pptx

Report
STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ
FF UP
2014/2015
OBSAH
1
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY…………………………….. 3
2
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM……………………………………………………… 4
2.1
1. ročník bakalářského studia………………………………………………… 4
2.2
2. ročník bakalářského studia……………………………………………….. 4
2.3
3. ročník bakalářského studia……………………………………………….. 5
2.3.1
Ukončení bakalářského studia………………………………………………. 5
2.3.2
Prodloužení studia………………………………………………………………… 5
2.4
4. ročník bakalářského studia……………………………………………….. 6
2.5
5. ročník bakalářského studia………………………………………………… 6
3
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM…………………………………. 7
3.1
1. ročník navazujícího magisterského studia……………………...... 7
3.2
2. ročník navazujícího magisterského studia…………………………. 7
3.2.1
Ukončení navazujícího magisterského studia……………………….. 8
3.2.2
Prodloužení studia………………………………………………………………… 8
3.3
3. ročník navazujícího magisterského studia…………………………. 9
3.4
4. ročník navazujícího magisterského studia…………………………. 9
4
MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE……………………………..
10
2
1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY
1. Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je
důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č.
111/1998 Sb.
•
•
2. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po termínu 7. 9. 2015
nebudou
pro akademický rok 2014/2015 započítány. (Databáze STAG bude pro
veškeré vkládání výsledků za akademický rok 2014/2015 uzavřena
dne 8. 9. 2015 v 15 hod.)
V Olomouci dne 1. 9. 2014
PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.
Proděkanka pro studijní záležitosti FF UP
3
2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
2.1 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016
postoupit do 2. ročníku, musí
i.
v průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z
předmětů typu A, B a C. U některých oborů je postup do druhého ročníku
podmíněn vykonáním souborné postupové zkoušky (SPZ). Doporučujeme však
60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 180 kreditů).
2.2 2. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit
do 3. ročníku, musí:
i.
ii.
V průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z
předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem
kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
4
Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný –
na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním
oddělení i mimo úřední hodiny.
2.3 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium
ukončují anebo prodlužují studium do 4. ročníku.
2.3.1 UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku (SZZk), případně
obhajovat bakalářskou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním
semestru VŠECHNY předměty SZZk. V termínech stanovených harmonogramem si pak
zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 180 kreditů
u jednooborového i dvouoborového studia:
i.
ii.
iii.
iv.
Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).
Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B)
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně 180 kreditů.
2.3.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA
K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium
o další rok musí:
i.
V průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů
z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem
kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.
5
ii.
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
2.4 4. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:
a) ukončují studium (viz. 2.3.1)
b) prodlužují studium do 5. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní
době (viz 2.3.2.)
Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo v akademickém roce
2014/2015 již jen méně než 40 kreditů, musí si k tomu, aby ukončil 4. ročník studia
a mohl prodloužit své studium o další rok:
i.
Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty.
ii.
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
2.5 5. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
(NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)
Studenti v tomto roce ukončují studium.
Podmínky ukončení viz. 2.3.1. Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce
6. roku bakalářského studia.
6
3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
3.1 1. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO
STUDIA
K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016
postoupit do 2. ročníku, musí
i.
v průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z
předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k
povinnosti získat za studium 120 kreditů).
3.2 2. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO
STUDIA
Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce:
• ukončují studium (3.2.1)
• prodlužují studium do 3. ročníku (3.2.2)
7
3.2.1 UKONČENÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), případně obhajovat
diplomovou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru
VŠECHNY předměty SZZk. V termínech stanovených harmonogramem si pak
zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 120 kreditů
u jednooborového i dvouoborového studia:
i.
ii.
iii.
iv.
Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).
Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B)
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně 120 kreditů.
3.2.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA
K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl prodloužit své studium
o další rok, musí:
i.
ii.
V průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z předmětů
typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů
získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
8
3.3 3. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:
a) ukončují studium (viz 3.2.1)
b) prodlužují studium do 4. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní
době (viz 3.2.2.)
Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo již jen méně než 40
kreditů, musí si k tomu, aby ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o
další rok:
i.
Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty
ii.
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.
3.4 4. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO
STUDIA
(NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)
Studenti v tomto roce ukončují studium.
Podmínky viz 3.2.1.
Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 5. roku navazujícího
magisterského studia.
9
4. MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE
Pro studenty souvislého pětiletého magisterského studia Psychologie platí stejné
studijní povinnosti jako pro navazující magisterské studium (tj. Psychologie 4. – 5.
ročník).
Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 8. roku magisterského studia.
10

similar documents