Bağıl Değerlendirme Sistemi

Report
BAĞIL NOT SİSTEMİ
BAĞIL NOT SİSTEMİ NEDİR ?
*Öğrenci notlarının değerlendirilmesinde ve
derecelendirmesinde 2 değerlendirme
yöntemi kullanılmaktadır.
1-Mutlak Değerlendirme Sistemi
2-Bağıl Değerlendirme Sistemi
Üniversitemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılı
sonuna kadar Mutlak Değerlendirme Sistemi
kullanılmakta iken 2012-2013 eğitim öğretim
yılından itibaren Bağıl Değerlendirme
Sistemine geçilmiştir.
YENİ SİSTEM NE ZAMAN KABUL
EDİLDİ ?
Bağıl Değerlendirme Sistemi «Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29
Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı
Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
BAĞIL NOT SİSTEMİ YÖNERGESİ
Madde1: Yönergenin amacı, ders başarı
notunun saptanmasında bağıl değerlendirme
sisteminin uygulanması ile ilgili esasları
belirlemektir.
Madde2: Yönerge, ders başarı notunun
tespitinde bağıl değerlendirme sistemini
uygulayan tüm fakülte, (Tıp Fakültesi hariç)
yüksekokullar ve meslek yüksekokullarını
kapsar.
Madde3: 27 Ağustos 2012 tarih ve 28038 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
giren «Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine
göre hazırlanmıştır.
Madde4: Bu yönergenin uygulanmasında;
a)Değerlendirme: Öğrenci puanının bir
ölçütle (bağıl-mutlak) karşılaştırarak bir
değer yargısına ve/veya karara varma
işlemidir.
b)Bağıl Değerlendirme: Öğrencilerin yarıyıl
içi çalışmaları (laboratuar, kısa sınav, ödev,
vb..) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı
paylarına göre, hesaplanan ağırlıklı
ortalamasını, sınıftaki o dersin diğer
öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı
düzeyini belirleyen bir sistemdir.
c)Ham Başarı Puanı: 100 puan üzerinden
öğrencinin bir dersten yarıyıl içi çalışmaları,
ara sınav, ve yarıyıl sonu sınavlarından
hesaplanan ağırlıklı nottur.
d)Ham Başarı Puanı Alt Limiti (HBAL): kesin
kalma-geçme sınırı için belirlenmiş olan ham
başarı notu sinsinden alt limittir.
e)Sınıf Ortalaması: Sınıfta ders alan
öğrencilerin bağıl değerlendirmeye katılan
ağırlıklı notlarının ortalamasıdır.
f)Bağıl Değerlendirme Katma Limiti (BDKL):
Bağıl değerlendirmeye alınacak öğrenci
başarı notlarının 100 puan üzerinden
belirlenen alt sınırıdır. BDKL altında kalan
öğrencilere doğrudan FF notu verilir ve bağıl
değerlendirmeye katılmazlar.
Madde5: (1) Yarıyıl sonu sınavına hakkı olduğu
halde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile
girmeyen öğrencilerin notları bağıl
değerlendirmeye dahil edilmez. Devamsızlıktan
kalan öğrenciler TT, girmeyen öğrenciler FF
harf notu alarak kalırlar. Ders başarı notunun
tespitinde bağıl değerlendirmeye katma limiti
(BDKL)üzerinden kalan öğrenci sayısına bağlı
olarak, aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır.
a)Öğrenci sayısı 30 (otuz) ve üzerinde ise bağıl
değerlendirmeye katma limiti (BDKL) ile ham
başarı puanı alt limiti (HBAL) sıfır alınır ve
aşağıda eşitlikleri verilen standart skorlardan
elde edilen T-Skor’ları kullanılarak
Çizelge1’deki dağılıma göre harfli notlar
belirlenir.
X:Öğrencinin Ham Başarı Notu
µ:Ham Başarı Notlarının Sınıf Ortalaması
S:Standart Sapma
N:Sınıftaki Bağıl Değerlendirmeye Giren
Öğrenci Sayısı (BDKL Üzerindeki Öğrenci
Sayısı)
Çizelge 1. Standart T-Skorlarına Göre Harfli
Not Aralıkları
Sınıf Ortalaması
(100 Üzerinden
Ham Başarı
Puanına Göre)
Sınıf
Düzeyi
Çok İyi
Alt Sınır
Bağıl Notların T-Skoru (Notu) Aralıkları
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
62.50
Üst
Sınır
69.99
≥61
5660.99
5155.99
4650.99
4145.99
3640.99
3135.99
2630,99
26
İyi
57.50
62.49
≥63
5862.99
5357.99
4852.99
4347.99
3842.99
3337.99
2832,99
28
Ortanın
Üstü
52.50
57.49
≥65
6064.99
5559.99
5054.99
4549.99
4044.99
3539.99
3034,99
30
Orta
47.50
52.49
≥67
6266.99
5761.99
5256.99
4751.99
4246.99
3741.99
3236,99
32
Zayıf
42.50
47.49
≥69
6468.99
5963.99
5458.99
4953.99
4448.99
3943.99
3438,99
34
Kötü
00.00
42.49
≥71
6670.99
6165.99
5660.99
5155.99
4650.99
4145.99
3640,99
36
b)Öğrenci sayısı 11-29 arasında ise, herhangi
bir istatiksel işlem yapılmaz, doğrudan sınıf
ortalamasına bağlı olarak öğrencilerin ham
başarı notlarıyla Çizelge-2’deki sınıf düzeyine
göre öğrenci sayısının yüzde olarak dağılımı
harfli not aralıklarına göre yapılır. Bağıl
değerlendirme katma limiti (BDKL) sıfır, ham
başarı puanı alt limiti (HBAL) otuz alınır.
Öğrencinin aldığı ham başarı puanı üst bir
yüzdelik dilimin harf notu aralığına karşılık
gelmesi durumunda öğrenciye verilecek harf
notu üst dilimin yüzdelik oranının aşılmasına
bakılmaksızın bu üst dilim üzerinden verilir.
Çizelge 2. 11–29 Arasında Öğrenci İçin Harfli
Not Çizelgesi
Sınıf Ortalaması
(100 Üzerinden
Ham Başarı
Puanına Göre)
Harfli Not Oranları % Öğrenci Sayısı
Sınıf
Düzeyi
Alt Sınır
Üst Sınır
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
Çok İyi
62.50
69.99
18
14.4
21.6
12.8
19.2
7.2
4.8
2
0
İyi
57.50
62.49
14
12.8
19.2
14.4
21.6
9
6
3
0
Ortanın
Üstü
52.50
57.49
10
11.6
17.4
14.8
22.2
12
8
4
0
Orta
47.50
52.49
7
9.6
14.4
15.2
22.8
14.4
9.6
7
0
Zayıf
42.50
47.49
4
8
12
14.8
22.2
17.4
11.6
5
5
Kötü
00.00
42.49
3
6
9
14.4
21.6
19.2
12.8
7
7
c)Bir ders için yarıyıl sonu sınavı sonrasında
a ve b bentlerinde belirlenen not aralıkları
sabitlenir. Bütünleme sınavı ya da bireysel
not değişiklikleri sabitlenen not aralıklarına
göre yapılır.
ç)Öğrencilerin harf notunun belirlenmesinde
Tablo-1’deki aralıkların üzerinde not aralığı
belirlenmez.
d)Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak
kazanan öğrenci sayısının 10 veya daha az
olması, sınıf ortalamasının 70 ve üzerinde
olması, muafiyet sınavı tek ders sınavı gibi
sadece tek sınav sonucuna göre başarının
belirlendiği durumlarda yada diğer
üniversitelerde aldığı derslerdeki başarı
durumu 100’lük not sistemine göre belirlenen
notların harfli not karşılığı mutlak
değerlendirme yöntemi ile aşağıdaki tabloda
yer alan değerlere göre belirlenir.
Tablo 1: Muafiyetlerde Kullanılacak Not
Aralıkları
100 Tam Puan
Not
Ağırlık
Katsayısı
100-90
AA
4,00
85-89
BA
3,50
80-84
BB
3,00
75-79
CB
2,50
70-74
CC
2,00
65-69
DC
1,50
60-64
DD
1,00
50-59
FD
0,50
00-49
FF
0,00
Madde6: Bu Yönerge, 2012-2013 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren
geçerli olmak üzere yürürlüğe girer
Madde7: Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
AVANTAJLARI
* Sınıfın başarı ortalamasına göre dağılım ve
derecelendirme yapılacaktır.
*Harf notunun belirlenmesinde sabit bir
skala kullanılacağından öğretim
elemanlarının işleri kolaylaşacaktır.
* Harf notlarının belirlenmesinde insan
unsuru minimum seviyeye ineceğinden
Öğretim Elemanı/Öğrenci ilişkisi not endeksli
değil eğitim ve bilgi aktarımı endeksli
olacaktır.
NASIL UYGULANACAK
Öğrenci notlarının ortalaması alınacak ve 0
not alan öğrenciler çıkarıldıktan sonra
ortalama dahil edilen öğrenci sayısına göre
işlem yapılacaktır.
Öğrenci Sayısı
:11-29 arasında ise
(Sınıf Ortalamasına göre % Dağılım Tablosu
kullanılır)
Öğrenci Sayısı
:30 ve üzerinde ise
(Belirlenen Standart T-Skorlarına göre not
verilir.)
NASIL UYGULANACAK
Öğrenci notlarının ortalaması alınacak ve
devamsızlıktan kalan öğrenciler çıkarıldıktan
sonra ortalama dahil edilen öğrenci sayısına göre
işlem yapılacaktır.
 Öğrenci Sayısı
:11-29 arasında ise
 (Sınıf Ortalamasına göre % Dağılım Tablosu
kullanılır)
 Öğrenci Sayısı
:30 ve üzerinde ise
 (Belirlenen Standart T-Skorlarına göre not
verilir.)

MUAFIYETLER
-Bağıl Değerlendirmeye Alınacak Öğrenci
Sayısı 10 ve altında ise (0 alan öğrenciler
düşüldükten sonraki mevcut)
-Muafiyet Sınavı, tek Ders Sınavı vb. tek
sınav notuna göre başarı belirlenen sınavlar,
-Sınıf Ortalaması 70 ve üzerinde ise;
BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİL
MUTLAK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
UYGULANIR
ÖRNEK UYGULAMALAR
Öğrenci Sayısı :32
Ort.
AA BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
62,5069,99
2
4
18
2
1
-
-
5
-
57,5062,49
2
5
7
8
5
-
-
5
-
52,5057,49
1
2
10
8
1
4
2
4
-
47,5052,49
1
1
5
9
3
7
2
2
2
42,5047,49
1
2
3
6
7
2
6
5
-
00,0042,49
1
1
3
2
5
9
5
5
1
ÖĞRENCİ SAYISI
HAM NOT
NOT ARALIĞI
30+ (32)
Z
T=(z*10)+50
57,50-62,49
T Skor
HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
2
90,00
1,44556
64,45556513
64,46
AA
89,00
1,40086
64,00857796
64,01
AA
85,00
1,22206
62,22062927
62,22
BA
83,00
1,13267
61,32665493
61,33
BA
80,00
0,99857
59,98569341
59,99
BA
80,00
0,99857
59,98569341
59,99
BA
76,30
0,83318
58,33184088
58,33
BA
75,00
0,77508
57,75075756
57,75
BB
73,00
0,68568
56,85678321
56,86
BB
72,00
0,64098
56,40979604
56,41
BB
68,20
0,47112
54,71124479
54,71
BB
68,00
0,46218
54,62184735
54,62
BB
65,00
0,32809
53,28088584
53,28
BB
65,00
0,32809
53,28088584
53,28
BB
64,00
0,28339
52,83389867
52,83
CB
62,00
0,19399
51,93992432
51,94
CB
62,00
0,19399
51,93992432
51,94
CB
57,60
-0,00268
49,97318077
49,97
CB
56,80
-0,03844
49,61559103
49,62
CB
56,40
-0,05632
49,43679616
49,44
CB
56,30
-0,06079
49,39209745
49,39
CB
56,00
-0,07420
49,25800130
49,26
CB
48,00
-0,43179
45,68210392
45,68
CC
48,00
-0,43179
45,68210392
45,68
CC
44,92
-0,56946
44,30538343
44,31
CC
42,30
-0,68657
43,13427704
43,13
CC
42,00
-0,69998
43,00018089
43,00
CC
18,70
-1,74146
32,58537979
32,59
FD
18,00
-1,77275
32,27248877
32,27
FD
17,00
-1,81745
31,82550160
31,83
FD
13,60
-1,96943
30,30574522
30,31
FD
12,00
-2,04094
29,59056574
29,59
FD
57,66
NOT ORTALAMASI
22,37
STANDART SAPMA (S)
5
7
8
5
5
ÖĞRENCİ SAYISI
HAM NOT
NOT ARALIĞI
30+ (32)
Z
T=(z*10)+50
62,50-69,99
T Skor
HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
2
90,00
1,29698
62,96977042
62,97
AA
86,10
1,11296
61,12958471
61,13
AA
84,00
1,01387
60,13871548
60,14
BA
78,00
0,73077
57,30766055
57,31
BA
78,00
0,73077
57,30766055
57,31
BA
76,90
0,67886
56,78863381
56,79
BA
75,00
0,58921
55,89213308
55,89
BB
74,40
0,56090
55,60902759
55,61
BB
74,30
0,55618
55,56184334
55,56
BB
74,00
0,54203
55,42029059
55,42
BB
72,00
0,44766
54,47660561
54,48
BB
72,00
0,44766
54,47660561
54,48
BB
70,00
0,35329
53,53292064
53,53
BB
69,60
0,33442
53,34418364
53,34
BB
69,50
0,32970
53,29699939
53,30
BB
69,00
0,30611
53,06107815
53,06
BB
68,00
0,25892
52,58923566
52,59
BB
68,00
0,25892
52,58923566
52,59
BB
66,50
0,18815
51,88147193
51,88
BB
66,40
0,18343
51,83428768
51,83
BB
66,30
0,17871
51,78710343
51,79
BB
65,90
0,15984
51,59836643
51,60
BB
65,80
0,15512
51,55118218
51,55
BB
65,00
0,11737
51,17370819
51,17
BB
62,00
-0,02418
49,75818072
49,76
CB
58,00
-0,21292
47,87081077
47,87
CB
47,50
-0,70835
42,91646463
42,92
CC
22,00
-1,91155
30,88448116
30,88
FD
21,20
-1,94930
30,50700717
30,51
FD
18,00
-2,10029
28,99711121
29,00
FD
15,00
-2,24184
27,58158374
27,58
FD
12,00
-2,38339
26,16605627
26,17
FD
62,51
NOT ORTALAMASI
21,19
STANDART SAPMA (S)
4
18
2
1
5
ÖĞRENCİ SAYISI
HAM NOT
NOT ARALIĞI
30+ (32)
Z
T=(z*10)+50
52,50-57,49
T Skor
HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
1
2
90,00
1,81572
68,15717509
68,16
AA
81,80
1,41792
64,17918165
64,18
BA
77,20
1,19476
61,94762435
61,95
BA
71,40
0,91339
59,13392168
59,13
BB
68,40
0,76786
57,67855822
57,68
BB
68,00
0,74845
57,48450976
57,48
BB
67,00
0,69994
56,99938861
57,00
BB
66,85
0,69266
56,92662044
56,93
BB
66,15
0,65870
56,58703563
56,59
BB
65,00
0,60291
56,02914631
56,03
BB
64,60
0,58351
55,83509785
55,84
BB
64,50
0,57866
55,78658573
55,79
BB
64,00
0,55440
55,54402516
55,54
BB
62,00
0,45738
54,57378285
54,57
CB
60,90
0,40401
54,04014959
54,04
CB
58,60
0,29244
52,92437094
52,92
CB
56,40
0,18571
51,85710441
51,86
CB
56,00
0,16631
51,66305595
51,66
CB
55,60
0,14690
51,46900749
51,47
CB
54,20
0,07898
50,78983787
50,79
CB
54,00
0,06928
50,69281364
50,69
CB
46,50
-0,29456
47,05440501
47,05
CC
40,50
-0,58563
44,14367810
44,14
DC
38,20
-0,69721
43,02789945
43,03
DC
38,20
-0,69721
43,02789945
43,03
DC
34,30
-0,88641
41,13592696
41,14
DC
30,00
-1,09501
39,04990601
39,05
DD
24,00
-1,38608
36,13917910
36,14
DD
16,00
-1,77418
32,25820989
32,26
FD
16,00
-1,77418
32,25820989
32,26
FD
14,00
-1,87120
31,28796759
31,29
FD
12,00
-1,96823
30,31772529
30,32
FD
52,57
NOT ORTALAMASI
20,61
STANDART SAPMA (S)
10
8
1
4
2
4
ÖĞRENCİ SAYISI
HAM NOT
NOT ARALIĞI
30+ (32)
Z
T=(z*10)+50
47,50-52,49
T Skor
HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
1
1
5
90,00
2,45784
74,57842663
74,58
AA
70,00
1,28891
62,88911257
62,89
BA
68,20
1,18371
61,83707430
61,84
BB
68,00
1,17202
61,72018116
61,72
BB
63,70
0,92070
59,20697864
59,21
BB
62,00
0,82134
58,21338694
58,21
BB
61,40
0,78627
57,86270752
57,86
BB
57,60
0,56417
55,64173785
55,64
CB
56,80
0,51742
55,17416528
55,17
CB
56,40
0,49404
54,94037900
54,94
CB
56,30
0,48819
54,88193243
54,88
CB
56,20
0,48235
54,82348586
54,82
CB
55,60
0,44728
54,47280644
54,47
CB
55,00
0,41221
54,12212702
54,12
CB
54,00
0,35377
53,53766131
53,54
CB
52,35
0,25733
52,57329290
52,57
CB
48,40
0,02647
50,26465338
50,26
CC
44,92
-0,17693
48,23071273
48,23
CC
44,10
-0,22485
47,75145085
47,75
CC
42,80
-0,30084
46,99164544
46,99
DC
42,60
-0,31252
46,87475230
46,87
DC
42,00
-0,34759
46,52407288
46,52
DC
41,24
-0,39201
46,07987894
46,08
DC
40,50
-0,43526
45,64737432
45,65
DC
38,20
-0,56969
44,30310320
44,30
DC
35,00
-0,75672
42,43281295
42,43
DC
30,00
-1,04895
39,51048444
39,51
DD
26,40
-1,25936
37,40640790
37,41
DD
25,00
-1,34118
36,58815592
36,59
FD
24,00
-1,39963
36,00369022
36,00
FD
13,60
-2,00748
29,92524690
29,93
FF
12,00
-2,10099
28,99010178
28,99
FF
47,95
NOT ORTALAMASI
17,11
STANDART SAPMA (S)
9
3
7
2
2
2
ÖĞRENCİ SAYISI
HAM NOT
30+ (32)
42,50-47,49
NOT ARALIĞI
Z
T=(z*10)+50
T Skor
HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
1
2
90,00
2,31289
73,12885737
73,13
AA
74,00
1,51598
65,15982980
65,16
BA
73,00
1,46618
64,66176558
64,66
BA
71,00
1,36656
63,66563713
63,67
BB
68,00
1,21714
62,17144446
62,17
BB
60,30
0,83363
58,33634994
58,34
BB
58,90
0,76391
57,63906003
57,64
CB
56,60
0,64935
56,49351231
56,49
CB
56,40
0,63939
56,39389947
56,39
CB
54,60
0,54974
55,49738387
55,50
CB
54,50
0,54476
55,44757744
55,45
CB
54,00
0,51985
55,19854533
55,20
CB
50,10
0,32561
53,25609486
53,26
CC
46,50
0,14631
51,46306366
51,46
CC
46,00
0,12140
51,21403154
51,21
CC
45,60
0,10148
51,01480586
51,01
CC
44,80
0,06164
50,61635448
50,62
CC
42,20
-0,06786
49,32138750
49,32
CC
42,00
-0,07782
49,22177465
49,22
CC
36,00
-0,37666
46,23338931
46,23
DC
34,60
-0,44639
45,53609940
45,54
DC
30,00
-0,67550
43,24500397
43,25
DD
28,60
-0,74523
42,54771406
42,55
DD
26,10
-0,86974
41,30255350
41,30
DD
25,00
-0,92453
40,75468285
40,75
DD
23,80
-0,98430
40,15700579
40,16
DD
23,60
-0,99426
40,05739294
40,06
DD
18,00
-1,27318
37,26823329
37,27
FD
17,00
-1,32298
36,77016907
36,77
FD
16,80
-1,33294
36,67055622
36,67
FD
14,00
-1,47240
35,27597640
35,28
FD
12,00
-1,57202
34,27984795
34,28
FD
43,56
NOT ORTALAMASI
20,08
STANDART SAPMA (S)
3
6
7
2
6
5
ÖĞRENCİ SAYISI
HAM NOT
NOT ARALIĞI
30+ (32)
Z
T=(z*10)+50
00,00-42,49
T Skor
HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
90,00
3,16389
81,63885338
81,64
AA
1
68,00
1,82691
68,26909337
68,27
BA
1
62,60
1,49874
64,98742501
64,99
BB
3
56,70
1,14019
61,40189846
61,40
BB
56,40
1,12196
61,21958355
61,22
BB
54,00
0,97611
59,76106427
59,76
CB
52,40
0,87887
58,78871809
58,79
CB
42,50
0,27723
52,77232609
52,77
CC
42,00
0,24685
52,46846791
52,47
CC
40,80
0,17392
51,73920827
51,74
CC
40,20
0,13746
51,37457845
51,37
CC
39,60
0,10099
51,00994863
51,01
CC
38,00
0,00376
50,03760245
50,04
DC
37,24
-0,04243
49,57573801
49,58
DC
36,78
-0,07038
49,29618849
49,30
DC
36,40
-0,09347
49,06525627
49,07
DC
36,40
-0,09347
49,06525627
49,07
DC
35,60
-0,14209
48,57908318
48,58
DC
34,40
-0,21502
47,84982354
47,85
DC
32,30
-0,34264
46,57361918
46,57
DC
32,00
-0,36087
46,39130427
46,39
DC
30,00
-0,48241
45,17587154
45,18
DD
28,50
-0,57357
44,26429699
44,26
DD
28,20
-0,59180
44,08198208
44,08
DD
26,00
-0,72550
42,74500608
42,75
DD
26,00
-0,72550
42,74500608
42,75
DD
22,00
-0,96859
40,31414063
40,31
FD
22,00
-0,96859
40,31414063
40,31
FD
19,00
-1,15090
38,49099153
38,49
FD
18,00
-1,21167
37,88327517
37,88
FD
18,00
-1,21167
37,88327517
37,88
FD
12,00
-1,57630
34,23697699
34,24
FF
37,94
NOT ORTALAMASI
16,46
STANDART SAPMA (S)
2
5
9
5
5
1
ÖĞRENCİ SAYISI
19
NOT ARALIĞI
47,50-52,49
BAĞIL SİSTEM UYGULANSA DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
ALACAĞI NOT
(BAĞIL SİSTEME GÖRE)
HAM NOT
ALACAĞI HARF NOTU
DAĞILIM (ÖĞRENCI SAYISI)
84,25
AA
1
BA
81,00
BA
2
BA
80,50
BA
73,25
BB
71,50
BB
63,00
CB
59,25
CB
54,50
CC
53,00
CC
CC
51,75
CC
CC
50,00
CC
CC
48,25
DC
40,75
DC
40,00
DD
35,00
DD
34,00
FD
1
DD
25,75
FF
3
FF
25,50
FF
FF
18,50
FF
FF
52,09
NOT ORTALAMASI
19,89
STANDART SAPMA (S)
3
BA
2
BB
2
BB
2
CB
2
CB
4
2
CC
CC
DC
2
5
2
DC
DD
2
3

similar documents