพช.
รพสต./
ศสม.
รพสต./
ศสม.
อาเภอเมือง
รพช.
รพท.
รพสต./
ศสม.
รพช.
รพสต./
ศสม.
ห้ องยา
ศัลยกรรม Uro / Neuro Ortho
Med
Med
GP
GP
กระบวนการพัฒนา
1. พัฒนาภายในโรงพยาบาล
2. เปิ ดบริการโรงพยาบาลหนองคาย 2
3. พัฒนาเครือข่ ายบริการปฐมภูมิ
กระบวนการพัฒนา
1. พัฒนาภายในโรงพยาบาล
• รพ.นค 1 ให้ บริการสุ ขภาพในระดับทุตยิ ภูมิและตติยภูมิ
ทีร่ ับเฉพาะผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยส่ งต่ อ และผู้ป่วยอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
กระบวนการพัฒนา
2. เปิ ดบริการโรงพยาบาลหนองคาย 2
กระบวนการพัฒนา
3. พัฒนาเครือข่ ายบริการปฐมภูมิ
• พัฒนาศักยภาพ (นสค. เข้ มแข็ง)
• แพทย์ ที่ปรึกษาและทีมสหสาขาวิชาชีพ
• พัฒนาระบบสารสนเทศ
• เพิม่ Item ยา
• พัฒนาระบบส่ งต่ อ
ผลลัพธ์
1. สามารถปิ ด OPD Walk-in ได้
2. ความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 95.57 (79.6%)
3. ระยะเวลาการรับบริการ 60 นาที (146 นาที)
4. อัตราส่ วนรับบริการผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสู ง ใน รพสต.เครือข่ าย : โรงพยาบาล
70 : 30 (เป้ าหมาย 60 : 40)
ผลลัพธ์
5. ผู้ป่วยนอกเฉลีย่ 932 / 195
6. ผู้ป่วยนอกในเขตอาเภอเมือง ลดลงจาก 89%
เป็ น 74.3%
ห้ องยา
VIP
Med + Sub
ฉีดยา
กายภาพ
Med
ER
Ortho
Uro/Neuro ศัลยกรรม
รูปแบบโครงการลดความแออัด
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ในโรงพยาบาลหนองคาย
กระบวนการดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานเครือข่ ายบริหารงาน
NCD CUP เมืองหนองคาย และกาหนดนโยบาย
2. วางแผนการดาเนินงานร่ วมกันทุกภาคส่ วน
3. การดาเนินงาน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงาน
5. เผยแผ่ ผลงานหรือ นวัตกรรมแก่ สาธารณชน
กระบวนการดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานเครือข่ ายบริหารงาน
NCD CUP เมืองหนองคาย และกาหนดนโยบาย
กระบวนการดาเนินงาน
2. วางแผนการดาเนินงานร่ วมกันทุกภาคส่ วน
ภายในโรงพยาบาล
เครือข่ ายบริการ
กระบวนการดาเนินงาน
2. วางแผนการดาเนินงานร่ วมกันทุกภาคส่ วน
- ทบทวน CPG การดูแลผู้ป่วย
DM/HT เจ้ าหน้ าที่ใน รพ. และ
รพสต./ศสม.
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
- นานโยบายสู่ ชุมชนเพือ่ การมีส่วนร่ วมการดาเนินงาน
ทุกภาคส่ วนในการแก้ ไขปัญหาด้ านสุ ขภาพ
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
- พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ เบาหวาน/ความดันโลหิตสู ง
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
- คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสู งในชุมชนโดย อสม.
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
- ประเมินสภาวะสุ ขภาพ โดยแยกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มปกติ
2. กลุ่มเสี่ ยง
3. กลุ่มป่ วย
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
กลุ่มปกติ ดาเนินกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
โดยใช้ กจิ กรรม 3 อ. 2 ส.
อ.อาหาร
อ.อารมณ์
ส.ลดดืม่ สุ รา
อ.ออกกาลังกาย
ส.ไม่ สูบบุหรี่
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
กลุ่มเสี่ ยง จัดค่ ายกลุ่ม Metabolic ตามวิธีชุมชน
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
กลุ่มป่ วย จัดค่ ายเฝ้ าระวัง CKD โดยเจ้ าหน้ าที่ร่วมกับชุมชน
กระบวนการดาเนินงาน
3. การดาเนินงาน
กิจกรรมติดตามดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้ าน
กระบวนการดาเนินงาน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงาน
รายตัวชี้วดั
1. ร้ อยละ ปชก.15 ปี ขึน้ ไปได้ รับการตรวจ
คัดกรอง DM (ร้ อยละ 90)
2. ร้ อยละปชก. 15 ปี ขึน้ ไปได้ รับการตรวจคัดกรอง
HT (ร้ อยละ 90)
3. อัตรากลุ่มเสี่ ยงสู งต่ อ DM(Pre-DM)
ป่ วยเป็ น DM ไม่ เกิน (ร้ อยละ 4.5)
4. อัตรากลุ่มเสี่ ยงสู งต่ อ HT(Pre-HT)ป่ วยเป็ น HT
ไม่ เกิน (ร้ อยละ 8)
5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ไม่ เกิน(ร้ อยละ 4.5)
ปี 2555
91.49
ปี 2556
93.23
91.67
93.31
2.64
2.33
2.45
2.42
0.10
0.21
กระบวนการดาเนินงาน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงาน
รายตัวชี้วดั
6. ร้ อยละ 25 หมู่บ้าน/ชุ มชนผ่ านเกณฑ์ หมู่บ้านสุ ขภาพดีวถิ ีชีวติ ไทย
(ระดับดีมาก)
7. ร้ อยละประชาชนกลุ่มเสี่ ยง DM/HT ทีม่ ีกจิ กรรม 3 อ 2 ส และ
ลดเสี่ ยง ≥ 50
8. ร้ อยละ Pt DM ได้ รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้ อน
- ตา ≥ 60
- ไต ≥ 60
- เท้ า ≥ 90
ปี 2555
10.52
ปี 2556
31.58
100
100
75.87
83.30
95.80
61.63
73.00
91.89
กระบวนการดาเนินงาน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงาน
รายตัวชี้วดั
9. ร้ อยละPt HT ได้ รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้ อนทาง ไต ≥ 60
10. ร้ อยละผู้ป่วย DM/HT ทีม่ ภี าวะแทรกซ้ อนได้ รับการดูแลรักษา/
ส่ งต่ อ
11. ร้ อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนา้ ตาลได้
(HbA1C <7 ) ≥ 50
12. ร้ อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสู งที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ ≥ 40
ปี 2555
100
100
ปี 2556
100
100
22.40
23.98
65.08
62.88
กระบวนการดาเนินงาน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงาน
รายตัวชี้วดั
13. อัตราเพิม่ การเข้ ารับการรักษาใน โรงพยาบาล (IPD)
ลดลง ร้ อยละ 3
- DM
- HT
14. พัฒนางานประจาให้ เป็ นงานวิจัย(R2R) ผลงาน ปี ละ 1 เรื่อง
ปี 2555
ปี 2556
23
16
2
11 / -55.47
10 / -38.81
3
กระบวนการดาเนินงาน
4. ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สั ดส่ วนผู้ป่วย
DM/HT
(รพสต. : รพ.)
70 : 30
(60 : 40)
Op Visit
เขตเมือง
ระยะเวลา
รอคอย
ความพึง
พอใจ
2
(เป้าหมาย 0.88)
60 นาที
ร้ อยละ 95.57
กระบวนการดาเนินงาน
5. เผยแผ่ ผลงานหรือ นวัตกรรมแก่ สาธารณชน
39
ผลงานเด่ น/ความภาคภูมใิ จ/
ความสาเร็จ
40
ผลงานเด่ น CUP โรงพยาบาลหนองคาย
• ได้ รับรางวัล “ศูนย์ สุขภาพชุมชนเมืองดีเด่ น ระดับเขต”
41
ผลงานเด่ น CUP โรงพยาบาลหนองคาย
รพ.สต.วัดธาตุ อาเภอเมืองหนองคาย
ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่ นระดับจังหวัดและอันดับที่ 2 ระดับเขตฯ
ประจาปี งบประมาณ 2556
ผลงานเด่ น CUP โรงพยาบาลหนองคาย
• โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลนาฮี ได้ รับรางวัล รพสต. ดีเด่ น
ระดับจังหวัด, รพสต. ดีเด่ น ระดับเขต และ รพสต.ดีเด่ น อันดับที่ 3
ระดับภาค ประจาปี งบประมาณ 2555
43
ผลงานเด่ น CUP โรงพยาบาลหนองคาย
ได้ รับรางวัลวัดส่ งเสริมสุ ขภาพดีเด่ น ประจาปี งบประมาณ 2556
ของกรมอนามัย
“อาเภอสุ ขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ ว”
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเอเชีย ปทุมธานี
วัดมงคลศิลาคุณ (วัดบ่ อหิน)
วัดโพธิ์ชัย(วัดพระอารามหลวง)
วัดส่ งเสริมสุ ขภาพดีเด่ น ระดับภาค
ศูนย์ อนามัยที่ 6 ขอนแก่ น
45
“คู่หู...ตรวจเท้ า”
นวัตกรรมการตรวจคัดกรองเท้ าผู้ป่วยเบาหวาน
ได้ ดาเนินการจดลิขสิ ทธิ์แล้ ว
ปัจจุบัน ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ รับการตรวจเท้ า ไม่ พบว่ ามีแผลที่เท้ ารายใหม่
46

similar documents