Introduktionskurs Industriell ekonomi 2010

Report
Introduktionskurs Industriell
ekonomi ht 2010
Informationssökning
Magnus Olsson, Umeå UB
[email protected]
Tel. 786 91 81
http://www.ub.umu.se/om/persona
l/tjanstesidor/magnus-olsson
Umeå universitetsbibliotek
www.ub.umu.se
•
•
•
•
•
Norrlands största vetenskapliga bibliotek
Pliktbibliotek (allt svenskt tryck)
Utländsk litteratur, tidskrifter
Databaser, elektroniska tidskrifter och
e-böcker
Vår huvuduppgift:
att främja forskning och undervisning
vid Umeå universitet
Album
•
•
•
•
Böcker på Umeå UB
Köa på utlånade böcker
Förläng lån
Adressändra
PM-uppgift i Industriell ekonomi ht 2010
Framtida yrkesroll
-kunskaper/egenskaper
-vilka bidrag ges från utbildningens fem år
-arbetsmarknad/speciella branscher?
-position i företaget
-karriärvägar
Beskriv gruppens strategier för informationsinsamling.
Diskutera gruppens arbetssätt utifrån ett projektarbete.
Målet är inte viktigt utan det är själva resan.
Riktlinjer för källkritik
• Vem är författaren?
• Ämne och synvinkel
• Syfte och målgrupp
• Aktualitet
• Upplaga
• Utgivare
• Referenser
Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/kallkritik/
Tips på informationskällor till PMuppgiften!
• Böcker
Album
• Artiklar (Databaser)
Affärsdata
Mediearkivet
EBSCO (Socindex, Business Source Premier etc)
• Internet
Google (andra sökmotorer?)
Hjälp med sökord!
Databaser, e-tidskrifter och e-böcker
hemifrån
http://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor-campus
Skriva referenser
• Harvardsystemet består av två delar; käll/texthänvisningar i den
löpande texten inom parentes och en
referenslista/källförteckning på slutet
• http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser
Exempel Harvard
Källhänvisning i den löpande texten:
För att bedöma ett företags ställning på marknaden gäller det
att ta hänsyn till tre faktorer; kunderna, konkurrenterna och
det egna företaget (Jobber 2009, 125)
I referenslistan:
Jobber, David (2009). Foundations of marketing. 3. uppl.
London : McGraw-Hill Higher Education.
Siffersystemet (Vancouver)
• Siffersystemet består källhänvisningarna av siffror i parentes i
den ordning de uppträder första gången i texten och i slutet av
dokumentet presenteras fullständiga referenser i sifferordning.
Exempel siffersystemet
Källhänvisning i den löpande texten:
För att bedöma ett företags ställning på marknaden gäller det
att ta hänsyn till tre faktorer; kunderna, konkurrenterna och
det egna företaget [1].
I referenslistan:
[1] Jobber, David (2009). Foundations of marketing. 3. uppl.
London : McGraw-Hill Higher Education.
Hur undviker jag fusk och plagiat?
• Följ lärarens anvisningar, fråga vid osäkerhet!
• Lär Dig vilka regler som gäller när Du använder andras texter.
Det måste tydligt framgå vad som är dina egna idéer och vad
som är hämtat från andra källor.
• http://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat2010.pdf
Kontaktpersoner
• [email protected][email protected]

similar documents