Obyvatelstvo_sveta

Report
Obyvateľstvo sveta
Na celom svete dnes žije viac jako 6, 787 miliárd ľudí. Žijú na všetkých
kontinentoch, okrem zaľadnenej Antarktídy. Najviac obyvateľov má Ázia,
Úloha: Priraď šípkami počty obyvateľov do jednotlivých častí sveta
34 mil.
339 mil.
572 mil.
731 mil.
965 mil.
4 030 mil.
Zdroj : správa Oddelenia ekonomických a sociálnych vzťahov OSN
Pozri sa na jednotlivé obrázky a povedz, čím sa ľudia na nich odlišujú.
 Obyvatelia Zeme majú rôzny vzhľad a hovoria rôznymi jazykmi.
Diferenciácia ich vonkajšieho vzhľadu súvisí vo veľkej miere s podmienkami
vývoja jednotlivých skupín ľudí v pravekom období.
 Jazykové rozdiely sú výsledkom odlišného vývoja jazyka
 Rozmanitosť vyznania je výsledkom transformácie starých náboženstiev
alebo vznikom celkom nových náboženstiev, či filozofických prúdov
 Ľudstvo na celom svete tvorí spoločenstvo rás, národov a etnických skupín.
Rasy
Všetci ľudia
našej planéty
patria k
jedinému
živočišnému
druhu - Homo
Sapiens
Rasa je skupina ľudí, ktorú spája dlhodobý spoločný vývoj. V jeho priebehu
sa vplyvom rozmanitého prostredia vytvorili rovnaké morfologické a
fyziologické znaky - farba pokožky, vlasov, tvar očí, tvar lebky, nosa, vlastnosti
kostry, krvi, atď. Tieto znaky sa dedične prenášajú na potomkov. Na základe
takýchto podobností zaraďujeme ľudí do troch veľkých ľudských skupín – rás:
biela
– europoidná rasa – Európa, Amerika, Austrália
žltá
– mongoloidná rasa – Ázia
čierna – negroidná rasa – Afrika
Biela - europoidná rasa
Svetla až počerná farba pokožky
Vlasy rovné až vlnité
Farba vlasov a očí veľmi rôznorodá
Nos úzky, zjavne vystupujúci
Úzke pery
Je rozšírená v Európe, severnej Afrike,
juhozápadnej Ázii, južnej Ázii, Severnej
Amerike a v okrajových oblastiach Južnej
Ameriky, v Austrálii
 Tvorí asi 45% svetovej populácie






Žltá – mongoloidná rasa
 Svetlá až počerná farba pokožky
so žlto-hnedým odtieňom
 Územčistá telesná stavba
 Menšia výška tela, krátke nohy
 Tvár široká a plochá,
 Úzka očná štrbina, zväčša mandľovitého
tvaru, mongolská krycia riasa na
hornom viečku oka.
 Vlasy rovné, hrubé a tvrdé
 Nos stredne široký, len severoamerickí
Indiáni majú výrazne vystupujúci nos
 Pery stredne hrubé
 Je rozšírená vo východnej, SV, JV Ázii.
Patrí k nej aj pôvodné obyvateľstvo
Ameriky – indiáni
 Tvorí 40 %
svetovej
populácie.
Čierna – negroidná rasa









Rasa sa označuje aj ako ekvatoriálna a delí sa na
dve skupiny – negroidná a australoidná rasa
Čierna matná až kovovolesklá farba kože
Vlasy vlnité až veľmi kučeravé
Farba vlasov a očí veľmi tmavá
Nos široký málo vystupujúci
Mäsité pery
Je rozšírená v Afrike (južne od Sahary) a na
ostrove Madagaskar, v niektorých častiach južnej
Ázie a v Melanézii
Jej príslušníci boli násilne odvezený do Ameriky
Nachádzame v nej najvyšších ľudí sveta (Nilotidi,
Masajovia) aj najnižších ľudí (napr. Pygmeovia ).
Tvorí 10 % svetovej populácie
Miešanci
Miešaním jednotlivých rás vznikli ďalšie prechodné
skupiny ľudí . Tvoria 5 % svetovej populácie:
Najčastejšími miešancami sú:
mestici - miešanci indiánov a belochov
mulati - miešanci černochov a belochov
zambovia - miešanci indiánov a černochov
Žltá
Ostatné
Biela
Čierna
Rozmiestnenie rás vo svete
10
5
45
40
Rasizmus
 Rasizmus je diskriminačná teória, ktorá hlása
nerovnocennosť ľudských rás. Podľa časti zástancov rasizmu možno
ľudský druh rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa rasy, ktoré možno
zoradiť do hierarchickej štruktúry. danom území.
 Človek, ktorý zastáva rasizmus sa označuje slovom rasista.
 Rasistické názory v minulosti v niektorých prípadoch viedli ku
genocíde, vyhladzovaniu menejcennej rasy nadradenou.
 Jedná sa o spoločenské presvedčenie, ktoré sme získali výchovou a
ktoré môžeme zmeniť. Spravidla sa spája s nejakou ideológiou ako
patriotizmus alebo nacionalizmus, teda lásku k vlasti
spájame s odstránením nejakej inej rasy alebo národa
Národy:
Etnické skupiny, národy
Etnické skupiny:
sú historicky vzniknuté skupiny ľudí
 spája ich jazyk, pôvod, kultúra a
spoločné územie, na ktorom sa
vyvíjali
 územie, na ktorom sa vyvíjali
nemusí byť totožné s územím, na
ktorom žijú
 vznikali zo skupín rodov, kmeňov v
prvotnopospolnej spoločnosti
 za pôvodné etnické skupiny sú
považované kmene, z ktorých
neskôr vznikali národnosti a
národy
 Etnické skupiny sú početné v JV
Ázii a Afrike
 sú historicky vzniknuté
skupiny ľudí
 sformovali sa na základe
jazykových, územných a
hospodárskych znakov
 vznikli spájaním etnických
skupín v období feudálnej
roztrieštenosti a vytvárania
spoločného trhu
 počet národov vo svete sa
odhaduje na 3000
 najpočetnejším národmi sú :
Číňania, Hindustánci,
Američania, Bengálci, Arabi,
Brazílčania, Rusi a Japonci.
Národnostná menšina: pojmom
sa označujú časti národov mimo
územia štátu, kde žije väčšina
toho - ktorého národa.
Jazyky vo svete
Ľudia na Zemi
rozprávajú mnohými jazykmi. Odhaduje
sa, že dnes na svete existuje viac ako 6
000 jazykov. Najviac jazykov - až 1 200,
bolo zistených medzi Africkými kmeňmi.
Niektorými z nich hovoria len príslušníci
jedného z mnohých kmeňov v Amazónii,
či v Afrike.
Najrozšírenejšie jazyky:
1.
2.
3.
4.
5.
Čínština a jej rôzne dialekty
Angličtina
Španielčina
Hindustánčina
Arabčina
Jazyky delíme na
jazykové rodiny. Najpočetnejšie sú:
1. Indoeurópske – germánske, indické,
románske, slovanské, iránske a iné
2. Čínsko-tibetská
3. Semito-hamitská
4. Altajská rodina
5. Uralská rodina
Existujú však aj
jazyky, ktorými hovoria stovky miliónov
osôb. Najvýznamnejšími z nich sú
jazyky, ktorými je možné sa dorozumieť
v mnohých krajinách. Kedysi bola
takýmto jazykom latina, neskôr
francúzština a dnes je takýmto
jazykom angličtina.
Svetové náboženstvá
 Predpokladá sa, že prvotné formy náboženstva spočívali vo viere v
oduševnení prírody, alebo jej časti, vo viere v duchov a duše, rôzne formy
posmrtného života a uctievania prírodných síl. Vo svojom vývoji vystupovalo
náboženstvo ako kmeňové, národné a svetové.
Jednou z hlavných príčin vzniku náboženstva bola bezmocnosť ľudí pred
rôznymi živelnými a sociálnymi pohromami, ktoré ich ovládali. V mnohých
oblastiach sveta má dôležitú úlohu a silný vplyv na myslenie ľudí,
demokratický vývoj aj ekonomiku.
Náboženstvo je odrazom predstáv medzi skutočnosťou a jej vysvetlením.
Zakladá sa na viere v určitý kult, rituál a mýtus.
Svetové náboženstvá
Najvýznamnejšie náboženstvá na Zemi sú:
 Kresťanstvo - 2,1 miliárd ľudí , Európa, Amerika, Austrália
 Islam
- 1,5 miliárd ľudí, severná Afrika, JZ Ázia, Arabi
 Hinduizmus - 944 miliónov ľudí, južná Ázia
 Budhizmus - 708 milionov ľudí, východná a južná Ázia
 Judaizmus - 15 miliónov ľudí, Izrael
Vybrané sväté miesta náboženstva
NÁBOŽENSTVO
Kresťanstvo
ŠTÁT
MIESTO
Betlehem, Nazaret, Jeruzalem Izrael
Katolícke
Vatikán
Vatikán
Pravoslávne
Konštantinopolis, Atény
Turecko, Grécko
Anglikánske
Canterbury
Veľká Británia
Islam
Mekka, Medina, Jeruzalem
Saudská Arábia, Izrael
Hinduismus
Váranasí
India
Budhismus
Lhása, Bodh, Gaya, Sarnath
Nepál, India
Judaizmus
Jeruzalem
Izrael
Ďakujem za pozornosť

similar documents