File

Report
Същност и структура
Структура
Свързване
Същност
Интернет
протоколи
Интернет
адреси
Система за
имена на
домейни

Интернет представлява мрежа от компютърни
мрежи, които са свързани помежду си физически,
могат да обменят данни и функционират като една
обща мрежа.
Знаете ли, че: Често вместо Интернет се казва Глобалната мрежа
или Мрежата. Началото на Интернет е поставено през 1969г. Със
създаването на ARPANET
съдържание

Интернет има
йерархична
структура и се дели
условно на няколко
нива.

На най-високо ниво в йерархията са 9 мрежи, които
са “гръбнакът на интернет”, наречени още мрежи от
първо ниво (Tier 1). Задължително изискване към
тези мрежи е всяка от тях да е свързана с всяка
друга. Това са високоскоростни оптични мрежи,
свързващи държави и континенти.

Мрежите от второ ниво Tier 2 са големи мрежи, свързани с
една или няколко мрежи от ниво Tier 1, те трябва да
закупят транзитен трафик, осигурен чрез компаниите,
собственици на Tier 1.

Местните интернет доствачици могат да се свързват
директно както към Tier 2, така и към Tier 1 мрежи и да
препродават интернет на други доставчици.
съдържание

За да се свържете към Интернет ви е необходим РС,
модем или връзка с компютърна мрежа и доставчик на
интернет услуги ISP (Internet Service Provider)

Достъпът може да бъде чрез:
◦ Телефонната мрежа (dial-up)
◦ Цифрова линия (ISDN)
◦ Наета линия
◦ Радиовръзки или спътникови връзки
съдържание

За да е възможна комуникацията между
компютрите в мрежата, трябва да се използва
един и същ език за обменяне на данни. За целта
се използва протокола TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Мрежови протокол – формално множество от правила, които
компютрите свързани в мрежа използват, за да комуникират
помежду си.
съдържание

Адресите в интернет може да се разделят на:
 IP
адреси
 Адрес
на ресурс в интернет
 Адрес
на електронна поща

Всяко устройство в Интернет има уникален
идентификационен номер, наречен IP – адрес, който се
състои от 4 числа в интервала от 0 до 255, разделени с
точка.
Пример: 193.201.172.98
Тъй като тези числа се запомнят трудно е създадена
системата за имена на домейни (Domain Name System – DNS)

Uniform Resource Locator (URL) е адрес на ресурс
(файл или папка) в мрежата
Пример: http://metro.bg/ е адрес на организация в
България, в този случай магазин Metro
http://www.vgames.bg/igra/igri-s-karti/172/piramidalenpasians е адрес на играта пирамидиален пасианс в
поддиректорията игри с карти на сайта vgames.bg,
намиращ се също в България

E-mail адрес – на електронна поща изглежда по
следният начин:
[email protected]
Пример: [email protected] е адресът на преподавателя ви
в сървъра на abv.bg (сървър, предлагащ услугата
електронна поща)
съдържание

Имената на домейни (области) позволяват вместо IP
адресите да се използват буквено-цифрови имена, с
чиято помощ компютрите могат да се групират по
географски принцип или по тяхната принадлежност
към някаква организация.
Пример: компютър.местоположение.мрежа.държава
име на компютър.домейн второ ниво.домейн първо ниво
Student12.math.bas.bg
minedu.government.bg

По принадлежност
към организация
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
.com,
.edu,
.gov,
.org,
.info,
.biz,
.name и др.

По географски
принцип
◦
◦
◦
◦
◦
.bg,
.ru,
.de,
.uk,
.ro и др.
 Интернет е глобална мрежа от множество свързани помежду си
компютърни мрежи
 Структурата на Мрежата е йерархична, т.е. изградена е на няколко
нива
 За да се свържете към интернет ви е нужен доставчик на интеренет
услуги – ISP (Internet Service Provider)
 Множеството от правила за комуникация в мрежата се нарича TCP/IP
протокол
 Всеки компютър в интернет има уникален IP – адрес
 Системата за превръщане на цифровите адреси в буквени
(потребителски) се нарича DNS (Domain Name System)
 Домейните се раздават по географски принцип или по принадлежност
към организация
Компютрите бяха създадени, за да направят човека попродуктивен.
А после някой създаде интернет.

similar documents