Bağıl Değerlendirme Sistemi

Report
T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Bağıl Değerlendirme Sistemi
Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren
birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil ve
Türkçe hazırlık sınıfları dışında başarı notu bağıl değerlendirme
yöntemine göre hesaplanacaktır.
• Bu sunum kullanılacak bağıl değerlendirme sistemini tanıtmak
amaçlıdır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Mutlak Değerlendirme Sistemi
• Üniversitemizde
şimdiye
kadar
kullanılan
değerlendirme sistemine göre geçme notu 60’tır.
mutlak
• Buna göre öğrencinin vize, final ve ödevlerinden hesaplanan
puanı veya öğrencinin final notu 60’ın altında ise öğrenci ilgili
dersten başarısızdır.
• Bu sisteme göre öğrencinin bir derste başarısız olmasında
dersin konu ağırlığı, sınavın güçlüğü, dersi alan öğrencilerin
genel başarı düzeyleri göz önünde bulundurulmamaktadır.
• Tüm dersler için sabit bir kritere göre değerlendirme
yapılmaktadır.
Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Mutlak Değerlendirme Sistemi
• Diğer
üniversitelerin
not
değerlendirme
sistemleri
öğrencilerimizin öğrenim hayatlarında ve mezuniyetlerinde
haksızlığa uğramalarına neden olmaktadır.
• Mutlak değerlendirme yaptığımız dönemde öğrencilerimiz;
yatay geçiş, Farabi, Mevlana, lisansüstü eğitime başvurma
durumlarında daha az başarılıymış gibi işlem görmekteydiler.
Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Her dersin hedefleri, konu yapısı ve dağılımı birbirinden
farklıdır. Bu nedenle notların dağılımı farklı olabilmektedir.
• Farklı bölümlerdeki öğrenciler aynı dersi alsa dahi öğrencilerin
o derse ilişkin yükümlülükleri farklıdır. Aynı düzeyde başarılı
olmaları beklenmemelidir.
• Ayrıca bir dersi farklı öğretim elemanları verebilmektedir. Bu
durumda öğretim elemanından kaynaklı bazı farklılıklar
(sınavların güçlüğü, dersin kapsamının farklı ele alınması gb.)
söz konusu olabilmektedir.
Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Dolayısıyla not verme işlemini hem öğrencilerin genel
durumuna dayalı olarak yapmak hem de öğrencilerimizin
ileride doğabilecek mağduriyetlerini gidermek amacıyla
«Bağıl Değerlendirme Sistemine»
geçilmesi gerekli görülmektedir.
Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonunda
geçme notlarının hesaplanmasının ardından sonuçların harf
notlarına dönüştürülmesi aşamasında devreye girmektedir.
• Bağıl değerlendirme sistemi ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu
sınavlarının birlikte değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Kullanılan Kısaltmalar
Kullanılacak kısaltmaların açıklaması şu şekildedir:
• Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS); öğrencilerin laboratuvar, ara sınav,
yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen
başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre
belirleyen bir sistemi,
• Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL); istatistik değerlendirmeye
katılan notların ham başarı notu cinsinden alt limiti,
• Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL); kesin kalma – koşullu geçme sınırı için
belirlenmiş olan ham başarı notu cinsinden alt limiti,
• Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL); yarıyıl/yıl içi etkinlik notları ne olursa olsun
öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için,
yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavında 100 üzerinden belirlenen alt limiti ifade
eder.
Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Bağıl değerlendirme sistemi, bağıl değerlendirmeye katılmaya
hak kazanan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise uygulanır.
• Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencilerin geçme notları
yönetmelikte ilan edilen şekilde (ara sınavın %40’ı,
yarıyıl/yılsonu sınavının %60’ı ) hesaplanır.
• Bu şekilde ham başarı notu (HBN) elde edilir.
• İlgili fakülte ve yüksek okul için ilan edilen bağıl
değerlendirmeye katılmada Ham Başarı Notu Alt limitlerine
(HBAL) dayalı olarak öğrenci notu hesaplamaya alınır.
Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Üniversitemizde ilan edilen Bağıl Değerlendirmeye Katma
Limiti (BDKL), Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL) ve Yarıyıl
Sonu Sınav Limiti (YSSL) limitleri aşağıdaki şekildedir:
VETERNER VE HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN
BDKL=15
HBAL=50
YSSL=50
DİĞER FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN
BDKL=15
HBAL=30
YSSL=35
Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Üniversitemizin aldığı karara göre öğrencinin bağıl değerlendirme
sistemine;
– Ham başarı notları BDKL altında kalan öğrencilerin notları, sınıf
ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmazlar ve bu
notları alan öğrencilere doğrudan FF verilir.
– Ham başarı notları HBAL altında kalan öğrencilere doğrudan FF
verilir. Ancak notları HBAL ile BDKL arasında kalan öğrencilerin
notları diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır.
– YSSL altında kalan öğrencilere ham başarı notları 38 ve
aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise doğrudan FD
verilir.
Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
• BDS bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil
öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi
hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir.
• Bu sisteme göre
 Birinci aşamada grubun ortalaması,
 İkinci aşamada standart sapması hesaplanır.
 Üçüncü aşamada ise bu istatistiklere uygun daha önceden
belirlenmiş dağılıma göre öğrencinin notu verilir.
Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
• Standart sapma büyük ise;
 Öğrencilerin aldıkları notlar birbirinden farklıdır.
 Sınıfın notları değişim göstermektedir.
 Grup başarı yönünden heterojendir.
• Standart sapma küçük ise,
 Öğrencilerin aldıkları notlar birbirine yakındır.
 Sınıfın notları fazla değişim göstermemektedir.
 Grup daha başarı yönünden homojendir.
Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
• BDS’ye göre değerlendirme yapılacağı durumlarda iki farklı
yöntem söz konusudur.
• Kullanılacak yöntem grubun ortalamasının 60’tan büyük veya
küçük olma durumuna göre belirlenmektedir.
• Yöntemin belirlenmesi otomasyon sistemi tarafından otomatik
olarak yapılmaktadır.
BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEĞİ- 1
(Ortalama < 60)
Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Örneği 1
• Mühendislik Fakültesinden bir ders için elde edilen vize ve final
notları şu şekildedir.
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vize Final
60
82
71
68
83
44
72
40
89
57
64
62
80
65
70
38
32
45
20
25
20
35
60
20
35
60
45
30
Ham
Ham
Sıra Vize Final
Sıra
Puan
Puan
55,6
55,6
47,6
54,2
45,2
32,6
40,8
37
71,6
34,8
46,6
60,8
59
44
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
83
80
84
67
70
72
68
80
71
53
83
77
81
78
45
28
80
40
40
43
60
32
45
23
60
48
90
70
60,2
48,8
81,6
50,8
52
54,6
63,2
51,2
55,4
35
69,2
59,6
86,4
73,2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Vize Final
76
87
59
52
71
71
90
78
63
73
56
30
60
60
35
25
30
20
70
30
75
70
30
60
25
25
25
50
Ham
Sıra
Puan
51,4
49,8
41,6
32,8
70,4
46,4
81
73,2
43,2
65,2
37,4
27
39
54
Vize Final
43 63
44 82
45 79
46 97
47 43
48 68
49 88
50 47
51 100
52 50
53 78
40
60
60
43
20
20
68
25
60
15
33
Ham
Puan
49,2
68,8
67,6
64,6
29,2
39,2
76
33,8
76
29
51
BDS işlem aşamaları:
1. Gruptan BDS’ye katılacaklar; BDKL’ye göre belirlenmektedir.
2. Tüm öğrenciler BDKL üstünde olduğu için hepsi sisteme dahil
edilmiştir.
3. HBAL altında kalan 3 öğrenci (40, 47 ve 52 nolu) FF almıştır.
4. YSSL altında kalan ve ham başarı notu 38 ve altında kalan 6 öğrenci
(6, 10, 24, 32, 39 ve 50 nolu) FF almıştır.
5. YSSL altında kalan ve ham başarı notu 39 ve üzerinde olan 13
öğrenci (3, 5, 7, 14, 16, 22, 30, 31, 34, 37, 41, 48, 53 ) FD almıştır.
6. BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 52,73 olarak
hesaplanmıştır.
7. Ortalama 60’tan küçük olduğu için ilgili yöntem kullanılmıştır.
8. BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının standart sapması 15,02
olarak hesaplanmıştır.
9. Standart sapma > 10 olduğu için ilgili eşitliklerden yararlanılmıştır.
10. Tüm öğrencilerin harf notları elde edilen sonuçlara göre verilmiştir.
BDS Harf Notları
Sıra
Vize Final
Harf
Harf
Sıra Vize Final
Sıra
Notu
Notu
Vize Final
Harf
Sıra
Notu
Vize Final
Harf
Notu
52
50
15FF
16
80
28FD
42
60
50DC
25
83
60BB
47
43
20FF
31
59
30FD
4
68
45DC
9
89
60BB
32
52
20FF
37
63
30FD
2
82
38CC
1
60
70BB
10
57
20FF
14
65
30FD
20
72
43CC
33
71
70BB
24
53
23FF
34
71
30FD
23
71
45CC
51 100
60BA
40
30
25FF
3
71
32FD
13
80
45CC
49
88
68BA
6
44
25FF
22
80
32FD
15
83
45CC
28
78
70BA
50
47
25FF
53
78
33FD
26
77
48CC
36
78
70BA
39
56
25FF
8
40
35FD
46
97
43CB
35
90
75AA
48
68
20FD
11
64
35DD
12
62
60CB
17
84
80AA
7
72
20FD
29
76
35DC
21
68
60CB
27
81
90AA
5
83
20FD
43
63
40DC
38
73
60CB
41
60
25FD
18
67
40DC
45
79
60BB
30
87
25FD
19
70
40DC
44
82
60BB
BDS Harf Notları
• BDS’ye dayalı elde edilen harf notlarının dağılımı tablo ve
grafikteki gibi olacaktır.
Frekans
Birikimli
Yüzde
Yüzde
AA
3
5,7
5,7
BA
4
7,5
13,2
BB
6
11,3
24,5
CB
4
7,5
32,1
CC
6
11,3
43,4
DC
6
11,3
54,7
DD
1
1,9
56,6
FD
14
26,4
83,0
FF
9
17,0
100,0
Toplam
53
100,0
BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEĞİ- 2
(Ortalama > 60)
Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Örneği 2
• Diş Hekimliği Fakültesinden bir ders için elde edilen vize ve
final notları şu şekildedir.
Sıra
Vize Final
1 70 60
2 80 60
3 100 60
4
0
0
5 60 70
6 63 70
7 50 67
8 40 90
9 65 70
10 35 78
11 76 100
12 45 70
13 95 90
14 40 75
15 15 90
Ham
Ham
Sıra Vize Final
Sıra
Puan
Puan
64
68
76
0
66
67
60
70
68
61
90
60
92
61
60
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
70
45
80
60
15
50
40
80
40
45
80
80
50
35
45
65
70
90
65
90
90
74
65
20
80
95
90
80
78
80
67
60
86
63
60
74
60
71
28
66
89
86
68
61
66
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Vize Final
70 80
70 60
65 75
40 75
70 70
80 65
30
0
60 35
30 80
43 80
90 90
65 100
60 85
50
0
75 70
Ham
Sıra
Puan
76
64
71
61
70
71
0
45
60
65
90
86
75
0
72
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Vize Final
80 70
80 80
75 70
15 10
70 70
65 90
58 65
83 85
45 80
50 85
65 95
80 65
75 100
70 100
Ham
Puan
74
80
72
12
70
80
62
84
66
71
83
71
90
88
BDS işlem aşamaları:
1. Bu gruptan BDS’ye katılacaklar; BDKL’ye göre belirlenmiştir.
2. BDKL altında kalan 4 öğrenci (4, 37, 44 ve 49 nolu) FF almış ve
BDS’ye katılmamıştır.
3. HBAL altında kalan 1 öğrenci (24 nolu) FF almıştır.
4. YSSL altında kalan 5 öğrenci BDKL ve HBAL’ye göre
notlandırılmıştı. YSSL altında kalan başka öğrenci olmadığı
için herhangi bir şey yapılmamıştır.
5. BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 70,27
olarak hesaplanmıştır.
6. Ortalama 60’tan büyük olduğu için belirtilen tabloya (bkz:
Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo 2) göre harf notları
verilmiştir.
Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo 2
Tablo 2: Harf notu, katsayısı ve 100 puan üzerinden değer aralıkları.
Harf Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Puan Aralığı
88-100
81-87
74-80
67-73
60-66
53-59
46-52
39-45
0-38
* (Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde bağıl değerlendirmeye
katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, öğrencinin o dersteki harf notu ham başarı notuna göre
Tablo 2’deki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.)
BDS Harf Notları
Sıra
4
37
44
49
24
38
1
32
19
52
7
5
12
17
22
14
Vize Final
0
30
50
15
40
60
70
70
60
58
50
60
45
45
40
40
0
0
0
10
20
35
60
60
65
65
67
70
70
70
74
75
Harf
Harf
Sıra Vize Final
Sıra
Notu
Notu
FF
FF
FF
FF
FF
FD
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
15
20
34
10
29
25
30
39
40
54
2
16
23
36
57
6
15
15
40
35
35
45
45
30
43
45
80
70
80
80
80
63
90
90
75
78
78
80
80
80
80
80
60
65
65
65
65
70
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CB
CB
CB
CB
CB
CB
9
35
45
48
50
33
28
55
8
3
46
31
47
43
21
51
Vize Final
65
70
75
75
70
65
50
50
40
100
80
70
80
60
50
65
70
70
70
70
70
75
80
85
90
60
70
80
80
85
90
90
Harf
Sıra
Notu
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
53
18
27
42
56
13
41
26
11
58
59
Vize Final
83
80
80
65
65
95
90
80
76
75
70
85
90
90
100
95
90
90
95
100
100
100
Harf
Notu
BA
BA
BA
BA
BA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
BDS Harf Notları
• BDS’ye dayalı elde edilen harf notlarının dağılımı tablo ve
grafikteki gibi olacaktır.
Frekans
Yüzde
Birikimli
Yüzde
AA
6
10,2
10,2
BA
5
8,5
18,6
BB
7
11,9
30,5
CB
15
25,4
55,9
CC
20
33,9
89,8
FD
1
1,7
91,5
FF
5
8,5
100
Toplam
59
100
BDS Hakkında Ek Bilgiler
1. DC ve DD notları koşullu geçer notlardır. Bu notlardan birini
almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00
olması halinde o dersi başarmış sayılır.
2. Genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl 2.00 altında kalan
öğrenciler DC ve DD notlu olan derslerini yeni ders kaydı
döneminde almak zorundadırlar.
3. Bağıl değerlendirme sisteminin başarılı olabilmesi sınav
sonuçlarının öğrencinin başarı ya da başarısızlığını tam olarak
yansıtmasına bağlıdır. Sınav sonuçlarının olduğu şekliyle
sisteme girilmesi çok önemlidir.

similar documents