xây d*ng h*i thánh mô hình báp-tít

Report
XÂY DỰNG HỘI THÁNH
MÔ HÌNH BÁP-TÍT
MSTS CHRISTIAN PHAN PHƯỚC LÀNH
GIỚI THIỆU
Đức Chúa Trời đang ở cùng, ban ơn cho Liên Hữu Báp-Tít của
Ngài và khiến chúng ta càng ngày càng tấn tới trong ân sủng và
quyền năng Ngài. Nhìn lại đường mấy chục năm qua, Đức Chúa
Trời đã ban cho Hội Thánh Báp-tít Việt Nam đua nở và phát triển.
Từ những thành phố lớn của Hoa Kỳ như Dallas, San Jose,
Seattle, Orlando, Atlanta, Denver… cho đến những thành phố
nhỏ như Warner Robin (GA), Olympia (WA), German Town
(MD) cũng có Hội Thánh Báp-tít Việt Nam được khai lập. Được
thừa hưởng một nền tảng thần học vững chắc đặt trên Lời Chúa,
cấu trúc tổ chức cởi mở, hòa với một tinh thần cộng tác chặt chẽ
với nhau, các Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại Hoa Kỳ đang tiếp
tục kết quả cho Đức Chúa Trời.
Sơ Lượt Lịch Sử Hội Thánh Baptist
• 1609 MS John Smyth đối thoại với MS Waterlander Mennonites và báp-têm cho
•
•
•
•
•
•
•
ông cùng với 40 người lớn khác bởi cách dìm mình trong nước trước công chúng.
1612 MS Thomas Helwys, ra từ HT của MS Smyth, trở về lại Anh Quốc để thành
lập General Baptist church đầu tiên. Cụm từ Tự Do Thờ Phượng cũng được ông sử
dụng của quyển sách, A Short Declaration of the Mistery of Iniquity. 1633 MS John
Spilsbury thành lập HT Baptist đầu tiên có cơ sở tại London
1639 Hội Thánh Baptist đầu tiên tại Hoa Kỳ được thành lập tại Providence, Rhode
Island
1653 Đại Hội đầu tiên của General Assembly of General Baptists tại London.
1654 Henry Dunster, Viện Trưởng Đại Học Harvard College, bị buột phải từ chức vì
ông tin theo niềm tin của người Baptist.
1661–1664 Parliament của Anh Quốc thông qua những đạo luật không cho người
Baptist làm công chức, ghi danh vào trường học, không cho giảng đạo với tội danh
“giảng đạo không có giấy phép.”
1663 MS John Myles, Người sáng lập the first Baptist church ở xứ Wales, khuyến
khích các tín hữu của ông di dân đến Hoa Kỳ và họ định cư tại Swansea,
Massachusetts.
1665 Thomas Goold từ chối không cho con nhỏ của ông chịu báp-têm (theo hình
thức rẩy nước) và sau đó ông giúp hình the first Baptist church tại Boston.
Sơ Lượt Lịch Sử Hội Thánh Baptist
• 1678 Cơ sở điểm nhóm Baptist đầu tiên tại Tân Lục Địa được hình thành ở Boston.
• 1682 Hội Thánh First BC of Charleston, SC được thành lập.
• 1690 Giáo khu Baptist đầu tiên, the first Baptist association in America, được hình thành tại
•
•
•
•
•
•
•
•
Providence, Rhode Island.
1707 Các HT Baptist tại Pennsylvania và Jerseys gom lại thành lập giáo khu.
1715 HT Baptist đầu tiên tại VA được thành lập.
1727 HT Baptist đầu tiên tại NC được thành lập.
1814, người Baptists tại Hoa Kỳ hiệp lại và thành lập Đại Hội Tam Niên (Triennial Convention)
tại Philadelphia.
Chế độ nô lệ đã phân rẻ người Baptist tại Hoa Kỳ. Một số Mục sư giảng dạy giống như các hệ
phái Methodist và Anh Giáo, cho rằng nô lệ Da Đen là hiệp Kinh thánh và nô lệ phải thuận phục
chủ. Người Báp-tít Miền Nam ủng hộ việc phong chức và giáo sĩ cho người chủ có nô lệ da đen,
nhưng phía the American Baptist Home Mission Society không thực hiện. Sự phân chia đưa đến
người Baptist Miền Nam hình thành Đại Hội riêng, tách ra khỏi Miền Bắc (American Baptists).
1845, Đại hội Baptist được tổ chức tại First BC, Augusta, GA và hình thành The Southern
Baptist Convention – Giáo Hội Baptist Nam Phương. IMB (FMB) được thành lập.
1895 Người Da Đen thành lập National Baptist Convention
Thống kê 2002, có hơn 100 triệu người Baptist trên toàn thế giới. Trong đó chừng 33 triệu tại
Hoa Kỳ. Hệ Phái Baptist lớn nhất là Báp-tít Nam Phương. Có hơn 16 triệu tín hữu tại Hoa Kỳ
và 41 giáo hội tiểu bang
Đặc Thù Báp-Tít
• Biblical authority - Thẩm quyền Kinh Thánh 2 Timothy 3:15-17; 1 Thessalonians 2:13; 2
Peter 1:20, 21
• Autonomy of the local church - Quyền tự trị của hội thánh địa phương
Colossians 1:18; 2 Corinthians 8:1-5, 19, 23
• Priesthood of all believers - Chức vị tư tế dành cho mọi tín hữu 1
Peter 2:5,
9; Revelation 5:9, 10
• Two ordinances: Believer's Baptism and Symbolic Communion - Hai
thánh lễ: Báp têm Dìm Mình và Tiệc thánh Matthew 28:19, 20; 1 Corinthians 11:23-32
• Individual soul liberty - Quyền tự do cá nhân trong các vấn đề tâm linh
Romans 14:5, 12; 2 Corinthians 4:2; Titus 1:9
• Separation of Church and State - Sự phân lập giữa giáo hội và nhà nước
Matthew 22:15-22; Acts 5:17-29
• Two offices of the church: Pastor (Elder, Bishop or Overseer) and
Deacon - Chỉ có hai chức vụ trong hội thánh - Mục Sư (Trưởng Lão,
Giám Mục, hay Giám Quản) và Chấp Sự) 1 Timothy 3:1-13; Acts 20:17-38; Philippians 1:1
• Security of Salvation - Vững Chắc Trong Sự Cứu Rỗi John 3:15-16, Rom 8:38-39
Nguyên Tắc Xây Dựng Hội Thánh
1. Định Nền Hội Thánh
Nền tảng của Hội Thánh chính là Chúa Giê-su, Đấng cầm chìa khóa
của sự chết và âm phủ (Khải 1:18), cầm chìa khóa Vương Quyền của
vua Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được
(Khải 3:7). Chúng ta không phải cực nhọc để lập nên nền của Hội
thánh. Tạ ơn Chúa Giê-su vì Ngài đã làm việc đó cho Hội thánh của
Ngài rồi. Nhiều lúc chúng ta dốc lòng làm nhiều việc, cố gắng hết sức
để xây dựng Hội thánh, nhưng những điều chúng ta đang xây không có
Chúa Giê-su làm nền tảng. “Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài
nền đã lập, là Đức Chúa Giê-su Christ” (ICôr 3:11). Xác định Chúa
Giê-su và di trì việc xây dựng Hội thánh trên chính Ngài là điều quan
trọng hàng đầu. Hội thánh phải được gắn chặt, thậm chí phải bám chặt
vào Ngài, như nhánh nho gắn vào gốc nho vậy (Giăng 15:5). Hội thánh
được ban truyền mạng lệnh “giữ đạo Chúa,” “không chối danh Chúa”
và Hội thánh cũng được khen thưởng vì trung tín thực hiện các mạng
lệnh này (Khải 3:8). Những ai muốn xây dựng Hội thánh vững mạnh,
hãy ngừng lại và nhận định xem rằng Chúa Giê-su có phải là nền tảng
mà bạn đang xây dựng Hội thánh trên đó không?
2. Đi Đúng Mục Đích
Sau khi đặt Chúa Giê-su là nền tảng của Hội thánh, bạn xây gì trên nền
đó? Hội thánh của bạn đang được lèo lái bởi điều gì? Hội thánh của
bạn có thể đang bị lèo lái bởi con người, cơ sở, chương trình, nhu cầu,
khuynh hướng, tổ chức hay hệ phái. Nhiều lúc Hội thánh luôn bận rộn
với những chương trình đầy ắp, nhưng cuối cùng Hội thánh chẳng đi
tới đâu và mọi người đều mệt mỏi và chán nản. Hội thánh phải luôn
luôn xác định mục đích mà Chúa đã định sẳn cho mình. Mục đích của
Ngài được xoay quanh Đại Điều Răn: “Ngươi phải hết lòng, hết linh
hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Thiên Chúa là Đức Chúa Trời
ngươi và ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:30-31) và Đại
Mạng Lệnh: “Hãy đi môn đệ hóa muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức
Con và Đức Thánh Linh mà làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ hết cả
mọi điều mà ta đã truyền cho các con” (Mathiơ 28:19-20). Các mục
đích của Hội thánh được cụ thể hóa là: Thờ phượng phải lẽ, Cầu
nguyện hết lòng, Đào tạo đúng mức, Thông công mật thiết, Truyền đạo
sốt sắng và Phục vụ hữu hiệu.
3. Đầy Dẫy Sự Sống
Cần phải đặt câu hỏi: có sự sống trong mọi việc Hội thánh thực hiện:
cầu nguyện, thờ phượng, đào tạo, thông công, chứng đạo, phục vụ?
Hội thánh vững mạnh phải là Hội thánh sống, có sự sống của Đấng
Christ. Lắm lúc chúng ta có thể rơi vào trường hợp của Hội thánh Sạtđe: “Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết” (Khải 3:1). Trên hình
thức Hội thánh này có, nhưng sự sống của Đấng Christ lại không có
trong các hình thức đó. Như vậy, nếu chúng ta giảng thì hãy giảng có
sự sống, cầu nguyện hãy cầu nguyện có sự sống, thờ phượng hãy thờ
phượng có sự sống, huấn luyện hãy huấn luyện có sự sống, thông công
hãy thông công có sự sống, chứng đạo hãy chứng đạo có sự sống, phục
vụ hãy phục vụ có sự sống. Nguyện sự sống sung mãn của Đấng Christ
cứ tuôn tràn trên Hội thánh của bạn. Nguyện Thánh Linh, nguồn sự
sống của Đấng Christ, luôn đầy dẫy cách tươi mới trên Hội thánh của
Ngài!
4. Duy Trì Quân Bình
Phàm làm điều chi cũng phải tiết độ (quân bình). Sở dĩ một người có thể đi được
từ đầu này sang đầu kia trên một sợi dây rất nhỏ được căng ra trong không gian là
do người ấy biết giữ sự quân bình. Có những Hội thánh chỉ nghiêng về một vài ân
tứ nào đó và những giá trị khác hay những ân tứ khác thì bị quên lãng trong Hội
thánh. Thông thường Hội thánh thường hay bị lèo lái theo ân tứ của Mục sư quản
nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta thường thấy hiện tượng này: Mục sư quản nhiệm
có ơn hay có khuynh hướng chữa bệnh và đuổi quỉ, thì ông luôn luôn dùng bục
giảng để nói về chuyện này. Tuần này qua tuần kia, hết chữa bệnh rồi tới đuổi quỉ,
hết đuổi quỉ rồi tới chữa bệnh. Như vậy thật thiếu quân bình. Mục sư là người có
nhiều thời giờ trên diễn đàn của Hội thánh nhất, nếu Mục sư thiên về một khuynh
hướng nào đương nhiên Hội thánh thiếu quân bình và không thể vững mạnh được.
Hội thánh không quân bình là Hội thánh dị dạng. Thật ra chữa bệnh và đuổi quỉ là
ân tứ rất dễ và rất khỏe vì chẳng phải tốn nhiều thì giờ và công sức nhưng lại được
nhiều “credits.” So với một người có ơn tứ chăm sóc, họ chăm sóc những người
bệnh và quỉ nhập này, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, giúp đỡ
họ cho đến khi họ trưởng thành trong Chúa, đó mới đáng được khen ngợi, nhưng
đâu có ai nhắc đến và cuối cùng ân tứ này bị mai một. Người đuổi quỉ không có
công khó bằng người chăm sóc. Tôi nói điều này vì tôi cũng được Chúa ban cho
ơn cầu nguyện chữa bệnh và đuổi quỉ. Như vậy, Hội thánh phải quân bình để được
phát triển toàn diện như một thân thể lành mạnh.
5. Đầy Ơn Lãnh Đạo
Có người nói: “Tổ chức đứng hay ngã là do lãnh đạo.” Yếu tố lãnh đạo
đầy ơn hết sức quan trọng đối với Hội thánh Đức Chúa Trời. Thành
phần lãnh đạo không thể cậy sức riêng của mình để lèo lái Hội thánh
Chúa, họ cần phải có ơn. Khi lãnh đạo đi trong ơn và sức Chúa, những
người ấy có thể đồng hành với Đức Chúa Trời trong sự lãnh đạo Hội
thánh của Ngài. Khi có lãnh đạo đầy ơn, Hội thánh sẽ được xây dựng
theo một mô hình hiệu quả. Lãnh đạo đầy ơn đòi hỏi nhiều yếu tố như:
tấm lòng khiêm nhu kính sợ Chúa, tâm trí thông sáng với khải tượng,
đức tin năng động để nhìn và làm việc của Đức Chúa Trời, đời sống
đạo đức, khả năng vượt trội và chuyên tâm học hành. Tóm lại, phương
trình của lãnh đạo đầy ơn là:
• Lãnh đạo đầy ơn = phẩm hạnh + ân tứ + tấm lòng + đức tin + học vấn
Mục sư, Ban chấp sự và Ban chấp hành là một đồng đội. Đây không
phải là ba cơ chế tam quyền phân lập để kiểm soát lẫn nhau, nhưng,
những người lãnh đạo của Hội Thánh hiện hữu là để giúp đỡ Mục sư
chu toàn sứ mệnh chăn bầy và phát triển bầy mà Đức Chúa Trời giao
phó.
6. Dấng Thân Phục Vụ
Hội thánh vững mạnh là khi có nhiều người phục vụ và ít người
nói. “In all labor there is profit, but talk of the lips leads only to
poverty – Mọi lao động đều đem lại lợi ích, Nhưng lời nói suông
chỉ dẫn đến nghèo khổ” (Châm 14:23). Phần lớn Hội thánh rơi
vào tình trạng 20% tín hữu phục vụ và 80% tín hữu hưởng thụ.
Hội thánh vững mạnh là khi 100% Con Dân Chúa đều phục vụ,
không ai đem chôn ân tứ Chúa ban cho mình. Phục vụ thân thể
của Chúa không phải là một sự chọn lựa nhưng là một mạng lệnh.
Mỗi tín nhân đều được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau để
gây dựng thân thể Ngài, Hội thánh. Nếu một chi thể không hoạt
động, thân thể không thể lành mạnh được. Hãy chọn sự phục vụ
vì niềm hạnh phúc sẽ do đó mà sinh ra.
7. Đắc Thắng Chiến Trận
Hội thánh vững mạnh là Hội thánh đắc thắng chiến trận. Hội thánh đã được Chúa
Giê-su định cho quyền được đắc thắng. Chúa Giê-su phán: “Ta sẽ lập Hội thánh ta
trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng nổi hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Ngài lại
phán trong Phúc âm Luca 10:19: “Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò
cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.”
Thật Chúa Giê-su đã “Truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá
chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15). Hãy sống
thuận phục Chúa để đắc thắng kẻ thù nghịch. Chiến trận thuộc linh có nhiều bình
diện. Kẻ thù chính trong chiến trận thuộc linh là: xác thịt, thế gian và ma quỉ. Mỗi
chúng ta được gọi đến sự đắc thắng con người xác thịt ngay tại chiến trận tâm trí,
chiến trận tấm lòng, chiến trận thái độ. Chúng ta cũng phải đắc thắng thế gian:
“đừng làm theo đời này” (Rô-ma 12:2) qua chiến trận tôn giáo loài người, chiến
trận truyết lý loài người, chiến trận truyền thống loài người và chiến trận thói tục
loài người. Cuối cùng Hội thánh cũng phải chiến thắng ma quỉ qua đắc thắng cám
dỗ, đắc thắng sự tấn công của quyền lực tối tăm để giải cứu và chữa lành cho nhiều
người hầu đưa nhiều người đến cùng Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì quyền đắc thắng đã
được định cho Hội thánh của Ngài. Hãy mạnh mẽ bước tới để thắng luôn trong
mọi chiến trận. “Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Satan… Ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống chân ngươi, và sẽ cho chúng nó
biết rằng Ta đã yêu ngươi” (Khải 3:9).
BẢY NGUYÊN TẮC GIÚP
HỘI THÁNH TĂNG TRƯỞNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tôn Cao Danh Chúa
Exalting The Name Of The Lord
Môn Đệ Hóa Mọi Tín Đồ
Making Disciples Of All Believers
Xây Dựng Mối Liên Hệ Yêu Thương
Building Agape Relationship
Cung Ứng Một Cánh Cửa Cơ Hội Để Mọi Người Cùng Phục Vụ
Providing The Window Opportunity For All To Serve
Phục Vụ Theo Ân Tứ
Serving According To Spiritual Gifts
Đáp Ứng Nhu Cầu Của Cộng Đồng Để Truyền Giáo
Responding Needs Of The Community For Evangelism
Thay Đổi Phương Cách Cũ Để Kết Quả Hơn
Changing Old Methodologies For More Results
NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU CỦA HT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Một Nguyên Tắc: CHÚA LÀ TRÊN HẾT
Hai Công Thức: ĐẠI ĐIỀU RĂN = Yêu Chúa + Yêu Người
ĐẠI MẠNG LỆNH = Làm Chứng Giêru + Giuđê + Samari + Cùng Trái Đất
Ba Yếu Tố Hữu Hiệu: LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC VÀ ĐỒNG
ĐỘI
Bốn Cột Trụ: LỜI CHÚA, LINH CHÚA, NĂNG LỰC &
NĂNG QUYỀN
Năm Nhóm Chính: NHI ĐỒNG, THIẾU NIÊN, THANH
NIÊN, TRUNG TRÁNG NIÊN & CAO NIÊN
Sáu Chức Năng: THỜ PHƯỢNG, CẦU NGUYỆN, THÔNG
CÔNG, GIÁO DỤC, MỤC VỤ & CHỨNG ĐẠO
KẾT QUẢ CỦA HỘI THÁNH
1. Tâm Linh Tăng Trưởng (2 Cor 3:18)
2. Số Lượng Tăng Trưởng (Công 2:41-47)
3. Mục Vụ Tăng Trưởng (Công 6:1-3)
4. Nước Trời Mở Rộng (Công 1:8)
BẢN NỘI QUY VÀ ĐIỀU LỆ
Nội Quy
• Tên Hội Thánh, Xác Định Sứ Mệnh (mission statement), Xác
Định Mục Đích (purpose statement), Xác Định Niềm Tin
(doctrinal statement), Liên Kết Hệ Phái (affiliation), Tu Chính
Nội Quy (amendments)
Điều Lệ
• Hội Viên (Điều kiện, trách nhiệm, quyền lợi, bỏ phiếu, kỹ luật…)
• Lãnh Đạo (Mục sư, Ban CS, Ban Chấp Hành, Ban Ngành, nhiệm
kỳ, mãn nhiệm, phương cách chọn lãnh đạo…)
• Church Meeting (thường xuyên, hằng năm, bất thường, tỉ lệ
phiếu…)
• Phong Chức, Thụ Phong & Từ Chức (licensing, ordaining &
resign)
• Tu Chính Điều Lệ
Liên Hữu Báp-Tít Việt Nam, Bắc Mỹ
• Hội-Thánh Truyền Giáo Việt Nam (Vietnamese Baptist Mission) đầu
tiên tại Hoa Kỳ đã thành lập tại El Cajon, California vào tháng 7 năm
1975 do nhà thờ Meredian Baptist Church bảo trợ và Mục sư Phan
Thanh Bình là quản- nhiệm.
• Từ ngày 9 đến 12 tháng 7 năm 1980 Home Mission Boad, ngày nay là
North American Mission Board, mời 13 Mục sư Quản nhiệm Báp-tít
Việt Nam và một nữ giáo sĩ tham dự buổi họp của các vị Mục sư Báptít Việt Nam lần đầu tiên tại Westminster, California, để thông công, dự
huấn luyện và hội thảo. Buổi họp nầy được gọi là Ðại Hội Giới Lãnh
Ðạo Baptist Vietnam (Southern Baptist Vietnamese Leadership
Conference).
• Ngày 11 và 12 tháng 10 năm 1984 12 vị Mục sư tham dự buổi họp lãnh
đạo Báp-tít Việt Nam lần 2 vào tại Atlanta, GA. Liên Đoàn Thanh
Niên được hình thành do MS Mai Hữu Phước làm LĐT
Liên Hữu Báp-Tít Việt Nam, Bắc Mỹ
• Ngày 26 tháng 6 năm 1985, Home Mission Board mời một số
Mục sư Báp-tít Việt Nam về tham dự Đại Hội Đông Dương tại
Ðại Học Baptist Bolivar, Missouri. Có khoảng 25 gia đình Mục
sư họp lại và thành lập “Ái Hữu Mục sư Báp-tít Việt Nam Toàn
Quốc.” Cố MS Nguyễn Văn Vạn làm Chủ tịch. Đây được xem
như Đại Hội lần I.
• Ðại Hội năm 1987 tại Pacific Christian College, Fullerton,
Calfornia có 28 Mục sư và MS Nhiệm Chức đã biểu quyết đổi
tên “Ái Hữu Mục sư Baptist Việt-Nam Toàn Quốc” thành “Liên
Hữu Mục sư Báp-tít Việt Nam.” Sau này trở thành “Liên Hữu Tin
Lành Báp-Tít Việt Nam, Hoa Kỳ.”
• Năm 1993 Ðại hội lần thứ 9 tại Fountain Valley, California Ðại
Hội biểu quyết thông qua Bản Nội Quy Liên Hữu.
Liên Hữu Báp-Tít Việt Nam, Bắc Mỹ
• Ngày 26 tháng 6 năm 1985, Home Mission Board mời một số
Mục sư Báp-tít Việt Nam về tham dự Đại Hội Đông Dương tại
Ðại Học Baptist Bolivar, Missouri. Có khoảng 25 gia đình Mục
sư họp lại và thành lập “Ái Hữu Mục sư Báp-tít Việt Nam Toàn
Quốc.” Cố MS Nguyễn Văn Vạn làm Chủ tịch. Đây được xem
như Đại Hội lần I.
• Ðại Hội năm 1987 tại Pacific Christian College, Fullerton,
Calfornia có 28 Mục sư và MS Nhiệm Chức đã biểu quyết đổi
tên “Ái Hữu Mục sư Baptist Việt-Nam Toàn Quốc” thành “Liên
Hữu Mục sư Báp-tít Việt Nam.” Sau này trở thành “Liên Hữu Tin
Lành Báp-Tít Việt Nam, Hoa Kỳ.”
• Năm 1993 Ðại hội lần thứ 9 tại Fountain Valley, California Ðại
Hội biểu quyết thông qua Bản Nội Quy Liên Hữu.
Liên Hữu Báp-Tít Việt Nam, Bắc Mỹ
• Năm 2001, Liên Hữu thành lập Viện Thần Học Báp-Tít
• Năm 2005, Liên Hữu thành lập Cơ Quan Truyền Giáo
• Năm 2009, Liên Hữu thành lập Ban Yểm Trợ Tổ Chức Đại Hội
• Năm 2012, Liên Hữu trở thành Liên Hữu Baptist Bắc Mỹ, thành
lập Ban Yểm Trợ Tạo Mãi Cơ Sở Nhà Thờ cho các Hội Thánh
địa phương
• Hiện tại LH gồm khoảng 154 Hội Thánh và trên 12 ngàn tín hữu
tại Bắc Mỹ

similar documents