Název DUM

Report
Střední odborná škola Otrokovice
Zásady BOZP automechanika
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Vladimír Cupák
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
www.zlinskedumy.cz
Charakteristika DUM
1
Název školy a adresa
Číslo projektu
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice
CZ.1.07/1.5.00/34.0445 /5
Autor
Ing. Vladimír Cupák
Označení DUM
VY_32_INOVACE_SOSOTR-Am-OPD/1-ST-1/12
Název DUM
Zásady BOZP automechanika
Stupeň a typ vzdělávání
Středoškolské vzdělávání
Kód oboru RVP
23-68-H/01
Obor vzdělávání
Automechanik
Vyučovací předmět
Opravárenství a diagnostika
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 15 – 16 let
Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro
samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: BOZP, zákony a předpisy při práci
automechanika s nářadím, stroji na obrábění kovů, se zvedáky a v
akumulátorovně
Dataprojektor
BOZP, nářadí a pracovní pomůcky, stroje na obrábění kovů, zvedáky,
akumulátorovny
10. 9. 2013
Anotace
Vybavení, pomůcky
Klíčová slova
Datum
Zásady BOZP automechanika
Náplň výuky
BOZP při práci, zákony a předpisy
Státní politika zajištění bezpečnosti práce
Hlavní bezpečnostní zásady práce automechanika
Nářadí a pracovní pomůcky
Stroje na obrábění kovů
Zvedáky
Akumulátorovny a nabíjení akumulátorů
BOZP při práci, zákony a předpisy
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Zákony a předpisy
Pro oblast autoopravárenství platí řada předpisů, které lze rozdělit do dvou
hlavních skupin:
• v první skupině jsou to předpisy, které se týkají zaměstnanců a
zaměstnavatelů, pracovišť a bezpečnosti práce
• ve druhé skupině jsou to předpisy, které se týkají konstrukce, provozu a
zkoušení vozidel
Státní politika zajištění bezpečnosti práce
Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou
zakotveny v zákoníku práce, v bezpečnostních vyhláškách a technických
normách. Tyto požadavky konkretizují i technologické postupy a návody
výrobců k obsluze strojů a zařízení.
Zaměstnavatelé jsou zejména povinni:
• vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení BOZP
zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k
jejich ochraně,
• uvádět do provozu a provozovat stroje, zařízení a pracovní prostory
a zavádět technologické postupy odpovídající požadavkům
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zřizovat, udržovat a
zlepšovat potřebná ochranná zařízení,
• seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k
zajištění bezpečnosti práce, bezodkladně zjišťovat a odstraňovat
příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání,
• poskytovat zaměstnancům k bezplatnému používání osobní
ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky
apod.
Zaměstnanci jsou zejména povinni:
• dbát podle svých možností o vlastní bezpečnost, o své zdraví i o
bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání,
popř. opomenutí při práci,
• dodržovat právní předpisy k zajištění BOZP, zásady bezpečného chování
na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni,
• používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná
zařízení, účastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v
zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se zkouškám a
lékařským prohlídkám, stanoveným právními předpisy,
• nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na
pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,
nevstupovat pod jejich vlivem do práce, dodržovat stanovený zákaz
kouření na pracovištích a další.
Hlavní bezpečnostní zásady práce automechanika
•
•
•
•
•
Opravy, údržba a kontrola vozidel se musí provádět podle návodu výrobce,
nebo podle technologického postupu. Je nutno dodržovat zejména
následující zásady:
vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu,
kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru (pokud
výrobce nestanovil jinak),
zvednuté vozidlo nebo jeho části zajistit proti nekontrolovatelnému
pohybu,
neprovádět jakékoli manipulace pod nezajištěnou zvednutou korbou,
naložené vozidlo opravovat pouze tehdy, je-li zabezpečena jeho stabilita.
Hlavní bezpečnostní zásady práce automechanika
• při provádění mechanických oprav vozidel poháněných plynem uzavřít
všechny ventily tlakových zásobníků plynu při provádění svářečských prací
na těchto vozidlech, vypustit plyn ze zásobníků a provést odplynění
plynového potrubí,
• při huštění pneumatik nenamontovaných na vozidle s ráfkem opatřeným
závěrným a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem použít bezpečný
kryt nebo zařízení, které plní obdobnou funkci,
• nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření,
které vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho částí,
• v pracovní jámě je zakázáno uskladňovat baterie, tlakové láhve a
předměty, které by mohly ztížit únik z ní v případě nebezpečí, a vypouštět
do ní jakékoli provozní tekutiny (oleje vypuštěné do nádob je nutné
neprodleně odstranit), dále je zakázáno zdržovat se v pracovních jámách v
době přistavování a odjezdu vozidel, svařování je povoleno jen za
podmínek stanovených příslušnými technickými normami pro svařování.
Nářadí a pracovní pomůcky
• mohou se používat jen pro účely, pro které jsou určeny nebo uzpůsobeny,
• nesmí se používat, jsou-li poškozené, opotřebované nebo jinak nefunkční,
• v prostředích a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být nářadí a
pomůcky z nejiskřícího materiálu,
• násady nářadí musí být správně nasazeny a zajištěny proti uvolnění, úderné
plochy kladiv, palic, sekáčů, průbojníků aj. musí být bez trhlin a otřepů, musí
mít správný tvar, břity musí být naostřené,
• při každém použití nářadí, kde hrozí poranění zraku, rukou nebo jiné části
těla, musí být použity osobní ochranné pracovní prostředky.
Mechanické, ruční elektrické a pneumatické nářadí:
• musí být provedeno tak, aby bylo zajištěno bezpečné upínání nástroje a aby
nemohlo dojít ke styku obsluhy s pohybujícím se mechanickým ústrojím
nebo nástrojem,
• seřizování, čištění, přestavování krytů a opravy se mohou provádět jen za
klidu stroje a při jeho odpojení od zdroje energie,
• elektrické ruční nářadí se užívá podle návodu výrobce, pohyblivé přívody se
musí chránit vhodným způsobem proti poškození.
Stroje na obrábění kovů
• stroje (brusky, vrtačky, strojní pily na kov, soustruhy, frézky apod.) se smí
používat jen způsobem stanoveným v návodu výrobce a jen pro práce, pro
které jsou určeny,
• ovladače a hlavní vypínač musí být zřetelně označeny,
• hnací a převodové mechanizmy musí být zakrytovány, nebo k nim musí být
znemožněn přístup jiným způsobem,
• obsluha strojů musí používat pracovní oděv bez volně vlajících částí, je
třeba chránit vlasy, při obsluze se musí sundat prstýnky, řetízky, náramkové
hodinky apod.,
• obsluha, seřizování a údržba se musí provádět podle předpisů a pokynů
výrobce.
Zvedáky
Mechanické a hydraulické zvedáky:
• musí být opatřeny bezpečnostním zařízením, které při odlehčení ovládací
síly spolehlivě udrží zvednuté vozidlo v libovolné výši,
• na všech typech zvedáků musí být prováděny odborné kontroly,
doporučená lhůta je jeden rok,
• obsluhovat zvedák smí pouze osoba starší 18 let, odborně zaškolená.
Příruční zvedáky:
• před zvedáním musí být vozidlo zajištěno proti pohybu a posunutí
zabrzděním ruční brzdou a kola musí být podložena klíny na té straně
vozidla, která se nezvedá,
• základna zvedáku musí spočívat na tvrdém, rovném a dostatečně únosném
podkladu nebo se musí použít podložka z vhodného materiálu o
dostatečné ploše, aby nedošlo k zaboření jeho spodní části.
Zakázané manipulace:
• zvedat břemena o neznámé hmotnosti,
• používat poškozený zvedák nebo zvedák bez vyznačení jeho nosnosti,
• překračovat povolenou výšku zdvihu,
• zvedat vozidlo s osobami,
• pokračovat v pumpování, resp. otáčení klikou u mechanických
hřebenových zvedáků po náhlém zvýšení odporu ovládací páky, což
signalizuje, že zvedák dosáhl maximálního zdvihu,
• nahrazovat ovládací tyč nebo kliku jinými prvky nebo je prodlužovat,
• používat zvedák jako nosnou podložku a nechat zvedák zatížený
břemenem po skončení zvedání,
• provádět manipulace pod zvednutým vozidlem, pokud nejsou vhodným
způsobem zajištěna proti pádu (podpěry, podpěrné stojany, závěsy na
zdvihacím zařízení apod.).
Akumulátorovny a nabíjení akumulátorů
Akumulátorovna – požadavky
• je to místnost ke zprovoznění, ošetřování a údržbě akumulátorových
baterií,
• musí být suchá, dobře větraná, chráněná před vnikáním prachu a
škodlivých plynů a před přímým slunečním zářením,
• v akumulátorovně je zakázáno jíst, pít, kouřit a používat otevřený oheň,
• akumulátory se musí nabíjet předepsaným stejnosměrným elektrickým
proudem,
• při nabíjení akumulátorů se musí vyloučit jiskření na svorkách,
• akumulátory se musí ukládat tak, aby nedošlo k jejich převrácení,
poškození a elektrickému zkratu,
• elektrolyt v akumulátorech je žíravina, proto se smí připravovat jen
způsobem stanoveným výrobcem,
• při práci s žíravinou musí pracovníci používat plexisklový štít na ochranu
obličeje, pryžové rukavice a zástěru odolnou proti škodlivinám, která
přesahuje horní okraj pryžové obuvi.
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
Vysvětlete význam zkratky BOZP.
Jak musí postupovat automechanik při zvedání vozidla?
Jaké zásady platí pro práci na obráběcích strojích?
Seznam obrázků:
Seznam použité literatury:
[1] POŠTA, J. a KOLEKTIV, Opravárenství a diagnostika I, Informatorium Praha
2000. ISBN: 80-86073-60-2
Děkuji za pozornost


similar documents