IMT-คู่มือ 43 แฟ้ม กลุ่ม 07 ข้อมูลคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Report
LOGO
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
ข้อมูล “การให้บริการ” คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสาหรับผู ้มารับ
บริการ และ “ประวัต”ิ การได้รบั บริการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสูง
สาหรับประชากรกลุม่ เป้ าหมาย(อายุ 15 ปี ข้ ึนไป)
• กลุม่ เป้ าหมายได้รบั การคัดกรอง DM /HT ทัง้ ในและนอกสถานบริการ
• กลุ่มเป้ าหมาย “ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ” ได้รบั การคัดกรอง DM/HT จากสถาน
บริการอืน่ ๆ
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
บันทึกข้อมูลคัดกรองกลุม่ เสีย่ งโรคเรื้อรัง (DM/HT/Stroke/Obesity)
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เงือ่ นไข 43 แฟ้ ม การลงข้อมูลความดันโลหิต
เงือ่ นไขหากมี
43 แฟ้ค่ามผิดปกติ
ไม่เป็ในห้ค่ลางบั
ว่านง ทึกข้อมูล 2 ครัง้
และต้อ(หรื
งมีคอ่าถ้มากกว่
าให้ชวั าร์ล0งข้อมูล 2 ครัง้ ทุกราย)
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
ข้อมูลผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังทุกคน “ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ”
• ผู ป้ ่ วยโรคเรื้อรัง “ที่ได้รบั การวินิจฉัยจากโรงพยาบาล” ทุกคนที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ
• ผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังที่ได้รบั การวินิจฉัยหรือรักษาจากสถานบริการอืน่ จะเป็ นการเก็บ
ข้อมูลผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังในเขตให้ครบถ้วน
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตารางที่ตอ้ งตรวจสอบ/แก้ไข
clinic_member_status สถานะผูป้ ่ วย
provis_typedis
สถานะผูป้ ่ วย (สาหรับส่งออก)
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
ข้อมูลผูป้ ่ วยการตรวจติดตามผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
• การตรวจติดตามทัง้ ผูป้ ่ วยในเขต และนอกเขตรับผิดชอบ
• ข้อ มู ล การตรวจภาวะแทรกซ้อ น (ตรวจร่ า งกาย ตรวจเท้า , ตา) หากพบ
ภาวะแทรกซ้อนให้บนั ทึกในแฟ้ ม DIAG_OPD ในส่วนการวินิจฉัย Complication
การลงบันทึกข้อมูลใน HOSxP
1. ข้อมูลมารับบริการ
2. ข้อมูลตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน “ผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง”
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดัน)
- ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ได้รบั การตรวจทางห้องปฏิบ ตั ิการทุกครัง้
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล หรือ หน่ วยบริการปฐมภูมิ
- ผู ป้ ่ วยที่ไม่ใช่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตรวจ Microalbumin และ
Microalbumin ในปัสสาวะมีผล Positivre
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
www.im-hospital.blogspot.com
เครื อข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตารางที่ตอ้ งตรวจสอบ/แก้ไข
กาหนด Lab link ใน system setting สาหรับส่งออก
www.im-hospital.blogspot.com

similar documents