********* 1

Report
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σ.Τ.ΕΦ.
ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Μάρτιος 2012
Μιχαήλ Βλαχογιάννης
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Νικόλαος Απ. Καμπούρας
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ανάθεση εργασίας
στον ενεργειακό
επιθεωρητή
Έκδοση Αρθμ.
Πρωτοκόλλου
ενεργειακής
επιθεώρησης
Συλλογή
διαθέσιμων
στοιχείων (σχέδια,
μελέτες)
Έκδοση
Πιστοποιητικού
Ενεργειακής
Απόδοσης
Υπολογισμοί
ενεργειακής
απόδοσης
Επί τόπου επίσκεψη
και επιθεώρηση του
κτιρίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πηγές συλλογής στοιχείων:
 Φάκελος οικοδομικής άδειας.
 Αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια Η/Μ
εγκαταστάσεων από μελετητή, κατασκευαστή ή
εγκαταστάτη.
 Δελτία αποστολής και πιστοποιητικά δομικών
υλικών και Η/Μ συστημάτων.
 Αρχείο συντήρησης κτιριακών και Η/Μ
εγκαταστάσεων.
 Καταναλώσεις ενέργειας από αντίστοιχους
λογαριασμός ή συστήματα καταγραφής.
 Πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στην επί τόπου επιθεώρηση του κτιρίου ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί:
 Στις μετρήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του
κτιρίου για την εκπόνηση κατόψεων και τομών, εάν δεν
είναι δυνατή η ανεύρεση αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 Στον ποιοτικό έλεγχο και κυρίως στον τρόπο κατασκευής
των
δομικών
στοιχείων.
Θερμομόνωση,
είδος
τοιχοποιίας κλπ.
 Στην καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
αμπερόμετρο (κοινώς τσιμπίδα) και στην κατανάλωση
καυσίμου.
 Στην καταγραφή των επιπέδων φωτισμού, λουξόμετρο
και στην καταγραφή της απορροφώμενης ισχύος.
 Στην καταγραφή εσωτερικών συνθηκών χώρου,
θερμοκρασία, υγρασία.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Βασικό σημείο αναφοράς στις διάφορες
ενέργειες του ενεργειακού επιθεωρητή είναι η
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.
Η εν λόγω ΤΟΤΕΕ δίνει κατευθυντήριες
οδηγίες και επεξηγήσεις για την διαδικασία
επιλογής των κατάλληλων παραμέτρων και
δεδομένων και περιέχει παραδοχές και
εναλλακτικές τιμές που χρησιμοποιούνται στις
περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα κάποια
δεδομένα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο διαχωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες,
ναι μεν εναπόκειται στην ευχέρεια του
επιθεωρητή πρέπει όμως να βασίζεται στα
κριτήρια του ΚΕΝΑΚ:
 Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία διαφέρει
περισσότερο από 4o C.
 Όταν υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση
και διαφορετικό ωράριο λειτουργίας.
 Όταν υπάρχουν χώροι που τροφοδοτούνται
από διαφορετικά συστήματα κλιματισμού
(θερινού, χειμερινού).
 Όταν υπάρχουν χώροι που επηρεάζονται σε
διαφορετικό βαθμό από το περιβάλλον.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επαγγελματικέ
ς στέγες
Γραφεία +
Καταστήματα ζώνες
ανάλογα με το
ωράριο
Μόνο γραφεία μία
ζώνη
ΓΙΑ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πολυκατοικίε
ς
Μία ζώνη
Κτίρια από
γυαλί και
μέταλλο
Ζώνες σύμφωνα με
χρήση,
προσανατολισμό,
ωράριο
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι εσωτερικές
συνθήκες του
χώρου καθορίζονται
από την χρήση
Η ΤΟΤΕΕ 20701
καθορίζει ποιες
μπορεί να είναι οι
χρήσεις ενός χώρου
Στον υπολογισμό της
ενεργειακής απόδοσης
λαμβάνονται υπόψη
και τα εσωτερικά
θερμικά φορτία
Σε περίπτωση που η
χρήση του υπό
επιθεώρηση κτιρίου δεν
περιλαμβάνεται στην
ΤΟΤΕΕ επιλέγεται η
πλησιέστερη χρήση
Οι εσωτερικές
συνθήκες ενός χώρου
επίσης καθορίζονται
από την ΤΟΤΕΕ
20701
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο Ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια
και εγκυρότητα των διαθέσιμων αρχιτεκτονικών σχεδίων, με
βάση την καταγραφή των δικών του μετρήσεων.
Σε περίπτωση απόκλισης ή έλλειψης αρχιτεκτονικών
σχεδίων ο ΕΕ μπορεί:
I. Να κάνει αποτύπωση των αποκλίσεων στα υφιστάμενα
σχέδια. Σε καμία περίπτωση ο ΕΕ δεν είναι
υποχρεωμένος να συντάξει νέα σχέδια.
II. Να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή την σύνταξη
νέων αρχιτεκτονικών σχεδίων από αρμόδιο μηχανικό.
Εάν στην αρμόδια πολεοδομία υπάρχει ο φάκελος
οικοδομικής άδειας ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής οφείλει να
ζητήσει αντίγραφο για την ενεργειακή επιθεώρηση.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ενεργειακή
Επιθεώρηση
κτιρίου επί
τόπου
επιθεώρηση
από τον
Ενεργειακό
Επιθεωρητή
Καταγραφή
και
προσδιορισμό
ς δεδομένων
Η ΤΟΤΕΕ 207014/2010 εκτός από τα
τυποποιημένα
έντυπα ενεργειακής
επιθεώρησης του
κτιρίου, περιλαμβάνει
και τις σχετικές
οδηγίες για την
συγκέντρωση και
επαλήθευση των
δεδομένων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επί τόπου ενεργειακή
επιθεώρηση κτιρίου /
καταγραφή δεδομένων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010
Εάν το κτίριο ευρίσκεται σε
υψόμετρο άνω των 500 μ.
κατατάσσεται στην αμέσως
επόμενη ζώνη.
Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει τοπογραφικό σχέδιο ο
επιθεωρητής θα πρέπει να
σχεδιάσει ένα σκαρίφημα του
κτιρίου και του περιβάλλοντος
χώρου.
Η φωτογραφία του εξωτερικού
του κτιρίου συμπεριλαμβάνεται
στο ΠΕΑ και πρέπει να είναι
πρόσφατη, ενός έτους το πολύ.
Εάν ο υπό επιθεώρηση χώρος
είναι τμήμα κτιρίου τότε θα
πρέπει να καταδεικνύεται με
ένα βέλος.
Το
τοπογραφικό
ή
το
σκαρίφημα και η φωτογραφία
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα
Σε
όλες
τις
επιφάνειες
καταγράφεται το εμβαδόν του
δαπέδου λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις εξωτερικές διαστάσεις.
Στην «έκθεση του κτιρίου»
καταγράφεται η πυκνότητα
δόμησης της περιοχής γύρω
από το κτίριο.
Στην
θερμομόνωση
καταγράφεται η πλήρης ή
μερική ύπαρξή της.
Πηγή ενέργειας: πετρέλαιο,
φυσικό
αέριο,
ηλεκτρική,
στερεά καύσιμα κλπ.
Συνολική ετήσια κατανάλωση
ενέργειας από λογαριασμούς
και παραστατικά. Εάν δεν
υπάρχουν
εκτίμηση
ιδιοκτήτη/διαχειριστή.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το ύψος των κατακόρυφων δομικών στοιχείων
μετράται από τις τομές των αρχιτεκτονικών
στοιχείων.
Το ύψος ενδιάμεσου ορόφου ορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών άνω σταθμών της
φέρουσας πλάκας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν
οι επιστρώσεις του δαπέδου.
Οι εξωτερικές πόρτες λαμβάνονται ως αδιαφανή
δομικά στοιχεία.
Τα υαλότουβλα λαμβάνονται ως διαφανή δομικά
στοιχεία.
Για τα Φ/Β:
Καταγράφεται
ο
τύπος
μονοκρυσταλλικό,
πολυκρυσταλλικό,
λεπτού
υμένα άμορφο a-Si, λεπτού
υμένα
CIS-CIGS,
λεπτού
υμένα CdTe,τριπλής επαφής.
Τρόπος σύνδεσης: αυτόνομο ή
διασυνδεδεμένο στη ΔΕΗ.
Συντελεστής αξιοποίησης από
τον κατασκευαστή ή τυπική
τιμή από ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010
σελ. 135
Γωνία
θέασης
εμποδίου
σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ 207011/2010 σελ. 137
Συντελεστής σκίασης σύμφωνα
με ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 σελ.
137
Στην Ελλάδα συστήματα ΣΗΘ
πολύ σπανίως συναντώνται σε
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις.
Σε εμπορικά κτίρια ή κατοικίες
δεν υπάρχουν.
Στα συστήματα ύδρευσης,
αποχέτευσης, άρδευσης θα
καταγραφούν οι ισχείς των
ηλεκτροκινητήρων που τυχόν
χρησιμοποιούνται
(αντλίες,
πιεστικά κλπ).
Τύποι
ανυψωτικών
εγκαταστάσεων:
μηχανικός
ανελκυστήρας,
υδραυλικός
ανελκυστήρας,
κυλιόμενες
σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι.
Η
ανηγμένη
θερμοχωρητικότητα
από
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 σελ. 64
Διατάξεις ελέγχου από ΤΟΤΕΕ
20701-1/2010 σελ. 127
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για τον υπολογισμό της ποσότητας του αέρα που διεισδύει
από χαραμάδες η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 παρέχει μία
μέθοδο υπολογισμού και τους απαραίτητους πίνακες για την
επιλογή τιμών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Καταγράφεται ο τύπος του
δομικού στοιχείου (τοίχος, οροφή,
πυλωτή, πόρτα) και μια σύντομη
περιγραφή.
Κατακόρυφος τοίχος κλίση 90o ,
επίπεδη οροφή 0o και πυλωτή
180o .
Για
τον
συντελεστή
θερμοπερατότητος U ισχύει:
Για παλαιά κτίρια από ΤΟΤΕΕ
20701-1/2010 σελ. 46, 47, 48, 50.
Για νέα κτίρια από ΤΟΤΕΕ 207012/2010 σελ. 16-27.
Για νέα κτίρια μετά την ισχύ του
ΚΕΝΑΚ από ΤΟΤΕΕ 207011/2010 σελ 50.
Χρώμα επιφάνειας από ΤΟΤΕΕ
20701-1/2010 σελ. 65.
Γενικά συμπληρώνεται με βάση
την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 .
Εάν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει
παραστατικά και πιστοποιητικά
σύμφωνα με τα οποία τα διαφανή
ή αδιαφανή δομικά στοιχεία
παρουσιάζουν
θερμοφυσική
συμπεριφορά καλύτερη από τις
προβλεπόμενες
τιμές
στην
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 τότε ο
επιθεωρητής
οφείλει
να
χρησιμοποιήσει τις τιμές αυτές.
Και το έντυπο για τις διαφανείς
επιφάνειες συμπληρώνεται με την
βοήθεια της ΤΟΤΕΕ 207011/2010.
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα
εκμεταλλεύονται
την
ηλιακή
ενέργεια για θέρμανση χώρων. Η
λειτουργία τους βασίζεται στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Στα συστήματα «άμεσου ηλιακού
κέρδους» ο εσωτερικός χώρος
θερμαίνεται άμεσα από ηλιακή
ακτινοβολία που εισέρχεται μέσα
από μεγάλα υαλοστάσια. Στα
συστήματα έμμεσου ηλιακού
κέρδους η εκμετάλλευση της
ενέργειας
γίνεται
μέσω
αποθήκευσης.
Συμπληρώνεται ο πραγματικός
βαθμός
απόδοσης
όπως
προκύπτει από την ανάλυση
καυσαερίων. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει χρησιμοποιείται ο
ελάχιστος επιτρεπόμενος βαθμός
απόδοσης από ΤΟΤΕΕ 207011/2010 σελ. 87
Στην περίπτωση που το
κτίριο δεν έχει σύστημα
θέρμανσης ο επιθεωρητής
θα θεωρήσει ένα θεωρητικό
σύστημα που θα καλύπτει
τις ανάγκες και θα πληρεί τις
προδιαγραφές της ΤΟΤΕΕ
20701-1/2010
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
σύστημα ψύξης ή αερισμού ο
επιθεωρητής
θα
ενεργήσει
ομοίως όπως και για το σύστημα
θέρμανσης.
Στην
ανακυκλοφορία
αέρα
αναγράφεται το ποσοστό του
αέρα που ανακυκλοφορεί.
Στην
ανάκτηση
θερμότητος
αναγράφεται ο βαθμός απόδοσης
του εναλλάκτη θερμότητος.
Στις
βοηθητικές
μονάδες
περιλαμβάνονται κυκλοφορητές,
αντλίες, ανεμιστήρες. Αν μια
βοηθητική
μονάδα
καλύπτει
πολλές ζώνες η ισχύς της
επιμερίζεται.
Καθορίζεται ο τύπος του δικτύου,
θερμού νερού, ψυχρού νερού,
αεραγωγοί.
Καταγράφεται
το
είδος
θερμομόνωσης: χωρίς μόνωση,
ανεπαρκής, σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ.
Καταγράφεται το ποσοστό της
όδευσης και ο χώρος διέλευσης
πχ 20% σε εξωτερικό χώρο.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σε περίπτωση ύπαρξης θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας
ηλεκτρικής αντίστασης και ηλιακού ο επιθεωρητής
καταγράφει τον ηλεκτρικό θερμαντήρα ως το μόνο σύστημα
που καλύπτει τις ανάγκες του ΖΝΧ. Κατόπιν καταγράφει τον
ηλιακό θερμοσίφωνα ως ανεξάρτητο.
Στην περίπτωση θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας (λέβητα,
ηλ. αντίσταση και ηλιακός συλλέκτης).Ο επιθεωρητής
καταγράφει τον λέβητα ως το μοναδικό σύστημα
παραγωγής ΖΝΧ. Εάν ο λέβητας χρησιμοποιείται και για
θέρμανση τότε ο επιθεωρητής θα πρέπει να καταγράψει τον
λέβητα ως παραγωγό ΖΝΧ μόνο για τον χειμώνα και τον ηλ.
θερμαντήρα για τους υπόλοιπους μήνες.
Κατόπιν καταγράφεται ο ηλιακός ως ανεξάρτητο σύστημα.
Σε περίπτωση που το κτίριο
διαθέτει
στάθμη
φωτισμού
χαμηλότερη
από
την
προβλεπόμενη στην ΤΟΤΕΕ ο
επιθεωρητής θα θεωρήσει την
ίδια στάθμη όπως στο κτίριο
αναφοράς.
Στις κατοικίες δεν λαμβάνεται υπ’
όψιν το σύστημα φωτισμού.
Σε όλα τα νέα ή ριζικά
ανακαινιζόμενα κτίρια σύμφωνα
με το αρθρ. 8 του ΚΕΝΑΚ είναι
υποχρεωτική
η
κάλυψη,
τουλάχιστον, του 60% των
ετήσιων αναγκών σε ΖΝΧ από
ηλιοθερμικά συστήματα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
1.500 – 3.000 m3/h
0,5 CV
3.000 – 4.000 m3/h
1,0 CV
4.000 – 6.000 m3/h
1,5 CV
6.000 – 8.000 m3/h
2,0 CV
8.000 – 12.000 m3/h
3,0 CV
Εμπειρική σχέση μεταξύ της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα και της παροχής
του αέρα σε συγκροτήματα ανεμιστήρων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου γίνονται
με την χρήση είτε του λογισμικού που δημιούργησε το ΤΕΕ,
είτε με άλλο πιστοποιημένο λογισμικό.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί:
 Στην ακρίβεια των καταγραφών και μετρήσεων.
 Στην σωστή συμπλήρωση των εντύπων σύμφωνα με την
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 και ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται για την έκδοση του
ΠΕΑ αφορούν:
 Στα μηνιαία φορτία και στην ενεργειακή κατανάλωση
βάσει της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου.
 Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 Στην διαμόρφωση προτάσεων για επεμβάσεις με σκοπό
την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
Παράλληλα ο ΕΕ θα πρέπει να ελέγξει αν ένα νέο
κτίριο ή ένα ριζικώς ανακαινισμένο πληρεί τα άρθρα
7 και 8 του ΚΕΝΑΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ιδιαίτερα για τα ριζικώς ανακαινιζόμενα κτίρια:
 Μετά την περάτωση των εργασιών θα πρέπει να
κατατάσσεται στην κατηγορία που προβλέπει η μελέτη
ενεργειακής απόδοσης.
 Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης για ένα ριζικά
ανακαινιζόμενα κτήριο είναι δυνατόν να μην προβλέπει
την κατηγορία Β εάν τούτο δεν είναι τεχνικά δυνατόν.
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη θα πρέπει να τεκμηριώνει
αδιάσειστα την επιλογή κατηγορίας μικρότερης της Β.
 Εάν μετά την επιθεώρηση το ριζικά ανακαινισμένο κτίριο
καταταγεί σε μικρότερη κατηγορία από αυτήν της μελέτης
θα πρέπει ο ιδιοκτήτης εντός ενός έτους να προβεί στις
απαραίτητες βελτιώσεις.
 Κατόπιν ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καλέσει τον
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις για την βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει το υφιστάμενο κτίριο
να συγκριθεί με το κτίριο αναφοράς.
1. Οι υψηλές τιμές των θερμικών απωλειών μπορεί να
οφείλονται:
1.1 το κτίριο έχει ελλειπή ή δεν έχει καθόλου
θερμομόνωση
1.2 τα κουφώματα έχουν υψηλή θερμοπερατότητα (δεν
είναι
θερμοδιακοπτόμενα)
1.3 τα κουφώματα δεν είναι αεροστεγή
1.4 υπερβολική παροχή νωπού αέρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
2.
Οι υψηλές τιμές των ψυκτικών φορτίων μπορεί να
οφείλονται:
2.1 το κτίριο έχει ελλειπή ή δεν έχει καθόλου
θερμομόνωση
2.2 τα κουφώματα έχουν υψηλή θερμοπερατότητα (δεν
είναι
θερμοδιακοπτόμενα)
2.3 το κτίριο έχει ανεπαρκή ή καθόλου σκίαση
2.4 υπερβολική παροχή νωπού αέρα
2.5 υψηλά εσωτερικά θερμικά φορτία
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το λογισμικό
ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
αποτελείται
Παράθυρο
εισαγωγής
δεδομένων
Βιβλιοθήκες
Υπολογιστικό
μέρος
Παράθυρο
εμφάνισης
αποτελεσμάτων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των δεδομένων
το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα το κτίριο
αναφοράς με το οποίο συγκρίνεται το υπάρχον
κτίριο
Κατόπιν υπολογίζονται τα μηνιαία φορτία
και η αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας
και πρωτογενούς ενέργειας
Με βάση τον λόγο κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας υπάρχοντος
κτιρίου προς κτίριο αναφοράς
κατατάσσεται το κτήριο στην αντίστοιχη
κατηγορία
Τέλος διαμορφώνονται σενάρια
επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Απαιτούμεν
η Ενέργεια
Εγκατεστημέν
η Ενέργεια
Καταναλισκόμενη
Ενέργεια
Πρωτογενής
Ενέργεια
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σε κάθε κτίριο, ανάλογα με την χρήση του, στους υπολογισμούς
χρησιμοποιούνται τυπικές τιμές για ορισμένες παραμέτρους. Οι τιμές αυτές
λαμβάνονται από την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010. Ο επιθεωρητής δεν έχει την
δυνατότητα να τροποποιήσει καμία από τις τιμές αυτές ακόμα και αν δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Βιβλιοθήκη
κλιματικών
δεδομένων
Είναι
επιλέξιμη
Βιβλιοθήκη καυσίμων
Δεν είναι
επιλέξιμη
Βιβλιοθήκη σταθερών
Δεν είναι
επιλέξιμη
Βιβλιοθήκη τυπικών
τιμών
Έμμεσα
επιλέξιμη
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η λειτουργία του λογισμικού βασίζεται στην
αρχή των Windows. Πάντα στην αριστερή
πλευρά της οθόνης υπάρχει ένα δένδρο
πλοήγησης. Κάνοντας αριστερό κλικ στο
αντίστοιχο πεδίο στο δεξί μέρος της οθόνης
εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο για την
εισαγωγή των δεδομένων.
Ξεκινώντας να δουλεύουμε υπάρχουν μόνο
δύο πεδία: «Ενεργειακή επιθεώρηση» και
«κτίριο».
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τα πεδία με σύνθετο πλαίσιο (combo box), δηλαδή
τα πεδία στα οποία υπάρχει «βελάκι», ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει
μια καταχώρηση
από τον κατάλογο που εμφανίζεται με
αριστερό κλικ
Όταν το πεδίο εισαγωγής εμφανίζει τιμή και έχει
λευκό χρώμα ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει
αυτήν την τιμή.
Όταν το πεδίο εισαγωγής εμφανίζει τιμή και έχει
γκρι χρώμα, υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο
δεδομένο
έχει δεν
προεπιλεγμένη
τιμή και
ο χρήστης
μπορεί να την αλλάξει.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Όταν το πεδίο εισαγωγής έχει χρώμα κίτρινο και
ένα «*» τότε ο χρήστης με δεξί κλικ μπορεί να
επιλέξει
από έναν κατάλογο
με τυπικές
τιμές.
Όταν στο πεδίο εισαγωγής υπάρχουν βελάκια
αυξομείωσης
ο
χρήστης
ή
μπορεί
να
πληκτρολογήσει
την τιμή ή μπορεί να την
διαμορφώσει
με τα βελάκια.
Στις συντομογραφίες εάν ο χρήστης αφήσει τον
κέρσορα επάνω στο πεδίο τότε εμφανίζεται το
πλήρες όνομα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δεξί κλικ σε ενεργή γραμμή
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σε κάθε θερμική ζώνη στα «Συστήματα» περιλαμβάνονται:
Θέρμανση, Ψύξη, ΖΝΧ, ΚΚΜ, Συσκευές ύγρανσης,
Φωτισμός, Ηλιακοί συλλέκτες.
Τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εισαγάγει ο
επιθεωρητής προκειμένου να τρέξει το λογισμικό είναι:
Τουλάχιστον μία θερμική ζώνη
Κανένας ή περισσότεροι μη θερμαινόμενοι χώροι
Κανένας ή περισσότεροι ηλιακοί χώροι
Κανένα ή περισσότερα Φ/Β συστήματα
Κανένα ή περισσότερα συστήματα ΣΗΘ
Τα Φ/Β συστήματα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον όταν
καλύπτουν τις ανάγκες του κτηρίου και όχι όταν
τροφοδοτούν το δίκτυο.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για κάθε θερμική ζώνη ο επιθεωρητής
οπωσδήποτε πρέπει να ορίσει:
Κάποιες αδιαφανείς/διαφανείς επιφάνειες
Καμία
ή
περισσότερες
διαχωριστικές
επιφάνειες
Ένα σύστημα θέρμανσης
Ένα σύστημα ψύξης
Ένα σύστημα ΖΝΧ
Μία ή περισσότερες ΚΚΜ (εξαιρούνται
κατοικίες)
Ένα σύστημα φωτισμού
Ένα ή κανένα σύστημα ύγρανσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για κάθε σύστημα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ, ανά
θερμική ζώνη και για όλη την εγκατάσταση
(παραγωγή,
διανομή,
κατανάλωση)
ο
επιθεωρητής οπωσδήποτε πρέπει να ορίσει:
Τουλάχιστον ένα σύστημα παραγωγής
Ένα σύστημα διανομής. Εάν υπάρχουν
περισσότερα
εισάγονται
οι
αντίστοιχες
παράμετροι.
Ένα σύστημα τερματικών συσκευών
Τουλάχιστον ένα βοηθητικό σύστημα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν ο επιθεωρητής εισέλθει στην ιστοσελίδα
www.buildingcert.gr για να αποκτήσει τον αρθμ.
πρωτοκόλλου
θα πρέπει
να κάνει και την εγγραφή του κτιρίου. Θα πρέπει να
εισάγει λοιπόν όλα τα γενικά στοιχεία του κτιρίου καθώς και
την χρήση του. Με την εγγραφή ο επιθεωρητής εκτός από τον
αρθμ. πρωτοκόλλου λαμβάνει και ένα αρχείο «xml» με τα
γενικά δεδομένα του κτιρίου.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αυτό το αρχείο «xml» εισάγεται στο λογισμικό, το
οποίο με την σειρά του εμφανίζει την χρήση τα
γενικά
του δεδομένα τα οποία πλέον δεν
κτιρίου
και στοιχεία
τα κλιματικά
μπορούν να τροποποιηθούν από τον επιθεωρητή.
Κατόπιν ο επιθεωρητής εισάγει τα απαραίτητα
δεδομένα σε επίπεδο κτιρίου τα οποία αφορούν σε:
γενικά κατασκευαστικά στοιχεία
κατανάλωση ενέργειας
εγκαταστάσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οθόνη για την εισαγωγή δεδομένων θερμικής
ζώνης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οθόνες για την εισαγωγή δεδομένων κελύφους
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οθόνη για την εισαγωγή δεδομένων διαχωριστικής
επιφάνειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οθόνη για την εισαγωγή δεδομένων μη
θερμαινόμενων χώρων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει και
να αξιολογήσει μέχρι και τρείς προτάσεις για την
βελτίωση
της
ενεργειακής
απόδοσης
του κτιρίου. Για την δημιουργία ενός
σεναρίου ο χρήστης θα πρέπει να κάνει δεξί κλικ πάνω στην
λέξη «κτίριο» στο δέντρο πλοήγησης. Θα του εμφανισθεί η
επιλογή «προσθήκη αντίγραφου κτιρίου»
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Με αριστερό κλικ στην «προσθήκη αντίγραφου
κτιρίου» δημιουργείται ένα αντίγραφο αρχείου
με όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.
Μετά την δημιουργία του αντίγραφου κτιρίου,
οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του αρχείου
«κτίριο» δεν περνάει αυτόματα στο αντίγραφο.
Θα πρέπει να εισαχθούν και στο αντίγραφο οι
αλλαγές.
Ο χρήστης καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης
έχει την δυνατότητα αποθήκευσης με τις εντολές
«Αποθήκευση» και «Αποθήκευση ως».
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κέλυφος βελτιωτική πρόταση #1
• Θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων
Κέλυφος βελτιωτική πρόταση #2
• Διπλά τζάμια και αεροστεγή και θερμοδιακοπτόμενα
κουφώματα
Κέλυφος βελτιωτική πρόταση #3
• Περιορισμός θερμογεφυρών
Κέλυφος βελτιωτική πρόταση #4
• Εξωτερικός σκιασμός το θέρος
Κέλυφος βελτιωτική πρόταση #5
• Χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εξοικονόμηση ενέργειας στις
Η/Μ εγκαταστάσεις
Συστήματα με υψηλό βαθμό
απόδοσης
Χρήση
συστημάτων
διαχείρισης και
ελέγχου ενέργειας
Χρήση
αποδοτικών
καυσίμων
Όχι υπερδια
στασιολόγηση
ΣΗΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αποδοτικέ
ς
τεχνολογίε
ς
Ηλιακοί
συλλέκτε
ς
Φωτοβολταϊ
κά
Γεωθερμία
Ηλιακοί
χώροι
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το λογισμικό υπολογίζει τις καταναλώσεις ενέργειας γιά:
θέρμανση
Ψύξη
Αερισμό
ΖΝΧ
Και για τα κτίρια του τριτογενούς τομέα φωτισμό
Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν:
Την μηνιαία και ετήσια ενεργειακή απαίτηση
Την μηνιαία και ετήσια ενεργειακή κατανάλωση
Την ετήσια κατανάλωση καυσίμων
Την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
Τις ετήσιες εκπομπές CO2
Την ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
Την ετήσια μείωση εκπομπών CO2
Το ετήσιο λειτουργικό κόστος, το κόστος επεμβάσεων και την περίοδο
αποπληρωμής
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Μόλις ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί ενεργοποιείται
το παράθυρο εμφάνισης των αποτελεσμάτων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επιλογές στην εμφάνιση αποτελεσμάτων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επιλογές στην εντολή «έκθεση» η εμφάνιση των
δεδομένων και των αποτελεσμάτων είναι υπό
μορφή πινάκων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το 1o βήμα για την έκδοση του ΠΕΑ είναι η είσοδος στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το 2o βήμα για την έκδοση του ΠΕΑ είναι η πληκτρολόγηση
του αριθμού μητρώου του ενεργειακού επιθεωρητή
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το 3o βήμα για την έκδοση του ΠΕΑ είναι η είσοδος στο
αρχείο επιθεωρήσεων
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εισερχόμενος στο αρχείο των επιθεωρήσεων ο χρήστης έχει
τις εξής επιλογές:
 να εισάγει μια νέα επιθεώρηση επιλέγοντας «Νέα
επιθεώρηση»
 να έχει πρόσβαση στις ενεργειακές επιθεωρήσεις που
έχει καταχωρήσει και είναι σε εκκρεμότητα, επιλέγοντας
«Επιθεωρήσεις κτιρίων σε εκκρεμότητα»
 να έχει πρόσβαση στις επιθεωρήσεις για τις οποίες έχει
ήδη εκδοθεί ΠΕΑ, επιλέγοντας «Οριστικά υποβληθείσες
επιθεωρήσεις κτιρίων»
 να έχει πρόσβαση στις επιθεωρήσεις που ήδη έχει
καταχωρήσει αλλά είναι υπό ανάκληση, επιλέγοντας
«Επιθεωρήσεις κτιρίων υπό ανάκληση»
 να έχει πρόσβαση στις επιθεωρήσεις που ήδη έχει
καταχωρήσει
και
έχουν
ανακληθεί,
επιλέγοντας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η θερμομόνωση στην
εσωτερική πλευρά
δημιουργεί θερμογέφυρες
Οι θερμογέφυρες σε
συνδυασμό με αεροστεγή
κουφώματα δημιουργούν
συμπυκνώματα στα τζάμια
και τους τοίχους
Οι θερμογέφυρες
δημιουργούν συμπύκνωση
λόγω διάχυσης των
υδρατμών μέσα στο δομικό
στοιχείο
Η θερμομόνωση στην
εσωτερική πλευρά
συνδυαζόμενη με αεροστεγή
κουφώματα και την έλλειψη
μόνωσης στην στέγη
δημιουργεί πολλά
προβλήματα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η αναδρομική
θερμομόνωση
στην εξωτερική
πλευρά
Είναι εφαρμόσιμη
σε ένα κτίριο
πανταχόθεν
ελεύθερο
Είναι πρακτικά
ανεφάρμοστη σε
κτίριο με όμορα
κτίρια
Είναι πρακτικά
ανεφάρμοστη σε όψεις
με σύνθετα
αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά
Είναι πρακτικά
ανεφάρμοστη σε
κτίριο στα όρια του
οικοπέδου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η θερμομόνωση στην εσωτερική πλευρά
των δομικών στοιχείων μπορεί να είναι
αποτελεσματική σε κτίρια με ολιγόωρη
καθημερινή λειτουργία, με διακοπτόμενη
λειτουργία και προπάντων με περιοδική
λειτουργία. Λόγω της διακοπτόμενης
λειτουργίας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η
θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων
επειδή υπερτερεί η θερμική αδράνεια
αυτών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το θερμομονωτικό καλύπτεται με επίχρισμα σε δύο
στρώσεις
Το
υπόβαθρ
ο να είναι
εντελώς
στεγνό
Κατά την
τοποθέτηση της
αναδρομικής
θερμομόνωσης
στο εξωτερικό
των δομικών
στοιχείων θα
πρέπει να
προσεχθεί
ιδιαίτερα
Να επικρατούν ιδανικές κλιματολογικές
Να μην
εκκρεμού
ν άλλες
οικοδομικ
ές
εργασίες
• Αν το επίχρισμα
είναι
συνηθισμένου
τύπου τότε το
θερμομονωτικό
υλικό θα πρέπει
να μην
προσβάλλεται
από την υγρασία
διότι με την
πάροδο του
χρόνου
αναμένεται να
δημιουργηθούν
μικρορηγματώσεις
2
1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
• Αν το επίχρισμα
είναι οργανικό
κονίαμα
τσιμεντοειδούς
βάσης με
ακρυλικές ιδιότητες
με την ιδιότητα να
παραλαμβάνει
συστολοδιαστολές
και να μην
σχηματίζει
επιφανειακές
μικρορηγματώσεις
τότε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στην περίπτωση που αποφασισθεί αναδρομική
θερμομόνωση στην εσωτερική πλευρά δομικού
στοιχείου, για να αποφευχθεί η δημιουργία
συμπυκνωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
φράγμα υδρατμών. Είναι ένα υλικό που παρουσιάζει
μεγάλη αντίσταση στην διάχυση υδρατμών (φύλλο
αλουμινίου ή φύλλο πολυαιθυλενίου ή μια επάλειψη).
Το φράγμα υδρατμών τοποθετείται στην θερμή
πλευρά του δομικού στοιχείου, δηλαδή από τον
εσωτερικό χώρο μέχρι το θερμομονωτικό. Δεν
τοποθετείται ανάμεσα στο θερμομονωτικό και τον
τοίχο διότι η συμπύκνωση θα συμβεί στην επιφάνεια
του θερμομονωτικού προς τον εσωτερικό χώρο. Ένα
υγραμένο θερμομονωτικό χάνει εντελώς τις ιδιότητές
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η διάχυση των υδρατμών γίνεται
από έναν χώρο με μερική πίεση
υδρατμών μεγαλύτερη σε έναν άλλο
με μικρότερη. Η μερική πίεση των
υδρατμών υπολογίζεται από τον
τύπο:
Η μερική πίεση υδρατμών σε κατάσταση κορεσμού του
αέρα λαμβάνεται από πίνακες, συναρτήσει της
θερμοκρασίας του, ή από το ψυχρομετρικό διάγραμμα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πίνακας μερικής πίεσης υδρατμών σε κατάσταση
κορεσμού
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από
την εξωτερική, εάν υπάρξει πιθανότητα να συμβεί
διάχυση υδρατμών, θα γίνει από τα έσω προς τα έξω.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από την
εξωτερική, εάν υπάρξει πιθανότητα να συμβεί διάχυση
υδρατμών, θα γίνει από τα έξω προς τα έσω.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Βελτίωση θερμομονωτικής ικανότητος του δώματος με
προσθήκη θερμομονωτικής στρώσης, επικάλυψη με
ασφαλτόπανο και προστασία με ψηφίδες.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Θερμομονωμένο αεριζόμενο δώμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η καλύτερη λύση για την βελτίωση της θερμομονωτικής
συμπεριφοράς ενός δώματος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επέμβαση σε στέγη από κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επέμβαση σε δάπεδο πάνω από πιλοτή
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι η χρήση μικρότερου
ποσού ενέργειας προκειμένου να επιτύχουμε το ίδιο
αποτέλεσμα χωρίς να υποβαθμίσουμε την ποιότητα του
τελικού αποτελέσματος.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η χρήση ενέργειας με χαμηλότερο οικονομικό
κόστος δεν αποτελεί ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι απαραίτητο
να συνοδεύεται και από εξοικονόμηση χρημάτων.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
1
Όχι υπερ
διαστασι
ολόγηση
των Η/Μ
εγκαταστ
άσεων
2
Χρήση
συσκευ
ών με
υψηλό
βαθμό
απόδοσ
ης
3
Σχολαστι
κή
μόνωση
των
σωληνώσ
εων
Η τριλογία για εξοικονόμηση ενέργειας σε μια Η/Μ
εγκατάσταση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ιδανική διάταξη για την εξοικονόμηση
ενέργειας στην παραγωγή ΖΝΧ είναι ο
συνδυασμός ηλιακών συλλεκτών με
ταχυθερμαντήρα. Ο ταχυθερμαντήρας
λειτουργεί ως μεταθερμαντής του ζεστού
νερού από τον ηλιακό συλλέκτη.
Απαραίτητη
είναι
η
τοποθέτηση
θερμοστατικής βάνας η οποία δεν
επιτρέπει την διέλευση πολύ ζεστού νερού
από τον ταχυθερμαντήρα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
• Φωτοβολταϊκά
συστήματα
• Ανεμογεννήτριες
1
2
• Παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας
• Μετατροπή
ηλεκτρικής
ενέργειας σε
θερμότητα
3
Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται πλήρως σε θερμική ενέργεια
 βαθμός απόδοσης 100%.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
• Φωτοβολταϊκά
συστήματα
• Ανεμογεννήτριες
1
2
• Παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας
• Τροφοδοσία
ηλεκτρικών
κινητήρων
κλιματιστικών
3
Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν υπερδιπλάσιο βαθμό απόδοσης από
τους κινητήρες εσωτερικής καύσεως.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι πολλοί και υπερβολικοί συντελεστές
ασφαλείας
οδηγούν
σε
υπερδιαστασιολόγηση
των
Η/Μ
εγκαταστάσεων
Συντελεστής ασφάλειας = Συντελεστής άγνοιας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Απόσπασμα από:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Πώς μπορώ να αυξήσω τον βαθμό απόδοσης μιάς εγκατάστασης
κεντρικής θέρμανσης;
• Προθέρμανση
του καυσίμου ή
του αέρα
τροφοδοσίας
4
• Επιλογή
λέβητα
υψηλού
βαθμού
απόδοσης ή
λέβητα
συμπύκνωσ
ης
3
• Δεν
πρέπει να
υπερδιασ
τασιολογή
ται ο
λέβητας
2
1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
• Χρησιμοπ
οιώντας
δύο
λέβητες.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Επίδραση της υπερδιαστασιολόγησης της
ισχύος στην απόδοση ενός λέβητα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η επιμελής μόνωση των
σωληνώσεων εκμηδενίζει τις
θερμικές απώλειες κατά την
μεταφορά του νερού
Η εγκατάσταση τρίοδων βανών
εξασφαλίζει εξοικονόμηση
καυσίμου
Η χρήση inverter στους
κυκλοφορητές συντελεί στην
εξοικονόμηση ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Διάγραμμα λειτουργίας συστήματος
αντιστάθμισης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
«Συμβατική επιστροφή»
«Αντίστροφη επιστροφή»
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ελεύθερη κυκλοφορία θερμού αέρα σε κλειστό
χώρο
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Απώλειες στην απόδοση θερμαντικών σωμάτων, λόγω κακής
τοποθέτησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

similar documents