ปัญหา สาเหตุ - ศูนย์อนามัยที่ 4

Report
แผนสุขภาพเขตกลุม
่ ว ัยทางาน
DM, HT, IHD
CA Breast ,CA Cervix
Focal point สสจ.ราชบุร ี
23 กย 57
ผลล ัพธ์ทต
ี่ อ
้ งการ
1. ประชาชนกลุม
่ วัยทางานมีสข
ุ ภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่
ี่ งได ้รับการปรับเปลีย
ถูกต ้อง ได ้รับการคัดกรองค ้นหาโรค กลุม
่ เสย
่ น
พฤติกรรม กลุม
่ ป่ วยเข ้าถึงบริการ ได ้ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม และตรวจหา
้
ภาวะแทรกซอน
2. พัฒนาระบบบริการให ้มีคณ
ุ ภาพ
ี่ ง
3. บุคคล ชุมชน ภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการลดปั จจัยเสย
และลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
4.สตรีกลุม
่ วัยทางานอายุ 30-60 ปี รายใหม่ ทีไ่ ม่เคยตรวจ
ได ้รับการตรวจคัดกรอง Pap smear
5.ลดโรคมะเร็งเต ้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี
ผลการดาเนินงาน 9 เดือน ปี 2557
คัดกรอง DM HT ในประชาชนกลุม
่ เป้ าหมายอายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป (เกณฑ์ >90 %)
คัดกรอง DM เป้ าหมาย 4,013,010 คน คัดกรอง 2,613,172 คน ( 65.1%)
ี่ ง DM 309,706 คน (11.9%)
พบกลุม
่ เสย
คัดกรอง HT เป้ าหมาย 3,970,311คน คัดกรอง 2,633,746 คน (66.3%)
ี่ ง HT 581,296 คน (22.1%)
พบกลุม
่ เสย
ี่ งไปเป็ นผู ้ป่ วย (DM เกณฑ์ไม่เกินร ้อยละ 5) / (HT เกณฑ์ไม่เกินร ้อยละ 10)
กลุม
่ เสย
ี่ ง DM ปี 56 = 214,100 คน ไปเป็ นผู ้ป่ วยใหม่ปี 57= 9,172 คน (4.3%)
กลุม
่ เสย
ี่ ง HT ปี 56 = 503,832 คน ไปเป็ นผู ้ป่ วยใหม่ปี 57= 16,254คน (3.2%)
กลุม
่ เสย
กลุม
่ ป่ วย
ผู ้ป่ วย DM=183,915 คน ตรวจ HbA1c=97,993 คน (53.3%)
คุมน้ าตาลได ้ดี = 40,202 คน (41%) /เกณฑ์ >40%
ตรวจตา 90,900 คน(49.4%) / เกณฑ์ > 60 %
ผู ้ป่ วย HT = 341,565คน
คุมความดันได ้ดี 156,696 คน(45.9%) /เกณฑ์>50%
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
รพ 66 แห่ง ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ 61 แห่ง ปรับปรุง 5 แห่ง
่ ประเมิน 30 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 29 แห่ง (96.7%) /เกณฑ์ 70%
สคร. สุม
คัดกรอง CA cervix / CA Breast เกณฑ์ 80 %
CA cervix เป้ าหมาย 1,298,452 คน คัดกรอง 670,268 ราย (51.6%)
CA Breast เป้ าหมาย 1,544,281 คน ตรวจด ้วยตเอง 992,128 คน (64.3%)
ปัญหา/สาเหตุ
DM, HT ,IHD
ปัญหา
1.การจัดการเชงิ ระบบ
ิ ธิภาพ
ยังไม่มป
ี ระสท
ในการสง่ เสริมป้ องกัน
กลุม
่ วัยทางานทัง้ กลุม
่
ี่ ง กลุม
ปกติ กลุม
่ เสย
่
ป่ วย
2.การคัดกรองค ้นหา
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงยังไม่
ครอบคลุมประชากร
กลุม
่ เป้ าหมาย
สาเหตุ
่ ู ้ปฏิบต
1. ถ่ายทอดนโยบายสูผ
ั ล
ิ า่ ชา้
2.ไม่มบ
ี ทบาทหน ้าทีข
่ อง system manager/case manager
ั เจน
ทีช
่ ด
3.case manager มี 1 คน/รพ ภาระงานมาก
ไม่เพียงพอกับภาระงานทัง้ ใน OPD และ IPD
4.ไม่มค
ี ลินก
ิ HT ในโรงพยาบาล
5.ระบบข ้อมูลยังไม่เอือ
้ ต่อการทางาน (นาเข ้า สง่ ออก วิเคราะห์ นาไปใช)้
1.ประชากร DBpop >ประชากรทีส
่ ารวจ
2.กลุม
่ เป้ าหมายมีจานวนมาก บางสว่ นไม่อยูใ่ นพืน
้ ที่
ึ ษา)/เขตเมืองคัดกรองได ้น ้อย
(แรงงาน/นักเรียน/นักศก
3.บันทึกข ้อมูลไม่เป็ นปั จจุบน
ั /ขาดการตรวจสอบข ้อมูล
4.ความไม่สอดคล ้องรอบการทางานของ สปสช (1 กค 56 – 30 มิย 57)
5.อสม.คุณภาพมีน ้อยในเขตเมือง
DM, HT ,IHD
ปัญหา
3.การปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม มีรป
ู แบบ
หลากหลาย การวัดผล
สาเร็จต ้องติดตามอย่าง
ต่อเนือ
่ งเป็ นเวลานาน
และไม่มรี ะบบรายงาน
ผลลัพธ์ของการ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
4.กลุม
่ ป่ วยได ้รับการตรวจ
้
ภาวะแทรกซอน
ไม่ครอบคลุม (ตา ไต เท ้า
การคุมน้ าตาลได ้ดี และ
การคุมความดันได ้ดี)
ปัญหา/สาเหตุ
สาเหตุ
ี่ งมีมาก/ไม่เห็นความสาคัญการปรับเปลีย
1.กลุม
่ เสย
่ นฯ
2.จนท.ขาดทักษะการให ้คาปรึกษาพืน
้ ฐาน/จัดการ รายบุคคล
4.ขาดระบบข ้อมูล /ไม่มรี ะบบการรายงานผล
5.รูปแบบมีหลากหลาย เป็ นการจัดให ้ ไม่ได ้เกิดจากความ
สมัครใจ ทาให ้ขาดความต่อเนือ
่ ง /รูปแบบทีก
่ าหนด
ไม่ตรงกับบริบทของพืน
้ ที่
6.การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมเป็ นเรือ
่ งของบุคคล
้
ต ้องใชเวลานานเป็
นงานยาก
1.ไม่สนใจตรวจ
2.ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ตรวจจอประสาทตา ในรพช.
ั เจน
การหมุนเวียนเครือ
่ งไม่ชด
ื่ มโยงระหว่าง รพ.แม่ขา่ ยและ รพ.สต.
3.ข ้อมูลขาดการเชอ
การบันทึกข ้อมูลไม่ครบถ ้วน ขาดการตรวจสอบ
ั เจน
4.ความเข ้าใจไม่ตรงกันของผู ้ปฏิบต
ั /ิ ไม่มแ
ี นวปฏิบต
ั ท
ิ ช
ี่ ด
ิ ธิภาพ (ตรวจตา ไต เท ้า
การจัดการในคลินก
ิ ยังไม่มป
ี ระสท
ี่ งหัวใจและหลอดเลือด)
คัดกรองความเสย
และไม่ได ้กาหนดว่าใครต ้องตรวจ
5.ไม่มค
ี ลินก
ิ HT สาหรับดูแลผู ้ป่ วย HT
ปั ญหา/สาเหตุ
มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก
ปัญหา
5.การคัดกรองไม่
ครอบคลุม
6.ทักษะในการ
ตรวจคัดกรอง
7.ระบบข ้อมูลการ
คัดกรอง
แหล่งข ้อมูล ผู ้รับผิดชอบ NCD
สาเหตุ
่
1.กลุม
่ ทีเ่ ข ้าถึงยาก เชน
สถานประกอบการยังตรวจได ้ไม่ครอบคลุม
2.กลุม
่ เป้ าหมายปฏิเสธการรับบริการ
1.เจ ้าหน ้าที่ / อสม. ยังขาดทักษะ
การตรวจคัดกรองทีถ
่ ก
ู ต ้อง
ี่ วชาญมะเร็ง
2.อสม.เชย
ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน
้ ที่
1.ข ้อมูล DB POP เป้ าหมายไม่ตรงกับพืน
้ ที่
2.แหล่งข ้อมูลในการรายงานผลงานของเขต
ยังไม่เป็ นระบบเดียวกัน ยังไม่ครบถ ้วน
มาตรการ
ั ยภาพในการจัดการเชงิ ระบบของผู ้จัดการระบบ
1.เสริมสร ้างศก
(System manager) และผู ้จัดการรายกรณี (Case manager)
2.พัฒนาระบบข ้อมูล NCD
3.เร่งรัดการคัดกรองเชงิ รุก
4.ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพตามวิถช
ี วี ต
ิ ของกลุม
่ เป้ าหมาย
และตามความสมัครใจ
5.พัฒนาคุณภาพระบบบริการ เพิม
่ การเข ้าถึงบริการของกลุม
่ ป่ วย
6.เร่งรัดการตรวจคัดกรอง Pap smear และ เฝ้ าระวังโรคมะเร็ง
เต ้านม(BSE) ในกลุม
่ เป้ าหมายให ้ครอบคลุม
ั ยภาพเจ ้าหน ้าทีแ
7.พัฒนาศก
่ ละ อสม.ในการตรวจเต ้านมด ้วย
ตนเองและปากมดลูกในการตรวจคัดกรอง การรักษา และการดูแล
ต่อเนือ
่ ง
8.พัฒนาระบบฐานข ้อมูลมะเร็งเต ้านมมะเร็งปากมดลูกให ้มี
คุณภาพ
แหล่งข ้อมูล ผู ้รับผิดชอบ NCD
ตัวชวี้ ัด
1. ร ้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไปได ้รับการคัดกรองเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง (>ร ้อยละ 90)
2. ร ้อยละของผู ้ป่ วยเบาหวานทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได ้ดี
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40)
3. ร ้อยละผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมความดันโลหิตได ้ดี
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50)
4. ร ้อยละผู ้ป่ วยเบาหวานได ้รับการคัดกรองเบาหวาน
เข ้าจอประสาทตา (ร ้อยละ 60)
5. ร ้อยละของคลินก
ิ NCD คุณภาพ (>ร ้อยละ 70)
6. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อประชากร
แสนคน)
7. ตรวจคัดกรอง Pap smear ในสตรีเป้ าหมายอายุ 30-60 ปี
รายใหม่ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
8. สตรีอายุ 30-70 ปี ตรวจเต ้านมด ้วยตนเองเป็ นประจาทุกเดือน
อย่างมีคณ
ุ ภาพร ้อยละ 80
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
1.เสริมสร ้าง
1.จัดประชุมร่วมกันจังหวัด 1.ประชุม NCD Board ระดับจังหวัดตัง้ แต่ต ้นปี
ั ยภาพในการ /ศูนย์วช
ศก
ิ าการ/ Service
เน ้นนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การกากับ
่ ู ้ปฏิบัต ิ
จัดการ
plan ทบทวนบทบาทและ ติดตามและถ่ายทอดสูผ
เชงิ ระบบของ
การประเมินผลการจัดการ 2.ทบทวน NCD Board ระดับอาเภอแต่งตัง้
ผู ้จัดการระบบ
ของ system manager ผู ้เกีย
่ วข ้องกับการดูแลผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ งรังทัง้ ระบบ
่ แพทย์ด ้านอายุรกรรม /ทีม Service plan
(System
และ case manager
เชน
manager)
2.ประเมินผลการจัดการ 3.จัดประชุม system manager และ case
และผู ้จัดการราย เชงิ ระบบของ system
manager ร่วมกันทุก 2 เดือน
กรณี (Case
manager และ case
4.จัดให ้มีคลินก
ิ ดูแลผู ้ป่ วย HT ในโรงพยาบาล
manager)
manager หาสว่ นขาดและ 5.เพิม
่ case manager สาหรับจัดการเชงิ ระบบ
พัฒนา
ดูแลผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังอย่างน ้อย 2 คนต่อ รพ.
3.จัดประชุมแลกเปลีย
่ น เป็ นทีมและชว่ ยกันทางาน
ั ยภาพ case
เรียนรู ้ นิเทศ กากับ
6.สง่ เสริม สนั บสนุนการพัฒนาศก
ติดตามงานในภาพเขต
manager อย่างต่อเนือ
่ ง
(2 ครัง้ )
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
2.พัฒนา 1.ประชุม ทบทวนระบบข ้อมูล 1.พัฒนาระบบข ้อมูล NCD ในจังหวัด
ระบบ
NCD ทีม
่ ี /กาหนดชุดข ้อมูลที่ 2.พัฒนาบุคลากร (นาเข ้า สง่ ออก ประมวลผล )
ข ้อมูลNCD จาเป็ น กาหนดนิยาม (ข ้อมูล 3.กากับติดตามและรายงาน
คัดกรอง ข ้อมูลปรับเปลีย
่ นฯ
ข ้อมูลกลุม
่ ป่ วย)
2.ประชุมกับทีมข ้อมูลเขต/
พัฒนาข ้อมูล NCD
่ ารปฏิบต
3.เร่งรัด
1.กากับติดตามผลการ
1.ถ่ายทอดนโยบายสูก
ั ิ /ตรวจสอบDBpop
การคัด
ดาเนินงานจากระบบรายงาน
2.เร่งรัดคัดกรองDM HT ในไตรมาสที่ 1 บันทึก
กรอง
2.ประสานกับ สปสช เรือ
่ งรอบ ข ้อมูลในไตรมาส1-2
ั ยภาพ อสม. ในเขตเมือง
เชงิ รุก
ในการบันทึกข ้อมูล
3.พัฒนาศก
4.สอนครูให ้คัดกรองในกลุม
่ นั กเรียน /สร ้างแกนนา
คัดกรองในโรงงาน
5.สง่ เสริมให ้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง
-โรงเรียน /โรงงาน / อบต มีมม
ุ ชงั่ น้ าหนั ก/วัด
ความดัน/แปลผล ด ้วยตนเอง
-โรงพยาบาลมีคลินก
ิ สุขภาพดี ตรวจสุขภาพ
ิ ธิข
ประชาชนตามสท
์ องประชาชน
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
4.ปรับเปลีย
่ น 1.พัฒนาระบบข ้อมูล(ในมาตรการ 2)
1. กาหนดกลุม
่ เป้ าหมายให ้
ั เจน สอ
ื่ สารเข ้าใจตรงกัน
พฤติกรรม
2.ประสานพืน
้ ที่ ใชรู้ ปแบบการปรับเปลีย
่ น
ชด
สุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพตามมติของคณะกรรมการกลุม
่ 2. ดาเนินการปรับเปลีย
่ นฯตาม
ตามวิถช
ี วี ต
ิ
วัยทางานเขต
รูปแบบของเขต
ี่ งใช ้ การปรับเปลีย
ของ
- กลุม
่ เสย
่ นรายบุคคล
3.สารวจข ้อเท็จจริงการ
กลุม
่ เป้ าหมาย (Health coaching couselling)
ปรับเปลีย
่ นรายบุคคลทีท
่ าได ้/ทา
และตามความ
- กลุม
่ ป่ วยDMใช ้ Self -monitoring Blood glucose
ไม่ได ้ ใน ทุก รพ.สต
สมัครใจ
- กลุม
่ ป่ วยHT ใช ้ Home blood pressure อย่างน ้อย 10 คนต่อแห่ง
ั ยภาพ จนท./ อสม
3.สารวจข ้อเท็จจริงการ ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม 4.พัฒนาศก
รายบุคคล/นาผลมาพัฒนารูปแบบการ
ให ้มีทักษะการปรับเปลีย
่ น
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม(ประชุม สารวจ เก็บข ้อมูล
พฤติกรรมรายบุคคล
ประมวลผล)
5.คืนข ้อมูลให ้ชุมชน ให ้มีสว่ น
4.หน่วยงานสาธารณสุขเป็ นต ้นแบบการ
ร่วมจัดการชุมชน
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพ
6.หน่วยงานสาธารณสุข
5.พัฒนาทีมให ้บริการตามหลักสูตรการจัดการ ดาเนินการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ตนเอง(หลักสูตรสานัก NCD)ร่วมกับมาตรการ5
สุขภาพคนในองค์กร
6.ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร ี พัฒนาโมเดล
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพ
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
ื่ สารเตือนภัยสร ้างความตระหนั ก
5.พัฒนา
1.ประชุมร่วมกันระหว่าง NCD กับ
1.สอ
คุณภาพระบบ Service plan กาหนดแนวทางดูแล
ในประชาชน ลดการบริโภคเกลือ
บริการ
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง
อาการเตือนภัยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ื่ สารเตือนภัย 3 เรือ
เพิม
่ การเข ้าถึง 2.เน ้นสอ
่ ง
และหลอดเลือดสมอง
บริการของ
ลดการบริโภคเกลือ อาการเตือนภัยโรค 2.พัฒนาและประเมินคลินก
ิ NCD
กลุม
่ ป่ วย
หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ให ้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
่ ประเมินคลินก
3.สุม
ิ NCD คุณภาพ
3.จัดให ้มีคลินก
ิ ดูแลผู ้ป่ วย HTใน
4.พัฒนาทีมให ้บริการตามหลักสูตรการ โรงพยาบาล (ในมาตรการ 1)
้
จัดการตนเอง(หลักสูตรสานั ก NCD)
4.บริหารจัดการตรวจภาวะแทรกซอน
ในกลุม
่ ป่ วย (ตา ไต เท ้า การคัดกรอง
ี่ งหัวใจและหลอดเลือด และ
ความเสย
ึ เศร ้า)ให ้ครอบคลุม
คัดกรองภาวะซม
กลุม
่ เป้ าหมาย
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
6.เร่งรัดการ
ตรวจ Pap
smear และ
เฝ้ าระวัง
โรคมะเร็งเต ้า
นม(BSE) ใน
กลุม
่ เป้ าหมาย
ให ้ครอบคลุม
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
1.รณรงค์คด
ั กรองเชงิ รุก
1 รณรงค์ตรวจคัดกรองเชงิ รุกในไตรมาส 1-2
ื่ สารสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพือ
ในไตรมาส 1-2
2. สอ
่ ให ้
2.กาหนดเกณฑ์ผลงาน
กลุม
่ เป้ าหมายเข ้ารับการตรวจ Pap smear
ชว่ งรณรงค์ตรวจ Pap smear และตรวจเต ้านมด ้วยตนเอง
ในระดับเขต ทัง้ ในหน่วยบริการ 3.กาหนดเกณฑ์ผลงานในชว่ งรณรงค์
และเชงิ รุกให ้ทุกจังหวัด
ตรวจคัดกรองในระดับจังหวัด/อาเภอ
รายงานผลงานรณรงค์
4.จัดรณรงค์ตรวจ Pap smear และตรวจ
ในไตรมาส1-2
เต ้านมด ้วยตนเอง ในหน่วยบริการและเชงิ รุก
ครอบคลุมทุกพืน
้ ที่
่ ประเมินคุณภาพการตรวจเต ้านมด ้วย
5. สุม
ตนเองในระดับจังหวัด
6.ติดตามผลงาน วิเคราะห์และสรุปผล
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
7. พัฒนา
1.ประชุมผู ้รับผิดชอบงานระดับ 1.คัดเลือกผู ้รับผิดชอบงานระดับรพศ./รพท.
ั ยภาพ
ี้ จงการดาเนินงาน
ศก
จังหวัดชแ
แห่งละ 1 คน เข ้ารับการอบรมครู ก CA
จนท.สธ./
2.สร ้างครู ก CA (เต ้านม,
(เต ้านม/ปากมดลูก)
่ ู ้ปฏิบต
อสม.ในการ ปากมดลูก)ในทุกจังหวัด
2.ถ่ายทอดแนวทางสูผ
ั ิ
ตรวจเต ้านม เพือ
่ บริหารจัดการงานมะเร็ง
3.ฟื้ นฟูความรู ้ ทักษะและเทคนิคการตรวจคัด
ด ้วยตนเอง
ปากมดลูก/เต ้านมและการดูแล กรองและการจัดเก็บข ้อมูลมะเร็งเต ้านมและ
และปาก
ผู ้ป่ วยมะเร็ง(คัดกรอง,สง่ ต่อ, ปากมดลูกแก่ผู ้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการ
มดลูกในการ ดูแลผู ้ป่ วย/ฟื้ นฟู,ข ้อมูล)
ทุกแห่งทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ี่ วชาญด ้านมะเร็งในระดับ
ตรวจคัดกรอง โดยศูนย์วช
ิ าการ
4.อบรม อสม.เชย
การรักษา
3.แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้การ
อาเภอให ้ครอบคลุม
และการดูแล ดาเนินงานในระดับเขต
5.สนั บสนุนให ้มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้/
ต่อเนือ
่ ง
4.ร่วมกับService Plan สาขา นวัตกรรมการดาเนินงานใหม่ๆ
มะเร็งในการพัฒนาเครือข่าย 6.ติดตามผู ้ทีผ
่ ลตรวจPap ผิดปกติ และตรวจ
Palliative care
เต ้านมด ้วยตนเองพบความผิดปกติ สง่ ต่อเข ้า
รับการตรวจวินจ
ิ ฉั ยรักษา
7.ติดตามดูแลต่อเนือ
่ งผู ้ป่ วยมะเร็งระยะสุดท ้าย
(Palliative care)ในชุมชน
แผนปฏิบ ัติการ
มาตรการ
กิจกรรมหล ักระด ับเขต
8.พัฒนา
1.กาหนดแหล่งข ้อมูล
ระบบ
เป้ าหมายและการรายงาน
ฐานข ้อมูล ผลการดาเนินงานจาก
มะเร็งเต ้า แหล่งเดียวกันทัง้ เขต
นมมะเร็ง
(DBPOP) ทีต
่ รวจสอบ
ปากมดลูก แล ้วว่าเป้ าหมายอยูจ
่ ริง
ื่ มโยงระบบข ้อมูล
ให ้มี
2. เชอ
คุณภาพ
การวินจ
ิ ฉั ยรักษา ร่วมกับ
Service Plan สาขา
มะเร็ง
บทบาทการดาเนินงาน
กิจกรรมหล ักระด ับจ ังหว ัด
1.ใชข้ ้อมูล DBPOPทีต
่ รวจสอบแล ้ว
2.รายงานผลการดาเนินงานจากแหล่งเดียวกันทัง้ เขต
3.ใชข้ ้อมูลแยกระยะผู ้ป่ วยจากฐานข ้อมูล Service Plan
4.จังหวัดรวบรวมผลงานเฝ้ าระวังมะเร็งเต ้านมจากระบบ
ฐานข ้อมูลหน่วยบริการ(HosXP,JHCIS)รายไตรมาส
5.ใชข้ ้อมูลผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจาก
โปรแกรม CxS 2010ทีผ
่ า่ นการตรวจสอบ ร่วมกับผลงาน
ความครอบคลุมทีไ่ ปตรวจในหน่วยบริการเอกชนทีไ่ ด ้
บันทึกลงในฐานข ้อมูลของหน่วยบริการ(HosXP,JHCIS)
6.ประสานข ้อมูลกับเอกชนในการจัดเก็บข ้อมูลการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
7.ติดตามการบันทึกข ้อมูลของหน่วยบริการในโปรแกรม
ให ้ครบถ ้วน ทันเวลา
8.ติดตาม /ประเมินผลทุก 3 เดือน
9.ให ้ทุกรพ.จัดเก็บข ้อมูลการวินจ
ิ ฉั ยรักษาและแยกระยะ
ผู ้ป่ วยอย่างเป็ นระบบและครบถ ้วน

similar documents