********* PowerPoint - กลุ่ม สื่อสาร ความ เสี่ยง

Report
การดาเนินงาน
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
จ ังหว ัดเลย
วรรธิดา เกตะว ันดี
ี ชานาญการ
พยาบาลวิชาชพ
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดเลย
ข้อมูลทว่ ั ไป
มี 14 อาเภอ
สปป.ลาว
รพ.
ระด ับ S = 1 แห่ง
M2 = 3 แห่ง
F2 = 8 แห่ง
F3 = 2 แห่ง
รพ.สต.
= 127 แห่ง
ศสม.
= 2 แห่ง
จ.หนองคาย
ร
กม.
4
9
ง1
า
ท
ะยะ
ท่าลี่
นาแห้ ว
จ.พิษณุโลก
ภูเรือ
ด่านซ้ าย
เชียงคาน
ปากชม
เมือง
นาด้ วง
วังสะพุง
เอราวัณ
จ.หนองบัวลาภู
ภูหลวง
ผาขาว
หนองหิน
จ.เพชรบูรณ์
จ.อุดรธานี
ภูกระดึง
จ.ขอนแก่ น
จานวน ปชก.ทงหมด
ั้
646,938 คน
ผป.DM= 31,777 คน ,HT = 31,881 คน
ั ัศน์
วิสยท
ิ ธิภาพ
ระบบบริการสุขภาพ มีคณ
ุ ภาพ ประสท
่ นร่วม ประชาชนสุขภาพดี
ภาคีมส
ี ว
เจ้าหน้าทีม
่ ค
ี วามสุข
ปัญหาสุขภาพคนเลย 10 ลาด ับ
1 โรคเบาหวาน/ความด ันโลหิตสูง
2 โรคว ัณโรคปอด
3 ไข้เลือดออก
4 ปัญหาฆ่าต ัวตาย
5 ปัญหายาเสพติด
6 ฟันผุในเด็กอายุตา่ กว่า ๓ ปี
7 โรคเอดส ์
8 พฤติกรรมว ัยรุน
่
9 สารเคมีตกค้างในร่างกาย
10 ผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพไม่เหมาะสม
อ ัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT จ ังหว ัดเลย
้ ไป
ปี 2552-2557 เทียบก ับประชากรอายุ 15 ปี ขึน
ระด ับประเทศ NHES ปี 52
DM= 6.9 ,HT= 21.4
ร้ อยละ
10
8
6
4
2
0
DM
HT
ที่มา : 43
2552
3.53
3.56
2553
3.84
6.04
2554
4.21
7.28
2555
4.93
8.56
2556
5.07
7.49
2557
6.09
8.97
อ ัตราการเกิดโรค(Incidence) DM-HT จ ังหว ัดเลย ปี 2552 – 2557
้ ไป
เทียบก ับประชากรอายุ 15 ปี ขึน
ร้อยละ
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2552
2553
2554
2555
2556
2557
DM
0.09
0.55
0.30
0.65
0.47
0.61
HT
0.14
0.79
0.43
0.98
0.47
0.78
ทีม
่ า : 21 File /รง. DM-HTจ ังหว ัดเลย
ปี 2557 ก ับ
การข ับเคลือ
่ น
งาน NCD
บูรณาการงานทีเ่ กีย
่ วข้องใน สสจ.
คบส.
่ เสริม
NCD/สง
สุขภาพ
พ ัฒนา
คุณภาพฯ
อนาม ัย สวล.
แพทย์แผน
ไทย
กลุม
่
ว ัยทางาน
สุขภาพภาค
ประชาชน
ยุทธศาสตร์
ึ ษาฯ
สุขศก
อุบ ัติเหตุ
งานประก ัน
สุขภาพ
ยาเสพติด
และ
สุขภาพจิต
ท ันตฯ
โครงการ
การขั
บ
เคลื
่
อ
นงาน
NCD
ด้านการ
่อนการดาเน
งาน
ิ หิ นาร
ด้ขับาเคลื
นการบร
“รักเลย
•
รักสุขภาพ”
โดยคณะกรรมการ ระดับ
การ
จังหวัดจั/อดาเภอ
• บริหารจัดการเชิงระบบโดย
System Manager ระดับ
จังหวัด/อาเภอ และ Case &
Care Manager ระดับ
อาเภอ/ตาบล
• มีทีมบุคลากร/เครือข่ายการ
ดาเนินงานทุกระดับทัง้ ใน
และนอกหน่ วยงาน
สาธารณสุข
• มีการขับเคลื่อนทางสังคม
และสื่อสาธารณะ
• ส่งเสริมการใช้มาตรการทาง
ด้านวิชาการ
• พัฒนา/ทบทวน
คู่มือและแนวทาง
ในการดาเนินงาน
• พัฒนาคุณภาพ
คลินิกบริการ
• พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ดาเนินงาน
• พัฒนาศักยภาพ
ของภาคีเครือข่าย
• จัดเวที
สนับสนุน
•
•
•
ด้านข้อมูล
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรใน
การดาเนินงาน
การติดตาม
กากับการ
ดาเนินงาน
กระบวนการพ ัฒนางาน NCD
การนาองค์กร
NCD
Management
Loei
การวางแผนและบริหารเชงิ กลยุทธ์
การมุง
่ เน้นผูร้ ับบริการ/ภาคีเครือข่าย/
ี /ประชาชน
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
การว ัด วิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
การมุง
่ เน้นทร ัพยากรบุคคล
การจ ัดการกระบวนการ
ผลล ัพธ์การดาเนินงาน
กระบวนการพ ัฒนางาน NCD
การนาองค์กร
 กาหนดเป็นนโยบายจ ังหว ัด (ร ักเลย ร ักสุขภาพ) โดย ผวจ.เลย
นพ.สสจ.เลย
ผวจ.เลย
ร่วมสร้าง
สุขภาพคนจ ังหว ัดเลย
ลดความเหลือ
่ มลา้
ั
ในสงคม
ร ักเลย
ร ักสุขภาพ
เมืองเลยน่าอยู่
คนเลย
สุขภาพดี
แข็งแรง
บุคคล
พฤติกรรมสุขภาพดี
ต้นแบบสุขภาพ
ทุกองค์กร ข ับเคลือ
่ น
ื่ สารสาธารณะ
สอ
ั ันธ์กระแส
ประชาสมพ
“ร ักเลย ร ักสุขภาพ”
ั ันธ์
-การประชาสมพ
่ พิมพ์
ข้อความ เชน
ื
ต่อท้ายหน ังสอ
ราชการ
ั
่
-เชงิ สญล
ักษณ์ เชน
ื้ มี LOGO
เสอ
ร ักเลย
ร ักสุขภาพ
องค์กร ชุมชน หมูบ
่ า้ น
ต้นแบบไร้พง
ุ
3อ2ส
พฤติกรรม 3 อ 2 ส
อาหาร ออกกาล ังกาย
อารมณ์ ไม่ดม
ื่ สุรา
ไม่สบ
ู บุหรี่
ตรวจค ัดกรอง
ี่ งสุขภาพ
ภาวะเสย
สน ับสนุนสร้างสุขภาพ
งบกองทุนสุขภาพตาบล
งบของหน่วยงาน/องค์กร
การนาองค์กร
 ข ับเคลือ
่ นการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการ NCD Board จ ังหว ัด /อาเภอ
 บริหารจ ัดการเชงิ ระบบโดย System Manager ระด ับจ ังหว ัด/อาเภอ และ
Case & Care Manager ระด ับอาเภอ/ตาบล
ื่ สารไปย ังผูม
 การสอ
้ ส
ี ว่ น
ร่วมทุกระด ับ
 ประสาน/ความร่วมมือก ับภาคี
เครือข่าย
การวางแผนและบริหาร
เชงิ กลยุทธ์
การมุง
่ เน้นผูร้ ับบริการ/ภาคี
่ นได้สว
่ นเสย
ี /
เครือข่าย/ ผูม
้ ส
ี ว
ประชาชน
 จ ัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนา NCD จ ังหว ัด อาเภอ
ตาบล
 กาก ับและติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน
 วิเคราะห์และนาผลการประเมิน/
่ าร
บทสรุปสาหร ับผูบ
้ ริหาร สูก
ิ ธิภาพและคุณภาพ
พ ัฒนาประสท
ต่อเนือ
่ ง
 ติดตามกาก ับการดาเนินงานของ
้ ที
พืน
 จ ัดเวทีเพือ
่ ร ับฟังข้อคิดเห็ น
ื่ สาร/ ให้ขอ
 มีการสอ
้ มูลข่าวสาร/
คืนข้อมูล
 ประเมินติดตาม วิเคราะห์/
ปร ับปรุงพ ัฒนา
การว ัด วิเคราะห์ และ
การจ ัดการความรู ้
 มีขอ
้ มูลสถิต ิ สถานการณ์
ของโรค เพือ
่ การบริหาร
จ ัดการ การให้บริการ และ
การพ ัฒนาคุณภาพบริการ
 วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ ง
ปัจจ ัยความสาเร็จ
 พ ัฒนา/นาเทคโนโลยีมาใช ้
ในการวิเคราะห์
 จ ัดเก็บองค์ความรู ้
นว ัตกรรม
 จ ัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
การมุง
่ เน้นทร ัพยากรบุคคล
จ ัดกิจกรรมเสริมพล ัง สร้างแรงจูงใจ
- ประกวด 5 ส.
- รางว ัลบุคคลต้นแบบทุกเดือน
บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบ
ด้านสุขภาพ
ั
พ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากร
- อบรม Care manager
- การพ ัฒนาระบบข้อมูล
การจ ัดการกระบวนการ
ออกแบบระบบทีส
่ น ับสนุนการ
ดาเนินงาน
ื่ มโยงจ ังหว ัด
 พ ัฒนาระบบข้อมูล ทีเ่ ชอ
อาเภอ ตาบล
 มีคม
ู่ อ
ื /แนวทางการดาเนินงาน
่ ต่อทีเ่ ชอ
ื่ มโยงทุกระด ับ
 มีระบบสง
 ลดแออ ัดผูป
้ ่ วย DM/HT จาก รพ.สู่
รพ.สต และพ ัฒนาด้านคุณภาพ
 ลดความรุนแรงของผูป
้ ่ วย DM/HT
้ ิ งปองจราจรชวี ต
โดยใชป
ิ 7 สี
 ปร ับปรุงกระบวนการทางาน
เพือ
่ ให้ได้ผลงานทีด
่ ข
ี น
ึ้
 จ ัดสรรหรือบริหารจ ัดการ
ทร ัพยากรให้เหมาะสม
 สน ับสนุน/พ ัฒนาความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย/ร่วม
ดาเนินงานในชุมชน
้ าตรการทาง
่ เสริมการใชม
 สง
ั
กฎหมาย / มาตรการทางสงคม
 ออกแบบระบบทีส
่ น ับสนุนการ
ดาเนินงาน
ผลล ัพธ์การดาเนินงาน
 หมูบ
่ า้ น/ชุมชน/ตาบลสุขภาพดี
วิถช
ี วี ต
ิ ไทย
 ศูนย์การเรียนรูอ
้ งค์กรต้นแบบไร้พง
ุ
 คลินก
ิ DPAC คุณภาพ
 CKD clinic คุณภาพ
 คลินก
ิ NCD คุณภาพ
 ผูป
้ ่ วย DM/HT รายใหม่ลดลง
 ผูป
้ ่ วย DM ทีค
่ วบคุมระด ับนา้ ตาลได้
ดี
 ผูป
้ ่ วย HT ทีค
่ วบคุมความด ันโลหิต
ได้ด ี
 ผูป
้ ่ วย DM-HT ทีไ่ ด้ร ับการตรวจค ัด
้ นทางตา ไต
กรองภาวะแทรกซอ
เท้า ฟัน
 ผูป
้ ่ วย STEMI ได้ร ับยาละลายลิม
่
เลือด และ/หรือ การขยายหลอด
้
เลือดห ัวใจ เพิม
่ ขึน
 ผูป
้ ่ วย Ischemic Stroke ได้ร ับยา
้
ละลายลิม
่ เลือดเพิม
่ ขึน
ผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
้ึ ไป ร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์ระด ับดีขน
ปี 2557
ไม่ผา่ น
เกณฑ์
คะแนน
< 72
(แห่ง)
-
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
คะแนน
คะแนน คะแนน 96 72-85
(แห่ง)
2
86-95
(แห่ง)
8
120
(แห่ง)
4
สรุปบทเรียน จากปี 2557
ั
 การออก NCD สญจร
ตามอาเภอ ต่างๆ ก่อนเริม
่
ดาเนินงานจ ัดทาแผนงาน โครงการ เป็นสงิ่ ทีด
่ ี
้ ที่ ซงึ่ พืน
้ ทีม
สาหร ับพืน
่ ก
ี ารวิเคราะห์ขอ
้ มูล รู ้ Gap
พร้อมทงวางแผนในการพ
ั้
ัฒนา และได้แลกเปลีย
่ น
เรียนรูใ้ นเครือข่าย ผูบ
้ ริหารร ับทราบ ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน และจ ัดการแก้ไขปัญหา
้ ที่
ให้ก ับพืน
 NCD Board ระด ับจ ังหว ัด อาเภอ ควรมีการพูดคุย
ประชุม ก ันอย่างน้อย 2 เดือน/ครงั้ เพือ
่ วางแผน
กาก ับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน อย่าง
ต่อเนือ
่ ง รวมทงั้ System manager Case/care
Manager ระด ับอาเภอ ตาบล ควรทราบบทบาท
ของตนเอง
สรุปบทเรียน จากปี 2557
 การจ ัดกิจกรรมในแผนงาน โครงการ ควร
ดาเนินงานให้ได้ตามแผนทีว่ างไว้ กิจกรรม
่ การค ัดกรอง DM/HT ควรทาให้แล้ว
บางอย่าง เชน
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เพือ
่ จะได้ดาเนินการจ ัด
ี่ งต่อไปได้
กิจกรรมในกลุม
่ เสย
 กิจกรรมบางอย่างควรบูรณาการดาเนินการไป
้ น
่ การตรวจค ัดกรองภาวะแทรกซอ
พร้อมๆ ก ัน เชน
่ งปาก
ตา เท้า และชอ
สรุปบทเรียน จากปี 2557
่ NCD คุณภาพ ,CKD Clinic
 การประเมินต่างๆ เชน
้ ทีม
ทาให้แต่ละพืน
่ ค
ี วามตืน
่ ต ัว และดาเนินงาน
เพือ
่ ให้ผา
่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพ ซงึ่ ในปี 2558 ในระด ับ
ทีมประเมิน คงต้องมีการทบทวน ทีม และเครือ
่ งมือ
ประเมินเพือ
่ พ ัฒนาด้านคุณภาพต่อไป
 ระบบข้อมูล ถ้ามีปญ
ั หาตรงประเด็นใด ให้พด
ู คุย
่ งทางต่างๆ ได้ท ันที จะได้แก้ไข
สอบถามทางชอ
ปัญหาได้ท ันท่วงที และเมือ
่ มีการคืนข้อมูลให้
่ คืน
ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลไม่ถก
ู ต้อง ให้แก้ไขและสง
ข้อมูลกล ับให้จ ังหว ัดท ันที
P
A
D
C
ทำได ้ดีแล ้ว
คงไว ้พัฒนำต่อ
GOAL
NCD คุณภาพ
ทิศทำงและนโยบำย
ระบบสำรสนเทศ
ทำแล ้วแต่ยัง
ไม่ด ี
หำ GAP
ปรับระบบและกระบวนกำรบริกำร
ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรตนเอง
ิ ใจ
ระบบสนับสนุนกำรตัดสน
ยังไม่ได ้ทำ
วำงแผน
ื่ มโยงชุมชน
จัดบริกำรเชอ
นโยบายจ ังหว ัด
(ร ักเลย ร ักสุขภาพ)
โดย ผวจ.เลย
พ ัฒนาโปรแกรม แปรผล/
วิเคราะห์ขอ
้ มูลจอตา
(Retina Diag)
ี่ ง ลดโรคใน
ลดเสย
หมูบ
่ า้ น/ตาบลจ ัดการ
สุขภาพ
ติดตาม กาก ับการ
ดาเนินงาน
ั
NCD สญจร
เพือ
่ เยีย
่ มให้กาล ังใจ
ี้ จงนโยบายและร ับทราบ ปัญหา
ชแ
อุปสรรค พท.ได้วเิ คราะห์ขอ
้ มูล รู ้
GAP และมีแนวทางปิ ด GAP
ค ัดกรอง CVD ให้
ครอบคลุมกลุม
่ เป้าหมาย
ขยายองค์กรต้นแบบไร้พง
ุ
่ น่วยบริการอืน
สูห
่ ทีไ่ ม่ใช่
สธ. อาเภอละอย่างน้อย
1 แห่ง
ข ับเคลือ
่ นการดาเนินงาน โดย
NCD Board จ ังหว ัด อาเภอ
ั
การพ ัฒนาศกยภาพ
Selt Management
ประเด็น
พ ัฒนา ปี 58
สรุปบทเรียน/
จ ัดเวที
แลกเปลีย
่ น
เรียนรู ้
เน้นคุณภาพการร ักษาผูป
้ ่ วย
่ ร ับการร ักษาที่
DM-HT ทีส
่ ง
รพ.สต.
เน้นการดาเนินงานด้านคุณภาพ
 พ ัฒนาทีมประเมินด้าน
คุณภาพ
 NCD คุณภาพ, CKD คุณภาพ
 DPAC คุณภาพ
 CKD Clinic คุณภาพ
บูรณาการ ใน Setting กลุม
่ ว ัยทางาน
เป้าประสงค์หล ัก :ว ัยทางานปลอดโรค ปลอดภ ัย กาย ใจ เป็นสุข
Population Approach
1.ขับเคลือ
่ นตำบล
จัดกำรสุขภำพ
/Healthy
Workplace
(3อ. 2ส. ,
3ม. 2ย. 1ร.)
2 บังคับใช ้
กฎหมำยสุรำ-ยำสูบ
3. พัฒนำกำร
ดำเนินงำนด ้ำน
อุบต
ั เิ หตุจรำจร
- สอบสวนอุบต
ั เิ หตุ
- บูรณำกำรทุก
หน่วยงำนในระดับ
อำเภอ ตำบล
- ตำบลจัดกำร
1.มาตรการ
ลด
พฤติกรรม/
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย
ในประชากร
สุขภำพ/
Healthy
workplace
- บังคับใช ้
กฎหมำย
-อุบต
ั เิ หตุจรำจร
Individual Approach
- คลินก
ิ
NCD,DPAC,CKD
คุณภำพ
- คลินก
ิ
Asthma/COPD
-
คลินก
ิ อดเหล ้ำ/
บุหรี่
-สุขภำพจิต
- ระบบสุขภำพอำเภอ
--จัดระบบข ้อมูล: IS
43 แฟ้ ม
- M&E
มำตรกำรสนั บสนุน
กรม กองต่ำงๆ/สสจ. /คปสอ.
1.พัฒนำคลินก
ิ
-NCD /
2.
DPAC/CKD
มาตรการ
คุณภำพ
พ ัฒนา
-Asthma/COPD
คลินก
ิ
-อดเหล ้ำ/ บุหรี่
บริการและ
-สุขภำพจิต
การจ ัดการ
2.พ ัฒนาการ
โรค
จ ัดการความ
ี่ ง CVD
เสย
ปี งบประมาณ 2558 ทาอะไร
จ ัดทาแผน/อนุม ัติแผน (ก.ย. – ต.ค.57)
้ ทีท
พืน
่ ก
ุ แห่งเริม
่ ดาเนินการตามแผน 1 ต.ค.57
การค ัดกรอง DM-HT
้ น ตา เท้า ชอ
่ งปาก
การค ัดกรองภาวะแทรกซอ
ั
NCD สญจร
(ครบทุกแห่งภายในเดือน ต.ค.57)
ั
พ ัฒนาศกยภาพ
จนท.ทุกระด ับ
Selt management (24 ตุลาคม 57)
องค์กรต้นแบบไร้พง
ุ จนท.สธ.เป็นต้นแบบด้าน
สุขภาพ (เริม
่ ดาเนินการ พ.ย.57)
้ ที่ Selt Assagement เดือน ธ ันวาคม
 พืน
57
 ทีมจ ังหว ัดลงประเมินรอบแรกในเดือน
มกราคม 58
.NCD คุณภาพ
.CKD คลินก
ิ
.DPAC คุณภาพ
.องคฺกรต้นแบบไร้พง
ุ ทีข
่ ยายเพิม
่ 1
องค์กร
 กาก ับติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานทุกเดือน
SIIIM: กรอบการพ ัฒนาและติดตามประเมินผล
• Structure: การจ ัดให้ม ี NCD board และ System manager
ในระด ับจ ังหว ัด และอาเภอ มี case manager ใน รพ.ทุกแห่ง
และ Care สถานบริการ
• Information:
่ ออก 43 แฟ้ม
ใชโ้ ปรแกรม HOSxP สง
วิเคราะห์ขอ
้ มูลโดยใช ้ Disease surveillance มีการคืนข้อมูล
ให้พน
ื้ ทีต
่ รวจสอบเป็นระยะ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน
ปร ับปรุง การดาเนินงาน
• Intervention/Innovation: มีการออกแบบระบบสน ับสนุน
ี่ ง ป่วย)และแต่ละ
้ ที่ ทุกกลุม
การดาเนินการในพืน
่ (ปกติ เสย
้ ทีร่ วบรวมผลงานนว ัตกรรม เพือ
พืน
่ แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
• Integration: มีการบูรณาการทงในและนอกหน่
ั้
วยงาน สธ.
• M & E: มี KPI ทงในระด
ั้
ับ จว./เขต/สธ.มีการกาก ับติดตาม
ประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เป็นระยะๆ
พ ัฒนาคลินก
ิ
NCD คุณภาพ
้
ระด ับดีมากขึน
ไป ทุกแห่ง
•
•
•
่ นทีท
ในสว
่ าได้ดแ
ี ล้วคงไว้และพ ัฒนาต่อไป
่ นทีท
ในสว
่ าแล้วแต่ย ังไม่ด ี หา GAP และ แก้ไข
่ นทีท
ในสว
่ าไม่ได้ ทาแผน หาแนวทางดาเนินงานต่อไป
ใช้ เป็ นแนวทาง
ประเมินตนเอง
เพือ่ หาโอกาสในการ
พัฒนาระบบงาน
เกณฑ์ คลินิก NCD คุณภาพ
Process indicators
Outcome indicators
ขอมอบ สุขภาพดี
ร ักเลย ร ักสุขภาพ

similar documents