เอกสารประกอบคณะที่ 2 - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

Report
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การติดตามการดาเนินงานตัวชี้วดั คณะ ๒
เขตสุ ขภาพที่ ๙
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ ์
ผู้แทนกรมการแพทย ์ เขตสุขภาพที่ ๙
ประธานคณะ ๒
DHS ปี ๕๘
• ร้ อยละของอำเภอที่มีระบบกำรเชื่อมโยงระบบปฐมภูมิอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ...(ตำมตัวชี ้วัดของกระทรวง)
• มีแผนพัฒนำ DHS ตำมบริบทของพื ้นที่ ระดับเขต ๕ เรื่ อง (ทุกจังหวัดทำเหมือนกัน), ระดับจังหวัด ๒ เรื่ อง
, ระดับอำเภอ ๓ เรื่ อง รวมเป็ น ๑๐ เรื่ อง (เรื่ องไม่ซ ้ำกัน) ซึง่ ประสำนกับ SPs ๑๐ สำขำ
• ระดับเขต ปั ญหำสุขภำพกลุม่ วัยรุ่น เสียชีวิตจำกอุบตั ิเหตุ LTC (กลุม่ วัยเรื่ องผู้สงู อำยุและอื่นๆ) ศูนย์เด็ก
เล็กคุณภำพ เรื่ องจมน ้ำต่ำกว่ำ ๕ ปี
• มีแผนที่จะพัฒนำ FCT
ตัวชี้วดั SPs ระดับกระทรวงตั้งเป้ า
•ระบบส่งต่อ ลดกำรส่งต่อนอกเขต โดยเฉพำะ 4 สำขำ ได้ แก่
• มะเร็ง
• หัวใจ (STEMI)
• อุบตั ิเหตุ
• ทำรกแรกเกิด
ตัวชี้วดั โครงการของขวัญของรัฐบาล
1. โครงการรากฟั นเทียม
2. Palliative care unit
3. Blinding cataract
ตัวชี้วดั SPs ระดับเขต/ระดับจังหวัดที่ดาเนินการมาแล้ วในปี ๕๗
• Cancer
• New born
• อุบตั ิเหตุ (ER,EMS, etc.)
• Stroke ในผู้สงู อำยุ
• NCD: DM, HT, COPD
ตัวชี้วดั ระดับจังหวัด
• ไต
• ตำ
• ห้ ำสำขำหลัก:
•
•
•
•
•
สูติ (คลอด)
ศัลยกรรม (multiple trauma)
กระดูก
เด็ก (น ้ำหนักน้ อย)
อำยุรกรรม (sepsis)
Purpose
Process
- ปั จจุบนั นี ้ท่ำนอยูจ่ ดุ ไหน (ข้ อมูลเทียบระดับเขต / ประเทศ)
- ท่ำนจะทำอย่ำงไรเพื่อแก้ ปัญหำนัน้
- แนวทำง
- โครงกำรที่ทำ ที่จะทำ
- ระบบที่จะสนับสนุน มี หรื อ ไม่มี
- เป้ำหมำยที่จะไปให้ ถงึ คืออะไร
performance
ชุมชน หมูบ่ ้ ำน
ระบบ EMS อบต.
รพ.สต.
ระบบปรึกษำ นสค.
- Refer out
- ระบบยำ
- คืนข้ อมูล
- HHC
- ผลลัพท์ ที่ทำได้ ขณะนี ้
- งำนเด่น และจะพัฒนำอะไรต่อเนื่อง
- ลดกำรส่งต่อในเครื อข่ำยเครื อข่ำยได้ ไหม
- ลดกำรส่งต่อนอกเขตได้ ไหม
รพช.
-ระบบปรึกษำต่อเนื่อง
- ระบบฟื น้ ฟูสภำพ
รพศ./รพท.
-แนวทำง
- CG
- ระบบปรึกษำ ผชช.
ก่อนส่งต่อ
- ALS
- กำรดูแลเบื ้องต้ น
- ระบบปรึกษำ ผชช.
ก่อนส่งต่อ
-Refer in
- PS
- specific Rx
- definite Rx
- ให้ คำปรึกษำ 24 ชม.
- Fast tract
อุบตั ิเหตุ ห้าสาขาหลัก:ศัลยกรรม,กระดูก
•ใช้ ตวั ชี ้วัดปี ๕๗ (กระดูก, บำดเจ็บ, ER,EMS, etc.)
•แต่ปีนี ้จะดูเรื่ องกระบวนกำรให้ คำปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
•ดูระบบ refer in/refer out
•ดูระบบสนับสนุน (ยำ)
วิเคราะห์ STEMI
ประเด็น
KPI
volume/capacity
จานวนผูป้ ่ วย
STEMI
2556
2557
สะท้อน NCD (DM/HT)
2558
อัตราตาย
safety
การเข้าถึง
อัตราการได้รับยา thrombolytic
accessibility/screenin
PCI
g
<10%
คุณภาพ Quality of care อัตราการได้รับยาใน 30นาที
80%
จานวน F2 ให้ SK
เครื อข่าย Network
จานวน M1/M2 ให้ SK
warfarin clinicในM2
MORTALITY PCI< thrombolytic
>70%
2559
STEMI
• อัตรำตำยน้ อยกว่ำ 10% ของผู้ป่วยที่มำรับกำรบริกำรในหน่วยงำนระดับจังหวัด
• อัตรำกำรได้ รับยำ thrombolytic PCI มำกกว่ำ 70% ของผู้ป่วยที่มำรับกำรบริ กำรใน
หน่วยงำนระดับจังหวัด
• อัตรำกำรได้ รับยำละลำยลิม่ เลือดในเวลำ ๓๐ นำที เท่ำกับ 80%
• จำนวน F2 ที่ให้ SK (กำหนด ?%)
• จำนวน M1/M2 ให้ SK
• Wafarin clinic ใน M2 (100 %)
• มีแผนกำรเชื่อมต่อกับ DHS และเกิดกำรปฎิบตั ิ ในแต่ละระดับ เช่น กำรวัด CVD risk
STROKE
2555
volume/capacity
จานวนผูป้ ่ วย
2556
2557
2558
สะท้อน NCD (DM/HT)
อัตราตาย
safety
Stroke unit
ในรพ A/S/M
100%
รพ A/S/M ที่มีCT scan
ให้ยา rTPA. ได้
100%
การเข้าถึง accessibility/screening
อัตราการได้รับยา
thrombolytic
2.46
2.54
2.47
3
คุณภาพ Quality of care
เวลาเฉลี่ย
68
73
63
60
อัตราผูป้ ่ วยที่มาทันเวลาเข้า
ระบบ stroke fast
track
9.11
11.34
17.87
20
refer back
40%
63.3%
81.29%
เครื อข่าย Network
stroke alert
Stroke
• Stroke unit 100 % ที่หน่วยบริ กำรระดับ A,S,M
• รพ.ที่มี CT scan ต้ องให้ ยำละลำยลิม่ เลือดได้
• กำรเข้ ำถึงบริ กำรอัตรำกำรให้ ยำ rtPA 3% ในแต่ละจังหวัด
• คุณภำพ quality of care ภำยในหน่วยบริ กำร เวลำเฉลี่ย ๖๐ นำที
• อัตรำที่ผ้ ปู ่ วยที่เข้ ำระบบ SFT (ภำยในเวลำ) 20 %
• อัตรำกำรส่งผู้ป่วยกลับอย่ำงมีประสิทธิเพิ่มขึ ้น
• สูตรคูณ (refer in/refer back)x100=?
รอบแรก
Base Line
-ทำเนียบผู้ป่วย
- อัตรำป่ วย
- เวลำรอคอย
- อัตรำตำย
- อัตรำกำรส่งต่อ
Process
- ระบบกำรวินิจฉัย
- ระบบกำรรักษำ
- ระบบข้ อมูล
-Palliative Care
- ระบบเครื อข่ำย DHS
- มีระบบส่งต่อในเขต นอกเขต
เป้ำหมำย
- ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่
ผลลัพท์
- กำรส่งออกนอกเขต
ลดลง
แผนงาน : แผนพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ สาขา
โรคมะเร็ ง
เป้ าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
1. ลดอัตราตาย
อัตราตายจากโรคมะเร็ งตับ
(ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อ แสนประชากร)
2. ลดอัตราป่ วย
สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็ง
เต้ ำนม /มะเร็งปำกมดลูก ระยะที่ 1 และ 2
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 70
แผนงาน : แผนพัฒนาระบบ
บริ การสุ ขภาพ สาขา
โรคมะเร็ ง
เป้ าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
3. ลดระยะเวลาการรอคอย
ร้ อยละของผู้ป่วยที่ได้ รับกำรรักษำด้ วยรังสีรักษำ ภำยใน 6 สัปดำห์
4. สถานบริการสุ ขภาพได้ มาตรฐาน
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนของสถำนบริกำรสุขภำพในแผนพัฒนำระบบบริ กำรสุขภำพ
สำขำมะเร็ง แต่ละระดับของโรงพยำบำล
ทิศทางของสาขามะเร็ง ปี 2558
• กำรให้ ควำมสำคัญกำรลดระยะโรคมะเร็งเต้ ำนม มะเร็งปำกมดลูก
• พัฒนำศักยภำพสถำนบริกำรตำมแผนเพื่อลดกำรส่งออกนอกเขตและลดเวลำกำรรอคอยกำร
ตรวจวินิจฉัยรักษำ
• พัฒนำกำรจัดทำ Cancer Regristry ระดับโรงพยำบำล
• พัฒนำระบบกำรดูแล Palliative care
• กำรติดตำมประเมินผล นำร่อง 4ข้อเสนอแนะเพื
เขต
อ
่ การสนับสนุ น
กำรผลักดันให้ เขตสุขภำพดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และกำรรำยงำนผลเป็ นระบบ
โครงการของขวัญ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิดปี 2558
Neonatal Data
Registry
ลด Neonatal MR < 8 :
1,000 LB
ลดอัตราการเกิด Birth asphyxia
รักษาด ้วยCooling system เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
ผ่าตัดทารกแรกเกิดได ้ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
รพศ รพท สามารถผสม TPN ได ้มาตรฐาน
่ ณภาพชีวต
เพิมคุ
ิ
ทารกแรกเกิด
การเข้าถึงบริการ
่ านวนเตียง NICU
เพิมจ
Laser ROP ได ้ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
โครงการสร้ างองค์ ความรู้ และอบรมการกู้
ชีพทารกแรกเกิดและส่ งต่ อทารกแรกเกิด
นา้ หนักน้ อยหรือวิกฤติ
ลดการ Refer
ทารกแรกเกิด
ออกนอกเครือข่าย
โครงการอบรมฟื ้ นความรู้การดูแลทารก
แรกเกิดก่ อนกาหนดและนา้ หนักตัวน้ อย
สาหรับแพทย์ และกุมารแพทย์
่ านวนเตียง NICU ในรพ.ระดับ A,S
เพิมจ
่ านวนเตียง SNB ในรพ.ระดับ M1,M2
เพิมจ
่ านวนเตียง NICU ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ
เพิมจ
พัฒนาระบบการส่งต่อ
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เครือข่ ายสุขภาพทารกแรกเกิด
มีเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อมาตรฐาน
โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดนา้ หนัก
ตัวน้ อยหรือวิกฤติ
ทารก
• อัตรำตำยทำรกแรกเกิด<8 :1000 เกิดมีชีพ เป้ำหมำย ลดลง 5 % จำกปี 2557
• ภำวะแทรกซ้ อน LBW : ROP BPD IVH Hearing ลดลง จำกเดิม 30%
• จำนวนผู้ป่วยเด็ก critical congenital heart ที่ผ่ำนกำร คัดกรอง ได้ รับ
กำรรักษำ ภำยใน 1 เดือนแรกหลังเกิด
• กำรส่งออกนอกเขตเครื อข่ำยลดลงจำกเดิม 30 %
• ภำวะแทรกซ้ อนกำรส่งต่อ ลดลงจำกเดิม 50%
รอบแรก
Base Line
- Blinding cataract ได้ รับ
กำรผ่ำตัด ภำยใน 30 วัน
- Low vision cataract
ได้ รับกำรผ่ำตัด ภำยใน 90 วัน
Process
- ระบบกำรคัดกรองในผู้ป่วยต้ อกระจก
สูงอำยุ
- ระบบกำรคัดกรองเบำหวำนขึ ้นจอประสำท
ตำ
- ระบบกรองต้ อหิน
- มีระบบส่งต่อในเขต นอกเขต
-คัดกรอง DR 80%,
-คัดกรองและเลเซอร์ ROP 80%
-พัฒนำ F1 ให้ เป็ น node ผ่ำตัดต้ อกระจก
เป้ำหมำย
- Zero Blindness
สาขาไต
ด้ านการคัดกรองและการชะลอความเสื่อมโรคไต
• จัดตัง้ และพัฒนา CKD clinic ต้ นแบบเน้ น function ครบตามที่
กาหนด ไม่ เน้ นสถานที่
• KPI ที่ใช้ พัฒนา CKD clinic ตัวหลักคืออัตราการลดลงของ eGFR
• มี CPG สาหรั บ CKD clinic และดูแลผู้ป่วย CKD
• มีการเชื่อมโยงกับ DHS
• มีฐานข้ อมูล CKD clinic ให้ สามารถดึง KPI ออกจากฐานข้ อมูล 43
แฟ้มในระดับ โรงพยาบาล จังหวัด และ เขตบริการสุขภาพ
ข้ อมูลที่ต้องการ (ส่ งให้ ผ้ ูแทนกรมการแพทย์ )
• การตรวจ
• รพ.ระดับ A,S,M1 ที่ใดบ้ างยังไม่ มีบริการ CKD clinic
• มี รพ.รั ฐใดบ้ างที่มีศูนย์ HD ที่ยังไม่ ได้ รับการตรวจรั บรองโดย ตรต. (ถ้ า รพ.ใดมี
มากกว่ า 1 ศูนย์ ต้ องได้ รับการตรวจรั บรองแยกทุกศูนย์ รวมทัง้ outsource)
• นิเทศ
• ปั ญหาอุปสรรคในการจัดตัง้ CKD clinic
• ปั ญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนวิธีการตรวจ serum Cr เป็ น enzymatic method
• ความเข้ าใจ KPI template ของ CKD clinic
• การขาดบุคลากรและความต้ องการในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ PD nurse และ
แพทย์ ท่ ีทาการสร้ างและแก้ ไข vascular access
NCD: DM/HT
• วัดตำมตัวชี ้วัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำร controlling, screening,
complication
• ตังเป
้ ้ ำหมำยไว้ เท่ำเดิมตำมปี ๕๗
DM/HT
control
เป้ าหมาย screening
เป้ าหมาย
DM
HbA1c <7
40%
HbA1c
lipid profile
CVD risk
albumin urea 1/ปี
DR
stroke/MI
alert
HT
<140/90
50%
CVD risk
1/ปี
complication
ACEI ในcase DN
เป้ าหมาย
100%
ประเด็น
Sepsis
volume/capacit
y
safety
คุณภาพ Quality of
care
KPI
Sepsis
2556
2557
2558
จานวนผูป้ ่ วย
อัตราตาย
adequate
reperfusion rate
การให้ ATB ภายใน 2 ชม
การทา central line
มีระบบ consult เพื่อ
เครื อข่าย Network
การส่ งต่อที่เหมาะสม
<30%
80%
2559
Sepsis
•จำนวนผู้ป่วยติดเชื ้อในกระแสเลือด
•อัตรำตำยน้ อยกว่ำ 30 %
•กำรให้ ATB ภำยใน ๒ ชัว่ โมง
•กำรทำ central line
ห้าสาขาหลัก อายุรกรรม : COPD
• ตัวชี ้วัดระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ: กำรส่งต่อนอกพื ้นที่บริกำรของหน่วยบริกำรลดลง (ร้ อยละ?)
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• มีทะเบียนผู้ป่วย COPD ในพื ้นที่รับผิดชอบของตน มี COPD clinic
• มี CPG สำหรับหน่วยบริ กำรในแต่ละระดับถึงระดับชุมชน (ประสำนกับ DHS)
• มีแผนงำน DHS พัฒนำกิจกรรมกำรบริ กำรสำหรับผู้ป่วย COPD
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• อัตรำกำร Admitted
• อัตรำกำรเสียชีวิต
• อัตรำกำร Re- Admitted ภำยใน ๒๘ วัน ภำยในเขต/จังหวัด/รพช.
ห้าสาขาหลัก สู ติกรรม : แม่ตาย ลูกตาย
• ตัวชี ้วัดระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ: กำรส่งต่อนอกพื ้นที่บริกำรของหน่วยบริกำรลดลง (ร้ อยละ?)
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• มีแผนงำน DHS พัฒนำกิจกรรมที่จะลดอัตรำแม่ตำย ลูกตำย
• มีแผนและรำยงำนที่แสดงกำรประสำนงำนให้ คำปรึกษำะหว่ำง รพ.พี่เลี ้ยงและลูกข่ำยและผลสำเร็จในกำรป้องกัน
แม่ตำยลูกตำย
• ผลสาเร็จ/ตัวชีว้ ัด
• อัตรำกำรแม่ตำยคลอด ลูกตำยแรกคลอด ทำรกเสียชีวิตภำยใน ๒๘ วัน ภำยในเขต/จังหวัด/รพช.
• อัตรำของหน่วยบริ กำรที่ผ่ำนเกณฑ์ห้องคลอดคุณภำพ
จิตเวชและยาเสพติด
•กำรคัดกรองโรคซึมเศร้ ำ ร้ อยละ ๓๐
•อัตรำหยุดเสพ ร้ อยละ ๕๐
ทันตกรรม
• เน้ นอุบตั ิเหตุ ทำให้ เกิดปั ญหำทำงฟั น
โจทย์
• Gap analysis จำกกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
• Problems มีอะไร
• ข้ อเสนอกิจกรรมและจะใช้ อะไรเป็ นกำรติดตำมกระบวนงำน
• กำรเชื่อมต่อ DHS
• ตรวจติดตำม (แบ่งไขว้ จงั หวัด) สรุปสไลด์ของแต่ละสำขำ ๒-๓ แผ่น ให้ ตวั แทนคณะ ๒ เพื่อรวบรวมนำเสนอ
ในที่ประชุม เขียนรำยงำน ตก.๑ ภำยใน ๗ วัน ตก.๒ ภำยใน ๑๔ วัน (ส่งหัวหน้ ำงำนตรวจ และ cc ตัวแทน
กรมกำรแพทย์)

similar documents