BEST HOTEL PROPERTIES Imid*ová prezentácia 22. februára 2010

Report
B E S T H OT E L P R O P E RT I E S a . s .
Branislav Babík
11. apríl 2011, Praha
DISCLAIMER
Táto prezentácia je určená výlučne pre informačné a reklamné účely a jej cieľom je informovať o podnikateľskej stratégii
spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len „spoločnosť BHP“). Akcie spoločnosti
BHP sú obchodované na paralelnom trhu kótovaných cenných papierov Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Základné
imanie spoločnosti BHP je rozdelené na 35 025 000 kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s nominálnou hodnotou 10
Eur / 1 akcia. Emisia má pridelený ISIN SK1120005105. Za účelom prijatia uvedenej emisie na kótovaný paralelný trh Burzy
cenných papierov v Bratislave, a.s. bol spracovaný prospekt cenného papiera emisie akcií SK1120005105 zo dňa 11.09.2009 (v
texte aj ako Prospekt). Prospekt je zverejnený na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. www.bsse.sk
a na internetovej stránke spoločnosti BHP www.besthotelproperties.sk Informácie uvedené v tejto prezentácii nie sú založené na
historických údajoch, ale obsahujú predpovede o výkonnosti v budúcnosti, ktoré vychádzajú z racionálnych predpokladov
podporených objektívnymi údajmi. Predpovede nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti, a preto ich nie je
možné považovať za záväzné. Spoločnosť BHP nemôže záväzne vyhlásiť ani žiadnym spôsobom garantovať, že uvedené
predpovede budú naplnené, respektíve že obsah informácií uvedených v prezentácií sa v budúcnosti nezmení a preto aj budúce
výsledky spoločnosti BHP (vrátane hospodárskych) sa môžu odlišovať od predpovedí uvedených v tejto prezentácii. Spoločnosť
BHP za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody, straty a/alebo ujmy, ktoré by prípadne mohli
vzniknúť osobám dôsledkom použitia týchto informácií a/alebo ako dôsledok spoľahnutia sa na ich aktuálnosť, presnosť,
úplnosť. V uvedených súvislostiach spoločnosť BHP tiež výslovne upozorňuje a odkazuje na zverejnený Prospekt a v ňom
uvedené rizikové faktory spojené s investovaním do akcií emitovaných spoločnosťou BHP, ako aj na skutočnosť, že kurz akcií na
burze sa môže zmeniť (rásť, alebo klesať) a to aj v závislosti od aktuálnej situácie na finančných trhoch.
SVET BHP
•
Základné imanie 350,25 mio. EUR;
•
Jedna z najväčších spoločností svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy;
•
Luxusné hotely riadené na základe manažment kontraktu;
•
Akcie spoločnosti kótované na Burze cenných papierov v Bratislave;
S KU PINA A JEJ PO RTFÓ LIO
Ikona moskovského hotelierstva so storočnou
tradíciou
Trvalo najlepší kongresový hotel v Bratislave
Baltschug Kempinski v Moskve
Crowne Plaza v Bratislave
opätovne otvorený v roku 1992
230 izieb
opätovne otvorený v auguste 2005
224 izieb
Známy medzi cestovateľmi ** kvôli svojim
službám a umiestneniu
Hotel Kadashevskaya v Moskve
otvorený v októbri 2009
35 izieb
reštaurácia Mamma Giovanna
Hotel s najvyššími štandardmi poskytovaných
služieb v Bratislave
„Destinácia v destinácii“ s viac ako storočnou
tradíciou
Kempinski Hotel River Park
v Bratislave
Grand Hotel Kempinski High Tatras na
Štrbskom Plese
otvorený v júni 2010
231 izieb
** ocenenie Tripadvisor “Kadashevskaya je piatym najobľúbenejším hotelom v Moskve“ (marec 2011)
opätovne otvorený v máji 2009
98 izieb
B A LT S C H U G K E M P I N S K I V M O S K V E
•
Unikátne služby hotela využili mnohí svetoví politici ako napríklad: Angela Merkelová, Silvio
Berlusconi, či slovenský prezident Ivan Gašparovič. Hostili sme aj hviezdy šoubiznisu: Stinga, Rod
Stewarta, Michael Jacksona, Elton Johna a ďalších.
•
Pobyt AC Sparta Praha počas Európskej ligy.
•
Konferenčné miestnosti pravidelne slúžia ako pôda pre rokovania najvyšších predstaviteľov Kremľa.
•
Začiatok rekonštrukcie za 30 mio. EUR.
•
V portfóliu od decembra 2009.
R E KO N Š T R U KC I A H O T E L A B A LT S C H U G K E M P I N S K I
Kraznler
Entrance Lobby
Restaurant
C R O W N E P L A Z A V B R AT I S L AV E
•
Crowne Plaza sa stala hotelom roka 2010 – v regióne EMEA (východná a stredná Európa a Ázia), ale
získala aj ocenenie Best Radhotel 2010 – už po druhýkrát udelila agentúra Rad und Reisen.
•
Spomedzi množstva známych ľudí, ktorí navštívili náš hotel, spomeňme jeho Veličenstvo kráľa Harald V.
s manželkou a tibetského exilového vodcu - štrnásteho Dalajlámu v októbri 2009.
•
Zo sveta športu sa môžeme pochváliť českou národnou reprezentáciou.
•
V portfóliu od apríla 2010.
H O T E L K A DA S H E V S K AYA V M O S K V E
•
Piata
priečka spomedzi 181 moskovských hotelov na najväčšej medzinárodnej referenčnej
webstránke pre cestovateľov www.tripadvisor.com.
•
Unikátna reštaurácia Mamma Giovanna – otvorená a manažovaná pod patronátom talianskeho
šéfkuchára Massima Attanasia.
•
Miesto, kde večeral okrem Gerarda Depardieu aj známy anglický spevák Rod Stewart.
•
Stretnutie veľvyslancov krajín V4 v Rusku.
•
Hotel súčasťou portfólia od augusta 2010.
K E M P I N S K I H O T E L R I V E R PA R K V B R AT I S L AV E
•
Kempinski Hotel River Park ponúka ubytovanie a služby na najvyššej úrovni v 231 komfortne a elegantne
zariadených hotelových izbách s nádherným výhľadom. V hoteli je k dispozícii jedenásť konferenčných
miestností a sú vybavené najmodernejšou technikou.
Na najvyššom – 11. poschodí je luxusné mestské spa a fitness centrum – ZION SPA.
•
Spomedzi množstva známych osobností kultúrneho a spoločenského života, ktoré bývali v hoteli spomenieme syna
Franka Sinatru - Franklina W. E. Sinatru, Plácida Dominga, či Shinéad O´ Connor.
Hotel je taktiež miestom častých politických stretnutí (prezident republiky I. Gašparovič, premiérka I. Radičová...)
•
Krst knihy Richarda Müllera – ENTER.
•
GLOBSEC 2011 (Global Security Forum).
•
V portfóliu BHP – december 2010.
G R A N D H O T E L K E M P I N S K I H I G H TAT R A S N A
Š T R B S KO M P L E S E
•
Ocenenia: TOP Trend hotel 2009 a 2010, ale aj iné ako: Cena verejnosti, Stavba roka 2009, zaradenie na
Hotels Hot List 2010 od Conde Nast Traveler, ocenenie Slovakia’s Leading Hotel od World Travel Awards
a nominácia na Best Business Hotel 2010 od Wallpaper Magazine.
•
Grand Hotel Kempinski High Tatras sa taktiež ocitol v prestížnom výbere stovky najlepších európskych
hotelov, ktorý prináša každoročne mienkotvorný nemecký cestovateľský magazín Geo Saison.
•
Koncert Richarda Müllera v novembri 2010.
•
Spolupráca s Teamom Slovakia – D. Hantuchová, M. Martikán a N. Kuzminová.
•
Premiéra filmu Román pre mužov – M. Donutil, T. Pauhofová, V. Hybnerová...
•
Hotel v portfóliu od februára 2011.
BUDDHA – BAR V PRAHE
•
Jedinečný koncept pražského Buddha – Baru dopĺňa portfólio unikátnych hotelov.
•
Prináša myšlienku tzv. Eatertainmentu – spojenia výborného jedla, skvelej hudby a exotického
ambientu.
•
Raymond Visan dohliadal na celkový koncept pražského Buddha – Baru.
•
Konal sa tu pražský krst knihy ENTER Richarda Müllera, ktorého sa zúčastnili okrem ostatných
významných hostí aj manželia Havlovci.
P R E VÁ D Z KO V É A F I N A N Č N É U K A Z O VAT E L E
HLAVNÉ UKAZOVATELE SKUPINY
31.12.2010
12 mesiacov
V EUR
Počet izieb
Obsadenosť %
720
58,20%
Priemerná cena za izbu
184
Tržby na izbu – RevPAR
107
V tis. EUR
Tržby celkom
27 424
Hrubý prevádzkový zisk - GOP
10 075
EBITDA
4 168
EBITDA %
15%
EBITDA 2
6 023
EBITDA 2 %
ZISK/(STRATA) ZA OBDOBIE
Čistý zisk distribuovateľný akcionárom*
Zisk na akciu - EPS (v EUR)
Prezentované finančné údaje predstavujú konsolidované výsledky
rastúceho portfólia BHP počas 12 mesiacov roku 2010 ku dňu 31.
december 2010.
Výsledky odrážajú výkonnosť nasledujúcich hotelov pre príslušný
počet mesiacov (ako vstupovali do portfólia):
Baltschug Kempinski v Moskve – 12 mesiacov
Crowne Plaza v Bratislave – 8 mesiacov
Hotel Kadashevskaya v Moskve – 4 mesiace
Kempinski Hotel River Park v Bratislave – O mesiacov **
Z dôvodu, že BHP má dynamicky rastúce portfólio hotelov (230 izieb k
1. januáru 2010 vs. 720 izieb k 31. decembru 2010), nie je možné
prezentovať historické trendy celého portfólia. Trendy v historických
výkonoch sú prezentované len pre jednotlivé hotely.
22%
4 227
10 787
0,119
* Čistý zisk distribuovateľný akcionárom – podľa slovenských zákonov sa dividenda vypláca z čisteho
individuálneho zisku
**Kempinski River Park vlastnený od 27. decembra 2010; prevádzkovaný od 1.1.2011
V Ý KO N N O S Ť Z A J E D N O T L I V É H O T E LY
2010 KPI jednotlivých hotelov (v EUR)
300.0
80%
60%
200.0
40%
100.0
20%
0.0
0%
Miera obsadenosti nad 50% vo všetkých hoteloch portfólia okrem
novootvorených hotelov na Slovensku
 S priemernou mierou obsadenosti 59.3% a ADR* 252.4 EUR patrí Baltschug
Kempinski v Moskve medzi top 5 hotelov na moskovskom trhu
 Napriek vysokému nárastu ponuky na bratislavskom trhu si hotel Crowne Plaza
udržal svoju klientelu a je 1 v obsadenosti z pomedzi konkurentov
 Napriek iba nedávnemu otvoreniu (október 2009) vykazuje hotel Kadashevskaya v
Moskve už 55% mieru obsadenosti a rastie vo všetkých ukazovateľoch KPIs.
ADR
Rev PAR
 GH Kempinski High Tatras, otvorený v máji 2009, ukazuje pozitívne trendy v
obsadenosti % aj Rev PAR**
Obsadenosť
2010 Výkonnosť jednotlivých hotelov (v tis.
EUR)
30,000
40%
20,000
20%
0%
10,000
-20%
0
-40%
-10,000
-60%
 Najnovší prírastok na bratislavskom trhu 5 - hviezdičkových hotelov, Kempinski
River Park je už trhovým lídrom z pohľadu ADR (priemerná cena za ubytovanie cca 112 EUR od otvorenia v júni, oproti 79 EUR v rámci porovnávanej skupiny)***
Baltschug Kempinski patrí EBITDA maržou 30% medzi najlepšie
hotely na európskom trhu
 Výsledky portfólia sú ťahané vlajkovou loďou – Baltschug Kempinski v Moskve, s
celkovými príjmami 21,972 tis. EUR, EBITDA 6,610 tis. EUR
 Hotel Kadashevskaya v Moskve, GH Kempinski High Tatras a Kempinski River Park
Bratislava otvorené počas roku 2009, respektíve počas roku 2010, sú stále v procese
konsolidácie výkonov a v nábehovej krivke
Príjmy
*ADR – priemerná cena za izbu
**RevPAR – tržby na izbu
EBITDA
EBITDA%
***Zdroj: STR Reports
S T R E D N O D O B É A D L H O D O B É S T R AT E G I C K É C I E L E
2011
2011 vs. 2015 Vlastnené vs. manažované* izby
2015
4%
Vlastníme 4 hotely (783 izieb) a
riadime 1 hotel (35 izieb)
Vlastníme 6 hotelov (1,263 izieb)
a riadime 5 hotelov (545 izieb)
30%
70%
PLATFORMA
96%
Vlastnené
Manažované
Príjmy vytvárané z pozície
platformy ostávajú hlavnými
výnosmi Spoločnosti.
BHP vlastní hotely, ktoré sú
manažované renomovanými
medzinárodnými operátormi.
Nie sú žiadne ďalšie významné
výnosy z prevádzky hotelov.
PLATFORMA
& OPERÁTOR/
POSKYTOVATEĽ
SLUŽIEB
Prostredníctvom vlastných zdrojov spoločnosť vytvára
nové príjmy z prevádzky hotelov tretích strán využívaním
know how z hotelového priemyslu a investícií do
renomovaných hotelových reťazcov.
Okrem základných výnosov
Spoločnosť vytvára aj ďalšie výnosy
pochádzajúce z:
manažovanie hotelov tretích
strán
development a prenájom
nehnuteľností
 consulting a poradenstvo
*2015: manažované izby sa podieľajú na čistom zisku 6%
EVENT MANA ŽMENT
•
Primárny cieľ – priniesť hosťom a akcionárom pridanú hodnotu prostredníctvom výnimočných podujatí
(koncerty, dražby...minimálne 5x do roka).
•
Cieľ – vygenerovať dodatočných cca 400 tis. EUR tržieb pre hotely v prvom roku fungovania event
manažmentu.
•
Synergické efekty
1. spolupráca pri loyalitnom programe s privátnymi bankármi a concierge
2. outsourcing hotelových služieb Kempinski – Palác Motešických;
3. balíky na ubytovanie v spolupráci s ABS Jets.
•
Plánované podujatia na rok 2011: Beauty Fashion Weekend, Miro Žbirka, Karel Gott, Lucie Bílá, letná
škola tenisu s Dominikom Hrbatým, detská kanoistika s Michalom Martikánom, detský víkend s Nasťou
Kuzminovou, zimná tenisová škola s Danielou Hantuchovou, Tango festival, Champagne gastronomické
večere, Milan Lasica and Bratislava Hot Serenaders...
M A N UÁ L K VA L I T Y
•
Cieľ – byť najlepší všade tam, kde pôsobíme;
•
Prítomnosť majiteľov v hoteloch na dennej báze – feedback na generálnych manažérov hotelov – vznik
unikátneho kontrolného mechanizmu – owners wishes;
•
Vzácna kombinácia skúseností vedenia so sieťami Kempinski, InterContinental Hotels Group
a Starwood v kombinácii s „owners wishes“ – jedinečná pridaná hodnota!
B H P V KO C K E
•
BHP má vo svojom portfóliu spolu 818* izieb na Ruskom a
Slovenskom trhu
Hotely dosiahli v roku 2010 celkovo tržby 37 mio. EUR**
EBITDA hotelov dosiahla v roku 2010 celkovo 6,4 mio. EUR**
•
Atraktívna investícia – hodnota uložená
v reálnych aktívach (budovy, pozemky)
•
Výnosný biznis – hotely, ktoré aj v čase krízy dokážu zarobiť a patria
medzi lídrov na trhu
•
Pridaná hodnota BHP – využitie„know how“
v podobe manažovania ďalších hotelov, využitím synergií
(akcionársky klub, event manažment, somelier, F&B, úspora nákladov...)
* Stav k 1.2.2011
** Hodnoty sú jednoduchým sčítaním výkonnosti jednotlivých hotelov za celý rok a nie sú totožné s konsolidovanými výsledkami Skupiny BHP
W W W. B E S T H O T E L P R O P E RT I E S . S K
Táto prezentácia je vlastníctvom spoločnosti BHP. Akékoľvek jej ďalšie použitie, rozmnožovanie, spracovanie, preklad, zaradenie do súborného diela,
zverejňovanie, prenos alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti, obsiahnutých v tejto prezentácii, vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti BHP.
Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

similar documents