prinsip-prinsip hukum acara peradilan konstitusi

Report
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA
PERADILAN KONSTITUSI
Muchamad Ali Safa’at
ASAS-ASAS HUKUM ACARA
•
•
•
•
•
•
•
Persidangan Terbuka Untuk Umum
Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah.
Audi et Alteram Partem
Hakim Aktif Dalam Persidangan
Ius Curia Novit
Praduga keabsahan (praesumptio iustae causa)
SUSUNAN HAKIM KONSTITUSI
PRESIDEN
3
DPR
9 Hakim
Konstitusi
3
3
MA
Masa Jabatan 5 tahun
Usia Pensiun 67 tahun
PERMOHONAN
•
•
•
•
•
•
Bersifat Permohonan
Diajukan secara tertulis
Berbahasa Indonesia
Oleh Prinsipal atau kuasa
Disertai alat bukti pendukung
Dibuat 12 rangkap
ISI PERMOHONAN
• nama dan alamat pemohon;
• uraian mengenai perihal yang menjadi dasar
permohonan sesuai dengan perkara yang
dimohonkan;
• hal-hal yang diminta untuk diputus.
ALUR PENDAFTARAN PERMOHONAN
Pemohon
7 Hari dilengkapi
Belum Lengkap
Hard Copy dan Softcopy
Panitera
Pemeriksaan Kelengkapan
Lengkap
Registrasi di BRPK
14 Hari
Penetapan Jadwal Sidang Pertama
Pengajuan Permohonan Secara Online
JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN
•
•
•
•
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Persidangan
Rapat Permusyawaratan Hakim
Pengucapan Putusan
PENGGABUNGAN PERKARA
• Substansi Permohonan Sama
• Isu Hukum Permohonan Sama
• Lingkup Kewenangan MK yang Sama
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
• Terbuka untuk Umum
• Panel Hakim
• Memeriksa:
– Kelengkapan Administrasi
– Kewenangan Mahkamah (Yang Dimohonkan)
– Legal Standing Pemohon
• Perbaikan Permohonan (Paling Lambat 14 Hari) 
Hakim wajib memberikan nasihat.
• Pengesahan Alat Bukti
• Saksi dan Ahli yang diajukan
• Dilaporkan kepada Pleno Hakim.
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
• Terbuka Untuk Umum (Pengecualian)
• Oleh Pleno Hakim -- Min. 7 Hakim (Pengecualian)
• Agenda:
– Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan.
– Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan
pihak-pihak terkait secara lisan.
– Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon
dan pihak terkait.
– Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli
yang diajukan pemohon.
– Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli
yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait.
– Penyampaian kesimpulan oleh pemohon.
– Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.
RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM
•
•
•
•
•
Tertutup dan Rahasia
Bersifat Pleno – Min. 7 Hakim
Agenda Perkara dan Non Perkara
Pengambilan Putusan
Dipimpin Ketua  Waka  Pimpinan
Sementara
PENGUCAPAN PUTUSAN
•
•
•
•
•
Terbuka Untuk Umum
Pleno – Min. 7 Hakim
Pembacaan Secara bergantian
Ketua Membacakan Awal dan Amar Putusan
Hakim Dissenting membacakan Dissentingnya.
• Apa yang dimaksud dengan asas “Affirmanti
incumbit probato”?
• Apa yang dimaksud pembuktian “beyond
reasonable doubt”?
• Apakah yang dimaksud dengan Ratio Decidendi?
• Apakah yang dimaksud dengan Concurring
Opinion?
• Apakah yang dimaksud dengan dissenting
opinion?

similar documents