lederseminar 11. sept. 2014 - Fremtidensfolkeskole

Report
VISIONSPROCES
Aalborg kommune
Skoleforvaltningen
”Skolevæsnet i Aalborg
skal op i et nyt gear”
”Vi skaber et godt liv i
et godt samfund”
Nemmere
Sjovere
Bedre
AGORA
Thøger, Andreas og Jakob
Visionsprocessens faser og logikker
Involvering = Implementering
Involverende demokratiprocesser i stor scala
Vision for Aalborg skolevæsen
Visionsprocessen forløber over de kommende ca. 7 måneder og
vil være en særdeles inddragende proces hvor:
• 200 ledere
• 4000 medarbejdere
• 20.000 børn og deres forældre
• Forenings- og erhvervsliv
• Politikere og ungepolitikere
Inddrages i aktivt at producere en klar, tydelig og nyttig vision for
skolerne i Aalborg.
Mål & Præmisser
•
Alle 20.000 elever har været direkte involveret i aktiviteter tilknyttet visionsprocessen
og oplever sig repræsenteret og centrale i visionsprocessen.
•
Alle 4200 medarbejdere har bidraget aktivt til tilblivelsen af visionen også udover den
del af processen der foregår i ”Gigantium”
•
Alle 4200 medarbejdere oplever sig som de vigtigste aktører i skabelsen og
realiseringen af visionen, og de kan allerede i 2014 se hvilke handlinger, der bør være
deres første individuelle bidrag til realiseringen af visionen.
•
Alle 4200 medarbejdere kan se gode muligheder for at øge kvalitet, motivation og
arbejdsglæde for dem selv og eleverne gennem realiseringen af visionen.
•
Alle forældre har reelt haft mulighed for at bidrage til visionen direkte og
repræsenteret.
•
Forældrebestyrelser og elevråd skal spille en aktiv rolle i skabelse af visionen
•
Foreninger, kultur og erhvervsliv skal være en del af processen og har haft gode
muligheder for at forpligtige sig, enten direkte eller repræsenteret.
•
Sociale medier skal gennem processen bevise sit værd som en mulig vej til styrket
inddragelse og styrkelse af demokratiske processer.
•
Det politiske udvalg skal sammen med U-FL være synlige, ramme- og målsættende
for processen, og de skal være insisterende på inddragelse.
•
Ungebyrådet skal være reelt inddraget i både proces og udvikling af produkt.
Vision
HVORFOR
Vi vil skabe kvalitet
Vi vil skabe arbejdsglæde
Vi vil skabe respekt og samarbejde
HVORDAN
Alle med tilknytning til skoleområdet skal bidrage til den vision der skal
være pejlemærket for de kommende års arbejde og udvikling.
Visionen skal blive konkret og nærværende for vores praksis
De kommende 7 måneder arbejdes der i tre faser:
• Åbnefase – Mange stemmer aktiveres, fremtiden produceres.
• Ordnefase – Vi skaber retning
• Lukkefase – Vi leverer et brugbart resultat
Ved organisationens vision forstår vi:
Valg af retning for organisationen, hvor
ledelsen/medarbejdere har udviklet et mentalt
billede af en mulig og ønskværdig fremtidig
position.
Det afgørende i i udviklingen er, at visionen
udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv
fremtid for organisationen – en fremtid, der på
afgørende områder er bedre end den
nuværende
“I believe that this nation should commit itself to
achieving the goal, before this decade is out,
of landing a man on the moon and returning
him safely to the earth.”
JFK, Man on the Moon Speech Joint Session of Congress May 25, 1961
Alle syv nøglekomponenter for en stærk vision er tilstede:
• HVEM - (the nation)
• HVAD - (land on the moon)
• HVORDAN - (land a man on the moon)
• LØFTE - (return him safely)
• GEOGRAFISK FOKUS (Beskeden var til USA og Verden)
• MÅL - (land a man on the moon and return him safely)
• HVORNÅR - (by the end of the decade.)
Tre faser i flere spor
PROCESSEN
Åbne fase: Stemmer aktiveres, fremtiden produceres
Prøvehandlinger i alle team
Leder
Seminar U-FL:
“Den
store
Fortælling”
Intention +
proces
Prøvehandlinger i alle team
Elevaktiviteter
Seminar:
Visions
agenter
Elevrådsfor
mænd +
kontakt
Lærere
Logo
Seminar:
Visions
agenter
Elevrådsformænd
Kontakt Lærere
Åben skole
”GreenRoom”
September - Oktober
Åben skole
med
interessente
r omkring de
n enkelte
Skole
Ordne fase: Vi skaber retning
Live streaming
Prototyper laves
Leder
Seminar –
udvidet FL
GIGANTIUM
Bogproces
Visionsproces
Interessent
visionsseminarer
Greenroom
November - Januar
Lukke fase: Vi leverer brugbare resultater
Januar - Februar
Dokument gennemskrives
Dokument gennemskrives
Målseminar for
Skolelederne
– Udvidet FL
Vision/Mission
Dokument afleveres til
Gennemskrivning før politisk
behandling
Dokument afleveres til
politisk behandling
“BUDDY SKOLER”
Skole B
Skole A
Skole C
OPGAVE/ANSVAR:
• Spørge hinanden til
råds
• Opdatere hinanden
• Engagere hinanden
og spil hinanden gode
Retten til Holdning
Vs.
Pligten til Handling
Kommunikation og Sociale medier
KOMMUNIKATION
Facebook er gennemgående kommunikations kanal
• Kan aktivere mange og kan påvirke selvforståelsen i positiv retning
• Gør det muligt at samle valid datagrundlag til at formulere vision
Supplerende kanaler
•
•
•
•
•
•
Nyhedsbreve
Info mails
Video oplæg
Lederoplæg
Bogudgivelse
Medier
MEGET KOMMUNIKATION FRA MANGE = KVALITET
Visionsprocessens forskertilknytning
Anders Kristian Munk
Lektor
Teknoantropologi, AAUCPH
Anders Koed Madsen
Adjunkt
Teknoantropologi, AAUCPH
Baggrund for brugen af digital metode
Digitale metoder udnytter de særlige kvaliteter ved data fra
sociale medier som f.eks. Likes, delinger, hashtags, posts,
billeder og videoer:
1)
Data er produceret af en bred vifte af aktører som en del af deres daglige
praksis. Der er således mindre ’forsker-påvirkning’ af det indsamlede data.
2)
Data produceres kontinuerligt i ’real-tid’. Der er således mulighed for konstant
feedback på visions-processen.
3)
Data er baseret på relationelle sammenhæge. Der er således mulighed for at
visualisere overraskende og dynamiske grupperinger i forhold til diskussionen
om skolevæsenet.
4)
Data er både kvantitativt og kvalitativt. Der er således mulighed for at visualisere
interessante sammenhænge og derefter gå i dybden med det kvalitative indhold.
- Strukturerede Facebook samtaler-
PÆD.PERS
LEDERE
ELEVER
POLITIKERE
FORÆLDRE
INTERESSENTER
Eksempel – Sofie og Michael
Sofie på seks er lige startet i skole og kommer glad hjem fra skole
– Far Michael spørger til hendes dag.
M: Du ser glad ud – Hvad er der sket i skolen i dag?
S: Vi skulle fortælle om os selv til hele klassen og jeg var så
nervøs – men det gik godt
M: Stærkt – Hvad skete der? – Hvad gjorde læreren? Hvad gjorde
du? Hvad gjorde de andre børn?
S: Læreren tog mig i hånden i starten! Jeg snakkede bare! De
andre børn klappede!
Michael går på FB og skriver #forældre ”det lille eksempel” + hans
udtryk for at dette er en god praksis – exceptionel praksis
Opgaver for ledere
Motivere til brug af FB
• Elever
• Forældre
• Forældrebestyrelser
• Ansatte
• Interessenter
Forlange brug af FB
• Lederteam
• Nøglemedarbejdere
• Team
Gå forrest i brugen af FB
• Ja tak
HUSK:
Alle skal give sig til kende på FB
• #elev
• #lærer
• #pædagog
• #leder
• #forældre
• #xxxxx
PRAKSISFORSKNING
- Medarbejderinddragelse i skabelse af fremtiden gennem
Prøvehandlinger, Prototyper og Standarder
Organisationers forhold til viden
Den traditionsbårne: vi gør, som vi altid har gjort
Videns forbrugeren:
Vi gør det, andre kan vise
virker
Videns producenten:
Vi udvikler ny viden til os selv
og andre
Praksisforskning. Fase 1: åbne fase
”Prøvehandlinger”
Prøvehandling = En afgrænset, beskrevet afprøvning af fremtidig
(undervisnings)praksis
Betingelser: Prøvehandlingerne vælges med udgangspunkt i
skolereformens indhold. Se liste med ”temaer” til inspiration
Lærere og pædagoger: Laver ”prøvehandlinger” (selv og i årgangsteam).
Dvs. afprøver praksisser for at skabe synlig læring (se skabelon)
Leder: spørger og rammesætter (se skabelon)
Pædagogiske konsulenter: Kan hidkaldes til inspiration til opstart af
arbejdet og/eller inspiration/fremdrift til det videre arbejde (både
ledere og medarbejdere)
Prøvehandlinger (skabelon til alle medarbejdere)
Læringssituationen: Hvad er
sammenhængen omkring
prøvehandlingen?
Læringsmål: Hvilke læringsmål har
prøvehandlingen?
Faglige overvejelser: Hvilke faglige
overvejelser og evt.
forskningsmæssig viden ligger til
grund for prøvehandlingen?
Handlinger: Hvem gør hvad ?
Tegn på læring: Hvilke tegn på
læring kigges der efter?
Mulig Temaliste
• Læringsmål og evaluering
• Læringssamtaler: feedback, feedforward og feedup
• Lektiehjælp og faglig fordybelse
• Motion og bevægelse
• Understøttende undervisning: Den åbne skole
• Inkluderende læringsfællesskaber: klasseledelse
• Elevens alsidige udvikling
• Integrerede dimensioner: innovation, international/global og it(?)
• Læringsmål i fritidstilbuddet
Prøvehandlinger (skabelon til alle medarbejdere)
Læringssituationen: Hvad er
sammenhængen omkring
prøvehandlingen?
Drengehold fra 4. og 5. klasse, natur og
teknik ved søen, skolespor med QR
koder, ferskvandsbiotop
Læringsmål: Hvilke læringsmål
har prøvehandlingen?
Eleverne kan kategorisere indsamlede dyr
på baggrund af egne kriterier
Faglige overvejelser: Hvilke
faglige overvejelser og evt.
forskningsmæssig viden ligger
til grund for prøvehandlingen?
Koble elevernes faglige viden med
praksiserfaring
Læringsstrategier
Faglige fællesskaber på tværs
Handlinger: Hvem gør hvad ?
Lærerne udvikler QR opgaver sammen
med naturvejleder, 1 lærer planlægger det
praktiske, på dagen stilles spørgsmål…
Eleverne følger spor og løser opgaver
Tegn på læring: Hvilke tegn på
læring kigges der efter?
Eleverne kan:
- sorterer i farve, ben mv.
- kan forklare forskelle og ligheder
- kan begrebsliggøre sine fund
Prøvehandlinger (skabelon ledere):
Spørgsmål de stiller til medarbejderne/årgangsteam
3 faste spørgsmål til
medarbejderne
Hvilke af dine/jeres
prøvehandlinger har I særlig grad
skabt synlig læring?
Hvordan har andre (børn, forældre,
kolleger) set, talt om og handlet på
prøvehandlingen?
Hvordan kan vi gøre mere af det,
der virker? (og dermed øge den
synlige læring)
Egne noter fra samtalerne
Praksisforskning - Fase 2:
Ordne fase ”Prototyper produktion”
En prototype illustrerer (med tekst, billeder, film, mm.) en undervisningspraksis,
der skaber synlig læring. En prototype er mere velbeskrevet end en
prøvehandling og har gennem praksis vist sit værd. Mål: alle årgangsteam i
Aalborg producerer én prototype.
Prototypen: skal a) Bygge på erfaring/evidens fra prøvehandlinger fra fase 1 og
b) Være en ”mini-udgave” af den fremtidige virkelighed, lærere og pædagoger
ønsker at skabe (se skabelon)
Ledere: skabe betingelser for at prototype laves - Pædagogiske konsulenter: Kan
hidkaldes til sparring
Planlægningsdag 9/12 med ledere:
• Medbringer årgangsteamenes prototyper. Disse kategoriseres efter ”temaliste”
og dertil de ”nye kategorier”, der er opstået gennem eksperimentering.
• Ledere laver ”første kvalificering”: Hvordan bliver prototyper klar til Gigantium?.
• Årgangsteam: færdiggør prototype mellem 9/12 og 8/1.
Skabelon: fra prøvehandlinger til prototyper
1. Årgangsteamet udfylder skabelon (næste slide). Dette
gøres ved:
2. Årgangsteamet evaluerer udførte prøvehandlinger ved
at undersøge: Ud fra tegn på læring, hvilke af vores
prøvehandlinger var så mest virkningsfuld?
3. Teamet laver ud fra dette én prototype for fremtidig
praksis
Prototyper (skabelon til alle medarbejdere)
Læringssituationen: I hvilken
sammenhæng bruges prototypen?
Læringsmål: hvilken læring ønskes skabt?
Faglige overvejelser: hvilken faglig og
forskningsmæssig viden ligger til grund?
Handlinger: Hvem gør hvad for at skabe
læringsmålene?
Tegn på læring: hvilke tegn på læring har vi
set?
Betingelser: Beskriv de afgørende
omstændigheder der skal være til stede for at
prototypen virker
Materiale: Hvilket materiale har vi samlet til
prototypen, som andre kan bruge (videoklip,
fagligt materiale, billeder af praksis, mm.)?
Guideline til prototypen: hvilke anvisninger til
handling gives til andre der ønsker at bruge
prototypen?
Praksisforskning
Fase 2: Ordne fase Gigantium ”Prototyper selektion”
Mål: at udvælge de prototyper, der skal indgå i visionsbog for
fremtidig praksis = Standard for fremtidig praksis
Aktivitet på Gigantium:
a) Prototyper præsenteres i grupperne.
b) Deltagerne på Gigantium-dagen vælger, hvilke prototyper der
skal indgå i den endelige bog = selektion af effektfuld og
ønsket praksis
c)
Feedback på prototype: hvad skal tilføjes, så prototypen kan
omdannes til standard (samme skabelon som til prototype)
Praksisforskning
Fase 3: lukke fase –
Standarder, bog, formidling og anvendelse
Standarder: færdiggøres af årgangsteam med støtte fra
læringskonsulenter (deadline: 23/1)
Redigering og opsætning af bog:
Formidling: Bogen gives til alle børn, medarbejdere og
forældre
Anvendelser: Alle inviteres (brev) til at bruge bogen og til at
fortsætte med at udvikle og skabe resultater
Praksisforskning
Fase 4: Efter fase – Inspiring learning life
• Læringsfestival i Drammen med ekstra ordinære
resultater.
• 5-10 pædagogisk personale udvælges.
Lederens opgaver:
Prøvehandlinger, Prototyper, Standarder
Info om prøvehandlinger
Hjælp til prøvehandlinger
Spørgsmål til prøvehandlinger
Rammesætte prototyper
Indsamle prototyper
Kvalificere prototyper
Standarder
9/12
8/1
23/1
VISIONSAGENTER
Eleverne som agenter for skabelse af fremtiden
”Treenigheden” - Elevinddragelse
Ledelse
Kontaktlærer
Elevråd
VISIONSAGENTERNE mm.
Elevaktiviteter
Seminar:
Visions
agenter
Elevrådsfor
mænd +
kontakt
Lærere
Logo
Interessent
visionsseminarer
Seminar:
Visions
agenter
Elevrådsformænd
Kontakt Lærere
Åben skole
”GreenRoom”
Åben skole
med
interessente
r omkring de
n enkelte
Skole
Reaktioner - Kontaktlærene
Elevsporet
-
Fedt med et bottom-up perspektiv på visionsprocessen
-
Fedt at elevernes stemme høres og inddrages i arbejdet med visionen
-
Fedt med flahsmobs – det vil eleverne synes er sjovt
-
God idé at skabe positiv opmærksomhed
-
Dejligt at der gives indflydelse og plads til både elevernes og lærernes stemme i visionsprocessen
-
Vigtigt med tryghed for de mindste elevrødder, så seminarerne bliver en god oplevelse
-
Vigtigt at få fat i processen fra starten af, så den opleves som energigivende
-
Timingen er ikke god ift. ressourcer på skolerne – lederne bliver vigtige ift. at skabe tid og plads til arbejdet
-
Det er en stor opgave – der kræver ressourcer af både kontaktlærerne og elevrødderne
-
Håber at det bliver en anderledes vision, når inddragelsen er så massiv – vigtigt at måle flere steder; både resultatet og
processen er vigtig
Hej Lasse
Tak for et godt møde i går - super spændende projekt, og jeg synes, at timingen er perfekt. Passer meget godt ind i
skolereformen.
Forventninger til lederne
Seminar:
Visions
agenter
Elevrådsfor
mænd +
kontakt
Lærere
Logo
• Informer resten af lærerværelset om
processen. Gerne kort update hver uge.
• Frigør Kontaktlærerne til at deltage
• Sikre at forældrene er informeret
• Sikre at eleverne er informeret og
repræsenteret
Elevaktiviteter
Generelt:
• Poste små oplevelser I processen på facebook
• Bakke op om lærere og elever I processen
• Opfordre til at filme, tage billeder og poste
på facebook
• Være klar til at kunne besvare spørgsmål fra
forældre, presse, politikere og andre..
Forventninger til lederne
Seminar:
Visions
agenter
Elevrådsformænd
Kontakt Lærere
Åben skole
”GreenRoom”
Åben skole
med
interessenter
omkring den
enkelte
Skole
• Informer kontaktlærer om interessenter ift.
åben skole.
• Sikre at der er kontakt til interessenterne og
at de er inviteret – Sende spørgsmål til
interessenter så de forbereder sig.
• Sikre at kontaktlærerne kan deltage
• Lederen deltager sammen med
kontaktlæreren og elevrådsformand +
næstformand.
• Byder velkommen og sætter rammen.
• Elever fortæller om god læring og lærerne
supplerer.
• Interessenterne fortæller om hvad de er
optaget af, som kan blive interessant for den
enkelte skole.
Åben skole
“Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund
ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer
eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne
lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund”. UVM
STATEMENTS fra arrangement den 7. maj 2014
”Udvikle elevernes rettethed mod omverdenen.”
”Nysgerrighed, involvering, forståelse for samfundslivet”.
”Pirre fantasien og skabe lyst til nye ”livsmål” eller
interesser”.
”Fokus på kobling mellem elevernes læring i skolen og
elevernes læring i samarbejde udenfor skolen”.
Forventninger til lederne
Interessent
visionsseminarer
Interessent seminarerne styres af
AGORA. Her skaber interessenter
input til visionsprocessen, på
baggrund af åben skole
arrangementerne.
Ledelsesdeltagelse ikke
påkrævet, men er altid meget
velkommen
Forældre &
Forældrebestyrelser
Forældrebestyrelser
Formænd - to seminarer
• 18. Sep – Introduktion til processen og materiale til
forældrebestyrelsesarbejde og fokus på forældreinddragelse
• November – Opsamling og kondensering af
Bestyrelsesarbejdet – Produktion af input til vision
Forældrebestyrelsesarbejde
• Forældrebestyrelserne arbejder med udleveret materiale op til
bestyrelsesmøde og på bestyrelsesmøde.
• Forældrebestyrelsen aktiverer forældregruppen i
visionsprocessen
Forældreinddragelse
Alle forældre aktiveres i at undersøge god praksis – Der
fokusere især på to områder:
Børns læring
• Forældre undersøger hvad der sker når deres børn
virkelig lærer noget – Fagligt og socialt
• Forældre formidler konkrete eksempler
Forældresamarbejde
• Forældre registrer hvad de selv gør og hvad læreren gør
når forældresamarbejdet er bedst
• Forældre formidler konkrete eksempler
Lederopgaver vedr. forældreinddragelse
Bestyrelser og formænd
• Lederne deltager i seminar for bestyrelsesformænd
• Ledere tilbyder formænd aktiv støtte til formændendes
opgaver
Alle forældre
• Opfordrer til forældre deltagelse gennem sædvanlige
kommunikationskanaler
• Støtter elever, elevrådsformænd og kontaktlærere i deres
aktiviteter vedr. forældreinddragelse
Eksempel på ”FB-indlæg”
– fagligt/motion og bevægelse
#forældre - Min søn Asger er en aktivt dreng og i går kom
han super glad hjem og fortalte at deres matematiklærer
havde sendt dem i skolegården for at lave regneløb i
matematik. Asger havde været rigtig glad for timen og
synes selv at han havde lært en masse, han havde især
lært en ny måde at gange på som han synes er meget
sjovere og lettere. Skønt med lærere, der tænker i
alternative læringsstile – til gavn for de aktive elever.
Eksempel på ”FB-indlæg” – socialt
#forældre - Da jeg lagde min datter Smilla i seng i aftes, efter
hun havde haft første skoledag på Skansevejens Skole,
fortalte hun mig hvad de havde lavet på klassen. Hende
og hendes klassekammerater skulle hver rejse sig og
fortælle kort om deres familie. Læreren havde formået at
gøre klasserummet så trygt, at Smilla have rejst sig i
forsamlingen og fortalt om hendes mor, far og lillebror. Så
sejt af Mille og godt arbejde af hendes nye klasselærer.
Produkter – 15. september 2014
Den 15.09.14 ligger der følgende materiale klar i jeres mail
-
Præsentation af visionsprocessen, herunder prøvehandlinger
-
Skabeloner til arbejdet med prøvehandlinger
-
FAQ med svar på de mest gængse spørgsmål
-
Temaer og eksempel til inspiration for prøvehandlinger
-
Link til www.facebook.com/aalborgkommunesskoler
-
FB introduktion og vejledning
-
Link til hjemmeside med relevant materiale
Det vigtigste
• ”Nemmere, sjovere og bedre”
• ”Vi hjælper hinanden”
• ”Ikke en ny reform – men Aalborg kommunes udgave af
skolereformen”
• ”Bøvl er et vilkår – fælles vej er målet”
• ”Vi tror på at vores medarbejdere og ledere er dygtige”
”Vi skaber et godt liv i
et godt samfund”

similar documents