letöltés

Report
DÍJMEGÁLLAPÍTÁS, DÍJFELÜGYELET A
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN
DR. SZALÓKI SZILVIA
AZ ELŐADÁS VÁZLATA
1. Jogszabályi háttér
• A törvényi háttér, és a szabályozással elérendő főbb
célkitűzések
• Hatósági kontroll a területen
2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal helye és szerepe a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásban
• A Hivatal díjelőkészítő tevékenysége
• Döntéshozatal az eltérő díjas kérelmek kapcsán
• Díjfelügyeleti tevékenység
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A 2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY ÁLTAL A DÍJMEGÁLLAPÍTÁS KAPCSÁN MEGVALÓSÍTANDÓ
LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK
Alapelvek jelentősége a közszolgáltatási díj megállapítása kapcsán
A 2012. évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban: Ht.) megfogalmazta a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén érvényesítendő főbb
alapelveket
Közszolgáltatási díj megállapításában kiemelt jelentőséggel bír:
• A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve
•
a közszolgáltatás tervezése és fejlesztése során összhangot kell teremteni a
költséghatékony környezetvédelmi célok, a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság
fizetőképessége olyan módon, hogy az a lehető legkisebb mértékben tegye szükségessé
a közszolgáltatási díj emelését
• Keresztfinanszírozás tilalmának elve
•
A közszolgáltatási díj jelentsen fedezetet az indokolt költségekre, ráfordításokra, valamint
a közszolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű nyereségére
Hatósági kontroll, felügyelet erősítése (engedélyezés, minősítés)
Fogyasztóvédelmi rendelkezések
Központi díjmegállapítás
Közszolgáltatási díj hatósági felügyelete
A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
• Az állam villamosenergia-, földgáz- és
távhőellátással , víziközmű-szolgáltatással, valamint
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díjszabályozásának előkészítésével feladatait ellátó
önálló szabályozó szerv
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
hatáskörét a Ht. hozta létre 2013. január 1-jétől
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben
állapítja meg (Ht. 47. § (4))
• A Hivatal a díjmegállapítással kapcsolatos javaslatát minden év
szeptember 30-ig küldi meg a miniszter részére (első díjjavaslat: 2013.
szeptember 30.)
• Díjmegállapítás javaslat hiányában (megkeresés)
• A díjjavaslat az OHÜ-vel együttműködve, az OHÜ javaslatának
figyelembevételével készül
• A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és
adatot megad, amely a Hivatal díjelőkészítő és díjfelügyeleti
tevékenységével kapcsolatos
• Javaslattétel adatszolgáltatás, tájékoztatás hiányában (megfelelő
jogkövetkezmények alkalmazása)
A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
• A központi díjmegállapítás bevezetésének indokai:
• a közszolgáltatás mesterséges monopólium jellege (több szolgáltató
működése adott szegmensben költségesebb, amit a tényleges
verseny jogi-intézményi korlátai is erősítenek)
• Az árhatóság szerepe: a közszolgáltatók hatékony működése
melletti megfelelő közszolgáltatási díj kikényszerítése
• Általános cél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapítása kapcsán
• A fenntartható közszolgáltatás biztosítása
• A díjak ösztönözzenek
 A biztonságos és legkisebb költségű ellátásra
 A kapacitások hatékony kihasználására
 A hulladékkeletkezés csökkentésére
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
• A szabályozás nem ismeri el automatikusan a felmerülő
költségeket (indokolt költségek és ráfordítások fedezete)
• Az indokolt költségek meghatározása érdekében:
• Statikus (a Hivatal által kiadásra kerülő módszertan alapján)
• Dinamikus (a költségek időszakok közt vett változása alapján)
• Összehasonlító elemzések (a közszolgáltatási tevékenység egyes jól
körbehatárolt résztevékenységeinek fajlagos mutatói alapján)
• Vizsgálandó, hogy egy évre, vagy - bizonyos feltételek mellett
- egy szabályozási ciklusra történjen az árszabályozás
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
ELTÉRŐ DÍJAS KÉRELMEK KEZELÉSE
•
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a 2013-as évre
•
•
A közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb
4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat (Ht. 91. § (2))
Kivételt jelent:
•
•
•
Ha 2012. december 31-én hatályos települési önkormányzati rendelet szerint
díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a díjat a 2012. december 31-én
érvényes közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja
Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés alapján az önkormányzat/vagy a Ht. hatálybalépéséig
létrejött önkormányzati társulás beruházás finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós
Alap társfinanszírozású, illetve KEOP projekt keretében támogatást vett igénybe,
és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy
üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal
jóváhagyása alapján a díjba beépítheti
Ha a közszolgáltató működését a Ht. hatálybalépését követően kezdte meg, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal jóváhagyása alapján
alkalmazhatja
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
ELTÉRŐ DÍJAS KÉRELMEK KEZELÉSE
• A díjemelésre/díjmegállapításra vonatkozó kezdeményezést a
Hivatal
• Közigazgatási hatósági eljárás keretében, 45 napon belül bírálja el
(határozat)
• OHÜ javaslatának figyelembevételével, együttműködve
• Lehetőség van a kérelemben foglaltaktól eltérően is megállapítani a
díjat (legfeljebb a kezdeményezésben foglalt díj)
• A közszolgáltató kérelmében részletesen és teljeskörűen
alátámasztja, hogy az általa javasolt összegben alkalmazandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat mely körülmények
és milyen mértékben indokolják
A HIVATAL HATÁROZATÁBAN MEGÁLLAPÍTOTT DÍJ A HATÁROZAT
JOGERŐRE EMELKEDÉSÉT KÖVETŐEN ALKALMAZHATÓ
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
DÍJFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
• A közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések
betartását a Hivatal ellenőrzi, a rendelkezések
megsértése esetén határozattal
• Megtiltja a jogszabálysértő díj alkalmazását, és kötelezi a
közszolgáltatót a jogszerű díj alkalmazására
• Kötelezi a közszolgáltatót a rendelkezések megsértésével
elért többletbevétel (jegybanki alapkamat tárgyévi
átlagával növelt összegének) visszatérítésére
• sérelmet szenvedett félnek
• az általa nyújtott közszolgáltatással érintett valamennyi
ingatlantulajdonos részére
• Bírságot szabhat ki
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL
Köszönöm a figyelmet!

similar documents