Ateriální katetr URL

Report
KANYLACE ARTÉRIE
Martina Kubínová, DiS
Bc. Ivana Krahulcová
CO
JE TO ZA VÝKON?
Výkon, při kterém lékař punktuje a kanyluje
artérii.
 Slouží k monitoraci arteriálního tlaku a odběrům
krve
 Nejčastější místo zavedení: a.radialis
 Dále a.brachialis, a.femoralis

INDIKACE
hemodynamicky nestabilní pacient: šokové stavy,
hypertenzní krize, hypotenze
 dlouhé operační výkony
 ventilačně nestabilní pacient (nutnost
opakovaného a častého vyšetření krevních plynů)
 nutnost opakovaných krevních odběrů

KONTRAINDIKACE
krvácivé stavy
 infekce v místě vpichu

PŘÍPRAVA
POMŮCEK
Sterilní stolek (sterilní arteriální jehla, sterilní
rukavice, ústenka, sterilní tampony a čtverce,
sterilní nástroje – pinzeta, jehelec, nůžky, 1
sterilní roušky, sterilní plášť, sterilní šití
s jehlou, krytí)
 Set na proplach artérie - 500ml NaCl + 5000j.
heparinu, přetlaková manžeta nastavená na
300mm Hg, infuzní stojan

PŘÍPRAVA
PACIENTA
Podat pacientovi dostatek informací o přípravě,
průběhu a ošetření po výkonu (pokud pacient
není v bezvědomí či umělém spánku)
 Upozornit pacienta na větší bolestivost při
aplikaci kanyly
 Oholit místo vpichu, zajistit vhodnou polohu HK
– extenze zápěstí, zafixovat HK
 Kontrola fyziologických funkcí
 Allenův test

ASISTENCE
SESTRY
Lékař provede vyhmátnutí místa vpichu a sestra
provede desinfekci kůže a překontroluje a
zabezpečí polohu pacienta.
 Sestra asistuje lékaři při zavádění kanyly do
artérie.
 Sestra po celou dobu výkonu s pacientem
komunikuje, uklidňuje ho, sleduje celkový stav,
FF.

PÉČE O PACIENTA
PO
VÝKONU
Sterilně zakrýt kanylu a za 24 hodin převázat
 kontrola FF
 Připojit přetlakovou manžetu a proplach,
kontrolovat umístění setu s komůrkami (do výše
P srdeční síně)
 Kontrola místa vpichu
 Kontrola funkčnosti kanyly (artefakty)
 Kalibrace systému
 Fixace končetiny pacienta
 Označení, že se jedná o kanylovanou arterii
 Záznam do dokumentace (datum, čas, přesné
místo)

PÉČE O POMŮCKY PO VÝKONU
Dekontaminace nástrojů
 Likvidace mandrénu (kontejnery na nebezpečný
odpad)
 Sterilizace pomůcek dle zvyklosti oddělení

KOMPLIKACE
Hematom v místě vpichu
 Otok
 Trombóza artérie a následná embolizace
 Ischémie
 Infekce
 Krvácení
 Zalomení kanyly, ucpání kanyly
 Vytažení kanyly

DĚKUJEME
ZA POZORNOST

similar documents