Презентація Юрид.проф

Report
Тема.
Світ юридичних
професій
Підготувала учитель історії та
правознавства Буківського НВК
Покропивна Тетяна Миколаївна
Мета:



дати уявлення про окремі юридичні
професії, основні повноваження слідчого,
прокурора та представників інших
юридичних професій;
ознайомити з вимогами, яким мають
відповідати особи, що збираються
працювати в галузі права;
формувати навички аналізу життєвих
ситуацій з точки зору доцільності
звернення по допомогу до представників
юридичних професій.
СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ
Людина яка здобула юридичну
професію може працювати в:
- суді;
- прокуратурі;
- міліції;
- нотаріальній конторі;
- податковій службі;
- юстиції;
- ДоРАЦС;
- юрисконсультом;
- адвокатом та ін.
Нотаріус законодавчо
уповноважена
особа, в
компетенцію
якої входить
вчинення
нотаріальних
дій.
Суддя
державний посадовець, представник
судової влади, який здійснює
правосуддя та виносить рішення в
судовій справі.
Прокурор
(лат. procurare - керувати,
відати чим-небудь,
піклуватися) - головний
законний представник
звинувачення в країнах
цивільного права з системою
слідства або в країнах
загального права, які взяли
змагальну систему.
Звинувачення - сторона, яка
відповідає за виклад доказів
проти особи, яка
обвинувачується у вчиненні
правопорушення.
Адвокат
(лат. advocatus - від advoco
- запрошую) - обличчя,
професією якого є надання
юридичної допомоги
фізичним особам
(громадянам, особам без
громадянства) та
юридичним особам
(організаціям), у тому
числі захист їхніх інтересів
і прав у суді.
Юрист
(від лат. jus - право) (нім.
Jurist, англ. Jurist) - Спеціаліст
з правознавства, юридичних
наук; практичний діяч у
галузі права
Слідчий - у
кримінальнопроцесуальному праві посадова особа,
уповноважена здійснювати
попереднє слідство у
кримінальній справі, а
також інші повноваження,
передбачені кримінальнопроцесуальним
законодавством.
Юрисконсульт
(лат. juris-consultus правознавець) - штатний
працівник організації
(юридичної особи), що
забезпечує дотримання
законодавства, як
організацією, так і по
відношенню до організації з
боку інших учасників
правовідносин.

similar documents