Metody evaluace učení dospělých

Report
Hodnocení efektivity
výuky z pohledu
pedagogiky
Mgr. Ondřej Bárta
Ústav pedagogických věd FF MU
Evaluace: Vymezení pojmu
 Teoretický přístup…
 Metodologie…
 Proces…
 …hodnocení, monitorování a měření určitých jevů.
Druhy pedagogické evaluace
 Evaluace vzdělávacích potřeb
 Evaluace vzdělávacích programů
 Evaluace učebnic
 Evaluace reálné výuky
 Evaluace edukačního prostředí
 Evaluace vzdělávacích výsledků (Průcha, 1996)
 Metaevaluace (Scriven, 1994)
Evaluace vzdělávacích potřeb
 „Zjišťování, monitorování a analýza vzdělávacích potřeb
jednotlivců, různých skupin populace.“ (Průcha, 1996, s. 23)
 Jaké vzdělávání potřebují matky na mateřské dovolené?
Evaluace vzdělávacích programů
 Evaluace osnov, kurikula, vzdělávacího plánu, projektu apod.
 Proč, koho, co, kdy, jak učit?
 Obsah, časová dotace, organizace, participanti,
proveditelnost, efektivita.
Evaluace učebnic
 Hodnocení učebních textů, knih a jiných materiálů.
 Struktura, rozsah, obtížnost, obrázky, použití ve výuce
Evaluace reálné výuky
 Hodnocení zaměřené na charakteristiky a podmínky
vzdělávacích procesů.
 Observace (objektivní), participace (subjektivní)
Evaluace edukačního prostředí
 Hodnocení fyzického a psychosociálního prostředí
vyučování.
 Uspořádání a umístění učebního prostoru
 Klima učební skupiny
Metaevaluace
 Evaluace evaluace.
 Příklad:
Byl evaluační výzkum proveden podle potřeb zadavatele? Byly
závěry evaluačního výzkumu správně interpretovány?
Výsledky a efekty
 Výsledek:
Okamžitě měřitelná skutečnost.
 Efekt:
Dlouhodobě pozorovatelná změna.
Model efektivnosti vzdělávacích
procesů
 1) Vstupní determinanty (žák, učitel, prostředí)
 2) Procesuální determinanty (reálná výuka)
 3) Výsledky (kognitivní a afektivní)
 4) Efekty (ekonomické a mimoekonomické)
Evaluace vzdělávacích výsledků
 „Jde o … zjišťování, měření a vyhodnocování vzdělávacích
výsledků žáků či jiných subjektů vzdělávání, které jsou
dosahovány působením vzdělávacích procesů.“ (Průcha,
1996, s. 24)
 Příklad:
Test po skončení vzdělávací aktivity. (Kolik se toho naučili?)
 Kognitivní (vědomosti) a afektivní (postoje) složka
Evaluace vzdělávacích výsledků:
Příklady možných přístupů
 Srovnání výsledků stejných předmětů na různých školách
 Srovnání výsledků stejných předmětů na jedné škole
 Hodnocení vzdělávacích výsledků absolventů škol
 Komplexní evaluace vzdělávacích výsledků
Evaluace vzdělávacích efektů
 Hodnocení dlouhodobých dopadů vzdělávací aktivity.
 Příklad:
Skupinový rozhovor půl roku po ukončení vzdělávací aktivity.
(Kolik toho doposud používají? Kolik toho bylo použitelného v
praxi?)
Evaluace vzdělávacích efektů
 Ekonomické efekty:
Spojitost mezi délkou vzdělání a platovým ohodnocením
pracovníka.
 Mimoekonomické efekty:
Životní úroveň a uspokojení, vliv vzdělání na spotřebu, změny
v sociální struktuře společnosti.
Sumativní versus formativní
evaluace
 Sumativní:
Souhrnná, celková. Obvykle po skončení aktivity, nemá vliv na
její průběh.
 Formativní:
Průběžná, korektivní. Obvykle v průběhu aktivity, může mít
dopad na další průběh aktivity.
Úrovně evaluace
 Na úrovni školy
 Meziškolní (města, kraje…)
 Národní
 Mezinárodní
Evaluace pomocí standardů
 Cílové standardy → Učební látka
 Hodnotící standardy → Evaluační postup
Praktické aplikace: Evaluace
programu Mládež v akci – RAY
project
 Metodologie:
Dlouhodobý mezinárodní komparativní kvantitativní výzkum.
 Výhody:
Více pokrytých témat v průběhu času (neformální vzdělávání,
vliv na účast na trhu práce apod.), velká variabilita sesbíraných
dat, možnost mezinárodní komparace.
 Nevýhody:
Finanční, personální a logistická náročnost.
Praktické aplikace: Evaluace
seminářů pro školitele mládeže
 Metodologie:
Univerzální a dynamický online dotazník s periodickým cyklem
vyhodnocování.
 Výhody:
Univerzálně použitelný nástroj pro různá školení, upravitelný do
podoby feedbacku pro organizační tým.
 Nevýhody:
Špatné zacházení s dotazníkem (lidský faktor), absence
okamžité analýzy.
Praktické aplikace: Evaluace
konkrétního vzdělávacího kurzu
 Metodologie:
Pre-test, post-test dotazník a po určitém časovém odstupu
ohnisková skupina.
 Výhody:
Možnost porovnat okamžité a obecné výsledky s konkrétními a
dlouhotrvajícími efekty.
 Nevýhody:
Nepřítomnost kontrolní skupiny v pre- a post-testu.
Závěrem…
 Propojujte teorii s praxí!
 Buďte upřímní!
 Počítejte s evaluací dopředu!
 Berte výsledky evaluace v potaz!
 Nebojte se negativ, svět je jako šachovnice!
Použité zdroje
 Knox, A.B. 2002. Evaluation for Continuing Education.
 Looney, J. 2008. Teaching, Learning and Assessment for
Adults.
 Průcha, J. 1996. Pedagogická evaluace.
Díky za pozornost!

similar documents