Slide 1

Report
GEOGRAFI TINGKATAN 1
UNIT 4: GRAF
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Dalam unit ini pelajar akan dapat:
• Mengumpul dan merekod data.
• Memilih data dan menyusun maklumat dalam
bentuk jadual.
• Membina graf bar mudah dan graf garisan.
• Mentafsirkan jadual, graf bar mudah dan graf
garisan.
PENGENALAN
• Graf ialah lukisan yang menunjukkan data
atau maklumat dalam bentuk kuantiti yang
mudah dibanding-bandingkan. Dalam unit ini,
kita akan mempelajari bagaimana data
dikumpulkan dalam bentuk jadual, kemudian
dipersembahkan dalam bentuk graf seperti
contoh diberi.
Contoh Bentuk Graf
Tempat tinggal pelajar Tingkatan 1 Bestari
SMK Dato' Seri Wan Mohamed, Gerik
MENGUMPUL DAN MEREKOD DATA
• Data ialah butir-butir atau maklumat yang
dikumpulkan semasa kerja luar untuk
direkodkan dalam sesuatu bentuk.
• Di antara contoh data yang digunakan dalam
geografi ialah data jarak, bilangan penduduk,
hujan, suhu dan lain-lain.
• Biasanya jadual dan graf digunakan untuk
menyusun data supaya lebih tersusun, lebih
mudah difahami dan kelihatan menarik.
Kaedah Pengumpulan Maklumat
Kaedah Pemerhatian
• Kaedah yang paling cepat dan mudah dilakukan.
• Maklumat yang dikehendaki dapat diperolehi dengan cara melihat dan
mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang
dikehendaki.
Kaedah Temu Bual
• Merupakan kaedah pengumpulan maklumat secara lisan dengan berjumpa dan bersoal
jawab dengan seseorang.
• Biasanya kaedah ini sesuai untuk mengumpulkan data atau maklumat yang berkaitan
dengan berita, pendapat, atau nasihat.
• Orang yang ditemu bual akan dikemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan
maklumat yang hendak dikumpulkan.
Banci
• Merupakan kaedah pengumpulan maklumat yang berkaitan
dengan jumlah sesuatu data atau maklumat yang dihitung.
• Contohnya ialah jumlah penduduk atau kenderaan yang lalulalang di sesuatu jalan.
Kaedah Pengumpulan Maklumat
Soal Selidik / Tinjau Siasat / Survei
• Merupakan satu kaedah melalui pengedaran borang soal selidik
kepada orang ramaia atau responden (iaitu orang yang memberikan
maklumat dalam sesuatu kaji selidik).
• Setelah diisi, borang tersebut perlu dikumpulkan semula untuk
dianalisakan.
• Contoh borang soal selidik adal seperti di bawah
Rujukan ( Daripada pelbagai sumber, seperti bahan
bercetak dan internet)
• Merupakan kaedah pengumpulan maklumat yang dilakukan dengan
merujuk pada bahan-bahan yang sudah diterbitkan.
• Contohnya rujukan melalui buku-buku, majalah, risalah, keratan
akhbar, laman web, atau cakera padat.
Contoh borang soal selidik
MEMBENA DAN MENYUSUN MAKLUMAT
DALAM BENTUK JADUAL
• Jadual merupakan satu cara yang mudah bagi
merekod data.
• Langkah-langkah menyedia dan menbina jadual:
– Mengumpulkan data yang diperlukan dengan
menggunakan kaedah yang sesuai.
– Contoh : Mengumpul data tentang cara pelajar
Tingkatan 1 Iltizam SMK Dato' Seri Wan Mohamed,
Gerik datang ke sekolah.
– Data yang dikumpulkan ditunjukkan seperti di berikut:
Contoh data yang dikumpul
Bil
Nama Pelajar
Cara Datang Ke Sekolah
1
Abdullah B. Razali
Berjalan kaki
2
Adnan B. Yahya
Kereta
3
Ahmad Tarmizi B.Harun
4
Ali B. Zakaria
5
Ibrahim B. Ismail
6
Mohamad Subri B. Mohd Jelani
7
Mohamad Yusuf B. Abd. Halim
8
Norliza Bt. Alias
9
Nor Syafirah Bt. Mohd Razali
10
Nor Fazlin Bt. Mohd Faezol
11
Bil
Nama Pelajar
Bas
Susun semula data dalam bentuk jadual
dan berikan tajuk yang sesuai seperti
berikut
Cara Datang Ke Sekolah
Bas
1
Abdullah B. Razali
Motosikal
Berjalan kaki
2
Adnan B. Yahya
Kereta
3
Ahmad Tarmizi B.Harun
Bas
Bas
Basikal
4
Ali B. Zakaria
5
Ibrahim B. Ismail
Bas
6
Mohamad Subri B. Mohd Jelani
7
Mohamad Yusuf B. Abd. Halim
Basikal
Noor Mardiana Bt. Che Wan
8
Bas
Norliza Bt. Alias
Motosikal
12
Nur Amrina Bt. Azhari
9
Nor Syafirah Bt.
BasMohd Razali
Bas
13
Nur Atikah Bt. Mohd Razman
10
Nor Fazlin Bt. Kereta
Mohd Faezol
Berjalan kaki
14
Nur Aziani Bt. Nafiah
11
Noor MardianaBas
Bt. Che Wan
Bas
15
Nur Hidayu Bt. Mohd Zaini
12
Nur Amrina Bt.Kereta
Azhari
Bas
16
Nurul Hakimi Bt. Mat Isa
13
Nur Atikah Bt. Berjalan
Mohd Razman
kaki
Kereta
17
Rohaiza Bt. Abd. Rahim
14
Nur Aziani Bt. Bas
Nafiah
Bas
18
Siti Azimah Bt. Zakaria
15
Nur Hidayu Bt.Berjalan
Mohdkaki
Zaini
Kereta
19
Siti Norulhaya Bt. Ishak
16
BasMat Isa
Nurul Hakimi Bt.
Berjalan kaki
20
Yusnor Fariza Bt. Yusof
17
Kereta
Rohaiza Bt. Abd.
Rahim
Bas
21
Nik Muhamad Azlan B. Nik Sharani
18
Siti Azimah Bt.Bas
Zakaria
Berjalan kaki
19
Siti Norulhaya Bt. Ishak
Bas
22
Muhamad Zabidi B. Muhamad
Motosikal
Bas
Berjalan kaki
Cara Datang Ke
Sekolah
Motosikal
Bas
Bas
Bilangan
Pelajar
10
Berjalan kaki
4
Kereta
4
Motosikal
3
Basikal
1
Jumlah
22
Motosikal
20
Yusnor Fariza Bt. Yusof
Jadual : Senarai nama dan cara pelajar
Tingkatan 1 Iltizam datang ke sekolah
Kereta
21
Nik Muhamad Azlan B. Nik Sharani
Bas
22
Muhamad Zabidi B. Muhamad
Motosikal
Jadual : Cara pelajar Tingkatan 1
Iltizam datang ke sekolah
MEMBINA JADUAL DAN GRAF
DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER
Prosedur 1: Membuka Excel 2000 dan memasukkan data
• Buka Ms Excel 2000
Taip data seperti dalam jadual di atas iaitu tentang komposisi
murid lelaki dan wanita di beberapa buah sekolah
Prosedur 2: Membina graf dari data
Excel 2000
 "Highlight" kesemua sel yang mengandungi
data seperti paparan di bawah
Pilih Insert Chart, dan kekotak "Chart Wizard - Step 1
of 4" akan muncul seperti paparan di bawah

 Pilih Column dalam Chart type
 Pilih Chart sub-type yang pertama kiri atas
 Klik butang Next
 Graf carta yang separuh siap seperti di bawah
dipaparkan
 Klik Next.
 Penuhkan kekotak Chart title, Category (X) axis dan
Value (Y) axis seperti dalam kekotak di atas. Klik Next.
 Klik Finish (anda akan dapat melihat satu graf yang
telah siap seperti paparan di bawah)
Contoh graf yang telah siap
MEMBINA GRAF GARIS MUDAH
• Graf garis sesuai digunakan untuk menggambarkan
maklumat seperti perubahan suhu, tekanan udara,
pertumbuhan penduduk, pasaran saham dan sebagainya.
• Langkah-langkah melukis graf garis.
– Lukis paksi tegak dan paksi mendatar.
– Pilih skala yang sesuai bagi paksi tegak dan paksi mendatar.
– Paksi tegak biasanya digunakan bagi mewakili kuantiti manakala
paksi mendatar mewakili jangka masa seperti bulan atau tahun.
– Gunakan titik-titik bagi mewakili maklumat yang diberi.
– Sambungkan titik-titik tersebut dengan garisan lurus.
– Lengkapkan graf dengan tajuk yang sesuai.
Contoh Graf Garis
•Berdasarkan jadual ‘Min suhu harian di stesen kajian sekolah Zaidi', kita dapat
melukis graf garis mengikut langkah-langkah seperti berikut:
• Sediakan paksi tegak dan paksi mendatar
• Tandakan titik-titik untuk menggambarkan maklumat yang diberi.
• Sambungkan titik-titik itu dengan garisan lurus dan berikan tajuk yang sesuai.
MENTAFSIR JADUAL, GRAF BAR
MUDAH DAN GRAF GARIS
• Maklumat yang terdapat dalam jadual dan graf
biasanya padat dan ringkas. Oleh itu jadual dan
graf boleh ditafsirkan untuk mendapatkan
maklumat yang lebih terperinci.
• Untuk mentafsir maklumat dalam jadual dan
graf, terdapat beberapa perkara yang perlu
diberi perhatian.
• Antaranya ialah tajuk jadual dan graf. Selain
tajuk, perkara-perkara lain yang perlu dilihat
adalah sperti berikut:
JADUAL DAN GRAF
PERKARA-PERKARA PENTING DALAM MEMBUAT
PENTAKSIRAN
JADUAL
• Jumlah
• Nilai maksimum
• Nilai minimum
• Nilai purata (sekiranya dikehendaki)
GRAF BAR MUDAH
• Butir-butir pada paksi mendatar dan menegak
• Bar-bar
• Nilai maksimum
• Nilai minimum
GRAF GARISAN
• Butir-butir pada paksi mendatar dan paksi menegak
• Titik-titik yang menyambung garisan
• Nilai maksimum
• Nilai minimum
• Nilai purata
• Julat
Contoh Mentafsir Graf
Hasil Pengeluaran Kelapa Sawit di Felda Nenering, Gerik
Graf ini menunjukkan hasil pengeluaran kelapa sawit di Felda Nenering, Gerik antara
tahun 1999 hingga 2003. Hasil keluaran maksimum adalah pada tahun 2002, iaitu 300
juta tan metrik. Hasil keluaran minimum adalah pada tahun 1999, iaitu sebanyak 65 juta
tan metrik. Pada tahun 2001 dan 2003, hasil keluaran adalah sama iaitu 265 juta tan
metrik. Hasil keluaran kelapa sawit di Felda Nenering meningkat dari tahun 1999 hingga
2002, tetapi menurun pada tahun 2003.
RUMUSAN
Kembali ke soalan:
1
2
3
4
5
Kembali ke soalan:
1
2
3
4
5
ARAHAN: KLIK PADA JAWAPAN YANG
BETUL SAMA ADA A, B, C, ATAU D
SOALAN 1
Antara data-data berikut, yang manakah
sesuai dinyatakan dalam bentuk graf garis ?
A. Hujan bulanan
B. Cara-cara pelajar datang ke sekolah
C. Perubahan harga barangan
D. Cita-cita pelajar
SOALAN 2
Berdasarkan jadual di bawah.
Pekerjaan
Bilangan
Petani
18
Guru
9
Buruh
7
Polis
2
Jumlah
36
Apakah tajuk yang sesuai bagi jadual di atas ?
A. Jenis pekerjaan waris pelajar 1 Cemerlang.
B. Kebanyakan waris pelajar 1 Cemerlang adalah petani.
C. Bilangan pekerjaan waris 1 Cemerlang
D. Empat pekerjaan utama bagi waris pelajar 1 Cemerlang
SOALAN 3
Berdasarkan jadual di bawah.
Pekerjaan
Bilangan
Petani
18
Guru
9
Buruh
7
Polis
2
Jumlah
36
Pekerjaan utama bagi waris pelajar 1 cemerlang
ialah ________
A. Guru.
B. Petani.
C. Buruh.
D. Polis.
SOALAN 4
Berdasarkan jadual dibawah.
Antara berikut, pernyataan yang
manakah BENAR menerangkan
pernyataan di atas ?
A. Bilangan pelajar yang menunggang
basikal lebih ramai daripada pelajar
yang menaiki kereta .
B. Separuh daripada pelajar 3
Angsana datang ke sekolah dengan
menaiki bas .
C. Jumlah pelajar 3 Angsana ialah 37
orang.
D. Hanya 3 orang pelajar 3 Angsana
datang ke sekolah secara berjalan
kaki .
SOALAN 5
Berdasarkan jadual dibawah.
Jumlah pelajar yang tidak
perlu mengeluarkan
tambang untuk datang
ke sekolah mungkin
sekali _______
A. 4 orang .
B. 8 orang.
C. 11 orang.
D. 19 orang.
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents